- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
129

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 11. (585.) 15 mars 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 11

SVENSK LÄKARETIDNING.

129

barn, har anhållit, att k. m:t täcktes
medgifva, att denna tjänstgöring finge honom
tillgodoräknas såsom tjänsteår, och att på
grund däraf k. m:t måtte förklara honom
berättigad till det understöd af 70 kr., som
§ 9 af reglementet för Småskollärarnes
ålderdomsunderstödsanstalt medgifver. Sedan
direktionen öfver folkskollärarnes
pensionsinrättning afstyrkt ansökningen under
framhållande, att med densamma hufvudsakligen
afsåges utverkande af tillstånd att få
såsom tjänsteår räkna den tid sökanden ägnat
sig åt enskild undervisning, men
ifrågavarande anstalt icke vore afsedd för andra
lärare än sådana, som vore anställda vid
de till den allmänna folkundervisningen
hörande skolor, har k. m:t den 24 sistl.
februari förklarat ansökningen icke kunna
bifallas.

- K. m:t har samma dag afslagit en
af förra småskollärarinnan i Marbäcks och
Brunns församlingar Maria Adeline
Sjölander gjord ansökning om understöd
enligt § 9 i reglementet för Småskollärarnes
ålderdomsunderstödsanstalt utan hinder
däraf, att hon innehade allenast 13 tjänsteår.
Direktionen öfver folkskollärarnes
pensionsinrättning anmärkte, att förutom den af
sökanden uppgifna omständighet, att hon
innehade endast 13 tjänsteår, hinder för
meddelande af reglementsenligt understöd
åt sökanden mötte jämväl i den uti
reglementets 5 § gifna bestämmelse om
understöds inskränkande till lärare, som vore
eller inom ett år innan ansökan om
understöd inlämnades varit i tjänst anställd,
hvarförutom utredning saknades, huruvida
sökanden tjänstgjort i beställning, för hvars
innehafvares aflönande tillskott af allmänna
medel åtnjutits.

Ett främmande språk vid
seminarierna. Halmstadstraktens
skolförening diskuterade vid sitt möte den 4 d:s
följande fråga: Bör undervisning i
främmande språk meddelas vid våra
folkskole-seminarierf Frågans inledare, hr J. G.
Hsellström, uttalade sin glädje öfver, att
denna fråga nu vore bragt under
diskussion. Han ansåg, att om undervisning i
tyska språket meddelades vid våra
seminarier, skulle det blifva möjligt för lärarne
att tillgodogöra sig den rika tyska
litteraturen i pedagogik, hvarjämte en sådan
undervisning skulle bidraga till vinnandet
af mera fasthet i vårt eget modersmål.
Till undvikande af större kostnader och
längre seminariekurs kunde
inträdesfordringarna höjas.

Under den följande diskussionen
föreslogs, dels att studiet af ett främmande
språk borde vara valfritt och dels att en
skrifvelse till ortens riksdagsman med
anhållan om hans medverkan till frågans
lyckliga lösning skulle afsändas. Slutligen
antogs på inledarens förslag en resolution
af det innehåll, att frågan skulle för
vidare utredning öfverlämnas till Sveriges
allmänna folkskollärareförenings
centralstyrelse med anhållan, att centralstyrelsen
måtte för frågans lösning vidtaga de
åtgärder, den funne lämpliga.

Pensionsföreningren för Skånes
småskollärarepersonal hade vid förra
årets slut en behållning af nära 15,000
kr. såsom synes af följande

Revisionsberättelse för år 1892.

Debet.

Behållning från år 1891............... 12,386:58

Inkomster: Inträdes af gif ter kr. 64: –

Extra ränteafgifter............ » 4: -

Medlemmarnas årsafgifter 1,914: -

Räntor........................... 549: 05 2,531:05

Summa kr. 14,917: 63
Kredit.

