- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
265

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 22. (596.) 31 maj 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 22

SVENSK LÄRARETIDNING.

265

Korrespondenter uppmanas
att noga iakttaga följande adresser:

Läraretidningen, Stockholm N, för referat
från kretsföreningarna, skolnyheter,
annonser, förfrågningar hos denna tidnings
redaktion m. fi. skrifvelser till tidningen;

Redaktör Emil Hammarlund, Stockholm N,
för privata skrifvelser till denna tidnings
utgifvare;

Centralstyrelsen för Sveriges allmänna
folkskollärareförening, Stockholm N, för
protokoll från kretsarna, förfrågningar rörande
bildande af nya kretsföreningar samt andra
skrifvelser, som skola öfverlämnas till
3 sekretariatet;

Kassaförvaltaren i Sveriges allmänna
folkskollärareförening, Stockholm N, för
årsaf-gifterna till S. A. F. samt
medlemsförteckningarna;

Särskildt under sommarmånaderna är
det af vikt att noga skilja mellan
ofvanstående adresser samt framför allt att ej
sända meddelanden till tidningen eller till
centralstyrelsen till någon enskild person,
enär i följd af resor det lätt händer, att
dessa skrifvelser ej komma vederbörande
till hända förrän efter flera veckor.

Vördsamt anhålles, att i skrifvelser till
tidningen icke å samma papper hopblandas
så olika saker som t. ex. annonser och
förfrågningar, referat och familjenotiser
o. s. v. Helst en bit papper för hvarje
sak, n. b. då icke brefkort användes.

Elfte allmänna
folkskolläraremötet i Göteborg*. Från åtskilliga af de
styrelser, hos hvilka nedsättning i
resekostnaderna för mötesdeltagare blifvit sökt,
hafva redan svar ingått.

Ångbåtsbolaget Södra Sverige har
beviljat 33 Vs % nedsättning å de ångare,
som trafikera Göteborg, utom »Birger
Jarl». Göteborg-Strömstads
ångbåtsaktiebolag medgifver fri återresa för
mötesdeltagare, som köpa salongsbiljett å ängarne
»Oscar Dickson» eller »Albert Ehrensvärd».
Nämda förmån å dessa ångbåtar gäller
under augusti månad.

Å Pålsboda-Finspång-Norsholms
järnvägar fås tur- och returbiljett för samma
pris som enkel biljett och gäller under 14
dagar.

Som villkor för prisnedsättningen fordras
att förete legitimationskort, undertecknadt
af folkskolläraren K. O. Wikander.

Stockholms folkskolors utgiftsstat
för 1894 förekom till behandling vid
kyrkostämmorna härstädes sistlidne
måndags afton. Folkskoleöfverstyrelsens
förslag finnes återgifvet i n:r 20 af denna
tidning, Förslagets samtliga punkter
godkändes utan diskussion af fyra församlingar,
nämligen Klara, Jakob-Johannes, Katarina
och Maria. I de återstående fyra
församlingarna föranledde en eller annan punkt
diskussion.

Storkyrkoförsamlingen vidtog på
skolrådets förslag omformulering af den punkt,
som rör folkskoleinspektörens aflöning.
Öfverstyrelsen hade föreslagit, att i 1894 års
stat måtte till lön åt inspektor anvisas
7,000 kr. Detta ändrades sålunda: till

lön åt folkskoleinspektören anvisas ett
belopp af 6,500 kr. och dessutom 500 kr.
såsom personligt lönetillägg åt nuvarande
inspektören under förutsättning, att han
kommer att fortfarande fungera under
år 1894.

Adolf Fredriks församlings skolråd hade
tillstyrkt förste aktuarien K. Sidenbladhs
reservation, mot hvilket beslut dock
skolrådets ordförande d:r A. V. Staaff
reserverat sig. Skolrådet ville alltså blott
medgifva inrättandet af 35 nya ordinarie
lärareplatser, under det öfverstyrelsen
föreslagit 40. På yrkande af rektor G.
Lundberg och redaktör E. Hammarlund beslöt
emellertid församlingen att med afslag å
skolrådets hemställan bifalla
folkskoleöfver-styrelsens förslag. Beslutet fattades efter
votering och med 164 röster mot 118. För
hr Sidenbladhs reservation talade
professorerna Stahre och J. O. Rosenberg, d:r Norblad
m. fl., dock under betoning, att de ej
gillade motiveringen utan blott det slut, till
hvilket reservanten kommit. -
Häradshöfding Ihrfelt föreslog nedsättning af
kassörens aflöning från 8,000 till 2,500 kr.,
men detta yrkande afslogs med 168 röster
mot 72.

Äfven i Kungsholms församling yrkades
bifall till hr Sidenbladhs reservation. Med
189 röster mot 66 godkändes dock
öfver-styrelsens förslag.

