- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
206

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 17. (591.) 26 april 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

206

SVENSK LÄKAEETIDNING.

N:r 17 *

i hvilken föredragen höllos och festen
försiggick var rikt och smakfullt
dekorerad.

Pensionsföreningen för Malmöhus
och Kristianstads läns
småskollärarinnor hade sammanträde i Lund den
15 dennes, hvarvid lämnades styrelsen
full ansvarsfrihet för 1892 års
räkenskaper och förvaltning.

Med afseende på de medel, föreningen
äger vid dess nu förestående upplösning,
beslöts, att hvarje medlem skall utfå på
tid i juni månad, hvarom hvarje delägare
underrättas, sina till föreningen inbetalta
penningar jämte 4 % ränta och ränta på
ränta, att en afliden delägares hustru på
grund af ömmande omständigheter skall
erhålla det belopp mannen till föreningen
erlagt och att öfverskottet, därest sådant
uppstår, skall fördelas på sätt styrelsen
finner lämpligt mellan de två, som haft
mesta arbetet för föreningen.

Tjänsters tillsättning.

Valde. Till folkskollärare, klockare och
organist i Traheryd, Kron.: Karl Aug. Ekbladh
i Karlstorp.

- Till folkskollärare, klockare och organist
i Grolanda, Skbg: Fr. Marelius i Velinge med
1,369 röster. (A. Venander i Brismene erhöll
1,254 röster.)

- Till folkskollärare, klockare, organist och
kantor i Björskog, Vstm.: K. G. Björk i
Söderbärke. (9 sökande.)

- Till vik. folkskollärare i Horn, Östg.: G,
A. Norlén.

- Till biträdande lärarinna vid Stjärnsunds
folkskola, Husby, Kpbg: Tekla Svensson i
Vik-manshyttan. (3 sökande.)

- Till biträdande lärarinna vid Nanberga
folkskola, Götlunda, Öreb.: Eva F. E. Tollstorp
i Örebro.

- Till småskollärarinna i Värnamo, Jönk,:
Tyra Johansson i Hjälmseryd.

Svenska flaggan har anskaffats till
Svina-berga skolhus i S. Mellby församling, Krist.

- A f gif ten till Småskollärarnes
ålderdomsunderstödsanstalt beslöt Säters församling å
kyrkostämma den 16 d:s att betala för sina
samtliga småskollärarinnor.

- Nedsättning i biljettpriset på vanliga villkor
har järnvägsstyrelsen beviljat deltagarne i femte
allmänna flickskolemötet, hvilket kommer att
hållas i Lund instundande juni månad.

- Föreningen för barnbespisning och
skollofskolonier i Göteborg har af stadsfullmäktige fått
sitt anslag höjdt från 2,500 till 3,000 kr. Detta
för att kunna öka koloniernas antal med en.

- Trasskolan i Stockholm har af ett
sterb-hus fått mottaga en gåfva af 2,000 kr. - En
summa af 500 kr. har inspektören Oskar
Lundqvist på Storfors skänkt till Hortlax nya
skolhus i Piteå socken,

- Till arbetsgifvarne i Uppsala har rektorn
vid stadens folkskolor utfärdat ett upprop med
uppmaning, att de måtte vända sig till rektor,
då de i sin tjänst behöfva en gosse eller flicka
i skolåldern.

- På Svenska akademiens stora ordbok har
Kvidinge församling för sina folkskolors
räkning beslutat subskribera med 4 exemplar
samt Västra Karleby, Saxtorps, Stora Köpinge,
Villberga och Västerhaninge församlingar med
hvardera ett exemplar.

- Aftonskolan i Månsarp, som pågått tre
månader under den gångna vintern, afslöts den
14 d:s med föredrag af skolans lärare om
solen. Vidare diskuterades lifligt nutidens
materiella fordringar, hvarjämte åtskilliga sånger
sjöngos.

