- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
178

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 15. (589.) 12 april 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

178’

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 15 u

Icke tillsatt i laga ordning. Mörkö

församling har hos k. m:t anhållit, att
folkskolläraren I. M. A. Isacsson måtte,
utan hinder däraf att han icke blifvit
tillsatt i den ordning folkskolestadgan
föreskrifver, få anses såsom ordinarie
folkskollärare och i sådan egenskap räkna sig till
godo den tid han såsom sådan
tjänstgjort inom församlingen. Af den utredning,
direktionen öfver folkskollärarnes
pensionsinrättning införskaffat, inhämtades:

att församlingens folkskola inrättats genom
donation den 22 maj 1812 af dåvarande
innehafvaren af Hörningsholms fideikommiss grefve
Nils Bonde, som i donationsbrefvet, därå k. m:t
meddelat stadsfästelse, förbehållit sig och
blifvande innehafvare af fideikommisset att ensam
tillsätta lärare;

att i enlighet med detta förbehåll grefve
Gustaf Trolle Bonde den 23 mars 1869 såsom
dåvarande innehafvare af fideikommisset till
lärare vid skolan antagit L, hvilken 1860
aflagt godkänd folkskollärareexamen;

att i skriftlig afhandling den 19 oktober 1892
nuvarande innehafvaren af Hörningsholms
fideikommissegendom grefve Fredrik Bonde till
församlingen öfverlämnat skolan med förklarande,
att han icke hade några anspråk på att öfver
densamma öfva annat inflytande, än som
till-komme honom i egenskap af röstägande inom
Mörkö kommun; samt

att med anledning af denna öfverlåtelse
församlingen å kyrkostämma den 30 oktober 1892
beslutat att för sin del till lärare vid skolan
antaga förenämde Isacsson.

Då ifrågavarande från början på enskild
bekostnad inrättade skola således numera
efter det af innehafvaren till
Hörningsholms fideikommiss den 19 oktober 1892
afgifna förklarande vore att i alla
afseenden anse såsom församlingens folkskola,
och då, enligt de af skolrådet aflämnade
uppgifter, skolan varit och fortfarande vore
den enda folkskolan i distriktet, samt
pensonsinrättningen allt ifrån sin tillkomst
varit i åtnjutande af behöriga
pensionsaf-gifter för tjänsten, har k. m:t den 24
sistl. mars bifallit förevarande ansökning.

Uppskof med tillsättning af
klockare. Sedan klockarebefattningen i Backe
församling, Älfsb., genom innehafvarens
afskedstagande blifvit ledig, har
församlingen anhållit hos k. m:t, dels att
klockarebefattningen måtte få uppehållas genom
vikarie, till dess ombyte af folkskollärare
komme att äga rum, dels ock att
klockare-och skolläraretjänsterna då finge förenas.

Vid det förhållande, att det enligt § 27
i folkskolestadgan tillkommer församling
att besluta i fråga om förening af
lärarebefattning vid folkskola med klockaretjänst,
har k. m:t funnit ansökningen icke
föranleda annat beslut, än att klockaretjänsten
i Backe fö/samling må uppehållas genom
vikarie, till dess densamma kan med
folkskolläraretjänsten i församlingen i
vederbörlig ordning förenas.

Förkortad undervisningstid. Med
hänsyn till de inom Idre kapellförsamling,
Kpbg, rådande egendomliga förhållanden
har k. m:t medgifvit, att undervisningen i
församlingens folkskola vid Storbo må
under åren 1893-96 inskränkas till :J2
veckor årligen, utan att församlingen i följd
däraf går miste om densamma eljest för
aflönande af läraren vid berörda skola till-

kommande lönetillskott; »åliggande det dock
vederbörande lärare att under den del af
den i lag stadgade undervisningstiden, då
skolan icke är i gång, enligt skolrådets
bestämmande meddela undervisning åt de
i skolåldern varande barn, hvilkas målsmän
sådant önska».

Populära föreläsningar i
Stockholm. Professor Otto Pettersson vid
härvarande högskola har för högskolans
myndigheter framlagt ett förslag till
anordnandet af populär-vetenskapliga
föreläsningar. Till grund för framställningen
ligger den tanken, att universiteten icke
blott hafva till uppgift att tillgodose
statens behof af hallstämplad fackinsikt, utan
att de jämväl böra verka i
allmänbildningens tjänst. Förebilden till förslaget är
liksom till det nyligen från Uppsala
universitet utgångna, hämtad från England,
där »universitetens utvidgning» vunnit stor
utsträckning. De myndigheter, som redan
behandlat ärendet, hafva funnit detsamma
högeligen beaktansvärdt och lämnat sitt
tillstyrkande. Man kan därföre antaga,
att högskoleföreningen, som har att slutligt
handlägga det framställda förslaget, skall
finna det antagligt.

För lärarekären utom Stockholm komma
emellertid dessa föreläsningar icke att
blifva till något större gagn, då meningen
icke är, att desamma skola hållas inom
en viss kort tid utan förekomma då och
då. Förslaget går ut på, att under
vintermånaderna skulle hållas en föreläsning
i månaden i en lokal, som kunde rymma
åtminstone 1,000 personer. Genom en
afgift af l kr. för hvarje föreläsning skulle
det blifva möjligt att gratis utdela biljetter
bland dem, som högskolan för hvarje gång
ville inbjuda. Efter ämnets beskaffenhet
skulle inbjudning utgå än till den mognare
skolungdomen, än till lärarekåren och än
till arbetsförmän och arbetare inom vissa
yrken. Genom denna anordning torde
sålunda i en snar framtid den stora
allmänheten i hufvudstaden blifva i
tillfälle att göra bekantskap med vetenskapens
senaste och oförfalskade resultat i en för
hvar och en tillgänglig form.

