- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
241

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 20. (594.) 17 maj 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 20

SVENSK LÄRARETIDNING.

241

ten. 5) Elektromagnetismen. 6) Ondt sällskap
fördärfvar goda seder. (Berättelse.)

Göteborg s folkskoUårareseminariwn: 1) Rätta
sättet att umgås med Guds ord. 2) Svenska
riksdagens sammansättning och maktställning
under de olika tidehvarfven. 3) Sveriges
järnhandtering. 4) Af hvad anledning har senare
delen af detta århundrade blifvit kallad
elektricitetens tidehvarf? 5) Växternas
fortplantning. 6) Raststundernas betydelse för skolan.

Den agade skolgossen i Göteborg.

Med anledning af det i förra numret
återgifna läkareintyget rörande en lärjunge vid
Göteborgs folkskolor föranstaltade
skolstyrelsens ordförande en undersökning. Denna
leddes af skolinspektören, hvarvid voro
närvarande skolstyrelsens ordförande, en
ledamot af andra distriktets skolnämd
samt den läkare, som utfärdat intyget.
Därjämte hade inkallats de anklagade
lärarne äfvensom den agade gossen och
hans fader.

Af undersökningen framgick bland annat
följande:

att gossen redan förra året visat mindre godt
uppförande, hvarför fadern uppmanat hans
dåvarande lärare att aga honom;

att fadern för gossens nuvarande lärare
beklagat sig öfver hans dåliga uppförande i
hemmet och sagt modern ej vilja tillåta fadern
aga honom;

att gossen af sin lärare erhållit
reglements-enlig varning, hvarvid han skrattat och vid
därför erhållen tillrättavisning knutit handen
mot läraren och sagt: >Tror du jag sitter här
och tar stryk af dig»; därefter sprungit ut i
tamburen samt efter en stund öppnat dörren
och ånyo knutit handen, sägande: »Jag skall
visa dig, att jag icke är att leka med»; hvarpå
han gått hem;

att den i vederbörlig ordning beslutade agan
utdelats med björkris af endast en lärare;

att gossen uppfört sig ytterst vildsint och
hotat den, som vågade röra honom, med att
bitas och sparkas, i anledning hvaraf två
personer till förekommande däraf, att gossen skulle
skadas, nödgats hålla honom, samt

att fadern efter undersökningen medgifvit,
att gossen förtjänt aga för uppstudsighet.

Då den närvarande läkaren under tiden
aflägsnat sig, beslöts att gossen, åtföljd
af fadern och skolinspektören, skulle för
ny besiktning inställas hos förste
stadsläkaren. Denne intygade, att gossen
»hvarken tagit någon skada ej heller får
framtida men af den honom meddelade agan».

Efter dessa förberedande åtgärder gjordes
saken till föremål för skolstyrelsens
öfverläggning, hvarvid enhälligt fattades följande
beslut:

Med hänsyn till hvad genom undersökningen
blifvit ådagalagdt och t. f. förste stadsläkaren
doktor Ljungberg intygat finner styrelsen, att,
då gossen Henrikssons förseelse varit af den
art, att densamma bort med aga bestraffas; då
skolreglementets föreskrifter blifvit iakttagna och
något, som kan kallas misshandel icke
förekommit; samt då gossen enligt läkares intyg
icke lidit något men af agan, de i
bestraffningen deltagande lärarne icke öfverskridit sin
befogenhet utan tvärtom fullgjort sin plikt; med
anledning hvaraf styrelsen förklarar^ att
klagomålet såsom obefogadt icke föranleder någon
åtgärd rnot nämde lärare.

Därjämte beslöts, att det af d:r Haeffner
utfärdade läkareintyget (se förra numret!)
tillika med öfriga målet belysande
handlingar skulle öfverlämnas till
medicinalstyrelsen för den åtgärd, som däraf kan
föranledas.

Sedan lärarekåren blifvit i tillfälle att
få del af den verkställda undersökningens
resultat, har den tillsatt en kommitté af
tre personer med uppdrag »att framställa
några synpunkter i en fråga, angående
hvilken lärarekåren väl icke gärna kan
frånkännas yttranderätt». Denna kommitté
har fått införd i G. H. T. en artikel i
ämnet, innefattande en protest mot nämda
tidnings sätt att inför allmänheten
framställa denna sak.

