- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
153

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 13. (587.) 29 mars 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

f 3

SVENSK LÄRARETIDNING.

153

nom beslut den 28 sistl. december
förklarade domkapitlet, att som U. åtnjutit
tjänstledighet från ifrågavarande
gymnastiklärarebefattning allt sedan början af år 1888
och nu styrkt sig vara af sjukdom
fort-j farande hindrad att tjänstgöra samt på
grund af uppnådd pensionsålder erhållit
afsked från sin befattning såsom
gymnastiklärare vid allmänna läroverket i samma
stad, alltså funne domkapitlet skäligt att,
med afslag å den gjorda ansökningen om
tjänstledighet, förklara U:s förordnande att
tjänstgöra såsom gymnastiklärare vid
folk-skollärarinneseminariet i Skara från och
med sistlidne års utgång hafva upphört.
De besvär, U. häröfver anfört hos
k. m:t, hafva den 10 d:s lämnats utan
afseende.

Reseunderstöd. På gjord ansökning
har k. mit den 10 d:s tilldelat
adjunkten vid folkskollärarinneseminariet i Falun
Oskar Georg Palmlund ett statsunderstöd
af 200 kr. för att under innevarande
vårtermin vid några af rikets
folkskollärare-och lärarinneseminarier inhämta kännedom
om de lärometoder, gom där användas
särskildt vid undervisningen i modersmålet
samt historia och geografi.

Högre lärarinneseminariet. Med
ändring af den uti reglementet för nämda
seminarium gifna bestämmelsen därom, att
inträdessökande skall för att kunna
antagas till elev ådagalägga godkända
kunskaper i samtliga de ämnen, som
inträdes-pröfningen omfattar, har k. m:t medgifvit,
att seminariets direktion må på förslag
af lärarekollegiet till elev antaga äfven
sådan sökande, som vid inträdesexamen
blifvit underkänd i ett af de ämnen
examen omfattar, därest sökanden visat sig
äga särdeles goda kunskaper i andra bland
dessa ämnen.

Förkortad undervisningstid. Med

hänseende till de inom Stora Tuna
församling i Dalarne rådande egendomliga
förhållanden har k. m:t den 10 d:s
medgifvit, att undervisningen i därvarande
folkskolor må under åren 1893-97
inskränkas till 32 veckor årligen, utan att
församlingen i följd däraf går miste om
densamma eljest för aflönande af lärarne vid
ifrågavarande skolor tillkommande
lönetillskott; »åliggande det dock vederbörande
lärare att under den del af den i lag
stadgade undervisningstiden, då skolorna
icke äro i gång, enligt skolrådets
bestämmande meddela undervisning åt de i
skolåldern varande barn, hvilkas målsmän
sådant önska».

Dispositionsrätt till skolboställe.

År 1852 förordnade änkan Anna Kristina
Sandberg genom testamente, att den henne
tillhöriga fastigheten 3/4 mantal kronoskatte
i Sånga socken, Sthm, skulle efter hennes
död tillfalla församlingens folkskola, »att
af skolmästaren såsom tillökning på dess
lön begagnas». Efter testators död
utarrenderade emellertid skolrådet nämda
fastighet till en den aflidnes släkting att af

denne jämte hans dotter innehafvas under
deras lifstid for ett mycket lågt arrende.
Den dåvarande skolläraren äfvensom de två
följande fingo nöja sig med ungefar en
femtedel af hvad donationen verkligen
inbringade.

Församlingens nuvarande lärare L. Olin
instämde församlingen och dess skolråd till
Färentuna häradsrätt med yrkande, att
dispositionsrätten till ifrågavarande
donation i öfverensstämmelse med testamentets
innehåll måtte honom tillerkännas.
Häradsrätten biföll käromålet. Församlingen
sökte ändring i detta utslag, men såväl
Svea hofrätt som nu senast k. m:t hafva
fastställt häradsrättens dom.

