- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
143

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 12. (586.) 22 mars 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:?’12

SVENSK LÅRAEETIDNING.

143

3 d:s bifallit, hvad direktionen sålunda
hemställt.

- K. m:t har likaledes bifallit en af
folkskolläraren i Hvarfs och Styra
församlingar August Lindqvist gjord anhållan, att
han, som af församlingarna å sockenstämma
den 26 aug. 1846 tillförsäkrats att efter
aflagd folkskollärareexamen blifva lärare
vid församlingarnas gemensamma folkskola
och, sedan han den 6 juni 1847 aflagt
sådan examen, blifvit af församlingarna
vid sockenstämma den 6 sept. 1847 till
folkskollärare antagen, måtte, ehuru han
icke blifvit i behörig ordning härtill vald,
förklaras berättigad att räkna sig till godo
såsom ordinarie tjänsteår den tid, han
tjänstgjort såsom församlingarnas
folkskollärare.

- Däremot har k. m:t afslagit
folkskollärarinnan i Torsåkers församling
Maria Olssons anhållan att få såsom
ordinarie tjänsteår tillgodoräkna sig tjänstgöringen
såsom tillförordnad lärarinna dels vid Alfta
församlings folkskola från den l september
1870 till den 23 juni 1872 och dels vid j
Stugsunds folkskola i Söderhamns
församling från den l oktober 1873 t. o. m.
vårterminen 1874. Till stöd för
ansökningen anförde O., att vid den tid, som
med ansökningen afsåges, högst få
lärarinnor erhöllo ordinarie anställning, och
att hon emottagit tjänstgöringen i
Söderhamns församling af den anledning, att
henne tillförsäkrats ordinarie befattning
därstädes. Enär det icke ens ifrågasatts,
att sökandens omförmälda tjänstgöring
varit att hänföra till annat än extra
tjänstgöring, och de omständigheter, sökanden
anfört till stöd för ansökningen, icke äro
af beskaffenhet att böra till förmån för |
sökanden föranleda undantag från de i § j
17 af gällande pensiousreglernente gifna j
bestämmelser angående folkskollärares
tjänsteårsberäkning, har k. m:t funnit
ansökningen ej kunna bifallas.

Folkhögskolorna. K. m:t har för
innevarande år beviljat följande belopp att
användas till understöd åt mindre
bemedlade lärjungar vid rikets manliga
folkhögskolor :

Stockholms läns folkhögskola 260 kr.,
..Uppsala läns 305, Södermanlands läns 785,
Östergötlands läns 735, Jönköpings läns
folkhögskola i Tranås 260, i Värnamo 305, Kronobergs
läns 430, Norra Kalmar läns 645, Södra
Kalmar läns 345, Gotlands läns_ 605, Blekinge läns
175, Kristianstads läns i Önnestad 430,
Hvi-lans 345, Fridhems 430, Skurtips 305 (de tre
sistnämda i Malmöhus län), Hallands läns 520,
Göteborgs och Bohus läns folkhögskola i
Grebbestad 390, Billströmska folkhögskolan å Tjörn
475, Skaraborgs läns 520, Värmlands läns 690,
Örebro läns 560, Västmanlands läns 475,
Dalarnes 430, Gäfleborgs läns 290 och
Västernorrlands läns folkhögskola 215 kronor.

Därjämte har till Dalarnes folkhögskola
beviljats 180 kr. till understöd åt mindre
bemedlade kvinnliga lärjungar. Frågan
om understöd åt öfriga skolors kvinnliga
lärjungar kommer att tills vidare anstå.

Pension, oaktadt utflyttning ur
riket. K. m:t har bifallit förre
folkskolläraren i Klöfsjö församling Johan Lin-

dahls anhållan om rättighet att, utan
hinder däraf att han komme att bosätta sig
i Amerika, uppbära pension från
folkskollärarnes pensionsinrättning. De
förhållanden, som enligt reglementet för
folkskollärarnes pensionsinrättning böra för
pensions utbekommande styrkas genom
behörigt prästbevis, skola, under den tid L.
kommer att bo utrikes, intygas genom af
svensk konsul till riktigheten vitsordad
attest, utfärdad af präst inom det
religionssamfund L. tillhör.

