- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
278

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 23. (597.) 7 juni 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

278

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 23

berg fr. Stockholm, iill sekreterare
folkskolläraren H. U. Ljungström fr.
Göteborg och fröken Märta Belfrage fr.
Stockholm.

Svensk ordlista med
reformstavning ock uttalsbeteekning’ har
utgifvits af professor J. A. Lundell på H.
Gebers förlag härstädes. Den innehåller
81,000 ord eller ungefär dubbelt så många
som sjette upplagan af Svenska
akademiens ordlista. Icke mindre än 12,000
af de i listan upptagna orden förekomma
icke uti någon af hittills utgifna
ordböcker. Den norm, hvilken lagts till grund
för utarbetandet, återfinnes i det förslag
till stafningens reformerande, som år 1889
framlades för publicistmötet i Göteborg.
Bland i detta arbete föreslagna reformer
må nämnas, att dt slopats, att /", fv och
hv såsom tecken för v-ljud utbytts mot v,
att stumt h strukits framför v samt att
och utbytts mot ock. Reformerna afse att
å ena sidan bereda den största möjliga
lättnad vid rättstafningens inlärande och
å andra sidan så litet som möjligt bryta
med det bestående. Ordlistan, som
kostar 4 kr. 25 öre, afslutas med en
förteckning på 600 svenska dopnamn.

Årsredogörelser hafva i dagarna
kommit oss till hända från följande
undervisningsanstalter:

Högre realläroverket i Stockholm.
Årsredogörelse för läsåret 1892-93 af rektor Sigfrid
Almquist. (Åtföljes af en reseberättelse »Om
teckningsundervisningen i Frankrike äfvensom
vid några tyska läroverk» afgifven till k.
eckle-siastikdepartementetJtaf teckningsläraren John
Ekström.)

Södermalms högre allmänna läroverk och
Katarina lägre allmänna läroverk i
Stockholm. Årsredogörelse för läsåret 1892-93 af
rektor Carl von Friesen.

Kongl. Tekniska högskolan i Stockholm.
Redogörelse för högskolans verksamhet år 1892
jämte program för läsåret 1893-94.

Kongl, blindskolan i Växjö. Redogörelse
för läsåret 1892-93 af G. A. Lyberg.

Redogörelse för verksamheten vid Ateneum
för flickor i Stockholm under läsåret 1892-93.

Redogörelse för Tekniska privatskolan i
Göteborg 1892-93.

Tjänsters tillsättning.

Förslag. Till folkskollärare- (framdeles
äfven organist-) befattningen i Fläckebo, Vstm.:
1) J. G. Bergstedt i Kila, 2) K. V. Björkström
i Bjuråker, 3) P. A. Lindén i Hanebo.

Valde. Till kantor vid Hofför samlingen,
Stockholm: läraren vid musikkonservatorium
Aron Bergenson.

- Till folkskollärare, klockare och organist
i Istorp, Älfsb.: J. A. Ahlmark i Kalmar.

- Till folkskollärare, klockare och organist
i Sibbarp, Hall.: vik. därstädes H.F.Lindblad
(enhälligt).

- Till folkskollärare (framdeles äfven
klockare och organist) i Biskopskulla, Upps.: G.
Sandberg i Morskoga med 1,273 röster. (A.
G. Eriksson i Floda erhöll 614 röster; 5
sökande.)

- Till lärare vid Berga folkskola,
Helsingborgs landsförs:g: e. o. läraren därstädes H.
A. Ingvarsson (enhälligt).

- Till lärare vid Morskoga folkskola,
Ramsberg, Öreb.: J. H. Lindahl i Brunskog.

- Till lärarinna .vid Ekhammars mindre
folkskola, Björsäter, Östg.: Albertina
Kristensson.

- Till småskollärarinna i Björsåter, Östg.:
Eva V. Jonsson i Locknevi. (8 sökande.)

- Till småskollärarinna i Stora Mellösa,
Öreb.: Hilda J. Lind i Arboga landsförsig. (19
sökande.)

En ny s/öjdlokaf för gossfolkskolan skall
inrättas i Gäfle. Kyrkostämman har för detta
ändamål beviljat ett förslagsanslag af 5,500 kr.

