- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
289

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 24. (598.) 14 juni 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 24

SVENSK LÄRARETIDNING.

289

Hvilken betydelse har inlärande i minnet vid
religionsundervisningen, och i hvilken
utsträckning bör detsamma äga rum?

Böra kroppsliga bestraffningar användas i
skolan, och i så fall under hvilka
förutsättningar?

Hvilka grunder böra vara bestämmande vid
folkskolebarnens förseende med böcker och
annan undervisningsmateriel?

Hvilka förändringar i den af staten utöfvade
inspektionen öfver folkskolorna äro af behofvet
påkallade, för att denna institution må kunna
ännu kraftigare verka för undervisningens
fullkomnande och skolväsendets utveckling öfver
hufvud?

Om skolkök. (Föredrag).

Hvilka äro de välgörenhetsformer, som
särskildt förtjäna beaktande med afseende på
fattiga skolbarn?

Hvilka fördelar i afseende på ungdomens
uppfostran för inträde i det praktiska lifvet
skulle vinnas genom en allmännare samverkan
mellan folkskolan och arbetsgifvarne vid
minderårigas anställning, och huru kan en sådan
samverkan bäst främjas?

Hvilka hygieniska fordringar böra ställas på
Skrifundervisningen ?

Bör tyska språket ingå som läroämne vid
våra folkskolläraresemiriarier?

På hvad sätt kan läraren hos allmänheten
och isynnerhet hos ungdomen väcka intresse
för skogsvård?

I de öfriga föreslagna frågorna beröras
bland annat barngudstjänster, skyddande
af ungdomen mot osedlighet och råhet,
folkskolestadgans § 48 och
småskolepersonalens rättsliga ställning.

Bestyreisen gillade i hufvudsak
sektionens programförslag. Besluten om hvilka
frågor, som slutligen skola upptagas på
mötet, äro ännu ej definitiva.

De ordningsregler, som tillämpades vid
stockholmsmötet 1888, blefvo till största
delen antagna för det blifvande mötet.
Resolution, som blifvit fattad i sektion, skall
uppläsas på allmänt sammanträde, och
inledare af frågor skola anmodas att före
mötet sätta bestyreisen i tillfälle att
bekantgöra resolutionsförslagen.

Mötets ledning anförtros åt ungefär
samma antal funktionärer som vid närmast
föregående möte.

Ett programhäfte med nödiga
anvisningar för mötesdeltagare skall genom
ekonomiska sektionens försorg utgifvas.
Likaledes torde katalog öfver utställningen
blifva tillgänglig vid mötet.

Första mötesdagens afton är det meningen
att anordna ett gemensamt enkelt samkväm.
Vidare äro utflykter påtänkta, ehuru några
detaljerade beslut härom ej ännu kunnat
fattas. Om tillträde till sevärdheter m. m.
äro också framställningar gjorda På
åtskilliga matserveringsställen ha särskilda
förmåner beviljats mötesdeltagare.

Nedsättning i resekostnaderna är
ytterligare beviljad af styrelserna för Borås,
Ulricehamns, Hjo-Stenstorps, Hvetlanda
-Säfsjö, Västra Blekinge och Karlshamn
-Vislanda, Växjö-Alfvestads järnvägar
(tur- och returbiljett till samma pris som
för enkel biljett), Karlskrona-Växjö och
Uppsala-Gäfle-Ockelbo järnvägar (vanlig
tur- ocho returbiljett gällande under 14:
dagar); Ångfartygsaktiebolaget Göta kanal
(25 % under tiden l-20 augusti) samt
Upperuds valskvarns ångbåt (50 %;
osäkert, om turerna blifva reguliera).

Dispens. Hos k. m:t har
småskollärarinnan Fanny Elvira Blomberg anhållit
att hon, som genomgått Norrköpings stads
privatskola, Östra Eneby privata
seminarium och landstingsseminariet i Linköping
samt tjänstgjort vid Linköpings små- och
folkskola under åren 1886-1890
äfvensom vid det sistnämda seminariets
öfningsskola från och med år 1891 och öfver
sin tjänstgöring erhållit goda vitsord, måtte,
utan hinder däraf att hon icke genomgått ett
folkskollärarinneseminarium erhålla en
examinerad folkskollärarinnas rättigheter mot
villkor, att hon vid ett
folkskollärarinneseminarium aflägger godkändt praktiskt
undervisningsprof.

K. m:t har till denna ansökan lämnat
bifall, under villkor, att sökanden vid ett
af rikets folkskollärareseminarier å tid, då
afgångsexamen därstädes förrättas, vid
an-ställdt förhör visar sig äga erforderliga
kunskaper i pedagogik och metodik samt
aflägger praktiskt undervisningsprof, som
god-kännes.

Upphäfdt kyrkostämmobeslut om
ansvarsfrihet. Den 31 maj 1892
beviljade Varbergs kyrkostämma
ansvarsfrihet i fråga om en i den under skolrådets
förvaltning ställda slöjdskolefonden
uppkommen brist af 966 kr. 18 öre och
beslöt tillika, att nämda belopp skulle
ersättas af de för folkskolan anslagna medel.

