- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
216

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 18. (592.) 3 maj 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

216

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 18

Efter hvad jag förnummit torde det ej
dröja så synnerligen länge, innan k. m:t
ånyo kommer att pröfva ett förslag till
särskild undantagsstadga rörande
folkskoleväsendet i en stad. Det är att förmoda,
att k. m:t då skall taga under öfvervägande,
huruvida det icke kunde vara fördelaktigare
att hafva en gemensam fullständig stadga
i stället för dessa många
undantagsförfattningar. Då jag alltså hyser den
förhoppningen, att k. m:t af eget initiativ skall
taga denna för utvecklingen af
storstädernas folkskoleväsende ganska viktiga fråga
under ompröfning, skall jag ej nu göra
något yrkande. (Häruti instämde hrr S.
von Friesen, Ernst Beckman, Fridtjuv Berg
och N. Rosengren.)

Bättre bibliska planscher

hafva länge varit ett önskningsmål inom
lärarekåren. Frågan har under de
senaste åren varit föremål för behandling
inom centralstyrelsen för Sveriges
allmänna folkskollärareförening, hvilken
öf-verlämnat ärendet till en kommitté. God
utsikt finnes nu, att saken skall varda
realiserad. Efler de långa och vidlyftiga
förarbeten, som centralstyrelseledamoten
Alfr. Dalin ägnat detta företag, har han
nämligen för någon tid sedan lyckats
träffa öfverenskommelser om samverkan
dels med professor Julias Kronberg, dels
med firman P. A. Norstedt & söner,
hvarigenom företagets framgång synes
vara betryggad, isynnerhet som grundad
anledning finnes att antaga, att genom
ecklesiastikdepartementets tillmötesgående
statsunderstöd för detsamma skall kunna
erhållas.

Ett oblidt öde

synes hvila öfver kofodersfrågan. Vid
1891 års riksdag gjordes försök att genom
sammanjämkning kamrarna emellan få
ett beslut till stånd. Detta misslyckades.
I fjor erhöll förslaget formen af en ren
statsutgiftsfråga, men första kammaren
vägrade gemensam omröstning. I år
hette det, att första kammaren skulle
medgifva gemensam omröstning - den
slutliga utgången var jul alla fall gifven.
Men det blef icke ens gemensam
omröstning. Friherre Klinckowström beskyllde
grefve Lagerbjelke för »spetsfundigheter»,
och det tyckte första kammaren var för
starkt. Kammaren lade sina sympatier
för sin f. d. talman i dagen genom att
med 83 röster mot 29 godkänna den
mening grefve L. förfäktat. Och så fick
Skollärarnes kofoder sitta emellan.

Med dagens nummer följer till
samtliga prenumeranter: Katalog till
barnbibliotek, utgifven af föreningen Svenska
folkskolans vänner.

Allmänna folkskolläraremötet i
Göteborg. Såsom bidrag till bestridande
af kostnaderna för det allmänna svenska
folkskolläraremöU\ som är afsedt att hållas
i Göteborg under instundande augusti må-

nad, har k. m:t anvisat ett statsbidrag af 750
kr. att till ordföranden i den för mötets
beredande utsedda bestyreisen,
folkskoleinspektören J. M. Ambrosius, på anmälan
utbetalas. (Bestyreisen hade begärt 1,000 kr.)

Samundervisning vid högre
folkskola. Den 20 mars 1891 medgaf k. m:t,
att utan hinder af den i det för högre
folkskolan i Klinte församling år 1867
fastställda reglemente meddelade föreskrift, att
flickor ej finge åtnjuta undervisning
gemensamt med gossar, undervisningen i skolan
finge under läsåren 1891-92 samt 1892
-93 anordnas gemensamt för gossar och
flickor.

Skolrådet har nu anhållit, att
samundervisning för gossar och flickor vid nämda
skola måtte, utan hinder af berörda
föreskrift, för all framtid tillåtas. K. m:t har
på det sätt bifallit ansökningen, att
undervisningen i skolan må från och med
nästkommande läsår tills vidare anordnas
gemensamt för gossar och flickor.

Privat
småskollärarinneseminarium. Hos k. m:t har folkskolläraren i
Tofta församling på Gotland L. V.
Andersson - under förmälan att han ärnade
anordna ett enskildt seminarium för
bildande af småskollärarinnor, i hvilket
undervisningen skulle fortgå omkring fyra måna
der under hvartdera af åren 1893 och
1894 - anhållit om rättighet att vid
lärokursens slut därstädes anställa sådan
af-gångspröfning, som omförmäles i k.
kungörelsen den 5 juni 1885.

