- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
256

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 21. (595.) 24 maj 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

256

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 21

fingo barnen läsa, sjunga och förevisa sina
skrifböcker, och såväl öfver detta som öfver
ordningen och anordningarna inom skolan
uttalade sig prinsarne mycket fördelaktigt.

- För obefogadt åtal har förre folkskolläraren
A. V. Holmgren i Hanebo dömts att böta 200
kr. H. hade nämligen, såsom förut meddelats,
till häradsrätten instämt skolrådet samt
folkskoleinspektören R. Norén med yrkande dels
om ansvar för sanningslösa uppgifter, som
skulle förorsakat hans afsättning, dels om ett
skadestånd af 10,000 kr. Häradsrätten har
ogillat H:s talan och dömt honom för obefogad
rättegång.

- Fosterlandskänslans väckande och stärkande
utgjorde föremål för öfverläggning vid
Sölvesborgsortens lärareförenings möte den 12 d-.s.
Därvid framhölls, att läraren borde genom
historieundervisningen låta barnen lära känna
vårt lands stora män samt vidare lära dem
skilja mellan att offra sig för sitt lands frihet
och att göra eröfringar från andra land.
Genom geografiundervisningen skulle barnen lära
sig att älska vårt land och lära sig förstå dess
företräden framför andra.

- Om gymnastiken öfverlades vid
Bollnäs-Arbråkretsens möte den 13 d;s. I
inledningsföredraget betonades, att gymnastiken under
nuvarande förhållanden icke leder till åsyftadt
mål. Sedan man framhållit önskvärdheten af
att hvarje hädanefter nybyggd folkskola borde
inrymma gymnastiksal, antogs följande
resolution: »Med erkännande af gymnastikens stora
värde anser mötet, att man i flertalet
folkskolor på landet till följd af lokala hinder,
hvarannandagsläsning o. s. v. ej kan bedrifva
densamma med nämnvärdt resultat.»

- Konflikten i Malmö mellan lärarepersonal
och inspektor tillspetsar sig. De 20 ordinarie
folkskollärare, hvilka till domkapitlet ingifvit
en skrifvelse rörande inspektörens föreskrifter
om ägas utdelande, voro i torsdags inkallade
för skolrådet. De blefvo inkallade en och en i
sänder för att svara endast ja eller nej å bl. a.
följande frågor: 1) Har Ni mot inspektörens

. föreskrift utdelat aga på annat sätt än med
rotting? (Besvarades jakande.) 2) Har Ni
någon gång utdelat aga, utan att anteckning
därom gjorts i klassens straffjournal?
(Besvarades likaledes jakande.) 3) Har inspektören
till Er yttrat sig skarpt om Edra lektioner?
(Därpå svarades än ja, än nej.) 4) Har
inspektören visat personlig ovilja mot Er på den
grund, att Ni uttalat pedagogiska åsikter
stridande mot hans? (Besvarades äfvenledes
växlande. En framställd anhållan att få afgifva
utförligare svar blef vägrad.) Skolrådets beslut
med anledning af förhöret skulle delgifvas
lärarne framdeles.

slaget, inlämnadt af lärarne, omfattades med
sympati äfven af skolrådet. Enligt detta
förslag skulle vårterminen börja den 9 januari
och sluta den 12 eller 13 juni; höstterminen
skulle börja den 29 augusti och sluta den 20
december. De skäl, som framhöllos för en
sådan förändring, voro, att man därigenom
skulle slippa läsning under den ofta tryckande
augustivärmen, och att föräldrar, som under
sommaren vistades på landet och hade barn
både i folk- och elementarskolan, skulle
besparas de olägenheter, som följde af den olika
tiden för höstterminens början i dessa båda
läroanstalter. Enligt nu gällande bestämmelser
pågår läsningen under tiden 10 jan.-16 juni
samt 15 aug.-15 december.