- Frän 250 till 300 kr. har Torskinge
församling, Jönk., höjt sina småskollärarinnors
löner.

- 7/77 en skolhustomt inom Vadsbro
församling, Södm. har grefve Fr. v. Rosen skänkt
6,000 kvm. jord, hvarjämte han erbjudit
frikostig ersättning för det gamla skolhuset.

- Nedsättning i biljettpriset å statens
järnvägar har k. järnvägsstyrelsen beviljat deltagare i
Jämtlands läns lärare- och lärarinneförenings
årsmöte den 20 och 21 d:s.

- Hvilans folkhögskola, där för närvarande
en kvinnlig kurs pågår, besöktes den 26
sistlidne maj af chefen för
ecklesiastikdepartementet, statsrådet Gilljam.

- Medaljen i silfver af åttonde storleken med
inskrift »för medborgerlig förtjänst» har k. m:t
tilldelat folkskolläraren, organisten och
klockaren L. A. Nydahl i Ekeby, Östg.

- En samskola är man betänkt att inrätta i
Falkenberg i stället för pedagogien, som nu
kommer att indragas. Den 3 d:s hölls där
examen för sista gången.

- Afslutning af läsåret vid Högre
lärarinneseminarium härstädes hölls den 2 d:s.
Lärarinnediplom utdelades åt 25 elever i tredje
afdelningen och diplom såsom facklärarinnor åt
10 elever i fjärde årskursen.

- För skolhusbyggnader hafva nedanstående
församlingar erhållit tillstånd att upplåna
följande belopp: Ljusnarsberg, Öreb. 22,500 kr.,
Refvinge, Hall, 8,000 kr., Hangelösa, Skbg, 7,000
kr. och Risekatslösa, Mim. 4,500 kr.

- Svenska flaggan är anskaffad till
folkskolorna i Ullasjö, Älfsb., Nordmaling, Vbtn,
Vadsbro, Södm., Almby, Öreb., Gunnesbo, Gtbg, Torp,
Vnrl., samt till Kubikenborgs folkskola utanför
Sundsvall.

- Förste låraren vid Fuxerna folkskola, Gtbg,
pastor Teodor Lindqvist har af k. m:t erhållit
tillstånd att få öfvergå från Karlstads till
Göteborgs stift och inom det senare åtnjuta
beford-ringsrätt.

- Lustresa till Oskar-Fredriksborg företogs i
måndags af omkring 300 flickor jämte
lärarinnor från Katarina folkskola. Sedan fästningens
inre besetts, tillbragtes dagen under lek i det
gröna. Återfärden anträddes kl. 7.

- Lifstidspension d 800 kr. hafva
stadsfullmäktige beviljat handtverkslärarne vid
Stockholms städs uppfostringsanstalt för gossar, G.
A. Lindskog och G. F. Nordenson. Den förre
har tjänstgjort sedan 1857, den senare sedan
1863. o

- Arsafs/utning i Linköpings folk- och
småskolor skedde den l d:s. Den egentliga
afslut-ningsakten förrättades i kyrkan af nyutnämde
biskopen G. V. Gharleville. Han framhöll
vikten af, att i barndomens dagar vänja sig icke
vid godtyckets utan vid pliktens stränga väg.

- Till Vänersborgs arbetareinstituts
föreläsningar äga hädanefter folkskolans elever fritt
tillträde. Vid institutets årssammanträde
beslöts nämligen, att ett antal platser skulle vid
hvarje föreläsning reserveras för
folkskoleungdomen och biljetter till dessa platser ställas
till skolrådets disposition.

- Till elektorer att deltaga i val af
lekmannaombud .vid kyrkomötet har för Vätö församling,
Sthm, valts folkskolläraren J. Hydén på
Björkön, för Villstad, Jönk., folkskolläraren J.
E. Lagerstedt, för Pjätteryd, Kron.,
folkskolläraren J. Söderstrand samt för Björkö och
Näf-velsjö, Jönk., folkskolläraren G. A. Bexell.

- Den kurs i skrif metodik f som är anordnad
vid härvarande tekniska skola och som förestås
af Öfverläraren Filip Holmqvist, har under året
genomgåtts af 5 manliga och 8 kvinnliga
kandidater. Af de senare var en från Finland.
Kursen har omfattat öfningar i välskrifning,
skrifkonstens historia, skrifhygien, skrifmetodik,
öfningar i barnklass samt redogörelse för
skrif-undervisningens utveckling.