K. m:t har den 7 sistl. april medgifvit,
att vid ifrågavarande seminarium må vid
lärokursens slut år 1894 anställas
afgångs-pröfning i öfverensstämmelse med hvad i
k. kungörelsen den 5 juni 1885 föreskrifves
rörande sådana pröfningar vid de af
landsting underhållna seminarierna, dock med
villkor att seminariet skall stå under
inseende af domkapitlet i Visby och därjämte
vara underkastadt den särskilda inspektion
chefen för ecklesiastikdepartementet kan
finna lämpligt föreskrifva.

Vägrad dispens. K. m:t har den 7
sistl. april afslagit en af Agnes Kristina
Ahlberg gjord anhållan om tillstånd att,
utan hinder däraf att hon. såsom född den
23 november 1872, ännu icke uppnått 21
års ålder, söka förenad organist- och
klockaretjänst eller, om detta icke kunde
medgifvas, organist- och klockaretjänster inom
Skara stift.

Låneärende. Norra Vrams församling,
bestående af Norra och Södra Vrams
kommuner, bar hos k. m:t anhållit om
fastställelse å församlingens å kyrkostämma
den 12 sistl. oktober fattade beslut, enligt
hvilket församlingen skuUe dels för
uppförande af ett skolhus inom Norra Vrams
kommun upptaga ett lån å 4,000 kr. att
af Norra Vrams kommun gäldas inom 15
år, dels ock för uppförande af ett skolhus
inom Södra Vrams kommun upplåna 3,500
kr. att af sistnämda kommun återbetalas
inom samma tid.

Enär ifrågavarande kyrkostämmobeslut
afser, att Norra och Södra Vrams
kommuner, hvilka genom k. bref den 1.8
november 1892 förklarats skola från den l
januari 1893 utgöra särskilda skoldistrikt,
skulle hvar för sig ansvara för återgäldande
af omförmälda tvänne lån, men beslut i
sådant afseende icke lagligen kunnat fattas
å kyrkostämma med Norra Vrams
församling, har k. m:t funnit den sökta
faststäl-lelsen icke kunna meddelas.

Skolstatistik. Berättelse om statens
allmänna läroverk för gossar under läsåret
1889-90 har nu utkommit från trycket.
I densamma redogöres för undervisningen,
lärare oeh lärjungar samt läroverkens
ekonomi. Beträffande lärjungarna har införts
resultatet af en undersökning om
lärjungarnas ålder och hemorter. Bland de många
tabellbilagorna återfinnes den bibliografiska
afdelningen om de under de senast
förflutna 13 åren använda läro- och
läseböcker, hvilken hädanefter skall förekomma
hvart tionde år. För denna afdelning hafva
vi förut lämnat en utförligare redogörelse.

Arbetet med berättelsen för 1890 - 91
! lärer redan framskridit så långt, att
tabellerna äro utarbetade tillika med större
delen af texten. Äfven i afseende på
berättelsen för 1891-92 äro förberedande
arbeten utförda. I afseende på utgifvandet af
statistiken för de allmänna läroverken synes
man således numera följa med sin tid.
Hur är det med folkskolestatistiken?
Senaste berättelsen omfattar år 1885.

Val af vice ordförande i skolrådet.

Det i n:r 14 af denna tidning omnämda
utslaget rörande val af vice ordförande i
Helsingborgs skolråd har följande lydelse:

Domkapitlet har detta mål i öfvervägande
tagit, och då skolrådsordförande hvarken
genom k. förordningen om kyrkostämma samt
kyrkoråd och skolråd den 21 mars 1862 eller
annan författning fått sig tillagd rätt att
ensam bestämma, huruvida en af ledamot inom
skolrådet väckt fråga må af detsamma till
öfverläggning och afgörande företagas eller ej,
så pröfvar domkapitlet skäligt att i anledning
af de anförda besvären härmed ålägga
ordföranden i Helsingborgs stadsförsamlings skolråd
att på anmälan af klaganden låta den af denne
väckta frågan om val af vice ordförande i
skolråd till behandling i laga ordning inom
skolrådet förekomma.

Malmö folkskolor. Berättelsen om
Malmö städs folkskoleväsen under 1892
har i dagarna blifvit oss tillsänd. Ur
densamma lämnas här nedan följande
kortfattade utdrag.

Antalet skolpliktiga barn inom distriktet
utgjorde 8,554. Af dessa undervisades i
småskolan 2,311, i folkskolan 4,216 och
i fortsättningsskolan 193 eller tillsammans
6,720. Ökningen sedan förra året är 242.
I allmänna läroverk, specialskolor och
enskilda skolor hafva undervisats 981. Om
icke mindre än 253 barn saknas uppgifter.

Folkskoleklassernas antal hade ökats från
96 till 99,-småskoleklassernas från 73 till
75 och fortsättningsskolornas från 5 till 7.
Skolförsummelser utan lof utgjorde för
småskolan i procent dagar för hvarje barn
0,13, i folkskolan 0,34 samt i fortsättnings-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0220.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free