Kyrkoköpinge, Mim.: Ordförandens förslag att
utbyta det nu 20-åriga skolreglementet mot ett
mera tidsenligt sådant föll på grund af
skolrådsledamöternas motstånd. En bättre
skolgång kommer dock mötet möjligen att medföra,
ty skolrådets medlemmar medgåfvo nyttan af
ordentliga skolbesök och lofvade medverka
därtill. Hittills har skolgången varit beroende
af föräldrarnas godtycke, och då
skolrådsordföranden sökt åstadkomma rättelse häri, har
detta ansetts såsom ett obehörigt ingrepp i
andras frihet.

Litteratur.

Sveriges allmänna
folkskollärareförening,

Valen.

a) Medlemmar i centralstyrelsen.

Södra Vedbo-kretsen: A. Dalin, Fridtjuv Berg
och Aug. Viderbäck i Uppsala.

b) Revisorer.

Södra Vedbo-kretsen: A. Lindén, N.
Rosengren och Axel Blomqvist i Stockholm
(Kungsholmen eller Östermalm?)

Ombudsmötet.

Till ombud är ytterligare vald:

Bollnås-Arbrå-kretsen: J. A. Forsberg i
Bollnäs.

Möten mellan skolråd

och lärarepersonal.

(Meddelanden till Svensk Läraretidning.)

Norrköping: Möte ägde rum den 18 d:s.
Förhandlingarna upptogos uteslutande af
diskussion om förändring af läseterminerna. For-

Nytt i bokhandeln.

Räknemetodik af L. C. Lindblom. Sthm,
P. A. Norstedt & söner (i distribution). Inb.
2 kr. 75 öre.

Svensk språklära järnte ordlista för
folkskolor med kortare kurs af J. J. Dalström. 3:e
uppl. Sthm, C. E. Fritze. 25 öre.

Föreläsningar öfver Jean Jacques Rousseau.
Med hänsyn till hans uppfostringsgrundsatser
hållna för lärarekåren vid Göteborgs folkskolor
höstterminen 1891 af Otto Salomon. II.
Göteborg, Vettergren & Kerber. l kr. 25 öre.

Emil eller Om uppfostran af Jean Jacques
Rousseau. Svensk tolkning af J. Bergman.
4:e haft. 50 öre.

Sveriges ormar. En skrift för folkskolan och
hemmet af Anton Stuxberg. Gtbg, Vettergren
& Kerber. 50 öre.

Johan Amos Comenius, den möderne
opdra-gelsesvidenskabs grundlsegger. Foredrag ved
mindefesten i Kristiania den 15 november 1892
af Otto Anderssen. Kristiania, Alb.
Cammer-meyer. 70 öre.

Disciplin. Et lifsspörgsmaal for skole og
hjem ved R. L Ringdal. Kristiania, Alb.
Cam-mermyer. l kr. 20 öre.

Dansk sproglaire med sproghistoriske tillseg.
Haandbog for Iserere og viderekomne af Kr.
Mikkelsen. Köpenhavn, Lehmann & Stage. l:e
hsefte. l kr.

Upp med fanan! Svensk fansång. Ord af
Frithiof Holmgren. Sveriges skolungdom
tillägnad af F. J. Håkanson. Sthm, Elkan &
Schild-knecht. 25 öre.

Valda stycken för orgel af J. Lemmens:
Marche Triomphale 75 öre. - Fanfare 75 öre.
- Gantabile l kr. - Finale l kr. - Sthm,
Elkan & Schildknecht.

Betraktelser öfver Kristi lif af Thomas A.
Kempis. Öfversatt från det latinska originalet
och utgifna af Edvard Evers. Sthm, Adolf
Johnson. l:a haft. 25 öre.

En hvar sin egen lärare af P. E. M. Fischier.
12:e haft. 25 öre. (Härmed börjar afdelningen
»Svenska språket» af J. J. Dalström.)

Hvarför? och Huru? Nyckel till
naturvetenskaperna. Godtköpsupplaga. 4:e haft. 40
öre.

En hvar sin egen lagkarl af Sven Lindskog.
3:e haft. 25 öre.

