- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
142

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 12. (586.) 22 mars 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

142

SVENSK LÄRARETIDNING

N:r?2

dylik möjlighet gifves emellertid blott på
sådana områden, hvilka inom
representationen sakna ett tillräckligt antal nog
inflytelserika målsmän. Ett af de
områden, som i detta afseende äro mest
ogynnsamt lottade, mest försvarslösa så
att säga, är just folkundervisningens,
och de närmaste framtidsutsikterna äro
följaktligen här allt annat än ljusa. Man
måste därför bereda sig på att högre
folkskolan icke kan få den ökning i
statsbidraget, som hon för sin kraftiga
utveckling behöfver, så vida nämligen icke
på annat håll inom åttonde hufvudtiteln
kan finnas tillfälle till motsvarande
besparing.

Såsom vi upprepade gånger framhållit,
gifves det verkligen ett dylikt tillfälle:
de betydande kostnader, som för
närvarande bortkastas på småläroverken,
kunna i stället och med ojämförligt större
nytta användas till högre folkskolor, till
verkliga Öfverbyggnader på folkskolan.

Huru inan än vänder sig, står man
alltså inför samma oundvikliga slutsats:
högre folkskolans utveckling måste
förblifva hämmad, så länge småläroverken
få stå kvar, den måste blifva afbruten j
såvida det skulle lyckas vederbörande
att nu få dem utvidgade.

Nu antydda förutsättningar för en
verklig lösning af frågan om den högre
folkskolan hafva hittills allt för mycket
undgått den allmänna uppmärksamheten. I
allmänhet har denna skolart under
senare tider varit föremål för mycket ringa
intresse, trots den stora betydelse man
för en mansålder sedan tillade
densamma och det uppenbara fiasko den
vid utförandet måste erkännas hafva lidit.
Att dess aftynande kommer att fortgå,
såvida den allt framgent skall arbeta
under hufvudsakligen samma
förhållanden som hittills, torde numera icke vara
något tvifvel underkastadt. För så vidt
den af hrr Berg och Hammarlund väckta
motionen ej för närvarande kan
tillvinna sig bifall, synes det oss därför
önskligt, att riksdagen med anledning
häraf samt af hrr Lundbergs, Vahlins
och Liljeholms förslag i samma riktning
ville hos k. m:t anhålla, att frågan om
läroverk för Öfvergångsåldern i allmänhet
och högre folkskolor i synnerhet måtte
erhålla en noggrann och allsidig
utredning samt därefter underkastas
riksdagens ompröfning.

Förslagslistor

till det förut omtalade häftet »Sånger
vid folkskolläraremöten» mottagas
tacksamt under denna månad.

Olaglig lärarelön

bjudes fortfarande i en och annan
kungörelse rörande ordinarie läraretjänst.
Så hette det i en annons i Posttidningen
under förra veckan: »lön utgår med
600 kr. samt ersättning för kofoder,
vedbrand och bostad». Gifvet är, att
om en lärare med fem tjänsteår erhåller
platsen, församlingen måste trots
annonsen betala 700 kr. Om meningen är,

att gifva platsens innehafvare lägsta
möjliga lön, torde det på samma gång
kortaste och riktigaste uttrycket vara: »lön
enligt lag»,

Vår pedagogiska litteratur

är som bekant särdeles fattig. En
bekräftelse härpå får man vid en blick i
»Årskatalogen för svenska bokhandeln».
Katalogen för 1892 har i dagarna
utkommit. Förteckningen på under förra
året utgifna böcker upptager 64 sidor,
men bland dessa finner man endast ett
30-tal böcker, som röra skolväsendet; de flesta
af dessa utgöras af smärre broschyrer
(Skolmötesberättelser, skolförfattningar m.
m.). De rent pedagogiska arbeten af
större omfattning, som under förra året
utgifvits från trycket, hafva varit
öfversättningar.

Statsbidrag vid sjukdomsfall.

På grund af miss-skrifning blef
kommittébetänkandet rörande
vikarieersättning för ordinarie folkskollärare delvis
oriktigt refereradt i n:r 10 af denna
tidning. Kommitterade föreslå, att den
ordinarie innehafvaren afstår ett belopp,
motsvarande en fjärdedel af vikariens
minimilön eller 150kr. för helt läsår.
Återstående tre fjärdedelar ersättas med 400
kr. af staten och 50 kr. af skoldistriktet.
Statens bidrag blir alltså två tredjedelar
af vikarielönen (ej tre fjärdedelar såsom
uppgafs i n:r 10). Det kan tilläggas,
att vikarieersättning skulle utgå endast
vid minst en månads oafbruten
tjänstledighet på grund af sjukdom, som ej
är själfförvållad eller obotlig.

