- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
231

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 19. (593.) 10 maj 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 19

SVENSK LÄRARETIDNING.

231

- Till klockare-, organist- och
kantorstjänsterna i Gårdsrum, Kalm.: 1) vik. därstädes
Karl Lundberg, 2) hr Ideqvist i S:t Sigfrid, 3)
Karl A. Johansson i Vansö.

Valde. Till folkskollärare i Norrtälje: G. K.
Gerle i Skaftö, Gtbg (enhälligt; 17 sökande).

- Till lärare vid Näsets folkskola, Älfdalen,
Kpbg: G. Forssell i Gunnilbo, Vstm.

- Till lärarinna vid V. Myckeläng folkskola,
Älfdalen, Kpbg: Anna Thorstensson i Älfdalen.

- Till vik. klockare och organist i
Hjälm-seryd, Jönk.: J. G. Virling i Angelstad.

- Till e. o. lärare vid Stockviks folkskola,
Njurunda, Ynrl.: J. Melander i Bjärtrå.

- Till vik. organist i Nyed, Vrml.: hr Bauer
från Skåne.

- Till vik. folkskollärarinna i Nora:
Johanna M. Ingman i Falun.

En slöjdskola för gossar skall inrättas inom
Erikstads församling, Älfsb.

- Tjugufyra sökande hafva anmält sig till
tvänne lediga ordinarie folkskollärareplatser i
Gäfle.

- Folkskoleinspektören d:r Vallin invaldes den

28 april till ledamot i styrelsen för
Södermanlands läns folkhögskola.

- På Svenska akademiens stora ordbok har
subskriberats för Falu, Kuila-Gunnarstorps,
Djuramåsa och Allerums folkskolor.

- En petition om förbättring i extralärarnes
vid de allmänna läroverken ställning skall
kringsändas vid läroverken och därefter
inlämnas till k. m:t.

- Årsafgifter för 1892 hafva erlagts af 928
medlemmar i föreningen »Svenska folkskolans
vänner». För 1891 erlades afgifter af 896
medlemmar.

- En kurs i slöjd efter Nääsmetoden
anordnas af slöjdläraren G. V. Ekelund i Falun den
12 juni -13 juli. Se vidare annons i dagens
nummer!

- Genom eldsvåda ödelades den 5 d:s
Kvä-nums stora och vackra folkskolehus i närheten
af nämda sockens kyrka. Folkskolläraren och
småskollärarinnan, hvilka bodde i huset, fingo
sitt lösöre delvis räddadt.

- En instruktionskurs i gymnastik för lärare
och lärarinnor vid Falu folkskolor har i
dagarna afslutats. Kursen, som bekostats af
skolrådet, har ledts af gymnastikläraren vid
allmänna läroverket kapten Lagergren.

- Anslaget för materiel, ved och ljus m. m.
vid Lunds folkskollärareseminarium utgår f. n.
med tillhopa 1,400 kr. K. m:t har medgifvit,
att detta anslag må från och med nästa
kalenderår utgå med 2,600 kr. årligen.

- För folkskollärare i Uppsala län anordnar
Uppsala trädgårdssällskap instundande sommar
en kurs i trädgårdsskötsel. Anmälan om
deltagande bör - såsom synes af en annons i
dagens nummer - göras före den l juli.

- Såsom medlemmar af Karlskrona
folkskole-förening, utgörande en krets af S. A. F., hafva
ingått vice ordföranden i Karlskrona
stadsförsamlings skolråd lektor G. R. Schlyter samt
musikdirektören J. A. Askling.

- Folkskollärarinnan Adéle Vetterlind höll den

29 april föredrag vid Huskvarna
rösträttsförenings sammanträde öfver ämnet: »Huru skall
kroppsarbetaren sättas i stånd att kunna
deltaga i vår tids andliga arbete?»

- Svenska flaggan har anskaffats till
skolhusen i Oskarshamn, Tunaberg, Södm.,
Edsle-skog, Vrml., Grebo, Östg., Näfvekvarn, Södm.,
Långshyttan, Kpbg, Öfver-Järna och
Ytter-Järna, Södm., samt Glanshammar, Öreb.

- För skolhusbyggnad har Trollhättans
församling erhållit tillstånd att upplåna 50,000
kr. att amorteras under 30 år. - För samma
ändamål har k. m:t medgifvit Näfvelsjö
församling att utan återbetalningsskyldighet ur
sin kyrkokassa under 6 år använda hvad som
återstår af influtna räntemedel, sedan utgifterna
för kyrkans behof blifvit vederbörligen
bestridda.