- En högre slöjdskola kommer att af
slöjdföreningen anordnas i Neder-Kalix under en
tid af tre månader, räknadt från den 27
september detta år. Skolan skall förestås af
slöjd-inspektören G. Gavuzzi och lämna kostnadsfri
undervisning åt mera vuxna elever.

- En hedersgåfva öfverlämnades vid examen
i Vadensjö småskola åt lärarinnan Hulda
Svenson såsom ett tack för 15-årigt arbete. Gåfvan
utgjordes af ett större väggur med inskription:
»Af tacksamma församlingsbor inom
Vadensjö..

- För anskaffande af premier åt skolbarn har
Örkeneds församling beslutat bilda en fond
med anledning af 300-årsdagen af Uppsala
mötes beslut. Grundplåten till denna fond
skall utgöras af ett offer, som kommer att
upptagas nästa söndag.

- Under 32 dr har folkskolläraren J. Nilsson
i Vinslöf burit dagens tunga och hetta. Vid
examen den 17 d:s afgick han från sin tjänst.
Kyrkoherden H. E. Hallberg tackade, i närvaro
af skolrådet och pastoratets lärarepersonal, hr
N. för hans förtjänster om skolväsendet i
Vinslöf.

- Om rättskrifningen öfverlades vid
Mönsterås lärareförenings möte den 13 d:s. Mötet
ansåg, att barnen vid uppflyttningen i
folkskolornas tredje klass böra vara så utvecklade, att
de kunna skrifva efter diktamen någorlunda
felfritt. - Vid samma möte beslöts, att ett
pedagogiskt bibliotek med det första skall
inrättas, och tillsattes för ändamålet en kommitté
af tre personer.

- Genom eldsvåda ödelades den 13 d:s
klockaregården i Trosa landsförsamling, bebodd
af klockaren K. Vestrell. Ali lösegendom i öfre
våningen förstördes; i nedre våningen
räddades det hufvudsakligaste. - Håkanbols
skolhus i Nysund nedbrann den 18 d:s. Endast
en del af lärarens lösören samt uthusen
räddades. Elden hade uppkommit genom gnistor,
som antändt spåntaket.

- Svenska trädgårdsföreningen plägar -
såsom framgått af annonser i denna tidning -
nästan hvarje höst gratis utdela fruktträd m.
m. åt folkskolorna. I fjor utdelades
kostnadsfritt till 33 folkskolor 354 fruktträd, 47
bärbuskar, 340 parkbuskar, 16 parkträd, 1,550
häckplantor, 300 fruktträdsvildstammar jämte
blomsterväxter och ympkvistar. Ansökningar
hade ingått från 100 folkskolor.

- Folkskollärarevalet i Östertäljé den 18 sistl.
december, hvarvid lärarinnan Ellen Enander
valdes med 2,741 röster, medan folkskolläraren
J. R. Asplund i Järna fick 2,338 röster, blef
hos domkapitlet öfverklagadt. Domkapitlets
utslag har nu fallit. Genom detsamma har ingen
ändring skett i valresultatet, men, med
godkännande af direktör Fants besvär, skola 500
röster, som obehörigen afgifvits och tillfallit
hr Asplund, frånräknas dennes röstetal, hvadan
han endast fått 1,838 röster.

- Stockholms folkskollärareförening
sammanträdde förliden lördag i landtbruksakademiens
hörsal, hvarvid professor Leche höll ett
synnerligen intressant och med planscher
illustre-radt föredrag om fåglarnas uppkomst. Sedan
ordföranden därpå lämnat meddelande om det
af centralstyrelsen beslutade ombudsmötet,
företogs till behandling en fråga om
läraretillsättningarna vid hufvudstadens folkskolor. För
inledningsföredraget lämnas redogörelse på
annat ställe i dagens nummer. Sammanträdet
var besökt af så många, som lokalen kunde
rymma.

