- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
218

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 18. (592.) 3 maj 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

218

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 18

Tjänsters tillsättning.

Förslag. Till folkskollärare-, klockare- och
organisttjänsterna i Istorp, Älfsb.: 1) hr Ahlmark
i Kalmar, 2) G. Nilsson i Bollebygd, 3) C. E.
Norén i Göteryd. (4 sökande.)

- Till läraretjänsten vid Strömsholms
folkskola, Kolbäck, Vstm.: 1) J. F. Lyhäck, 2) A.
G. Bäckström, 3) A.J.Lundgren. (18 sökande.)

Valde. Till folkskollärare, klockare och
organist i Holtsljunga, Älfsb.: J. A.
Väner-strand i Refvesjö.

- Till folkskollärare i Holm, Vnrl.: vik.
därstädes O. P. Backlund med 2,827 röster.
(J. Siden i Torp erhöll 2,242 röster.)

- Till lärarinna vid Sisselboda folkskola,
Viksta, Upps.: Selma Maria Vesterlund i Skedevi
(enhälligt; 6 sökande).

- Till folkskollärarinna i Husby-Rekarne,
Södm.: Annie Ingeborg Svanström från Örebro.

- Till lärarinna vid Ulfsta folkskola, Ockelbo,
Gflb.: Karolina Lindbäck därstädes med 1,836
röster. (Edla Landström i Norrbo fick 505
röster.)

- Till vik. lärarinna vid Åsbo folkskola,
Valbo, Gflb.: Maria Lindgren i Nora.

Skolläraren Joh. Ahlén i Grängesberg skall
resa såsom ombud för Sveriges
världsgodtemp-lare till storlogemötet i Des Moines i lowa.

- Till lärare vid döf stumskolan i Hjorted är
antagen läraren vid döfstumskolan i Lund A.
Norlin.

- Trehundra-årsminnet af Uppsala möte
kommer att i morgon på lämpligt sätt firas i Skara
stifts folkskolor enligt biskopens anvisning.

- För förfalskningsbrott dömdes den 26 april
förre skolläraren V. Nylund från Kölsjön i
Hassela till 8 månaders straffarbete och 2
års förlust af medborgerligt förtroende.

- Vid småskollärarinneseminariet / Kristianstad,
inrättadt af länets landsting, hölls
inträdesexamen i lördags. Af 75 sökande hade 70
infunnit sig till prof. Däraf godkändes 30.

- Expeditionschefen i ecklesiastikdepartementet
K. S. Husberg är utnämd till landshöfding i
Norrbottens län. Expeditionschefsbefattningen
uppehälles under ledigheten af kanslirådet V.
B. Beskow.

- Tryckfrihetsåtal har väckts af direktören
vid Tärna folkhögskola T. Holmberg mot
tidningen Östra Vestmanland med anledning af
artiklarna »Folkhögskola-radikalhärd?» samt
»Vänsterpolitik och folkhögskola».

- Tre folkskollärare hafva fått röster till
Nerikes Allehandas Chicagostipendium, nämligen
K. J. Lindgren i Svarta 22, A. Kjellander i
Mullhyttan 12 och K. Nyvall i Nora 4 röster.
(Den lycklige blef en ingeniör, som fick 683
röster.)

- För skolhusbyggnader få upptagas
amorteringslån af följande församlingar: Alunda i
Uppsala län å 20,000kr., Högseröd i Malmöhus
län å 15,000 kr., Norra Svalöf i samma län
å 10,000 kr. och Grundsunda i Västernorrlands
län å 12,000 kr.

- Femte allmänna flickskolemötet
sammanträder, enligt i dagarna utfärdad inbjudning, i
Lund den 12 juni. Kort, som berättiga till
nedsättning i afgiften för resa å statens
järnvägar, utdelas af rektor E. Schwartz,
Stockholm.

- Till aflöning af nuvarande kantorn och
organisten i Hvellinge och Fuglie församlingar hade
församlingarna å särskilda kyrkostämmor fattat
beslut, att ur hvardera församlingens
kyrkokassa skulle årligen utgå 150 kronor.
Sedermera söktes k. m:ts fastställelse af dessa
beslut, men k. nrt har icke funnit skäl att
härtill lämna sitt bifall.