Tjänsters tillsättning.

Förslag. Till klockare- och
organisttjänsterna i Borrby, Krist.: 1) hr Stenhoff i
Svedala, 2) hr Rejmer i Kviinge, 3) hr Norén i
Lund.

- Till två folkskolläraretjänster i Gäfle: 1)
Gustaf Uhr i Jönköping, 2) J. A. Ekdahl i
Gäfle, 3) J. Lundgren i Mariestad; - 1) Alfred
Kjellander i Kvistbro, 2) Joh. Lindholm i Gäfle,
3) Gustaf Zetterberg i Strängnäs landsförs:g.

Valde. Till folkskollärare (framdeles äfven
klockare och organist) i Slättåkra, Hall.: e. o.
därstädes M. Alström.

- Till lärare vid Dalens folkskola, Forsa,
Gfbg: viL därstädes hr Larsson.

- Till vik. folkskollärare i Bettna, Södm.:
Johan Alb. Törner i Nås, (4 sökande.)

- Till småskollärarinna i Nosaby, Krist.:
Petronella Norström i Bifvaröd.

Ett 45-årigt skolhus finnes i Kastlösa,
Skåne. Det gamla huset skall under
instundande sommar ombyggas.

- Förste läraren vid Villinska skolan i
Goteborg, hr J. J. Holmberg, frånträder med denna
termin den befattning han nu i 37 år innehaft.
Befattningen ledigannonseras i dagens nummer
af denna tidning.

- Organistexamen aflades i Skara den 8 d:s
af folkskolläraren N. Norelius från Holmedal,
Vrml, samt organist- och kyrkosångareexamen
af folkskolläraren O. B. Hernqvist från Valla,
Gtbg.

- De taflor öfver kroppsställningar vid svensk
pedagogisk snickerislöjd, hvilka omnämdes i
förra numret, komma att utgifvas af direktör
O. Salomon och läraren vid gymnastiska
centralinstitutet kapten C. Silow.

- Svenska flaggan invigdes den 27 april vid
Hyby folkskola, Mim. Flaggan jämte stång är
en gåfva af friherrinnan Vrangel von Brehmer
å Hyby. Därjämte hafva flaggor anskaffats till
Rudö folkskola i By, Kpbg samt till Rossbyns
skolhus i Forshälla, Gtbg.

- Som vaktmästare får lärarepersonalen i
Karlstad tjänstgöra. Nu senast har
ordföranden anmodat såväl lärare som lärarinnor att
gå omkring med en lista för insamlande af
penningar till inköp af målade fönster i
kyrkans kor.

- För skolhusbyggnader hafva följande
församlingar erhållit tillstånd att upptaga
amorteringslån, nämligen Kung Karls församling,
Vstm., 12,000 kr., Vadsbro församling, Södm.,
10000 kr. samt Svennevads församling, Öreb.,
likaledes J 0,000 kr.

- Kommittébetänkandet rörande
vikarieersättning vid sjukdomsförfall för ordinarie
folkskollärare är remitteradt till länsstyrelserna för
yttrandes afgifvande. Länsstyrelsen i
Västernorrlands län har i sitt redan afgifna yttrande
förklarat sig icke hafva något mot förslaget
att erinra.

- Förslag till anordnandet af praktiska skolor,
i hvilka arbetsklassens ungdom skulle sättas
i tillfälle att, bättre rustade än nu, kunna med
utsikt till framgång ägna sig åt de praktiska
yrkena, är Utarbetadt af föreståndaren för
tekniska yrkesskolan i Jönköping. Förslaget
omfattar inrättandet af manlig och kvinnlig
slöjdskola samt hushållsskola.

- Premieutdelning skall icke vidare
förekomma i Helsingborgs folkskolor med undantag
af premier, utgående af donationer. Man
ämnar i stället använda premiemedlen till inköp
af böcker, skrif materiel m. m. åt fattiga
skolbarn - på samma sätt som förut beslutats i
Stockholm.

