- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
277

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 23. (597.) 7 juni 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 2,’J

SVENSK LÄRARETIDNING,

277

ofullständigt bevittnade. Genom utslag
den 17 december 1892 har domkapitlet
förklarat,

att som riktigheten af de hos domkapitlet
gjorda anmärkningarna, beträffande
ofvannämda, på grund af fullmakter afgifna 241 röster
ej blifvit af kyrkostämmans ordförande ens
bestridd, än mindre vederlagd; alltså och då
dessa röster kunnat på valets utgång inverka,
profvade domkapitlet lagligt att med besvärens
gillande till all kraft och verkan upphäfva det
öfverklagade valet samt återförvisa ärendet
till pastorsämbetet i Sillerud för ny lagenlig
behandling.

K. m:t har låtit handlingarna i detta
mål sig föredragas och därvid ej funnit
skäl att i domkapitlets utslag göra ändring.

Tre flyttande folkskolor i stället
för två* Till förbättring af skolväsendet
i Köla församling i Värmland hade
vederbörande folkskoleinspektör hos domkapitlet
i Karlstad anhållit om åläggande för
församlingen att den l juli 1893 inrätta en
tredje folkskola, hvarigenom stationerna
för hvardera folkskolan blefve två i stället
för tre.

Domkapitlet har efter församlingens och
dess skolråds hörande i anledning häraf
den 6 juli 1892 sig utlåtit,

att som af de i ämnet växlade skrifter
fram-ginge, att vid den nuvarande anordningen af
anstalterna för folkundervisningen inom Köla
församlings skoldistrikt de samma icke kunde
uppfylla sin viktiga bestämmelse, och då för
afhjälpande af dessa missförhållanden, enligt
hvad inspektören erinrat, vore nödigt att
inrätta en tredje folkskola, hvilket ock af
skolrådet upprepade gånger föreslagits: alltså
profvade domkapitlet med stöd af l och 65 §§ i
k. stadgan angående folkundervisningen i riket
den 20 januari 1882 lagligt att ålägga Köla
församling att från och med den l juli 1893
inrätta ytterligare en folkskola, så att de tre
folkskolorna med bibehållande af nuvarande
roteindelning komme att hvar och en
ambulera på två stationer.

K. m:t har på häröfver anförda besvär
ej funnit skäl i domkapitlets utslag göra
annan ändring, än att tiden, inom hvilken
församlingen skall hafva inrättat en tredje
folkskola, bestämmes till den l juli 1894.

Slöjdundervisningen vid
Hernösands folkskollärareseminarium. På

ansökan af Hernösands domkapitel kar k.
m:t den 13 sistlidne maj medgifvit, att i
den med seminariet förenade öfningsskola!!
skall slöjdundervisningen, hvilken förut
meddelats i öfningsskolans två öfversta
klasser, från och med nästkommande läsår
utsträckas till öfningsskolans alla klasser,
därvid undervisningen bör ordnas sålunda,

att undervisningen i träslöjd för gossar blir
obligatorisk i folkskolans tre öfre klasser och
valfri i den första;

att undervisning skall meddelas åt
folksko-leafdelningens flickor i kvinnlig slöjd äfvensom
åt småskoleafdelningens gossar och flickor uti
för dem lämpligt handarbete;

att för uppehållande af den kvinnliga
slöjdundervisningen må till den eller de lärarinnor,
som af domkapitlet förordnas, och hvilka böra
vara skyldiga att meddela undervisning
tillsammans sex till åtta timmar i veckan, utgå
ett belopp af 250 kr. årligen, samt

att till bekostnad af verktyg och materialier
m. m. för den kvinnliga slöjden och småskolans
handarbete nu befintliga och blifvande
öfverskott å det för slöjdundervisningen vid
seminariet utgående årsanslaget må användas.

