- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
262

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 22. (596.) 31 maj 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

262

SVENSK LÄEARETIDNING.

N:r 22

enskilde samhällsmedlemmen en större
möjlighet till allt bestämdare utveckling antingen till
det onda eller till det goda; och ehuru ingen
på grund häraf kunde önska, att vårt folk
skulle vända tillbaka till okunnighetens tider,
borde man dock, på samma gång man förkof-,
rade det arf af vetande man af fäderna
mottagit, söka att vända åter till gammalsvensk
enkelhet, mannakraft och fosterlandskärlek, till
fäderneärfd dygd och religiositet.

2. Hvilka faktiska bevis kan kretsen för
sitt å föregående fråga afgifna svar anföra ?

Som svar härå hafva uppgifter ingått
rörande 20,250 från folkskolan afgångna
lärjungar. En sammanställning af dem
gifver följande resultat:

]
% förolyckade af hela antalet
1.88
1.20 !
1.30 \
0.82 !
0.14Hela antalet moraliskt förolyckade
38
46
70
62
2
218
1.08

Hela antalet afgångna
2,023
3^844
5,395
7,549
1,439
20,250
100

B.
Efter i förtid afbruten eller mycket oregelbunden skolgång
Moraliskt förolyckade
19
36 |
53 |
47 |
2 i
157
3.82 |

Antalet afgångna
439
851
1,003
1,512
301
4,106
100

A.
Efter fullständigt eller i det närmaste fullständigt genomgången folkskolekurs
Moraliskt förolyckade
19
10
17
15

61
0.38

Antalet afgångna
1,584
2,993
4,392
6,037
1,138
16,144
100

Under åren
1871-75
| 1876-80 |
| 1881-85 |
| 1886-90 |
1891 |
Summa 1871-91 |
i % 1871-91 |

Enligt hvad dessa uppgifter gifva vid
handen, skulle således af de lärjungar,
hvilka ordentligt genomgått folkskolans
kurs, 0.38 ppocent blifvit »moraliskt
förolyckade», medan däremot af dem, som
slutat i förtid eller oregelbundet besökt
skolan, 3.82 procent komma under denna
rubrik.

Tillsättning af
folkskolläraretjänster i Stockholm.

Vid Stockholms folkskollärareförenings
sammanträde å Landtbruksakademiens
hörsal förliden lördag förelåg till fortsatt
behandling den vid aprilsarnmanträdet inledda
frågan: Finnas några giltiga skäl för att
formerna för läraretjänsters tillsättande
skola i Stockholm vara mindre
betryggande för den enskilde lärarens rätt ön de
i allmänna folkskolestadgan § 19
föreskrifna ?

Frågan föranledde en omkring två
timmars lång diskussion, i hvilken deltogo hrr
Hj. Berg, A. K. Blomqvist, Fridtjuv Berg,
O. Vinslov, Sv. ATilsson, E. Carli, E.
Nätterqvist och L. S. Zandell samt fröken
Anna Rylander.

Den förstnämde talaren lämnade en
redogörelse för tillvägagåendet vid
läraretillsättningar i Göteborg, Malmö, Norrköping
och Kristiania.

Göteborg äger en särskild af k. m:t stadfäst
stadga, i hvilken bestämmes, att stadens
allmänna folkskolestyrelse äger »tillsätta och i
laga ordning afskeda lärare». Denna
bestämmelse har alltid tolkats så, att styrelsen
kunnat, oberoende af folkskolestadgans
föreskrifter om läraretjänsters kungörande, om förslags
upprättande m. m. på sätt den lämpligast
funnit anställa lärare.

Någon ordinarie läraretjänst annonseras
därför aldrig. Behöfliga lärarekrafter erhållas på
det sätt, att inspektören vänder sig till ett eller
annat seminarium och därifrån erhåller under
året utexaminerade lärare. Under senare åren
hafva extra ordinarie lärare och vikarier
anskaffats medels annonsering i skoltidningarna.

Rörande utnämning till ordinarie befattning
har styrelsen gjort följande bestämmelser:
»För anställning såsom ordinarie fordras minst
ett års sammanhängande tjänstgöring såsom
extra ordinarie, i afsikt att under denna tid
fortgående pröfning af personens lämplighet
må kunna försiggå. Särskildt utsedde
ledamöter af styrelsen deltaga i denna pröfning
genom åhörande af de sökandes undervisning
samt yttra sin mening i styrelsen jämte
skolinspektören, då frågan om anställning såsom
ordinarie skall afgöras. För detta ändamål
indelas staden i fyra distrikt; inom hvartdera
af dessa deltager en eller eventuellt två
styrelseledamöter i pröfningen. För ordinarie
anställning fordras dessutom, att den sökande
skall hafva aflagt godkändt undervisningsprof
med lärjungar, tillhörande folkskolans fjärde
klass. Vid hvarje undervisningsprof skall
skolinspektören närvara jämte den ledamot af
styrelsen, som åtagit sig pröfningen inom
distriktet.»

Af de lärare, hvilka under de sista 16 åren
tjänstgjort vid stadens folkskolor, är det endast
två, som icke erhållit ordinarie plats. Numera
erhålles sådan efter i regeln ett års
tjänstgöring.