- Ett ersättningsbelopp å 4,026 kr. hade vid
kyrkostämma med Kungsholms församling
härstädes under förra året blifvit tillerkändt
byggmästaren A. M. Svensson för vissa
bristfälligheters af hjälpande å församlingens nybyggda
skolhus. De häröfver af åtskilliga
församlings-boar anförda besvär hafva såväl af
öfverståthål-lareämbetet som nu senast af k. m:t blifvit
underkända.

- Uppskof med tillsättande af
klockaretjäns-ten i Verums församling, Krist., har k. m:t
medgifvit, intill dess Verums och Visseltofta
församlingar yttrat sig om framställdt förslag
till klockaretjänsternas sammanslagning och
k. m:t i ärendet vidare beslutat. De å
förslaget till klockarebefattningen i Verum uppförda
äga att från förslaget afgå.

- Att återfå sin ordinarie lärarinnebefattning
i Stoby, Krist, hade, såsom vi förut i n-.r 4
d. å. meddelat, f. d. lärarinnan Pernilla
Sandberg begärt, under uppgift att hennes
afskedsansökan tillkommit vid ett tillfälle, då hon led
af sinnessjukdom. Domkapitlet i Lund hade
ej funnit skäl att i skolrådets öfverklagade
afslag göra ändring. Den 19 sistlidne maj har
k. m:t fastställdt domkapitlets utslag.

- Föreningen for skolungdomens vapenöfningar
hade den 31 maj sammanträde. De afgående
styrelseledamöterna, rektor C. v. Friesen,
kap-Th. Bogeman och folkskolläraren S. Sjöstedt
omvaldes. Kvarstående ledamöter äro
statsrådet A. E. Rappe, stadsrådet G. F. Gilljam,
kaptenerna L. Falkman och V. Balck,
folkskoleinspektören d:r G. G. Bergman och
riksdagsmannen A.Hedin. Föreningen beslöt, att under
året skall i likhet med föregående år anordnas
en allmän skyttefest.

- 70 år fyllde, den l d:s folkskolläraren
Johan Broddén i Örebro. Af denna anledning
ägnade kamrater och vänner den åldrige
läraren en rad af hyllningar med sång, blommor
och verser. I skolhuset hade barnen klädt med
grönt, flaggor och vapensköldar. Vid samtliga
stadens folkskolor flaggades, På aftonen hölls
för åldringen en enkel fest. Den gamle men
fortfarande kraftfulle läraren, som. i 42 år ägnat
sina krafter åt undervisningen vid Örebro skolor,
lärer med detta läsårs utgång komma att draga
sig tillbaka från lärarekallet.

- Hvarför skolhuset ej blef varmt. Följande
bidrag till kommunalförvaltningens historia från
en af Värmlands västliga kommuner lämnar
en meddelare till Karlst.-T:n: För två år sedan
lät socknen uppföra ett skolhus vid E. bruk
under öfverinseende såsom vanligt af särskildt
utsedde tillsyningsmän och kontrollörer. Vid
granskning af skolornas räkenskaper för 1892
gjordes emellertid den öfverraskande
upptäckten, att det nyuppförda skolhuset under sitt
första användningsår dragit så mycket mera
ved än de andra, att stämman, misstänkande
att något slags underslef förelåg, beslöt att
närmare undersöka saken. Skolläraren
inkallades till förhör och lämnade då den föga
hugnande upplysningen, att skollokalen var
omöjlig att elda varm, emedan det icke fanns
någon stoppning mellan stockarna. Då
emellertid dref inköpts i riklig mängd just för att
täta väggarna, uppstod nu frågan, hvart detta
tagit vägen. En af de närvarande upplyste
då, att drefvet blifvit Inlagdt i ett magasin och
- att det låg kvar där ännu. På detta
genanta meddelande följde en längre diskussion,
rörande sig kring spörsmålet, hvilketdera vore
bäst: att rifva den yttre brädbeklädnaden och
drifva huset utifrån eller att taga bort
tapeterna och göra det inifrån. Det förra
alternativet vann de mesta rösterna, och snart tager
väl arbetet sin början.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0282.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free