Folkundervisningen i nordligaste

Sverige. K. m:t har den 13 sistlidne
maj medgifvit, ätt med afseende på deras
medellöshet Hietaniemi, Juckasjärvi,
Karesuando och Korpilombolo skoldistrikt må
för höjandet af folkskollärarelönerna till
minimibeloppet erhålla hvardera ett
understöd af 200 kr. utöfver det ordinarie
lö-netillskbttet samt Gellivare 300 kr. (för
tre lärare) och Öfver-Torneå 400 kr. (för
en lärare och en lärarinna).

För höjande af lönen utöfver
minimibeloppet har likaledes anvisats 150 kr.
till hvardera af tre lärare i Gellivare, en
lärare i Juckasjärvi, en i Karesuando, en
i Pajala, en i Tärendö, en lärarinna i
Karl Gustaf, två lärare och en lärarinna
i Öfver-Torneå samt 100 kr. till en
lärarinna i Korpilombolo.

Såsom belöning åt lärarepersonalen vid
mindre folkskolor för visadt nit har till
hvardera af två lärarinnor i Karl Gustaf,
en lärare i Korpilombolo samt två
lärarinnor i Öfver-Torneå anvisats 30 kr.,
hvarjämte till höjande af lönerna beviljats j
50 kr. till hvardera af tre lärare i Juckas- j
järvi och två lärare i Karesuando,

Dessutom hafva såsom bidrag till
bestridande af kostnaderna för lärares och
lärarinnors vid de mindre folkskolorna
flyttning mellan de olika stationerna
beviljats 100 kr. till Gellivare, 75 kr. till
Karesuando och 45 kr. till Juckasjärvi
skoldistrikt.

Klockares fullmakter. På
förekommen anledning har justitieombudsmannen
aflåtit till domkapitlen i Linköping,
Västerås och Göteborg särskilda skrifvelser i
detta ämne.

Efter af justitieombudsmannen år 1879
gjorda förfrågningar, hade
konsistorienotarierna i Linköping och Västerås den 21
och 30 augusti 1879 meddelat, att för
dem, som blifvit valde till klockare inom
dessa stifts församlingar, hade hvartdera
domkapitlet, sedan pastorsämbetet gjort
anmälan om valet och detsamma vunnit
laga kraft, städse å klockaretjänsten
utfärdat fullmakt, som belagts med
Stämpladt papper och lösen, såsom för
fullmakter i allmänhet är stadgadt.
Justitieombudsmannen begär nu att få veta,
huruvida fullmakter för klockare fortfarande
utfärdas af dessa domkapitel, och i så
fall, på hvilka ur allmänna författningar
hämtade grunder så förfares, samt med
hvilka afgifter sådana fullmakter beläggas.
Från Göteborg hade den 27 augusti 1879
svarats, att därstädes hvarken biskop el- j
ler domkapitel men i stället kyrkoråden
i Göteborgs stads församlingar och för
öfrigt pastorsämbetena utfärdade
fullmakter eller åtminstone protokollsutdrag
rörande tillsättningen af klockaretjänster,
hvarefter dessa aktstycken belades med
stämpel genom domkapitelsexpeditionens
försorg. Nu gör justitieombudsmannen en
liknande fråga med anledning häraf.

Stockholms folkskolor. Till
ordinarie lärare i Kungsholms församling med
lön af 2,000 kr. har skolöverstyrelsen

antagit ordinarie läraren vid Katarina
folkskola John Olsson.

Göteborgs folkskolor.
Folkskolestyrelsen antog på sitt sammanträde den
29 maj kurser för folkskolans V och VI
klasser (sjunde och åttonde skolåren). I
dessa kurser, som försöksvis komma att
tillämpas med nästa läsårs början, ingår
äfven engelska språket såsom valfritt ämne.

Till lärobok i modersmålet (hvarom
Göteborgs skolförening gjort framställning)
antogs J. J. Dalströms språklära, hvilken
förordats af inspektören och de
medlemmar af lärarepersonalen, som haft att yttra
sig i ärendet.

