- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
291

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 24. (598.) 14 juni 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 24

SVENSK LÄRARETIDOTNG.

291

- Till folkskollärare i Fors, Södm.: Karl A.
Carlsson därstädes (enhälligt).

- Till folkskollärarinnor i Göteborg:
Al-vida Sandberg, Ingeborg Pettersson och Elin
Löfgren.

- Till folkskollärarinnor i Fors, Södm.: Anna
Maria Hamnquist i Fors med 3,112 röster och
Augusta V. Dahlin i Fors med 2,864 röster.
(Emma M. Lundin i Ockelbo fick 1,628 röster
och Maria Johansson i Ockelbo 1,876 röster.)

- Till folkskollärarinnor i Hedemora:
Hedvig M. Östling i Nordansjö och Johanna T. Rosén
i Grådö (enhälligt).

- Till e. o, folkskollärare, klockare och
organist i Vättlösa, Skbg:oA. G. Vahlin i Malma.

- Till lärarinna vid Åsbo mindre folkskola,
Valbo, Gflb.: Maria E. Lindgren i Östervåla
Vstm. (3 sökande.)

- Till småskollärarinnor i Göteborg: Anna
Sandström, Maria Memsen, Josefina Rydström,,
Anna Engberg, Henrietta Pettersson, Helena
Andersson, Berta Andersson, Alda Fröling,
Helene Åhlström, Anna Eriksson, Gerda
Ekman, Elin Magnusson, Adolfina Lindqvist,
Anna Vinberg och Frideborg Johansson. >e

- Till småskollärarinna i Degerfors, Öreb.:
Gerda L. Jakobsson i Fellingsbro.

- Till småskollärarinna i Falun-. Emma
Paulina Karlsson därstädes. (21 sökande.)

- Till småskollärarinna i Fors, Södm.:
Anna M. E. Hedenström i Karbenning och Anna
M. Falk i Ö. Vingåker. (15 sökande).

På Svenska akademiens ordbok har
subskri-berats för Sundsvalls folkskolors räkning.

- 500 kronor har Jordbärga sockerfabrik,
Mim., öfverlämnat till folkhögskolan i Skurup.

- Kyrkosångareexamen aflades i Göteborg
den 3 d:s af organisten och folkskolläraren C.
B. Hjort från Orust.

- För utvidgning af undervisningen i
folkskolans högsta klass hafva stadsfullmäktige i
Göteborg på begäran af folkskolestyrelsen
beviljat ett belopp af 470 kr.

- Reformationsfest firades den 27 sistlidne
maj i Berfendals. skolhus, Gtbg, därvid
skolläraren G. F. Holmqvist höll föredrag om
reformationen och Uppsala möte.

- Hofvakretsen har återvalt till ordförande
J. P. Holmblad i Älgarås och till sekreterare
E. Löfstrand i Hofva samt till vice ordförande
nyvalt J. Neander i Finnerödja.

- En löneförhöjning af 50 kr. om året har
Orsa församling beslutat tillerkänna läraren
vid mindre folkskolan E. Lind, så länge han
tjänstgör vid dylik skola inom församlingen.

- Ett tunnland jord till trädgård har
ryttmäs-taren G. G. Stjernsvärd skänkt till nybyggda
folkskolan vid Segesholm i Vidtsköfle, Krist.
Han har därjämte lofvat att bekosta träd och
buskar för trädgårdens anläggande.

- Småskollärarinnans bidrag till
Småskollärarnes ålderdomsunderstödsanstalt har Hångers
församling, Jönk., beslutat låta utgå af
kommunens medel, så länge nuvarande lärarinnan
innehar tjänsten.

- Till lärare vid Växjö
småskolläraresemina-rium under innevarande sommar har
domkapitlet förordnat folkskolläraren J. V. Ahlgren i
Växjö i stället för seminarieadjunkten L.
Nilsson, som af sjukdom är hindrad att
tjänstgöra.