- De populära föreläsningarna i Stockholm,
hvilka, enligt hvad vi förut meddelat,
föreslagits af professor O. Pettersson vid härvarande
högskola, hafva blifvit en verklighet, l går afton
hölls i Vetenskapsakademiens hörsal af
statsgeologen G. De Geer den första af dessa
föreläsningar. Ämnet var: Skandinaviens
geografiska utveckling. Ungefär hälften af platserna
voro upplåtna för inbjudna gäster, däribland
lärare och lärarinnor vid Stockholms
folkskolor. I afton hålles samma föreläsning
uteslutande för skolungdom, därvid inträdespriset för
icke inbjudna är 25 öre.

Sveriges allmänna
folkskollärareförening.

Ytterligare en ny kretsförening,

den tredje i ordningen, har detta år
inträdt i S. A. F., nämligen:

Mönsteråskretsen, Kalm., 11 medlemmar,
ordförande folkskolläraren Emil Sandgren,
Forssa, Mönsterås.

Kretsarnas antal är därmed jämt 170.
På flera ställen äro kretsar under bildning.

Med anledning af giord förfrågan torde
ånyo böra upplysas därom, att så snart
medlemsafgifter från ny krets ingått till
centralstyrelsens kassaförvaltare, har
kretsen alla de rättigheter och förmåner, som
tillkomma äldre kretsar (sålunda rätt
att deltaga i valen, i besluten om årets
frågor, att sända ombud till mötet i
Göteborg o. s. v.).

Stadgar, blankett till medlemsförteckning
och alla erforderliga upplysningar för
bildande af nya kretsar lämnas kostnadsfritt.
Man endast skrifver härom till:
Centralstyrelsen för Sveriges allmänna
folkskollärare f or en in g, adress Stockholm N.

Riksdagen.

Kofodersfrågan.

Det i förra numret återgifna
utskottsbetänkandet rörande folkskollärarnes
kofoder föredrogs i båda kamrarna sistlidne
lördag.

I första kammaren var saken lätt
affär-dåd. Utan diskussion bifölls utskottets
afstyrkande hemställan.

Andra kammaren godkände däremot med
en rösts majoritet hrr Nilssons och
Svenssons motion. Beslutet föregicks af en
längre diskussion, hvilket öppnades af ene
motionären

direktor £. A. Zotterman, som erinrade om
denna frågas föregående öden. Tal:n hade trott,
att frågan lättast skulle lösas på det sätt han
föreslagit i sin motion, men då han nu funnit,
att icke en enda ledamot af första
kammaren ställt sig på denna sida, måste han yrka
bifall till hrr Nilssons och Svenssons motion,
hvarigenom åtminstone en utsikt öppnades till
gemensam omröstning. Utskottets kardinalskäl,
eller att ett bifall till sistnämda motion skulle
medföra allt för stor uppoffring från statens
sida, fann tal:n något förunderligt. Genom
urtima riksdagens beslut hade de lågt aflönade
skollärarne drabbats af en ganska kännbar
tilläggsbevillning; nu ville man med hänvisning
till »urtiman» äfven neka dem något så när
ordentlig ersättning för kofodret. Skollärarne
skulle alltså få dubbelt betala urtimabesluten.
Tal:n hoppades, att kammaren icke ville vara
med om denna orättvisa. Han yrkade alltså
bifall till hrr Nilssons och Svenssons motion.

Hr Nils Nilsson i Skärhus (motionär i frågan)
talade för bifall till sin och N. Svenssons
motion samt bemötte utskottets invändningar i
ekonomiskt afseende. Ett bifall till motionen
skulle helt visst hälsas välkommet öfver hela
landet.

Redaktör £. Hammarlund betraktade frågan
ur skolans synpunkt. Ett godt förhållande
mellan lärare och församling vore för
skolarbetets framgång i högsta måtto önskvärdt. Men
oklara och sväfvande bestämmelser - särskildt
rörande löneförmånerna - lade sig hindrande
i vägen för ett dylikt godt förhållande. Det
vore alltså önskvärdt, att sådana bestämmel-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0210.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free