Göteborgs folkskolor. Ny
undervisningsplan är upprättad i geometri,
historia, åskådningsöfningar och gymnastik.

Enligt denna är kursen i geometri för
folkskolans fjärde klass (gossar): 1. Beskrifning
af kuben och rätvinkliga pelaren. Yta, linje,
punkt. Parallella linjer. Rätvinkel. Kvadrat
och rektangel. Mätning af kubens och
rätvinkliga pelarens kanter. Beräkning af deras ytor
och rymder. Parallellogram. 2. Beskrifning
af prismat och pyramiden. Triangeln.
Triangelns höjd och yta. Mätning af vinklar.
Förevisning och inlärande af namnen på
cylindern, könen, klotet och cirkeln. Timtal: 2
timmar i veckan.

Historieunder visning en, som enligt den gamla
undervisningsplanen började först i tredje klass,
skall enligt de nya kurserna inträda redan i
första klass med muntlig framställning af sagor
och berättelser från nordens forntid. I andra
klass genomgås medeltiden och
reformationstiden, i tredje klassen storhetstiden och
frihetstiden, i fjärde klassen gustavianska tiden och
nutiden.

Åskådning so f ning ar na i småskolans första
klass skola omfatta: 1. Samtal om lämpliga

föremål, som lätt kunna iakttagas, hvarvid
barnen läras att uppfatta storlek, förrn, färg,
antal, beståndsdelar och användning. 2. Några
af husdjuren. 3. Klockan. - I småskolans
andra klass behandlas: 1. Inhemska djur samt
några utländska (10-12 djurformer). 2.
Grupper af djur eller af människor och djur. 3.
Årstiderna. 4. De allmännaste geografiska föremål
(såsom höjd, slätt, sjö, flod m. fi.), hvilka
barnen under lärarinnans ledning iakttaga.
Timtal: 2 halftimmar i veckan i hvardera
årsklassen.

Gymnastik skall med ledning af Liedbecks
dagöfningar företagas i småskolan 15 minuter
4 gånger i veckan, i folkskolan 45 minuter 2
gånger i veckan (förut i folkskolan l timme
l gång i veckan).

Tjänsters tillsättning.

Förslag. Till en folkskolläraretjänst i
Norrtälje: 1) Karl Vikström i Götlunda, Öreb., 2)
Å. S, Gustafsson i Ö. Färnebo, Gflb., 3) G. K.
Gerle i Skaftö, Gtbg. (17 sökande.)

- Till två läraretjänster i Älfdalen, Kpbg:
1) Anna Torstensson, 2) Å. H. Lundqvist, 3)
J. Helsing; - 1) G. Forssell, 2) E. G. Löfdahl,
3) L. Ås.

Valde. Till klockare och organist i
Mister-hult, Kalm.: P. J. Friström i Hjälmseryd
(enhälligt).

- Till folkskollärare i Karlskrona
stads-församling: e. o. folkskolläraren därstädes J.
J. Blomberg. (7 sökande.)

- Till lärare vid Karlslunds folkskola,
Ånsta-Längbro, Öreb.: N. G. Elander i Vikersvik med
49 röster. (Vik. på stället A. H. F. Sundberg
fick 46 röster. Fem fullmakter med den
senares namn kasserades.)

- Till folkskollärare i Storsjö, Jmtl.: Jonas
Nilsson i Lockne (enhälligt).

- Till folkskollärare i Ransberg, Skbg: J.
E. Andrén i Örkened, Krist.

– Till folkskollärare i Västerlösa, Östg.: A.
G. Andersson med 3,926 röster. (J. G. G.
Vi-man erhöll 1,969 röster.)

- Till lärare vid Stärte folkskola, Östervåla,
Vstm,: E. H. Enqvist i Lena, Upps. (enhälligt;
3 sökande).

- Till lärare vid Åberga folkskola, Orsa,
Kpbg: vik i Orsa H. L. Larsson med 1,626
röster. (J. A. D. Ruinée fick 519 röster.)

- Till lärarinna vid Rogs folkskola, Stora
j Kopparberg: vik. därstädes Matilda Vesterberg

i Husby (enhälligt).

- Till lärarinna vid Broby folkskola, Torpa,
Östg.: Elin Hess i Örebro.

- Till vik. folkskollärare i Ludgo, Södm.:
Gunnar Engström i Grolanda.

| - Till vik. folkskollärare i Tystberga, Södm.:
G. F. Larsson därstädes.

- Till lärarinna vid Ivarsbo mindre
folkskola, Forshälla, Gtbg: Augusta Josefina
Nilsson.

- Till lärarinna vid en mindre folkskola i
Tuna, Kalm.: Olga Johansson i Bottnaryd. (4
sökande.)

- Till småskollärarinna i Bro, Vrml.: Maria
Svensson i Lindesbergs landsförsamling.

Till vice ordförande i Rydaholms församlings
skolråd är vald folkskolläraren och
riksdagsmannen G. V. Svensson.

- För uppförande af skolhus m. m. upptager
Svenljunga församling, Älfsb., ett
amorteringslån å 12,000 kr.

- Ett nytt folkskolehus skall uppföras i
Kull-torps rote i Tuna, Kalm., och ett slöjdskolehus
vid Fridhem inom samma församling.

- Till premier i folkskolorna har Göteborgs och
Bohusläns hushållningssällskap inköpt 200 ex.
af Lotten Lagerstedt» kokbok.

- Folkskollärarevalet i Gunnarps församling den
20 sistlidne november öfverklagades hos
Göteborgs domkapitel. Besvären blefvo den 29
sistlidne mars lämnade utan afseende.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0182.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free