- Svenska flaggan är anskaffad till Fuse
skolhus i Björkö, Jönk., Slyte skola i Lillkyrka.,
Öreb., Vireda skola, Jönk., till skolan vid
Zink-grufvan, Mörarps skola, Mim., Sångens skola
i Hällefors, Öreb., Västanbäcks skola i Kila,
Vstm. samt till Skogs folkskola, Gflg.

- Att medföra blommor till examen anser
Göteborgs folkskolestyrelse kunna vara rätt
betungande för fattiga föräldrar och har
därför uppmanat lärarepersonalen att söka
förekomma ett dylikt brak. Utan tvifvel
efterföljansvärdt,

- Stadgar för ett lärarebibliotek skola enligt
Ronnebykretsens beslut den 27 maj utarbetas af
en femmannakommitté. Till ledamöter i denna

kommitté valdes hrr N. M. Sällström, P.
Persson, M. A. Thulin och F. A. Sjögren samt
fröken Julia Pettersson.

- 200 kronor i pension beslöt Västra Hargs
församling, Östg., att tilldela organisten och
klockaren under hans återstående lifstid. De
häröfver anförda besvären hafva först af
länsstyrelsen och nu senast den 23 sistlidne maj
af kammarkollegium ogillats.

- Examen och terminsafslutning försiggår i
dag och i morgon vid Stockholms folkskolor.

1 sammanhang härmed äro anordnade
utställningar af elevarbeten i manlig och kvinnlig
slöjd samt ritning. Efter förhörens slut tåga
barn, lärare och föräldrar till de respektiva
församlingarnas kyrkor, där den egentliga
af-slutningshögtidligheten äger rum.

- Nytt pensionsreglemente för Göteborgs
småskollärarinnor och handarbetslärarinnor har den
8 d:s på framställning af folkskolestyrelsen af
stadsfullmäktige blifvit fastställdt. Enligt detta
utgår hel pension för småskollärarinna med
305 kr. ooch för handarbeUlärarinna med 455
kr. pr år vid uppnådda 55 lefnads- och 30
tjänsteår.

- Om renhållningen i skolorna öfverlades vid
kyrkostämma i Bjurkärn, VrmL, den 24 maj.
Beslut fattades, att skurning och »storstädning»
skulle med lega utföras på skolkassans
be-kostnad med biträde af flickorna i folkskolans

j högsta klass. Den dagliga sopningen och
dam-ningen skulle däremot skötas af skolbarnen i
tur och ordning. Detta barnens deltagande i
arbetet ansågs vara af pedagogisk betydelse,
på samma gång som det minskar församlingens
utgifter för skolväsendet.

- Till elektorer för val af lekmannaombud
till kyrkomötet äro ytterligare valda
folkskol-lärarne Alb. Lundkvist för Lillhärad, Vstm.,
S. A. Sehlin för Hakarp, Jönk., P. F.
Söderblom för Delsbo,. Gflb., J. P. Holmqvist för
Fröderyd, Jönk., J. O. Melin för Kyrkhult,
Blek., E. Elino för V. Löfsta, Vstm., A. V.
Lundberg för V. Åker och Dalby, Upps., J. A.
Cederblad för Sandsjö och J. Johansson för
Frye-led, Jönk. samt organisterna G. Holmberg för
Ramdala, Blek. och J. Broomé för Vanstad och
Tolånga, P. Pettersson för Börstil, Sthm, och
M. Mattsson för Aspeboda, Kpbg.

- Uppsala folkskolor (prins Gustafs folkskola)
afslutades d, l d-.s. Af den tryckta berättelsen för
läsåret 1892-93 inhämtas, att lärarepersonalen
utgjort tillsammans 53, däraf utom rektor 15
lärare och 13 lärarinnor vid folkskolan, 20
lärarinnor vid småskolan samt 2 lärare och

2 lärarinnor i slöjd. Barnantalet var vid 1892
års slut 2,099, fördeladt på 30 folkskole> och
20 småskoleafdelningar. Läsrummens antal
var 45, i följd hvaraf 10 afdelningar måst
alternera i 5 läsrum. På fattigvårdens bekost-

j nåd hafva 150 af de fattigaste barnen dagligen
bespisats. Tvänne arbetsstugor hafva under
läsåret varit i verksamhet.