Utgifter: Förvaltningskostnader...... 70: 04

Behållning till år 1893, innestående

i bankinrättningar ___............. 14,563:45

Kontant i kassan ........................ 284:14

Summa kr. 14,917:63

Sedan vi hafva granskat räkenskaperna
med bifogade verifikationer, få vi, med stor
tacksamhet för styrelsens myckna besvär
för pensionsföreningens bästa, tillstyrka,
att full ansvarsfrihet för 1892 års
räkenskaper och förvaltning må af föreningen
åt styrelsen meddelas.

Lund den 28 februari 1893.
Kerstin Mårtensson. O. Bengtsson.

Tjänsters tillsättning.

Valde. Till folkskollärare och klockare i
Bodsjö, Jmtl.: S. Andersson i Näs med 1,652
röster. (O. Blix i Klöfsjö fick 153 röster.)

- Till folkskollärare i Mortorp, Kalm.:
Josef Hällström i Hernösand med 989 röster. (Jo
han Jaenson i Karlskrona erhöll 734 röster.)

- Till lärare vid Skarpeds folkskola, Sunne,
Vrml.: vik. därstädes J. G. Sundell (enhälligt).

- Till lärarinna vid Bofors folkskola,
Karlskoga, Öreb.: Hilda Erika Hultin. (4 sökande.)

- Till lärarinna vid Stensborgs folkskola,
S:t Nikolai, Södm.: vik. därstädes Evalhrmark.

- Till vik. lärarinna vid Nanberga
folkskola, Götlunda, Öreb.: Frida Tollstorp från
Örebro.

- Till vik. folkskollärarinna i Nora:
Matilda Rosendahl i Dalkarlsberg.

- Till vik. folkskollärarinna i Holmedal,
Vrml.: Hilma Olsson i Tanum, Gtbg.

- Till vik. folkskollärarinna i Lane-Ryr,
Gtbg: Emma Crabbe i Oskarshamn.

- Till småskollärarinna i Ö. Vingåker, Södm.:
Jenny Johansson i Linköping.

- Till småskollärarinna i Norra Råda, Vrml:
Karolina Karlsson i Ny.

7/77 Gladhammars flickskola har aflidne
hemmansägaren C. J. Lejman donerat 1,000 kr.

- 7/77 Visby barnhem har aflidne
bankdirektör Kolmodin testamenterat 12,000 kr.

- Organist- och kyrkosångareexamen aflades
i Skara den 13 d:s af folkskolläraren A.
Ve-nander från Brismene, Skbg.

- Till frimurarebarnhuset härstädes har
nyligen aflidne grefve Fingal Hamilton donerat
ett ansenligt belopp - omkring 50,000 kr.

- 7/77 vikariens aflöning under skolläraren K.
Lindbergs i Kristinehamn sjukdom bidrager
kyrkostämman med 25 kr. i månaden.

- För granskning af läroböcker i svenska
språket och räkning tillsatte Nyköpingskretsen
vid sitt möte den 4 d:s tvänne kommittéer.

- Till slöjdlärarinna vid Umeå seminarium
under nästa läsår har domkapitlet förordnat
fröken Ellen.Enbom.

- Askers församling, Öreb., har erhållit k.
m:ts tillåtelse att för uppförande af två
småskolehus upptaga ett amorteringslån på 12,000
kronor.

- Stadgar för en lärarebiblioteksforening
antogos den 4 d:s af Halmstadstraktens
skolförening. Till denna förenings styrelse utsagos

hrr J. N. Vetterstrand, ordförande, K. V.
Palmer och S. Sandqvist. Som medlemmar i
föreningen antecknade sig 24 personer.

- På Svenska akademiens stora ordbok har
för folkskolornas räkning subskriberats af Stora
Råby, Krokstads och Östra Husby
församlingar.

.- Folkskolläraren C. F. Blomstrand, för någon
tid sedan prästvigd i Linköping, är förordnad
att tills vidare vara pastorsadjunkt i Ekeby
med tjänstgöringsskyldighet vid Boxholms bruk.