Hos såväl länsstyrelsen som
domkapitlet hade öfver detta kyrkostämmans
beslut anförts besvär. Båda dessa
myndigheter hafva förklarat, att de af
kyrkostämman fattade besluten böra undanrödjas,
på den grund att ärendet bort, innan det
af kyrkostämman upptogs till afgörande,
underkastats vederbörlig utredning
antingen af kyrko- eller skolrådet eller ock af
stämman därtill utsedda personer. Enär j
domkapitlet förklarat, att »besvären böra j
vinna afseende af det skäl, att en
lagenlig beredning af ärendet i fråga genom
ojäfviga personer ej förekommit, men
länsstyrelsen ansåg, att uttrycket ojäfviga icke
borde förekomma i utslaget, hemställde
länsstyrelsen, att k. m:t måtte i ärendet j
besluta.

Sedan domkapitlet uti infordradt
utlåtande förklarat sig icke genom uttrycket j
ojäfviga hafva uttalat en från länsstyrel- j
sens åsikt afvikande mening och icke hade
något att erinra mot det slut, till hvilket
länsstyrelsen kommit, har k. m:t funnit
länsstyrelsens hemställan icke föranleda
vidare yttrande.

Ogillade besvär. Kammarrättens
re-visionsafdelning hade år 1890 anmärkt,
att ett belopp af 50 kr. blifvit af allmänna
medel utbetaldt för biträde vid inventering
mellan aflidne rektor P. A. Gödeckes
sterb-hus och tjänstförrättande rektor vid Växjö
folkskollärareseminarium, och yrkat,» att
nämda belopp måtte till ersättande
fastställas. Kammarrätten, som funnit, att
seminariekassans medel icke lagligen
kunnat användas till bestridande af utgift för
berörda ändamål, fastställde nämda belopp
till återbetalning.

På af seminariets rektor häröfver
anförda besvär har k. m:t den 24 sistlidne
maj förklarat sig icke finna skäl att i
kammarrättens utslag göra ändring.

Seminarierna. Afgångsexamen och
årsafslutning vid rikets lärare- och
lärarinneseminarier hafva under de närmast
förflutna dagarna hållits. Därvid hafva
följande antal elever utexaminerats såsom
lärare eller lärarinnor: Stockholm 23,
Uppsala 29 (däraf 13 s. m. kandidater,
hvilka endast aflagt praktiskt
undervisningsprof), Linköping 20, Kalmar 15, Växjö 14,
Lund 21, Göteborg 27, Skara 29,
Karlstad 8, Falun 12 och Hernösands.
Samtidigt hafva som småskollärarinnor
utexaminerats i Kalmar 21 och i Falun 13
elever. Från Åmåls
småskollärarinneseminarium äro utexaminerade 26 elever.

Årsredogörelse för Hernösands
folkskollärareseminarium under
läsåret 1892-93 har af läroverkets rektor
offentliggjorts i tryck. Denna redogörelse
innehåller fullständiga uppgifter om de
under läsåret begagnade läro- och
läseböckerna inom de olika ämnena äfvensom
de genomgångna kurserna för de särskilda
klasserna både inom seminariet och
öf-ningsskolan. Härtill komma uppgifterna
om lärarne och deras tjänstgöring samt
om seminarieeleverna med afseende på
deras antal, födelseort, föregående
verksamhet och faderns yrke. Slutligen
lämnas uppgift om undervisningsmateriel,
böcker och tidskrifter, som seminariet under
året fått mottaga dels som gåfvor dels
genom köp eller prenumeration, samt om
läroverkets ekonomi och examina m. m.
Berättelsen, hvilken torde vara den första
i sitt slag, omfattar 37 sidor.

Stockholms folkskolor.
Öfverstyrelsen för folkskolorna har den 9 dennes
till extra ordinarie lärare och lärarinnor
utnämt samtliga de under innevarande
vårtermin i sådan egenskap tjänstgörande,
hvilka icke under året erhållit ordinarie
anställning. Dessutom har öfverstyrelsen
till extra ordinarier antagit lärarne Anton
Levedahl, Magnus Bergvall, J. A.
Gustafsson och Johan Schedin samt lärarinnorna
Ida Pettersson, Sigrid Sjöberg, Ida
Jordman, Elisabet Lundberg, Amalia Svanberg,
Signe Kinnvall, o Fredrique Hyltén, Maria
Eriksson, Alma Åberg, Maria Elisabet
Kastman, Anna Sjöstedt, Selma Sellin,
Antoi-nette Andersson, Axelina Kellgren och
Maria Johansson.

Möte mellan folkskolestyrelsen och
lärarepersonalen i Göteborg* enligt
kungörelsen af den 5 augusti 1892-hölls
den 2 d:s i latinläroverkets stora sal. Af
skolstyrelsens ledamöter hade utom
ordföranden infunnit sig ett tiotal.

Fyra frågor diskuterades, nämligen om
olämpligheten af att under den mörkare
årstiden för de duplicerande afdelningarna
använda timmarna 7-8 f. m. och 5-6
e. m.; om åtgärder i syfte, att
arbetsgif-vare, hvilka önska biträden, måtte erhålla

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0293.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free