Äfven i Malmö rekryteras lärarekåren direkt
från seminarierna. Lärarne anställas till en
början på ett år. Erhålla de inspektörens
förord, få de därefter af skolrådet förordnande
på ytterligare ett år. Förnyas förordnandet
efter två års tjänstgöring, anses detta som
säkert löfte om framtida erhållande af ordinarie
plats. De e. o. lärarne söka icke ordinarie
anställning utan erhålla sådan i tur och
ordning efter tjänstgöringstid, numera vanligen
efter 6 till 6 år. Under de sista 20 åren har
ingen lärare från annan ort vunnit ordinarie
anställning vid stadens skolor.

Uti Norrköping har det för hela staden
gemensamma skolrådet af k. m:t erhållit särskild
tillsättningsrättighet. Skolreglementet
innehåller därom följande stadgande: »Lärare och
lärarinnor tillsättas af skolrådet efter från
skolinspektören inhämtadt yttrande; skolrådet
obetaget att efter omständigheterna med eller
utan ansökning sådan plats besätta.»

Kristiania folkskolors angelägenheter
hand-hafvas af ett »skolestyre», hvilket tillsätter
lärare. Lärareplatserna indelas i två grupper.
Den första gruppen omfattar 2/3 af samtliga
platser. Inom densamma är begynnelselönen
1,400 kr. och stiger efter 3, 6, 9 och 14 års
tjänstgöring till 1,600, 1,800, 2,000 och 2,200
kr. Efter 19 års tjänstgöring uppflyttas
lärarne i den högre gruppen och erhålla en lön
af 2,400 kr. Då denna grupp skall omfatta ’/a
af hela antalet platser, blifva en del platser
öfver, och dessa kungöras då lediga till
ansökning. På liknande sätt äro lärarinneplatserna
delade i tvänne grupper. I den första är
begynnelselönen 900 kr. och stiger till 950, 1,000,
1,100 och 1200 kr. Inom den andra gruppen
är lönen 1,400 kr.

Lärarne behöfva endast i få undantagsfall
tjänstgöra såsom extra ordinarie, utan vinna
genast ordinarie tjänst. En del lärarinnor
däremot anställas såsom extra men erhålla
ordinarie plats efter omkring 3 år.

Ansökningar till läraretjänst inlämnas till
»skolestyret». Denna öfverlämnar dem till en
af densamma utsedd »instillings-kommitté»,
hvilken därefter för hvar och en af de lediga
platserna upprättar ett förslag, upptagande tre

kandidater. Det slutliga valet företages af
hela »skolestyret». Vid utnämningen är
»skolestyret» icke bundet af några bestämda
föreskrifter utan har fullt fria händer. Förr
anställde man gärna lärare, hvilka tjänstgjort
några år på landsbygden, numera tager man
dem helst direkt från seminariet.

Oegentlighéter vid utnämningarna kunna
be-ifras af den statens skoldirektör, till hvars
distrikt Kristiania hör. Finner denne skäl till
anmärkning, anmäler han förhållandet till
Kristiania kommunalstyrelse, som därefter tager
hans anmärkningar under ompröfning.

Under den fortsatta diskussionen
framhölls, att ämnets uppställande nu närmast
hade sin orsak däri, att en revision af den
för Stockholms stad den 27 september
1861 af k. m:t utfärdade särskilda
folkskolestadga var förestående. Denna stadga
skiljer sig från den allmänna
folkskolestadgan bland annat däruti, att i den senare
finnas angifna vissa befordringsgrunder,
hvilka saknas i den förra, där det endast
föreskrifves, att skolmyndigheten med alla
till buds stående medel skall bereda en
god folkupplysning. Andemeningen i denna
stadga tyckes dock kunna spåras i de
bestämmelser, som enligt § 4 äro gällande
för val af inspektor.

Ett närmare angifvande af vissa
bestämda befordringsgrunder vore af betydelse
för både skolmyndigheter och
lärarepersonal. Den senare hade därigenom större
trygghet, då nämligen vederbörande vore
lagligen förpliktad att bilda sig ett
verkligt omdöme om dugligheten, hvarigenom
så vidt möjligt full objektivitet i afseende
på befordringarna kunde blifva möjlig. Ty
det är dock en sanning, att full rättvisa i
detta afseende är ett mäktigt medel till ett
skolväsendes utveckling i god riktning.

Äfven i afseende på befordringsformerna
föreligga väsentliga skiljaktigheter mellan
den allmänna stadgan och den för
Stockholm gällande. Dessa olikheter äro
emellertid till största delen betingade af
omständigheterna och kunna svårligen
undvikas. De föranledas bland annat däraf,
att hufvudstaden utgör ett enda stort
skoldistrikt, som i sig innefattar flera mindre
med särskilda lokalmyndigheter. En
ändring häruti skulle hafva till följd, antingen
att lärarepersonalen blefve ambulatorisk
eller att ansökningsrätten inskränktes till
en enda församling.

Enligt allmänna skolstadgan skall för j
hvarje läraretillsättning å förslag uppföras
tre af de sökande efter vissa angifna
grunder, och den väljande myndigheten,
kyrkostämman, är bunden inom detta förslag.
I Stockholm däremot skall skolrådet till
den väljande myndigheten,
skolöfverstyrel-sen, inkomma med förord för en af de
sökande, vid hvilket förord öfverstyrelsen
dock icke är bunden. Då samme sökande
kan hafva erhållit förord i flera
församlingar, kan det dessutom inträffa, att
öfverstyrelsen nödgas utnämna en af de
sökande, som icke alls blifvit förordad. Om
återremiss till skolrådet finnes intet
stadgande. Ett närmande till den allmänna
föreskriften om upprättande af förslag vore
därför önskligt. Åtminstone borde den
lokala myndigheten vara lagligen förpliktad

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0266.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free