Nääs slöjdlärareseminarium. Uti

kursen n:r 62 (31 maj-12 juli) deltaga
följande svenska lärare och lärarinnor vid
folkskolor:

hrr M. Dalborg fr. Stockholm; G. F.
Andersson, A. V. Bonander, F. Häggander, G.
E.Linder och A. O. Åsbrink fr. Uppsala län; J. A.
Arvidsson, M. Bergvall och P. Åhrén fr.
Södermanlands län; K. Sund, M. Andersson, E.
Augustinson, G. Garlborg, K. Göransson
(ordningsman), J. F. t Johansson, J. J. Levin och
G. E. Löfman fr. Östergötlands län; J. Platon,
J. Hemdal, J. A. Bergstedt (ordningsman) och
K. M. Visen från Jönköpings län; K. Envall
och M. Tollén fr. Kalmar län; A. Lundmark
fr. Kristianstads län; N. Silvén, P. Simonsson
och O. H. Välden fr. Malmöhus län; H. N.
Ljungström, O. L. Hellner, K. A. Bratt och R.
A. Linderoth fr. Göteborgs och Bohus län; F.
G. Ahlstrand, H. Elander och A. Palmqvist fr.
Älfsborgs län; A. Molin, K. G. Bäcklund, A.
Fredell och A. Lindgren fr. Skaraborgs län;
O. Heilgren, K. Syren, G. Stenbäck, J. E.
Ed-qvist, L. M. Kihlgren och J. G. Nygren fr.
Värmlands län; A. Elmesen fr. Kopparbergs
län; E. Berglund, S. A. Gustafsson, K.
Holmström, A. B. Häger (sånganförare), N. J.
Jonsson och A. E. Sahlström fr. Gäfleborgs län.

Fröknarna Märta Belfrage, Gerda Boman,
Maria Dahlander, Anna Jansson, Vahlborg
Kjer-ner, Karin Ling och Maria von Platen
Haller-mund fr. Stockholm; Julia Andersson fr.
Stockholms län; Eva Nordgren fr. Södermanlands
län; Anna Nordenström, Maria Vallinder och
Jänny Olsson fr. Östergötlands län; Elenore
Posse fr. Blekinge län; Fredrique Brantenberg,
Anna Grönvall, Nico Olsen, Signe Pedersen,
Carola Rhedin, Edith Rinman, Hulda Vahlström
och Anna Bågenholm fr. Göteborgs och Bohus
län; Helena Mankell, Selma Alström, Josefine
Björklund och Bertha Häggh fr. Älfsborgs län;
Beda Larsson (ordningskvinna) och Elisabeth
Rhedin fr, Skaraborgs län; Gertrud M0echel
och Augusta Olsson fr. Värmlands län; Signild
Sparre fr. Örebro län; Anna Thorstensson fr.
Kopparbergs län och Jenny Lundström
(ordningskvinna) fr. Gäfleborgs län.

Slöjdlärarne L. Engman (ordningsman) fr.
Uppsala län; Å. Friberg fr. Kristanstads län;
A. Jacobsson och G. A. Larsson fr. Göteborgs
och Bohus län;

seminarieadjunkten A. V. Larsson fr.
Göteborgs och Bohus län; öfningsskolläraren P.
Svensson fr. Göteborgs och Bohus län och
kollegan V. Th. Landorf fr. Älfsborgs län.

Dessutom deltaga från utlandet följande
antal personer: l fr. Norge, l fr.
Finland, 6 fr. England, l fr. Skotland, l fr.
Tyskland, l fr. Schweiz, l fr. Holland, l
fr. Amerika och l fr. Ostindien.

En diskussionsförening med sammanträde
hvarje onsdag har bildats och till dess
ordförande utsetts direktör Otto Salomon,
till vice ordförande biträdande läraren
i slöjdkursen, folkskolläraren A. Sved-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0281.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free