- Södermanlands läns folkhögskola har fått
ny föreståndare, hvartill antagits hittills
varande andre läraren, fil. kand. Gust. Brockman.
Skolans föregående föreståndare, doktor J. A.
Vallin, har tjänstgjort i denna egenskap i 21
år och har nu nedlagt denna tjänst för att
uteslutande verka som folkskoleinspektör.

- Skollofskolonier blifva nu en verklighet
äfven i Malmö. En för ändamålet tillsatt
kommitté har lyckats insamla 2,100 kr., hvadan
man redan i år kan utsända åtminstone en
koloni.

- Vid Göteborgs folkskolor afslutas
vårterminen med examen den 15, 16 och 17 juni.
Höstterminen börjar den 15 augusti. Vid
skolstyrelsens senaste sammanträde antogs en ny
undervisningsplan i teckning, skrifves till denna
tidning.

- Göteborgs allmänna folkskolestyrelse har, med
anledning af k. kungörelsen den 5 augusti
1892, beslutat utlysa sammanträde med lärare
och lärarinnor vid stadens folkskolor och
småskolor den 2 nästkommande juni i
latinläroverkets stora sal för öfverläggning om frågor
angående skolväsendet.

- Vice ordförande i skolrådet saknas i flera
socknar än den i n:r 16 af denna tidning
omnämda. Skaraborgs Läns Tidning meddelar,
att det finns socknar närmare än i Helsingland,
där man på flera år icke haft vice ordförande
i skolrådet. I många församlingar synes man
föreställa sig, att vederbörande komminister är
själfskrifven vice ordförande.

- Klockare- och organistvalet i Nyköpings
Västra och Nikolai församlingar tyckes komma
att uppskjutas en tid. I andra förslagsrummet
uppförde musikdirektören Axel Vintzell har
återkallat sin ansökan, hvarigenom förslaget
undergått den förändringen, att i andra
rummet uppförts hr A. R. R. Vallin i Löderup och
i tredje rummet O. G. Settergren från
Rennes-löf. Dessutom är hela förslaget öfverklagadt.

- På grund af bristfälliga ansökningshandlingar
har Växjö domkapitel upphäft det nyligen
hållna folkskollärare-, organist- och
klockarevalet i Hallaryd. Såväl den valde, hr N.
Hallen från Örkened, som de två öfriga på förslaget
uppförda hafva befunnits inkompetenta af
ofvan angifna skäl. Tjänsterna skola ånyo
förklaras lediga, nytt förslag upprättas och nytt
val anställas.

- En afskedsfest, anordnad af Helsingborgs
lärarekår, hölls den 26 april för pastor G.
Högstedt, som i tre år varit skolrådets
ordförande i Helsingborg men i söndags lämnade
denna befattning. Hela lärarekåren deltog i
festen. Förste läraren P. J. Norin tackade
pastor H. för det varma intresse och det
oaflåtliga nit han städse ägnat stadens
folkskoleväsen.

- Göteborgs skolkök erhåller af revisorerna
följande vitsord: »Såsom vårt omdöme om
skolköket vilja vi uttala, att detsamma under sin
nuvarande föreståndarinnas, fröken Lagerstedts,
nitiska och särdeles förtjänstfulla ledning
synes väl motsvara sitt ändamål, och vi hafva
den öfvertygelse, att stort gagn är att vänta
af företaget ej blott däruti, att eleverna få lära
sig laga mat, utan äfven och säkerligen i lika
höggrad däruti, att de vänjas vid ordentlighet
och renlighet.» Skolkökets utgifter under det
gångna året hafva belöpt sig till 3,968 kr.

- Vid pedagogiska lärokursen i Stockholm
afslöt docenten F. v. Schéele i torsdags sina
föreläsningar i psykologi med tillämpningar på
undervisningen. Under de första dagarna i
denna månad komma att hållas tvänne
föredrag, det ena af d:r G. Nordenskiöld öfver
»Minnen från en färd i navajoindianernas land»,
det andra af friherre A. Klinckowström öfver
»Minnen från en fem månaders resa i
Surinam». Föreläsningarna, till hvilka
inträdesaf-giften är 50 öre för lärarepersonalen och l
krona för allmänheten, komma att illustreras
med scioptikonbilder.