Tjänsters tillsättning.

Förslag". Till organisttjänsten i
Masthuggs-församlingen^ Göteborg: 1) organisten August
Herman Elfåker, 2) musikdirektören Henrik
Heimer, 3) organisten Elsa Stenhammar. (19
sökande.)

- Till folkskollärare-, klockare- och
organisttjänsterna i Grolanda, Skbg: 1) S. B.
Kallen i Tiarp, 2) Fr. Marelius i Velinge, 3) A.
Venander i Brismene.

- Till läraretjänsten vid Salsta folkskola,
Lena, Upps.: 1) J. G. Johansson i Hinneryd,
2) Johan Svensson i Rasbo, 3) Anders Dalborg
i Fasterna. (4 sökande.)

- Till läraretjänsten vid Stjärte folkskola,
Gudmundrå, Vnrl.: 1) C. J. Markström i
Öfver-Luleå, 2) Edla Landström i Norrbo, 3) Michael
Hallberg i Ragunda. (10 sökande.)

Valde. Till folkskollärare i Motala
lands-förs:g: vik. därstädes Henning Stjernholm med
5,255 röster. (Karl Sjöblom i Trönninge
erhöll 1,079 röster.)

- Till vik. kantor i Masthuggs-församlingen,
Göteborg: Gösta Geijer. (5 sökande.)

- Till vik. folkskollärare i Fläckebo, Vstm.:
A. Andersson.

- Till vik. lärarinna vid Västorps folkskola,
Askeryd, Jönk.: fröken E. M. Larsson i
Nykyrka.

- Till småskollärarinna i Bred, Upps.:
Sigrid Moberg i Seglingsberg, (l sökande.),,

- Till småskollärarinna i Sköllersta, Öreb.:
Maria Svensson i Örebro.

Folkskoleinspektören C. Leidesdorff har äfven
detta år erhållit tjänstledighet från
rektorsbefattningen i Strömstad.

- Norrköpings folkskollärare beslöto på
sammanträde i fredags att afsända en resolution i
den Tammska sedlighetsmotionens syfte.

- På Svenska akademiens stora ordbok har
för folkskolornas räkning subskriberats af Västra
Frölunda och Hanebo församlingar.

- Den till Amerika rymde skolläraren T. G.
Bohlin i Ufvered, Skbg, uppgifves nu jämväl
hafva förfalskat lånehandlingar och på dessa
bekommit 750 kr. i en Göteborgsbank.

- På grund af difteri bland barnen äro
Höganäs bruksförsamlings skolor stängda. - Af
samma orsak är undervisningen i N. Kedums
skolor, Skbg, tills vidare inställd.

- Organistexamen aflades den 11 d:s i
Västerås af folkskolläraren A. E. E. Palmborg
från Fröslunda. - Kyrkosångareexamen har
aflagts i Göteborg af folkskolläraren E. V.
Rådlund i Örgryte.

- Skolförsummelserna vid Kyrkoköpinge
folkskola, Mim., hafva under de senaste åren
utgjort följande procent af läsdagarnas antal:
33,58 % år 1890, 36 % år 1891 och 36568 %
år 1892.

- Tillståndsbevis är meddeladt för
folkskolläraren O, H. Hedin att i Sölvesborg öfvertaga
utgifvandet af »Sölvesborgs-Posten, tidning för
västra Blekinge och nordöstra Skåne». -
Folkskolläraren G. A. Karlsson har erhållit
tillståndsbevis att i Eskilstuna utgifva en periodisk
skrift, benämd »Månadsblad för Kristliga
föreningen af Unge Män i Eskilstuna».

- Efter 26 års arbete inom Fläckebo
församling har småskollärarinnan därstädes Brita
Norin nyligen tagit afsked. Såsom ett tack
för troget arbete har församlingen åt N. låtit
inreda två vackra rum i slöjdskolan.

- Föreståndaren för Haparanda seminarium
O. Liljebäck har erhållit tjänstledighet till den
l instundande maj. Pastorsadjunkten, teol.
kand. J. Söderlind är förordnad att under tiden
uppehålla befattnin-gen.