- Folkskollärare-, klockare- och organistvalet
i Holtsljunga, vid hvilket J. A. Vänerstrand i
Refvesjö erhöll 192 röster, medan den på första
första förslagsrummet uppförde A. Holmer i
Örmevalla fick 188 röster, har af flera
försam-lingsboar blifvit öfverklagadt hos Göteborgs
domkapitel.

- Handuppräckningen i skolan var föremål för
! öfverläggning vid V. Vingåkers lärareförenings

sammanträde under förra månaden.
Enstämmigt uttalades den åsikten, att
handuppräck-ningen i det stora hela vore ett ondt, som
ofta verkade störande. Därför borde densamma
inskränkas till det minsta möjliga och alls
icke förekomma under
kristendomsundervisningen.

- En högtidlig begrafning ägde rum den 7
d:s i Hudiksvall, då stoftet af lärarinnan Julia
Ternstrand vigdes vid jorden. Sedan det talrika
liktåget med sina tvänne florbehängda fanor i
spetsen inkommit i kyrkan och den kranshöljda
kistan nedsatts på katafalken, sänktes fanorna
och kyrkoherde Swartz förrättade jordfästningen,
därvid i ett gripande tal tolkande den aflidnas
lifsgärning. En kör sjöng åtskilliga begraf
ningshymner, hvarefter kistan fördes ut till
nya kyrkogården.

- f/? fest i förening med en mindre basar ägde
rum i Nikolai folkskola härstädes den 10 d:s
på eftermiddagen. Ungefär 400 skolbarn
deltogo. De förnöjde sig med allehanda lekar,
tills allt var klart med serveringen. Då fingo
de marschera upp och undfägnades med kaffe
och bröd. Några flickor ur högsta klassen
skötte på ett mönstergillt sätt serveringen.
Festens ändamål var att få en liten tillökning
i skollofskoloni-kassan, och detta lyckades öfver
förväntan väl.

- Ett föräldramöte hade den 10 d:s
anordnats af förste läraren i Östermalms folkskola
i Stockholm. Läraren Axel Blomqvist höll
därvid ett föredrag, hvari han närmare
utvecklade, huru samverkan mellan hem och skola
kunde uppnås samt huru barnen framför allt
»borde uppfostras till arbetsamhet och
pliktkänsla», hvarefter han framhöll, huru svårt
det vore för uppfostraren att hålla den svåra
medelvägen, så att man af barnen hvarken
fordrade för mycket eller för litet.

- En kurs för utbildande af slöjdlärare,
anordnad af Blekinge läns hushållningssällskap,
öppnades i Karlskrona den 5 d:s. Kursen
kommer att pågå sex veckor och förestås af
statens slöjdinstruktör J. Valländer. Följande
folkskollärare deltaga: P. M. N. Gustafsson i
Fridlefstad, A. Lindstedt i Åryd, A. V. Dorff i
Rödeby, J. F. Liljestrand i Öljehult, N. E.
Nilsson i Augerum, J. J. Blomberg i Karlskrona,
V. L. Tidlund i Lösen, J. R. Johansson i
Kyrk-hult, F. N. Bergman -i Sturkö och J. Svensson
i Bräkne-Hoby.

- Vid afslutning med Grebbestads folkhögskola
lämnade föreståndaren en redogörelse för den
svenska folkhögskolans utveckling under de
gångna 25 åren. Andre läraren, löjtnant
Syl-van, skildrade i korthet fysikens historia,
därvid till slut lämnande en intressant, medels en
större ritning illustrerad skildring af engelska
pansarbåten Howes bergning. Slutligen gaf
föreståndaren i sina afskedsord lärjungarna
åtskilliga råd med afseende på deras framtida
verksamhet i lifvet och samhället.

- Reformationsfest firades den 26 april i
samtliga V. Vingåkers skolor med sång och
föredrag efter hufvudsakligen samma program
som det af R. Norén föreslagna. Föräldrar
och målsmän samt andra intresserade personer
hade talrikt infunnit sig. - En liknande fest
firades i Hyby folkskola, Mim., den 30 april.
Barnen från Hyby och Vismarlöfs folk- och
småskolor samt en del vuxna personer
närvoro, skrifves till Svensk Läraretidning.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0245.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free