Östermalms församling har den
tvifvel-aktiga äran att ensam hafva godkänt den
Sidenbladhska reservationen. För bifall
härtill talade reservanten själf,
understödd af rektor H. Hernlund och
sekreteraren Åsbrink. Öfverstyrelsens förslag
försvarades af folkskoleinspektören d:r G. G.
Bergman samt riksdagsmannen Ernst
Beckman. Med 252 röster mot 184 godkändes
reservationen. - Sekreteraren Åsbrink
yrkade nedsättning i en del andra poster:
vaktmästarens lön från 1,200 till 600 kr.,
kassörens lön från 3,000 till 2,500 kr.
samt inspektörens lön från 7,000 till 6,500
krv men dessa yrkanden vunno ej
stämmans bifall.

De tre punkter, om hvilka
kyrkostämmorna ej varit fullt ense, komma att i
sista hand afgöras af kyrkofullmäktige.

Pedagogiska lärokursen i
Stockholm har nu afslutat sitt tredje arbetsår.
De af skolkollegierna valda elektorerna
voro den 24 d:s kallade till sammanträde,
hvarvid års- och revisionsberättelserna
föredrogos.

Af dessa inhämtades, att de under året
anordnade föreläsningsserierna i psykologi,
geografi och kemi varit besökta af bortåt 200
åhörare. Föreläsare hafva varit docenten F. von
Schéele, ingeniör G. A. Nordström samt fröken
G. Hjelmerus. Tillfälle hade dessutom beredts
att vid härvarande högskola åhöra docenten
A. G. Högboms föreläsningar i fysisk geografi.
Omkostnaderna hade bestridts uteslutande af
åhörarnes afgifter.

Fall ansvarsfrihet beviljades. I tur att
afgå ur styrelsen voro styrelsens
hittillsvarande ordförande, folkskoleinspektören
G. G. Bergman, förste läraren J. S.
Bergman, hr A. V. Lindén samt fröken Anna
Sandström, hvilka omvaldes. Suppleanter

blefvo lektor J. Humble, hr E. Carli och
fröken Agnes Ekermann. Till revisorer
utsagos hrr J. J. Dalström, S. Nilsson
och fröken Maria Aspman.

Pastor ålagd att hålla begärd
kyrkostämma. Enligt skriftligt
meddeladt beslut af den 5 december 1892
vägrade vice pastorn i Glostorps församling
J. Laurin att utlysa af A. Ekström och P.
Erlandsson begärd kyrkostämma för
behandling af fråga om skolväsendets
ordnande i församlingen. Sedan Ekström och
Erlandsson häröfver besvärat sig hos
domkapitlet i Lund med yrkande, att Laurin
måtte åläggas utlysa och hålla den begärda
stämman, anförde Laurin såsom skäl för
sin vägran hufvudsakligen,

att frågan om skolväsendets ordnande i
församlingen redan blifvit afgjord därigenom, att
k. m:t den 9 sept. 1892 upphäft ett af
länsstyrelsen i Malmöhus län och domkapitlet
meddeladt utslag, i hvad detta afsåge ändring i ett
af församlingen å kyrkostämma den 17 mars
1891 fattadt beslut i samma fråga, samt att
Laurin på grund häraf funne sig förhindrad
att i ärendet hålla kyrkostämma i annat syfte,
än att bereda verkställighet åt samma beslut.

På grund af hvad i ärendet tidigare
förekommit förklarade sig domkapitlet
för-hindradt, att det sökta åläggandet meddela.
Klagomålen fullföljdes hos k. m:t, som den 5
d:s »funnit de af vice pastorn Laurin
åberopade omständigheter, hvarpå han grundat sitt
,beslut att afslå den framställda begäran
om sammankallande af kyrkostämma för
uppgifna ändamålet, icke vara af
beskaffenhet att hafva bort föranleda dylikt
beslut ; i följd hvaraf med undanrödjande af
samma beslut äfvensom af domkapitlets i
målet meddelade utslag, frågan visats åter
till pastorsämbetet, som hade att därmed
på anmälan lagligen förfara».

Fortsättningsskola och slöjdskola
få ej godtyckligt indragas. I det

förslag till utgiftstat för skolorna under år
1893 inom Fjelie skoldistrikt, som af
oktoberkyrkostämman 1892 på skolrådets
förslag antogs, var uppfördt såsom
ersättning åt folkskolläraren E. Rydén dels för
undervisning i församlingens slöjdskola för
gossar 75 kr., dels för undervisningen i
församlingens fortsättningsskola likaledes
75 kr. Den 20 december 1892 beslöt
kyrkostämman på förslag af skolrådet att
tills vidare från och med 1893 indraga
såväl fortsättningsskolan som slöjdskolan.
Häröfver anförde Rydén besvär hos
domkapitlet i Lund, som den 17 dennes,
enligt hvad meddelas Läraretidningen,
af-kunnade det utslag, att då församlingen i
den godkända utgiftsstaten för
församlingens skolor för år 1893 redan uppfört
ersättning åt klaganden för undervisning i
församlingens fortsättningsskola och
slöjdskola, klaganden måste anses hafva
blifvit till lärare i nämda skolor äfven för
sagda år antagen med rätt att i sådan
egenskap uppbära särskild ersättning,
församlingen genom sitt beslut att tills
vidare från och med år 1893 indraga nämda
skolor kränkt klagandens enskilda rätt,
hvarför domkapitlet profvade rättvist att

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0269.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free