- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
253

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 21. (595.) 24 maj 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 21

SVENSK LÄRARETIDNING.

253

kunna vinnas genom statens mellankomst
och understöd, och man har ansett
rättvisa och billighet fordra, att då staten
lämnar bidrag till aflönande af vikarier åt för
sjukdom tjänstlediga elementarlärare,
enahanda hjälp äfven bör komma för tillfällig
sjukdom otjänstbara folkskollärare till del.

Oaktadt man sålunda funnit
kommunerna förut betungade med utgifter för
skolväsendet, har man dock ansett, att
äfven de böra i någon mån bestrida här
ifrågasatta kostnader,

helst endast genom en sådan anordning
verklig garanti syntes kunna erhållas mot
missbruk med afseende å statsbidragets
anlitande. Denna fordran anse
kommitterade äfven vara fullt befogad, i synnerhet
som eljest den möjlighet icke lärer få
anses helt och hållet utesluten, att i ett eller
annat fall, då den ordinarie läraren
anså-ges icke vara i allo tillfredsställande, denne
kunde med vederbörande skolråds
medgifvande, utan att verkligt behof af
tjänstledighet förelåge, erhålla sådan ledighet, då
distriktet icke komme att därför vidkännas
någon uppoffring.

Kommitterade stanna därför vid det
slut, att vikariens aflöning bör bestridas
af den ordinarie läraren med bidrag
såväl af vederbörande skoldistrikt som ock
af statsverket. Proportionen skulle,
enligt hvad förut meddelats, blifva denna:
ordinarie innehafvare skulle afstå 150
kr. för helt läsår, staten skulle bidraga
med 400 kr. och skoldistriktet med 50
kr. jämte bostad - en proportion, som
synes ganska lyckligt vald.

Godt om sökande.

Till en i denna tidning
ledigannonse-rad småskollärarinnebefattning i St.
Mellösa i Nerke hafva anmält sig icke
mindre än 19 sökande. Lönen är den
vanliga : 300 kronor, husrum och vedbrand.
Någon brist på småskollärarinnor tyckes
således ej förefinnas.

Skolgången är obligatorisk

i vårt land - på papperet nämligen.
En illustration till detta stadgande har
man i följande ur Ystads-Posten hämtade
notis:

En sorglig syn bjuder nu en hel mängd
skolor å landsbygden en hvar, som är vän af en
ordentlig och regelbunden skolgång. Fastän
man är midt i brinnande termin, stå de flesta
skolbänkarna tomma, och de återstående äro
mera än glest besatta. Så fort en något
varmare årstid inträder, lämna nämligen de barn,
soin äro från behöfvande hem, skolan för att
gifva sig ut i tjänst för våren och sommaren
samt en god del af hösten. Barnen gifva sig
ut för att med en bittert förvärfvad slant sörja
för sitt uppehälle och kanske äfven skaffa en
liten hjälp till den fattiga familjen. Och få de
inte tjänst som vallhjon inom församlingen,
begifva de sig till andra bygder, mången gång
ganska aflägsna. Så gå Smålands- och
Blekingspojkar - ganska ofta icke öfver 11 år
- vakt hos landtman på skånska landsbygden.
Det finnes förmögna församlingar, från hvilkas
skolor omkring 50 procent af barnen på detta sätt
af fattigdom tvungits ut i skog och mark, där
de få slita ondt och undvara skolundervisning
två tredjedelar af året.

Ordlista till folkskolans läsebok.

En länge bebådad bokhandelsnyhet har
under förra veckan sett dagen, nämligen:
Ordlista Öfver svenska språket af C. V.
Kastman och I. A. Lyttkens. (Sthm,
P. A. Norstedt & söners förlag; inb. l
kr. 25 öre.) I denna ordlista äro
upptagna de stafnings- och böjningsformer
i sjette upplagan af Svenska akademiens
ordlista, hvilka blifvit valda att
användas i den reviderade upplagan af
folkskolans läsebok. Jämte ordens
grundformer hafva medtagits äfven
böjnings-ändelserna till det omfång sådant ansetts
behöfligt. För fullständighetens skull
hafva tillika inrymts en mängd
egennamn jämte vanligast förekommande
låneord från främmande språk. Om
härtill lägges, att boken äfven innehåller en
redogörelse för de grundsatser, hvilka
beträffande ords afstafning och
skiljetecknens användande blifvit tillämpade i
den omarbetade läseboken, så är
därmed angifvet den nya bokens innehåll.
I åtskilliga afseenden - icke minst i
fråga om skiljetecknens bruk - får man
i densamma ganska väl behöfliga
upplysningar för ett rätt begripande af de i
läseboken tillämpade grundsatserna.

Elfte allmänna svenska
folkskolläraremötet. Till Sv. Läraretidning
skrifves : Bestyreisen hade sistlidne fredag
allmänt sammanträde. Därvid anmäldes, att
32 anmälningar om föredrag och
diskussionsämnen ingått till bestyreisen. Fyra
ämnen, bland andra tyska språkets
införande vid seminarierna, hade föreslagits
från två olika, håll, hvadan antalet insända
ämnen uppgår till 28. Ungefär lika många
rekvisitioner af blanketter för deltagande i
mötets utställning hade inkommit.