- På grund af sjuklighet äro folk- och
småskolorna inom Hörby stängda sedan l mars.
Af samma orsak är skolundervisningen i
Kvis-tofta tills vidare inställd.

- 7/77 poststationsföreståndare vid
Höckgår-den i Bärebergs församling, Skaraborgs län,
är af generalpoststyrelsen antagen
folkskolläraren därstädes Gustaf Kjellén.

- Pedagogiska biblioteket i Kalmar har
innevarande år följande styrelse: folkskollärarne
P. J. Andersson i Dörby och Gottfrid
Karlsson i Kalmar samt seminarielärarinnan Selma
Svensson.

- Hushållslärans första grunder af fru Sofi
Nilsson, hvilket arbete stod recenseradt i förra
numret af denna tidning, är redan antagen till
lärobok vid fröken Wulffsbergs flickskola i
Drammen.

- Minnesfest till erinran af Uppsala möte
1593 firas i Linköpings folkskolor den 20 d:s
i hufvudsaklig öfverensstämmelse med det af
folkskoleinspektören R. Norén i denna tidning
föreslagna programmet.

- De besvär, som af organisten G. V.
Petersson anförts öfver det nya förslaget till
organistbefattningen i Klara församling härstädes,
hafva ogillats af Stockholms stads
konsistorium.

- Ett nytt folkskolehus invigdes den 5 d:s i
Valbo. Huset inrymmer fyra lärosalar för
tillsammans 160 barn, fyra avklädningsrum, slöjd
lokal samt fyra bostadslägenheter. - VidHortlax
by i Piteå landsförsamling invigdes den 5
februari ett nytt skolhus.

- Mot minderåriges utelöpande nattetid såsom
försäljare af tidningar och diverse kram har
stadsfiskalen i Sundsvall ansett hämmande
åtgärder nödiga. Han har därför hos
magistraten begärt, att en ordningsstadga i ofvan
anförda syfte måtte utarbetas för staden.

- En proflektion om de rusgifvande ämnena
hölls vid Halmstadstraktens skolförenings
sammanträde den 4 d:s. På lektionen följde
diskussion, under hvilken framhölls, att såväl
gossar som flickor .borde undervisas i detta
ämne, och att därmed borde anstå till de sista
skolåren. Då man ännu icke ägde någon
erfarenhet, gjordes intet bestämdt uttalande.

- Som en försynens fingervisning att indraga
skolan tog Trehörna församling den eldsvåda,
som drabbade mindre folkskolan vid
Drottningtorp. Skolan (en gammal bondstuga) nedbrann
för någon tid sedan. Trehörnaborna beslöto
därför å kyrkostämma den 19 februari att
indraga skolan. Vederbörande inspektör torde
dock hysa andra tankar, skrifver en insändare
till Ö. G.

- För statens slöjdinstruktör J. Valländer har
för detta år blifvit fastställd följande
tjänst-göringsplan: Kristianstads län den 21 mars,
ordnande af slöjdundervisning; Södra Kajmar
län den 5 april, inspektion af slöjdskolor;
Blekinge län den 5 maj, kurs för utbildande af
lärare; Västerbottens län den 28 juni, dito;
Stockholms län den l augusti, dito. Härtill
kommer två månaders inspektion inom län,
som ännu icke blifvit bestämda.

- Själfmord föröfvades i lördags af fil.
licentiaten K. O. Vessman, utgifvare af en
mycket använd rättskrifningslära. V., som var en
45 års man, var för närvarande bosatt i
Stockholm. Han har under en följd af år
tjänstgjort som extra lärare vid olika läroverk -
i slutet af 1870-talet vid Lunds
folkskollärareseminarium. Ett mindre ordentligt lefnadssätt
och därmed följande ekonomiska bekymmer
förde honom till det sorgliga slutet.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0133.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free