Elfte allmänna
folkskolläraremötet. Bestyreisen hade i lördags allmänt
sammanträde. Därvid beslöts att ingå till
regeringen med anhållan om ett statsanslag
på 1,000 kr. Likaledes fattades beslut
rörande meddelande om utställningen. För
att dels kunna göra utställningen så
lärorik som möjligt, dels kunna bereda de
blifvande utställningsföremålen gynnsam
plats var man i allmänhet af den meningen,
att i utställarnas anmälan (på af
bestyreisen uppgjord blankett) borde upptagas en
tydlig och någorlunda utförlig redogörelse
för utställningsartiklarnas art, hvarefter
bestyreisen snarast möjligt hade att lämna
besked, om det anmälda kunde mottagas
eller ej. Meddelande härom torde med det
första blifva synligt i denna tidning.

I lördags inkommo till bestyreisen de
första förslagen till Öfverläggningsämnen.

Folkskollärareseminarierna,
Sammanlagda antalet elever vid rikets tolf
seminarier uppgår innevarande läsår till
898 (mot 831 föregående läsår). De sju
manliga seminarierna räkna tillsammans
498 elever och de fem kvinnliga
tillsammans jämt 400. De kvinnliga
seminarierna äro alltså proportionsvis mera besökta
än de manliga: de förra hafva hvardera
i medeltal 80, de senare hvardera i
medeltal 71 elever.

Af de manliga seminarierna är Lunds
med 105 elever det mest besökta,
Hernösands med 43 elever däremot det minst
besökta. Högsta elevantalet vid de
kvinnliga seminarierna förekommer i Skara, där
det utgör 116; lägsta antalet däremot i
Umeå, där det finnes 48 elever.

Vid läsårets början söktes inträde vid
de manliga seminarierna af 226 mot 190
närmast föregående år; vid de kvinnliga
seminarierna var antalet inträdessökande
247 mot 168 året förut. Medeltalet
inträdessökande var alltså vid de manliga
seminarierna 32 och vid de kvinnliga 49.
Af samtliga 473 inträdessökande mottogos
296 (159 vid de manliga och 137 vid de
kvinnliga).

Antalet kvarsittare var vid
höstterminens början sammanlagdt 50 eller i
medeltal 4 på hvarje seminarium. Som vanligt
var det högst vid Lunds seminarium (12).

I fjärde klassen utgör sammanlagda
elevantalet för närvarande 230 eller 138
vid de manliga och 92 vid de kvinnliga
seminarierna. Med ungefär detta antal
kommer således rikets examinerade
folkskollärarekår att ökas vid innevarande
läsårs slut.

Icke tillsatta i laga ordning. Ludgo
och Spelviks församlingar hafva hos k. rn:t
anhållit, att folkskolläraren Per Gustaf
Pettersson, ehuru icke tillsatt i den
ordning gällande folkskolestadga bestämmer,
måtte förklaras berättigad till pension vid
afskedstagandet, Af handlingarna
inhämtas:

att den skola, vid hvilken P. är anställd,
inrättats genorn donation 1838 af ägaren till
Öster Malma säteri, som därvid bestämt, att
tjänsten skulle, sedan förslag uppgjorts af
pastor, tillsättas af ägaren till Öster Malma
säteri och kyrkorådet.

att P., hvilken 1855 aflagt godkänd
folkskollärareexamen, blifvit, efter att förut hafva 6
år såsom vikarie uppehållit tjänsten, vid
skolrådssammanträde den 7 augusti 1864 af
skolrådet och ombud för ägaren till Öster Malma
säteri vald till lärare vid skolan, samt

att vid denna tillsättning, såvidt af
protokollet kunnat inhämtas, de af donator
därutiri-nan gifna bestämmelser iakttagits.

Då för ifrågavarande läraretjänst,
hvilken allt ifrån pensionsinrättningens början
intill år 1889 varit den enda, för hvilken
distriktet varit i pensionsinrättningen
delaktigt, behöriga pensionsafgifter kommit
pensionsinrättuingen till godo och
Petterssons långvariga tjänstgöring blifvit väl
vitsordad, har direktionen för
pensionsinrättningen ansett sig böra, oaktadt en i
reglementet för skolan meddelad bestämmelse
angående rätt för skolstyrelsen att
uppsäga läraren icke gåfve den ifrågavarande
platsens innehafvare samma trygghet med
afseende på rätt till behållande af platsen,
som eljest tillkomme ordinarie
folkskollärare, hemställa, att k. m:t täcktes
förklara Pettersson berättigad att, utan
hinder däraf att han icke blifvit i den uti
folkskolestadgan föreskrifna ordning
antagen till folkskollärare, tillgodoräkna sig
såsom ordinarie tjänsteår den tid, han sedan
ofvanberörda den 7 augusti 1864
tjänstgjort såsom folkskollärare i Ludgo och
Spelviks församlingar; och har k. m:t den

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0146.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free