Mötet kommer att följa samma
arbetssätt som sin närmaste föregångare och
sålunda arbeta dels på allmänna
sammanträden, dels på trenne sektioner.

Till plats för de allmänna
sammanträdena och för två af sektionssammanträdena
bestämdes Betlehemskyrkan. Ekonomiska
afdelningen hade nämligen efter pröfning
af flera förslag funnit, att dessa välbelägna
och rymliga lokaler vore de för det
väntade antalet mötesdeltagare mest
ändamålsenliga. Öfriga för mötet nödiga lokaler
kunde ännu ej bestämmas.

Mötesafgiften bestämdes till 2 kronor
liksom vid 1888 års möte.

För beredande af lättnad i rese- och
fraktkostnader skulle skrifvelser till
vederbörande järnvägs- och ångbåtsstyrelser
oför-dröjligen aflåtas.

Då ökningen i de förberedande arbetena
sådant fordrar, skall en expeditionsbyrå
upprättas. Till dennas föreståndare
antogs Öfverläraren K. G. Vikander.

Stockholms folkskolor. Vid
öfver-styrelsens sammanträde i fredags beslöts,
att nästa hösttermin skall taga sin början
den 22 i stället för den 15 augusti.

Nuvarande inspektör och första lärare
återvaldes för nästa läsår. Det på före-

dragningslistan uppförda ärendet om
tillsättande af en lärareplats vid Kungsholms
folkskola uppsköts till nästa sammanträde.
- Utgiftsstaten för Stockholms
folkskolor år 1894 kommer att behandlas å
kyrkostämmor inom hufvudstadens samtliga
territoriella församlingar nästa måndag kl.
6 e. m.

Pedagogisk resa. K. m:t har tilldelat
kollegan vid Östermalms allmänna läroverk,
ledamoten af öfverstyrelsen för Stockholms
stads folkskolor N. O. V. Lagerstedt ett
understöd af 1,500 kronor till företagande
under instundande sommar af en resa till
Chicago i ändamål att vid
världsutställningen därstädes samt den
uppfostrings-och undervisningskongress, som under
utställningen kommer att äga rum, göra
studier angående uppfostrings- och
undervisningsväsendet.

Sedan roteindelning upphört, kan
uttaxering på enskild Skolrote ej
äga rum. Enligt öfverenskommelse den
30 oktober 1878 mellan Motala mekaniska
verkstads aktiebolag och Motala
landsförsamling skulle verkstaden hafva eget
skolväsende, och förband sig bolaget att, därest
nämda äfverenskommelse upphörde,
anskaffa erforderliga skollokaler för
verkstadsbefolkningens skolpliktiga barn. Efter från
bolagets sida skedd och af församlingen
godkänd uppsägning upphörde
roteindelningen med 1890 års slut. Bolaget hade
under tiden försatts i konkurs utan att
förut hafva fullgjort sitt åtagande med
afseende på skollokaler.

Församlingen lät nu genom ojäfvig person
beräkna sin fordran hos bolaget i följd af
dess underlåtenhet att skaffa skollokaler,
och utgjorde denna 41,700 kr. A
kyrkostämma beslöts att nämda belopp skulle
under yrkande om förmånsrätt bevakas i
bolagets konkurs, hvarjämte det skulle
upptagas i församlingens utgifts- och
inkomststat och å bolaget uttaxeras.

Sysslomännen i konkursen medgåfvo
visserligen, att församlingen hade en fordran
af bolaget, men bestridde att denna kunde
uttagas i form af kommunalutskyld. Den
beslutade uttaxeringen öfverklagades alltså
hos länsstyrelsen, som genom utslag den
9 mars 1892 resolverade,

att emedan, jämlikt 35 §
kyrkostämmoförordningen, kyrkostämma utom i de fall, för
hvilka annorlunda vore i lag eller författning
stadgadt, icke ägde besluta annan grund för
bestridande af till skolväsendet nödiga utgifter
än den för rösträtt å stämman i lag stadgade,
eller fyrktalet, samt sålunda icke heller ägde
besluta, att dylika utgifter skulle bestridas
allenast af en del af socknen, äfven om de för
denna sockendels skull uppstått;

ty och som den omständigheten, att Motala
mekaniska verkstads aktiebolag genom vid
ordinarie kyrkostämma med Motala socken den
30 oktober 1878 träffad öfverenskommelse
förbundit sig att, därest verkstaden framdeles
upphörde att utgöra eget skoldistrikt och
således med öfriga församlingen återförenades,
för dåvarande verkstadsbefolkningens
skolpliktiga barn anskaffa nödiga skollokaler, numera,
sedan distriktsindelningen upphört, icke
lagligen kunde Berättiga församlingen att besluta
om uttaxerande å det i konkurs försatta
bolaget ensamt af den för skollokalernas
anskaffande beräknade kostnad;

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0257.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free