- En hedersgåfva öfverlämnades den 30 april
till organisten i Nyed C. A. Hedén, som den
dagen för sista gången tjänstgjorde i kyrkan.
H. lämnar nämligen sin plats i Nyed för att
tillträda organist- och kantorsbefattningarna i
Varnhem.

- Folkhögskolläraren S. Velin från Värmland
har för innevarande år af Vitterhets-,
historie-och antikvitetsakademien erhållit ett reseanslag
af 300 kr. för anställande af arkeologiska
undersökningar af äldre kyrkor inom
Västergötland.

- En konflikt hotar att uppstå mellan
lärarepersonal och folkskoleinspektör i Malmö. En
lärare har varnats på den grund, att han
öf-verträdt inspektörens föreskrift angående ägas
utdelande. Varningen har öfverklagats, och 20
af stadens lärare (nästan alla ordinarie lärarne
utom öfverlärarne) hafva i en till domkapitlet
ingifven skrift förklarat, att de af inspektören
meddelade föreskrifterna äro så »öfverdrifvet
minutiösa och i detalj gående», att »ett
brytande mot dem är oundvikligt».

- Taflor öfver kroppsställningar vid svensk
pedagogisk snickerislöjd äro under utgifning af
direktör O. Salomon å Nääs. Taflorna, 16 till
antalet, upptaga 32 större och mindre bilder.
Dessa visa dels goda ställningar under slöjden,
dels några typiskt dåliga sådana, dels slutligen
missbildningar på kroppen, uppkomna hos
yrkesmän. De flesta taflorna äro litograferade,
3 af dem framställda genom autotypi. Ett litet
häfte med förklarande text skall åtfölja
planscherna.

- Barngudstjänst med anledning af Uppsala
mötes 300-årsminne hölls måndagen den l d:s
i Holtsljunga kyrka, Älfsb. Sedan barnen
samlats i det flaggprydda skolhuset, tågade de i
procession och företrädda af församlingens
komminister, folkskoleinspektören G. Z.
Ghris-tensson, under klockringning till kyrkan. Den
högtidliga gudstjänsten bestod af rytmisk
psalmsång, växelsång mellan liturgen och en för
tillfället inöfvad sångkör, uppläsning af
skriftställen samt ett för barnen lämpadt föredrag
från predikstolen, skrifves till denna tidning.

- Hvilken betydelse har gymnastiken såsom
uppfostringsmedel? Denna fråga förekom vid
Nyköpingskretsens möte den 29 april. Efter
en liflig diskussion antogs enhälligt en af
inledaren, gymnastikläraren baron Falkenberg,
föreslagen resolution af följande lydelse:
»Uppgiften för den kroppsliga uppfostran genom
gymnastiken bör vara att utbilda kroppen till
ett godt underlag för den andliga och
moraliska verksamheten och till ett så fullkomligt
verktyg som möjligt för den förnuftiga viljans
bruk.»

- Föräldramöte hölls i Orsa den 29 april.
Där öfverlades om, »huru undervisningen i
småskolans första klass bör bedrifvas för att
åstadkomma bästa möjliga resultat», samt »hvad
bör göras för att skingra den i hemmen
inrotade tron, att skolan ej medför någon framtida
nytta för barnen». Diskussionen blef liflig.
Såsom mötets åsikt framgick, att bästa
resultatet af småskolans arbete och största segern
öfver den i många hem inrotade misstron
vunnes därigenom, att föräldrar och målsmän togo
större personlig del i undervisningsarbetet, än
hvad hittills varit fallet.

- Om de förnämsta villkoren för ett
framgångsrikt arbete i skolan öfverlades vid
Nyköpingskretsens möte den 29 april. På denna fråga
antogs följande svar: »Det nuvarande lax- och
examensväsendet är icke af beskaffenhet att
befordra uppfostringsarbetet. Hem och skola
böra härför i endräkt samarbeta och böra
därför föräldramöten ofta hållas. Läraren bör
stå i förening med Gud och föregå med goda
exempel. Lärohus, materiel och skolans
anordning i öfrigt böra vara sådana, att de
underlätta arbetet samt att läraren i de olika
ämnena tillvaratager de uppfostrande
elementen.»