Sveriges allmänna
folkskollärareförening.

Valen.

a) Medlemmar i centralstyrelsen.

H of va-kretsen: de afgående.
Nors-kretsen: dito.

b) Revisorer.

Hof va-kretsen: de förut varande.
Nors-kretsen: dito.

Ombudsmötet.

Till ombud äro ytterligare valda:

Lunds-kretsen: Nils Lundahl, N. J. Jönsson
och Anna Nilsson. Suppleanter: J. Franzén
och N. G. Johnsson.

Karlskrona-kretsen: G. G. Olsson och J.
Blomberg. Suppleant: H. Säfström.

H of va-kretsen: J. P. Holmblad i Älgarås.
Suppleant: K. E. Palmblad i Finnerödja.

Femte allmänna
flickskolemötet

ir i Lund just i dessa dagar. Mötet,
som började i måndags och afslutas i dag,
räknar omkring 260 deltagare - de flesta
utgörande lärarinnor vid våra högre
flickskolor.

Efter morgonbön i den nya
Allhelgonakyrkan samlades deltagarne i Akademiska
föreningens stora sal. Här öppnades
mötet af rektor L. M. Wcern (ordförande i
centralkommittén). Därefter lämnade
ordföranden i lokalkommittén, professor
Ribbing, åtskilliga meddelanden.

Till mötets ordförande valdes professor
M. Weibull och till vice ordförande lektor
/. Humble.

De egentliga förhandlingarna inleddes
med ett tankedigert, väl framsagd! och
med spänd uppmärksamhet åhördt
föredrag af fröken Anna Sandström från
Stockholm. Föredraget rörde sig öfver ämnet:
»Huru skall den s. k. berättelsemetoden
handhafvas för att lämna godt resultat
äfven i afseende på den formella
förståndsutvecklingen?» De vanliga fel, hvartill
barnen gjorde sig skyldiga vid
berättelsemetoden, voro: oreda, öfverdrift samt brist
på alla inskränkande ord. Huru dessa fel
skulle kunna afhjälpas påvisades.
Tala-rinnan kom till den slutsats, att
berättelsemetoden skötes illa, om den ej på
samma gång lämnade förståndsutveckling.

En kortare diskussion uppstod efter
föredraget.

Därefter behandlades i ett sammanhang
följande frågor:

Blir det ej en nödvändighet för flickskolan
vid alla de mångskiftande kraf, som från
allmänhetens sida numera ställas på henne, att
söka närmare bestämma sin uppgift och
begränsa sin verksamhet?

Är den ofta försporda klagan öfver
månglä-seri i våra flickskolor berättigad? Om så är,
hvad bör göras för att undanrödja detta
missförhållande?

Om det ligger någon sanning i klagan
öfver tilltagande slapphet hos ungdomen, hvad
kan skolan göra för att afhjälpa detta onda?

Diskussionen öppnades af rektor S.
Almquist, som påvisade sammanhanget mellan
dessa frågor. De mångskiftande kraf, som
ställdes på flickskolan, alstrade månglasen,
och detta åter hade till följd slapphet hos
ungdomen. Den allmänna uppfattningen
om hvad en flicka måste kunna behöfde
reformeras. Målet vore nu salongsbildning
(franska språket och pianospelning stode
därför högst). Man borde höja detta mål
och söka gifva flickan en verkligt ideal
åskådning af lifvet och verkligheten.

Fröken Anna Sandström yttrade sig
särskildt om den tilltagande slappheten.
Denna inträdde vanligen vid 15 å 16 års
ålder. Då hade flickan allt för länge läst
läxor för att finna något intresse däri,
Botemedlet vore minskadt skolarbete,
omväxling i arbetet samt en mera individuell
undervisning. Härtill ville talarinnan lägga
valfrihet, men först sedan allmänheten
blifvit mera upplyst.

De tre frågorna föranledde nu en längre
diskussion, i hvilken deltogo fröknarna
Anna Bergström, Johanna Danielsson, Ellen

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0295.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free