Döfstumskolorna. K. m:t har till
följande af vederbörande döfstuinskoldistrikt
anordnade skolor anvisat för
innevarande år:

till döfstumskola!! i andra distriktet 5,500 kr.

» » » tredje » 33,750

» fjärde > 19,750

» > » femte » 15,875

» » » sjette » 22,375

» » » sjunde » 14,250

Därjämte har k. m:t till nedannämda
döfstumskolor, som icke äro anordnade af
sådana skoldistrikt, hvarom förmäles i
§ 3 af lagen angående
döfstumundervis-ningen, anvisat för innevarande år:

Tysta skolan i Stockholm 1,250 kr.,
Linköpings döfstumanstalt 1,100, Tysta* skolan å
Rephult i Stenbrohults församling l af
Kronobergs län 1,900, Institutet för döfstumma i
Hjorteds församling af Kalmar län |L,200 samt
Göteborgs och Bohus läns döfstumanstalt å
Nya Varfvet 4,600 kr.

Tjänsters tillsättning.

Sökande. Till skollärare-, klockare- och
organisttjänsterna i Söderköping hafva anmält
sig 16 sökande, nämligen: folkskollärarne K.
J. A. Liljestrand i Färgaryd, A. J. Dahlqvist i
Runtuna, J. G. Levén i Drothem, J. F.
Johansson i Yxnerum, P. A. Voxberg i Enånger, P. J.
A. Granstrand i Asa, V. A. Gätje i
Väla-Gill-stad, P. A. Carlsson i Arboga landsförs:g, A.
V. Gustafsson i Högbo, C. O. Holmberg i
Göteborg, K. V. N. Redelius i Hammarby, F. A.
Andersson i Vintrosa, S. A. Carlsson i
Götlunda, J. A. Gelén i Vrigstad, C, A. Nyström
i Mjällby och G. Vidlund i Ringarum.

Förslag. Till en folkskolläraretjänst i
Karlskrona stadsförs:g: 1) J. J. Blomberg, 2) Karl
Andersson, *3) J. A. Karlsson (samtliga
biträdande lärare därstädes). (7 sökande.)

- Till folkskollärare-, klockare-,
organist-ocb kantorstjänsterna i Björskog, Vstm.: 1) K. G.
Almlöf i Skärblacka, 2) K. E. Björck i
Söderbärke, 3) K. E. Håkansson i Börstig. (9
sökande.)

- Till läraretjänsten vid Berga folkskola,
Helsingborgs iandsförs:g: 1) C. A. Johansson
i N. Åkarp, 2) H. Ingvarsson i Berga.

o - Till läraretjänsten vid Karlslunds folkskola,
Anstå-Långbro, Öreb.: 1) vik. därstädes A. H.
F. Sundberg, 2) J. A. R. Ödman, 3) N. G.
Elander.

Valde. Till folkskollärare i Åhus, Krist.:
vik. därstädes J. Holmqvist med 4,937 röster.
(Aug. Ståhl i Eslöf fick 2,902 röster; 5 sökande.)

- Till folkskollärarinna i #öra, Gtbg: Emilia
M. Larsson.

- Till vik. klockare och organist i
Asker-sunds landsförs:g: Joh. Olsson i Axsjö.

- Till vik. folkskollärare i Hjo landsförs:g:
Mauritz Rydgren i Göteborg.

- Till biträdande folkskollärarinna i Älfva,
Gotl.: Hanna Nilsson i Karlskrona.

- Till vik. lärarinna vid Norrtorps mindre
folkskola, Edebo, Sthm: Emmy Söderberg från
Norrköping.

- Till lärarinna vid en mindre folkskola i
Länna, Sthm: Berta Lundström från Göteborg.
(3 sökande.)

- Till småskollärarinna i V. Harg, Östg.:
Maria Johansson i Linköping.

- Till småskollärarinna i Varnum-Tärbt/,
Älfsb.: Tilda Fors i Främmestad. (3 sökande.)