- Om Skolförhållandena i Grythyttan,
Västmanland, skrifves: I Grythyttan tvistade man
för omkring tre år sedan om lämpligaste
platsen för en skola. Skolrådet segrade därvid,

Motparten föresatte sig då att ej sända sina
barn till skolan utan behålla dem hemma.
Följden blef, att ungefär 33 proc. af barnen
uteblefvo. Läraren anmälde förhållandet
upprepade gånger för vederbörande, men dessa
blundade för saken. För lärarinnan gick det
på samma sätt. Det är nu tredje året ett
sådant oefterrättlighetstillstånd varit rådande.
Lärarinnan har numera i sin skola endast 50
proc. af de barn, som hon där skulle undervisa.
Och tredska och godtycke för. öfrigt växa i
jämbredd därmed.

- Om ungdomens uppfostran till arbetsamhet
och sparsamhet höll hr G. A. V. Ljungberg i
Fole ett föredrag vid Visbykretsens
sammanträde den 26 april. Han betonade därvid, att
barnen böra så tidigt som möjligt i hemmet
tillhållas både att »passa upp sig själfva» och
att hjälpa andra efter förmåga och utveckling,
hvarjämte deras handhafvande af egna
penningar bör noga öfvervakas. I skolan bör
läraren föregå med godt exempel uti ihärdighet,
plikttrohet och punktlighet, tillhålla barnen att
med omsorg lösa förelagda hemuppgifter samt
med flit och ordning utföra arbetet i skolan.
Barnen böra i skolan uppmuntras till
sparsamhet genom tillfälle att få insätta sina små
besparingar i någon sparanstalt t. ex.
postsparbanken, hvarjämte de böra undervisas om
gagnet af brandförsäkrings- och
lifförsäkrings-anstalter, sjukkassor och mera dylikt.

- Sitt 50-årsjubileum som organist firade
organisten och f. skolläraren E. Eriksson i
Sorunda den 30 april. Efter gudstjänstens slut
i kyrkan nämda dag framträdde prosten Setréus
i högkoret och fäste på jubilarens bröst den
medalj k. m:t tilldelat honom, hvarjämte han
i ett tal erinrade om E:s långa verksamhet i
församlingen. Han har nämligen i öfver 37
år varit församlingens skollärare och dess
organist i 50 år. Dessa sysselsättningar har han
skött med en aldrig sviktande energi, med
redlighet och nit. Senare på dagen hölls för
jubilaren en festlig kollation, hvarvid till honom
öfverlämnades en genom bidrag af
församlingsmedlemmar åstadkommen gåfva, bestående af
en smakfullt arbetad dryckeskanna med
lämplig inskrift samt tvänne bägare, allt af silfver.
Tal höllos i mängd och för tillfället författade
verser upplästes.

- Lysekilstraktens lärareförening (f. d.
Morlanda pastorats lärareförening) hade den 27
april sammanträde i Lysekils nya folkskolehus.
Föreningens mångårige ordförande,
folkskolläraren Anders Hansson å Gullholmen, hade
på grund af tilltagande sjuklighet måst afsäga
sig uppdraget att vara föreningens ordförande.
Föreningen beslöt att med anledning häraf
sända hr H. följande telegram:
»Lysekilstraktens lärareförening känner sig manad att till
föreningens stiftare och nu afgående ordförande
frambära ett varmt tack för nitiskt och
framgångsrikt arbete i föreningens tjänst.» Till
ordförande valdes folkskolläraren G. Gerle å
Skaftö. Föreningen beslöt vidare, att det första
af årets tvänne sammanträden alltid skulle
hållas i Lysekil. Fyra nya medlemmar
inskrefvos.

- Till folkskollärarebostad och småskolelokal
beslöt Skaftö församlings kyrkostämma, att det
s. k. prästhuset i Grundsund hädanefter skulle
användas. Med anledning af häröfver anförda
besvär upphäfde länsstyrelsen i Göteborg nämda
beslut. Utslaget grundades därpå, att icke
visadt vore, att Skaftö församling ägde laga
rätt att förfoga öfver prästhuset i Grundsund
med därtill hörande uthus, som hittills
disponerats af den del af församlingen, som hade
skyldighet att husen bygga och underhålla,
samt vid sådant förhållande Skaftö församlings
beslut, att prästhuset med därtill hörande
uthus skulle öfverlåtas till Skaftö skoldistrikt
för att användas till folkskollärarebostad och
småskolelokal hvilade på olaglig grund och
öfverskrede deras befogenhet, som beslutet fattat.
De besvär, som af församlingen och enskilda
häröfver anförts, hafva af kammarkollegium
lämnats utan afseende.

- Frågan om inrättande af ett lärarebibliotek
förekom vid Karlskrona folkskoleförenings möte

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0235.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free