- Sundsvalls skollärareförening hade den 28
april sitt sista ordinarie sammanträde för
terminen. Till diskussion förelåg följande fråga:
»Anses gratisbespisningen hafva medfört någon
förbättring hos de barn, som däraf kommit i
åtnjutande, med afseende på skolgång och
hemarbete?» Alla talare voro ense i det
omdömet, att skolgången för dessa barn hade
blifvit ytterst regelbunden, sedan bespisningen
började, äfvensom att såväl hemarbetet som
arbetet i skolan i de flesta fall synbarligen
förbättrats.

- För folkskollärare i Stockholms län
anordnar, såsom synes af annons i dagens nummer,
länets centralkommitté för hemslöjdens
främjande en slöjdkurs under instundande
sommar. Kursen äger rum vid Gustafsberg den
l-30 augusti och ledes af statens undervisare
i hemslöjd. Undervisning, bostad och
kosthållning åt eleverna vid slöjdkursen bekostas af
kommittén. Ansökning om deltagande i
kursen bör inom slutet af denna månad vara
ingifven till centralkommitténs sekreterare,adress:
Mäster-Samuelsgatan 43, Stockholm.

- En vän och gynnare af folkskolan är f.
utrikesministern grefve A. Ehrensvärd å Tosterup,
Krist. Vid examen i Tosterups folkskola den
18 april var han jämte hela hans familj
närvarande hela tiden examen pågick. Under
förra veckan skänkte grefve E. till skolan en
flagga, som hissades första gången i lördags,
då en särdeles högtidlig reformationsfest firades
i skolan i närvaro af den grefliga familjen,
folkskoleinspektören d:r Lindström m. fl.
Efteråt bjödos skolråd och lärare till middag å
slottet, hvarvid första skålen, föreslagen af
grefve E., gälide folkskolans lärare.

Sveriges allmänna
folkskollärareförening.

Årsskriften

för 1893 utsändes i dagarna till
kretsordförandena. Den innehåller som vanligt
årsberättelse, redogörelse för af
centralstyrelsen behandlade ärenden,
revisionsberättelse, katalog öfver föreningens
medlemmar o. s. v.

Två diskussionsämnen utsändas i år till
kretsarnas behandling, nämligen om tyska
språkets införande som läroämne vid
folkskollärareseminarierna samt om
lärjungebibliotek.

Ombudsmötet.

Följande val till ombud hafva ytterligare
ägt rum:

Nyköpings-kretsen: hr N. G. Ljunggren i
Nyköping och fröken Stina Quint i Arnö.
(Suppleanter: fröknarna Emelie Nyberg i
Stjärn-holm och Augusta Pettersson i Svärta samt
hr Br. Örtengren i Nyköping.)

Visbykretsen: G. F. Ljungberg i Fole.

Riksdagen.

Val af skolkassor.

Folkskolläraren N. Rosengren har uti
en inom andra kammaren väckt motion
anmärkt, hurusom af stadgandena i
kyrkostämmoförordningen påtagligen syntes
framgå, att ledamöterna af kyrkoråd och
skolråd, såsom gemensamt ansvariga för de
under kyrkorådets och skolrådets
förvaltning ställda medel, ägde befogenhet att
utse särskild kassaförvaltare och
räkenskapsförare. Det oaktadt torde de flesta
kyrkoråd och skolråd å landsbygden
äfvensom i de mindre städerna hittills hafva
uraktlåtit att begagna sig af denna frihet.
Hos somliga hade nämligen den åsikten
gjort sig gällande, att utöfvandet af denna
rättighet skulle innebära ett misstroende
mot församlingens kyrkoherde, hvilken i
egenskap af ordförande dittills af ålder
fullgjort dessa åligganden; andra hade
velat undandraga sig de med dessa uppdrag
förknippade besvär, och andra åter hade
saknat kännedom om förefintligheten af

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0222.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free