- För skolhusbyggnad har S:t Ibbs församling,
Mim, erhållit tillstånd att upptaga ett
amorteringslån å 10,000 kr. - Till bestridande af
kostnad för ny klockarebostad har k. m:t
medgifvit Helgarö församling, Södm., rätt att
upptaga ett liknande lån å 1,500 kr.

- En skolhusbyggnad med bostäder för
folkskollärare och småskollärare samt
småskolelokal skall uppföras i Säby församling, Vstm.
Samma församling har å kyrkostämma
beslutat att gratis utdela läroböcker till de fattigaste
skolbarnen.

- Förbud för minderåriga att försälja tidningar
och kramvaror nattetid är af Norrköpings
stadsfullmäktige utfärdadt. Förbudet omfattar tiden
från kl. 8 e. m. till kl 8 f. m. Sedan
magistraten tillstyrkt förordningen, har den nu af
länsstyrelsen blifvit fastställd.

- Fraktfri transport å statens järnvägar till
och från Linköping har k. m:t beviljat för den
utställningsmateriel och de slöjdalster, som
kunna komma att utställas vid 14:e allmänna
svenska läraremötet i Linköping under
innevarande sommar.

- Uppsala mötes 300 års fest kommer
antagligen att af Lunds domkapitel bli anbefalld
till firande i städernas folkskolor och de
allmänna läroverken den 29 april och i
landsbygdens folkskolor den l maj, skrifves till
denna tidning.

- Folkskolläraren C. G, Österbergs lif och
verksamhet tecknades på ett sympatiskt sätt af
frih. O. Hermelin å Österby vid ett den 14
d:s hållet möte å K. F. U. M. i Eskilstuna.
Hr Ö. hade från 1847 till sin död 1889 utöfvat |
en mångsidig samt i såväl lekamlig som
andlig måtto välsignelsebringande verksamhet i
Jäders församling, Södermanland.

- Nordisk fest hölls den 17 dennes vid
Tranås folkhögskola. Efter afsjungandet af
åtskilliga fosterländska sånger höll skolans
föreståndare d:r V. Öberg ett föredrag om
fosterlandskärleken, framhållande denna såsom
en enande och sammanhållande kraft. Senare
höll löjtnant Lokrantz från Lunnevad föredrag
om Nansens äfventyrliga färd genom Grönland.
Slutligen skildrades Olaus Petri lefnad och
lifsgärning.

- En undervisningskurs i slöjd för folkskollärare
anordnas instundande sommar i Kalmar af
Södra Kalmar läns landstings och
hushållningssällskaps slöjclkommitté. Kursen är afsedd för
12 skollärare, som utom fri undervisning
erhålla kontant understöd för deltagande i
kursen. Dessutom lämnar kommittén ett
understöd af 70 kr. åt hvardera af tre folkskollärare
för genomgående af en kurs i slöjd vid Nääs
under tiden l aug.-11 sept.

- Göteborgs skolförening hade i lördags sitt
månadssammanträde, hvarvid
läroverksadjunkten d:r H. Kabner höll föredrag (refereradt på
annat ställe i dagens nummer) och diskussion
förekom om teckningsundervisningen. Såväl
inledaren, hr K. G. Gunnesson, som de
följande talarne gjorde åtskilliga anmärkningar
mot den Stuhlmannska ritmetoden.
Diskussionen återupptages vid ett följande
sammanträde.

- Skolmöte hölls i Hedesunda, Gflb., den
4 d:s. Skolläraren Boden från Gäfle höll
därvid föredrag öfver sin nya skrifmetod. En
kommitté af fyra personer tillsattes att afgifva
förslag dels till gemensam sångbok för
församlingens skolor och dels till särskilda sånger
att sjungas inom desamma. Med anledning af
frågan: »I hvad mån kan och bör folkskolan
göra barnen bekanta med kyrkans psalm- och
evangeliebok?» framhölls, att i skolan bör
inläras icke blott vissa psalmverser utan ock

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0147.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free