Svenska psalm- och evangelieboken jämte de
af J. G. F. Hseffner utgifna koralerna. Haft.
16-18 ä 30 öre.

Shaksperes Dramatiska arbeten. Haft 14-
17 ä 25 öre.

Underbara resor, berättade af Jules Verne.
Haft. 21 o. 22 (början af Tsarens kurir) ä 25 öre.

Kortfattet haandbog om pianofortet, dets
historie, indretning og behandling tilligemed
et musikalisk personal- och realregister af
Ferdinand Rojahn. Kristiania, Alb. Gammermyer.
l kr. 50 öre.

Referat öfver förhandlingarna vid Skand.
Evangelisk-lutherska August ana synodens 33:e
årsmöte i Lindsborg, Kansas, den 31 maj-7
juni 1892.

Dödsfall.

Emelie Danielsson t- Den 24
sistlidne april afled i Nora stad lärarinnan vid
folkskolan för flickor därstädes Emelie
Lovisa Danielsson i en ålder af något
öfver 42 år. Hon var född i Norrköping
den B mars 1851. Efter att 1872 hafva
aflagt folkskollärarinneexamen i Skara
tjänstgjorde hon först som extra ordinarie vid
Norrköpings folkskolor, men antogs 1873
till lärarinna i Nora städs folkskola för
flickor, hvilken befattning hon sedan
oafbrutet utan att någonsin hafva åtnjutit
tjänstledighet i öfver 19 år uppehållit.

Den aflidna var en af de lärarinnor, som
i hängifven kärlek och med aldrig
svikande plikttrohet lefde helt för sitt kall. Med
ömt vårdande skicklighet sökte hon alltid
ej blott att bibringa sina lärjungar
kunskaper, färdigheter och sedliga grundsatser
så länge de sutto på skolbänkarna, utan
hon följde dem aktgifvande, äfven sedan
de gått ut i lifvet. Därför var hon ock
älskad af både föräldrar och barn, och
hennes bortgång har framkallat sorg och
saknad i det samhälle, där hon verkade.

Frid och ära öfver hennes minne!

P- n.

Breflåda.

(Meddelanden och förfrågningar i bref och å brefkort,

som icke äro undertecknade med afsäudarens nainn och

adress, lämnas utan afseende.)

Af förekommen anledning erinras ånyo
därom, att vi under ing a f or håll and en åtaga oss att
genom bref besvara förfrågningar. Tiden
medgifver omöjligt detta. Oupphörligt ingå
förfrågningar från personer, som icke äro prenumeranter
å tidningen, och nästan alltid begära dessa
personer, att vi skola lämna utredning genom enskildt
bref. Det faller af sig själft; att vi icke kunna
taga någon befattning med dylika skrifvelser
- prenumeranternas rätt att i så vidsträckt
grad som möjligt rå om redaktionen skulle ju
därmed förnärmas. Insända postporton kunna
återfås å tidningens byrå.

Den äldste af de fem. Härom äger
skolrådet bestämma.

L-L Vi känna intet dylikt sällskap.
Observera bilagan till denna tidning n:r 18.

Intresserad. Det går ju an att försöka. Om
utsikten att lyckas våga vi ej yttra oss.

A. M. E. 1) Nej. 2) Tiden, vid hvilken
man tänker afgå med pension, bör angifvas,
för att direktionen skall kunna uträkna
pensionens storlek. 3) Utdraget ur protokollet är
tillräckligt. 4) Ej behöfligt. Skolrådets
ordförande skall bestyrka tjänsteförteckningen.

F. A. P. Fortsättningsskola skall pågå minst
sex veckor, däraf högst fyra veckor må kunna
ingå i folkskolans ordinarie undervisningstid.
Som undervisningen kan fördelas på två
terminer, går det mycket väl för sig att läsa de
återstående veckorna på hösten, därest
församlingen sådant beslutar, i hvilket fall
statsbidrag utfås.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0260.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free