- Till småskollärarinna i Rångedala, Älfsb.:
Helga Stenvall från Göteborg. (11 sökande.)

Till poststationsföreståndare i Gammalkil,
Östg., är antagen folkskolläraren J. E.
Bot-vidson.

- Organistförslaget i Klara församling
härstädes har nu för andra gången dragits under
k. m:ts ompröfning.

- 7/77 understöd åt mindre bemedlade
kvinnliga lärjungar vid Norra Kalmar läns
folkhögskola har k. m:t anvisat ett belopp af 260 kr.

- Stenograf er äro redan antagna för
fjortonde allmänna läraremötet i Linköping
instundande juni månad.

- Skollärare- och klockarevalet i Odensvi, Kal m.,
öfverklagadt hos Linköpings domkapitel, har
af nämda myndighet blifvit fastställdt.

- Till lärarinna i konstväfnad vid Lunnevads
folkhögskola, kvinnliga kursen, har antagits
fröken Elsa Gödecke, dotter till skolans förre
föreståndare d:r P. A. Gödecke.

- Till andre lärare vid kvinnliga
folkhögskolan i Grebbestad är antagen hr Oskar
Lundgren, andre lärare vid Billströmska
folkhögskolan å Tjörn.

- Skollärare- och klockarevalet i Erikstad,
Älfsb., har nu vunnit laga kraft, sedan
klaganden återtagit sin besvärsskrift öfver nämda
val.

- Medaljen i silfver af åttonde storleken med
inskrift »För medborgerlig förtjänst» har k. m:t
tilldelat organisten och klockaren i Ringarums
församling Anders Petter Broman.

- Ströfvelstorps församling, Krist., har
erhållit k. m-.ts tillstånd att för ombyggnad af
folkskolehusen i Ströfvelstorp och Erikslund ur
sin kyrkokassa upptaga och under 9 år
ränte-fritt innehafva ett lån å 5,000 kr.

- På sex månaders uppsägning skall enligt
kyrkostämmans beslut kantorsbefattningen i
Masthuggsförsamlingen i Göteborg tillsättas.
De besvär, som häröfver anförts, hafva af
domkapitlet blifvit ogillade.

- Hernösands stifts delning i två stift,
Hernösands och Luleå, föreslås i en sistlidne fredag
till riksdagen afgifven kungl, proposition.
Såsom skäl för delningen anföres utom stiftets
stora ytvidd (mer än hälften af rikets areal)
bl. a. undervisningsanstalternas ökade antal.

- För skolhusbyggnad har Mora församling
erhållit tillstånd att upptaga ett amorteringslån
å 19,000 kr. - Torhamns församling i
Bleking har fått tillstånd att upplåna- 5,000 kr.
dels för skolhusbyggnad, dels för anskaffande
af orgel i kyrkan.

- Stoftet af aflidne skolläraren Fritz
Löwen-dahl vigdes vid jorden å Linköpings kyrkogård
den 20 d:s. Jordfästningen förrättades af
domprosten C. V. Charleville. Åtskilliga sånger
sjöngos både före och efter akten. En kamrat
uppläste för tillfället författade verser.

- Hos justitieombudsmannen ..har organisten
A. T. Grevelius i Västra och Östra Vrams
församlingar anmält biskopsämbetet i Lund, för
det hos Grevelius utmätning verkställts för
lösen och stämpelafgift å fullmakt på
organisttjänsten i Vrams socknar, hvilken fullmakt
utfärdats af biskopsämbetet, men enligt G:s
mening bort utfärdas af pastor i församlingen.

- Till Chicago afreser i dag slöjdinspektrisen
vid Stockholms folkskolor fröken Hulda Lundin
för att ordna Stockholms folkskolors
glöjdut-ställning vid världsexpositionen samt deltaga
i sommarens skol- och kvinnokongresser
därstädes. Under fröken L:s bortovaro uppehälles
hennes befattning, enligt
folkskoleöfverstyrel-sens förordnande, af f. d. skolföreståndarinnan

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0157.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free