- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
232

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 19. (593.) 10 maj 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

232

SVENSK LÄKARETIDNING.

N:r 19

den l d:s. En ytterst liflig diskussion uppstod.
Enhälligt betonades nödvändigheten af ett
sådant bibliotek. Angående området ansågs
lämpligast, att det omfattade Karlskrona stad
(som centrum) och närliggande församlingar.
Grunden till detsamma ansåg man sig kunna
få därigenom, att intresserade skänkte några
lämpliga böcker. Man tänkte sig sedan genom
årliga afgifter, genom bidrag af skolråden o. s. v.
få medel till inköp af böcker. Det borde ej
uteslutande bestå af pedagogisk litteratur utan
äfven innehålla litteratur af annan art. Sedan
diskussionen afslutats, beslöts tillsättandet af
en kommitté på fem personer, som till
föreningens första möte nästa termin skulle inkomma
med förslag till stadgar för ett sådant bibliotek,
genom kringsända listor utröna, huru många
delägare man kunde påräkna samt vidare
utreda frågan i sin helhet.

- Reformationsfest hölls den l d-s i
Torsåkers kyrka, Gflb., med högtidlig
barngudstjänst enligt R. Noréns liturgiska ordning, med
hvilken skolbarnen på förhand gjorts förtrogna.
Sången sköttes af pastor Strömbäck som liturg
samt af barn från 11 folkskolor och några
småskolor. - En liknande fest firades den 30
april i Sollerö kyrka. I ett längre föredrag
framhöll skolläraren G. Ekberg betydelsen af
Uppsala mötes beslut för svenska folket. Flera
orgelnummer utfördes af lärarinnan fröken
Garfvé, hvarjämte skolbarnen, under ledning
af fröken Brita Andersson, afsjöngo flera
sånger. - Vid reformationsvesper i Eriksbergs
kyrka samma dag utdelades till skolungdomen
den från trycket utgifna minnesskriften »Vår
moders konlirmationsstund». - Barngudstjänst
till minne af Uppsala möte hölls i Vänersborgs
kyrka den 4 d:s. Utom folkskolans 700 barn
deltogo äfven eleverna från döfstumskolan och
högre flickskolan. Ritualens sångpartier
utfördes af ett 60-tal folkskolebarn. - Samma
dag firades kyrkofester i Skara stifts högre
och lägre skolor. Nya flaggor hissades -den
dagen å många af stiftets folkskolehus. - I
Ljushult, Älfsb., firades minnesdagen först i
kyrkan och sedan i skolan, där föredrag hölls
af läraren på stället. Samtidigt invigdes den
svenska flaggan. - Referat angående liknande
fester hafva under de senaste dagarna ingått
till redaktionen från en mängd platser i riket.

Riksdagen.

Skolkonsistorier.

Under förutsättning af bifall till den
kungl, propositionen om ändrad
sammansättning af stiftsstyrelserna tillstyrkte andra
kammarens första tillfälliga utskott, med
anledning af professor E. A. Wijkanders
motion, en riksdagsskrifvelse, som uttalade
sig för, att i de allmänna läroverkens
stiftsstyrelser, skolkonsistorierna, skulle ingå af
kommunala myndigheter valda ledamöter.

Andra kammaren afslog den kungl,
propositionen örn stiftsstyrelserna. I följd häraf
fick äfven den ifrågasatta skrifvelsen
förfalla.

Val af skolkassor.

Det i förra numret återgifna
utskottsutlåtandet godkändes af båda kamrarna
sistlidne onsdag. I andra kammaren
talade motionären för sitt förslag, dock utan
att göra något yrkande.

Latinskrifningen.

På yrkande af E. Hammarlund och G.
Elowson förenade sig andra kammaren i
det beslut första kammaren fattat angående
latinskrifningen.

Folkhögskolorna.

Vid$focMo//wsläns folkhögskola och
landtman-naskola å Hammarby skedde terminsafslutning
sistlidne onsdag, hvarvid skolans föreståndare
hr Hj. Vesterstrandh i ett intressant föredrag
redogjorde för folkhögskolans uppkomst och
nuvarande ställning i de skandinaviska länderna,
såväl de manliga som särskildt de kvinnliga
folkhögskolorna. Statsstipendier utdelades till
en elev med 60 kr. och till fem med hvardera

40 kr.

*Den l maj afslöt Önnestads folkhögskola sin
25:e årskurs. Skolans föreståndare lämnade i
sitt afslutningstal en öfversikt af anstaltens
verksamhet under de gångna 25 åren. Efter
en historik öfver skolans tillkomst framhöll
talaren, huru hon steg för steg utvecklats, fått
egen lokal, statsanslag m. m. Vidare påpekades
den gagnande verksamhet skolan genom sin
slöjdafdelning öfvat, i det att i länet redan ett
70-tal slöjdskolor inrättats, hvilkas lärare fått
sin utbildning vid Önnestad. Den festprydda
salen var till trängsel fylld af intresserade
åhörare.

*Årsafslutning med Dalarnes folkhögskola å
Fornby i St. Tuna ägde rum den 29 april i
närvaro af många åhörare. Skolan har under
året varit besökt af 26 lärjungar. Sedan
föreståndaren sagt eleverna farväl, höll styrelsens
vice ordförande ett längre tal till lärare och

lärjungar.

*Vid Norra Kalmar läns folkhögskola och
landt-mannaskola afslöts vinterkursen sista veckan
i april. Först skedde afslutningen i den
kvinnliga folkhögskolan, hvarvid föreståndaren, kand.
H. Hansson, höll föredrag om
slöjdundervisningens betydelse i våra kvinnliga skolor.
Dagen därpå afslöts läsåret i den manliga skolan
och landtmannaskolan. Efter examens slut
utdelades stipendier åt mindre bemedlade
lärjungar till ett antal af 25. Styrelsens
ordförande afslöt examen med några manande
ord till de unga. Sammanlagda lärjungeantalet
under kursen har varit 47.

Litteratur.

Nytt i bokhandeln.

Pcedagogiske tids- og stridsspörgstnaal af H.
Trier. Andet bind: Af opdragelsens historia.
Köbenhavn, P. G. Phi tipsens forlag. 5 kr. 50 öre.

Uppfostrans historia af Ola Bergström.
Andra delen. Gtbg, Vettergren & Kerber. 2 kr.
25 öre.

Värmland af d:r Karl Lind. (Svenska
land-skapsbeskrifningar n:r 4.) Sthm, P. A.
Norstedt & söner. 20 öre.

Kyrkoreformationen i Sverige, skildrad för
menige man af Nils Lövgren, jämte ett bihang
innehållande Uppsala mötes beslut, de tre
sym-bola och Augsburgiska bekännelsen. Sthm,
Fosterlandsstiftelsens förlagsexp. l kr.

Vår moders konfirmationsstund. En
festskrift för Sveriges skolungdom med anledning
af Uppsala mötes 300 års jubileum andra
böndagen år 1893. Lund, C. V. K. Gleerup. 10 öre.

Uppenbarelseboken i belysning af sig själf
af C. G-d. Sthm, J. F. Lindegrens förlag.
50 öre.

Konfirmationsminne. Ord af pastor Alfred
Ericson. Musik af L-. 50 öre.

En bok om Sverige. 5:e haft. 25 öre.

Dödsfall.

J. M. L. Ternström f- Den 30 april
afled i Hudiksvall lärarinnan vid stadens
folkskola Julia Maria Lovisa Ternström
i en ålder af 42 år. Hon var född i
Stockholm 1850, tjänstgjorde under åren
1875 - 77 som småskollärarinna i Bälinge,

Södm., hvarefter hon inträdde i Falu
seminarium. Efter att hafva vikarierat i
flera folkskolor, aflade hon examen
därstädes 1882 och anställdes därpå vid
Hudiksvalls läroverk för flickor. Ar 1884
erhöll hon plats vid stadens folkskola och
antogs följande år till ordinarie lärarinna.
Fröken T. var, säger Hud. P:n, säkerligen
en af de mest plikttrogna lärarinnor
svenska folkskolan någonsin haft. I
själfuppoffring och försakelse lefde hon blott för
sin skola, arbetande långt öfver sina svaga
krafter. Förlidet år fjättrades hon vid
sjuksängen, hvarifrån hon aldrig mer
uppsteg. Hennes namn skall för visso förvaras
i kär hågkomst hos kamrater, lärjungar
och öfriga vänner.

A. V. Silén t- Å Strängnäs lasarett
afled den 28 sistlidne april f.
folkskolläraren August Vilhelm Silén i en ålder af
62 år. Den aflidne var född i Bälinge
1830. Efter att hafva varit anställd vid
Gyllenhjelmska skolan i Sundby blef han
år 1877 lärare vid Tosterö folkskola i
Strängnäs landsförsamling.

Pensionsbref,

utfärdade under april månad.
Folkskollärarnes pensionsinrättning.

1,607. M. Söderberg, Hökhufvud, Sthm.
525 kr., fr. l jan. 1893.

Folkskollärarnes änke- och pupillkassa.

529. K. Högbergs änka, Sundre, Gotl.
120 kr., fr. l jan. 1893.

Breflåda.

(Meddelanden och förfrågningar i bref och å brefkort,

som icke äro undertecknade med afsändarens namn och

adress, lämnas utan afseende.)

-hl-. 1) Högsta statsbidrag för lärarinna i
mindre folkskola är 200 kr. 2)
Folkskolestadgan, femte upplagan. (Se vidare »Anvisningen»
å sista sidan!)

Noch einmal. 1) Skollärare kan taxeras för
bostaden. 2) Intet prejudikat härom,

Vwo. Härtill torde Ni ej kunna tvingas.

Mbg. 1) och 2) Icke det vi känna. 3) A.
Sjöströms två serier; fås hos Svanström & k:i,
Stockholm.

K. Lm. 1) Nej. 2) Beror på inspektören.

Nahoj. 1) Ja. 2) Beror på skolrådet eller
dess ordförande.

Felias. 1) Den, som under nämda tid
innehade tjänsterna i fråga. 2) Troligen ej, om
intet därom förekommit i annonsen eller i
senare protokoll. 3) Intet stadgande.

Georg. 1) Lägsta afgiften till änke- och
pupillkassan är efter 700 kronor (alltså 23,33
kr.). 2) Till direktionen. 3) Se
folkskolestadgan, femte upplagan. 4) Äfvenledes 23,33 kr.

P. O. Ej rätt; men skolrådet borde af
billighetsskäl medgifva detta.

Z.-E. 1) Ordinarie lärarinnan kan ej
entledigas därför, att hon gifter sig. 2) Nej.

Teos. Tack! Välkommen igen!

G. V. Antagligen vid höstterminens början
1894. Som platserna ej äro ordinarie, behöfva
de icke annonseras. Den, som vill komma i
åtanke, anmäler sig på förhand hos rektor
eller hos biskopen.

Brr. 1) Ja. 2) Olika inom olika län.

Våra vänner

ombedjas att godhetsfullt verka för, att
Svensk Läraretidning varder känd bland allt
flera lärare, lärarinnor, organister,
skolrådsmedlemmar och sk ofvan ner.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0236.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free