- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
314

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 26. (600.) 28 juni 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

314

SVENSK LÄRAEETIDNING.

N:r 26

folkskolor anställda ordinarie lärarepersonalen
må för år 1894 anvisas ett belopp af 614,500 kr.

Vid föredragning af denna punkt inom
kyrkofullmäktige begärdes ordet af

’ förste aktuarien K. Sidenbladh, som med
hänvisning till de i reservationen anförda skälen
yrkade bifall till Östermalms församlings beslut.
Det vore af vikt att få en bestämd norm
fastslagen rörande förhållandet mellan antalet
ordinarie och extra ordinarie lärare, och
öfverstyrelsen tycktes själf förorda siffrorna 4:i, hvilka
man alltså borde hålla på.

Redaktör E. Hammarlund ansåg, att då
kyrkostämmorna med så stor enhällighet uttalat sig
för öfverstyrelsens förslag, borde endast tungt
vägande skäl kunna föranleda ett frånträdande
af detta förslag. Men sådana skäl hade ej
presterats. Tvärtom talade alla omständigheter
för att tillsätta så många lärare och lärarinnor
som möjligt på ordinarie stat. För 8 ä 10 år
sedan var nära hälften af lärarepersonalen
härstädes tillsatt på extra stat. Detta
missförhållande hade under de senare åren i någon mån
afhjälpts, men ännu var antalet extra lärare
härstädes oproportionerligt stort i jämförelse med
förhållandet i andra delar af riket. Enligt
senast kända siffror utgjorde antalet extra
ordinarie lärare och lärarinnor vid folkskolorna
följande procent af hela antalet lärare och
lärarinnor :

å landsbygden _____................ 5,6? %

i hela riket ..........___________ 10,47 »

» Göteborg .......___............... 8,88 »

» Malmö ___.............._______ 10,9 »

» Norrköping......................___ 12,5 »

Enligt f olkskoleöfverstyi elsens förslag till stat
för 1894 skulle antalet blifva 19,2i % (i
verkligheten för närvarande 28,5 %) och enligt
Si-denbladhs reservation jämt 20 % - alltså
under alla omständigheter betydligt högre än i
någon annan af våra större städer.

Med fullt berättigande klagas öfver, att
antalet extralärare vid de allmänna läroverken är
så oproportionerligt stort. Antalet dylika
lärare vid läroverken är 14,i %. Under sådana
förhållanden kunde det naturligtvis icke vara
rättvist att fastslå antalet extra lärare vid
folkskolorna till 20 %.

Extra-läraresystemet kunde visserligen för
tillfället synas billigt för skoldistrikten, men
vore i längden oförmånligt. Det hade nämligen
till följd, antingen att lärarne måste tjänstgöra
utöfver den vanliga pensionsåldern, eller ock
att kommunen nödgades gifva dem
fyllnadspension. Det förra vore till skada för skolan,
det senare för kommunens finanser. Tal:n
yrkade på grund häraf bifall till öfverstyrelsens
förslag.

Kyrkoherden A. Landquist, ledamot af
folkskoleöfverstyrelsen, framhöll, att öfverstyrelsen
ingalunda velat fastslå någon viss proportion
mellan antalet ordinarie och extra ordinarie
lärare. Att så binda sig för framtiden vore
oklokt. Tal:n kunde ej rätt förstå, hvad
reservanten menade med sin norm eller proportion.
För en statistiker kunde det möjligen vara
intressant att ha sådana »proportioner», men
man kunde och borde väl taga hänsyn till
föreliggande förhållanden utan att uttrycka dem i tal
eller siffror, och förhållandena talade för bifall
till öfverstyrelsens förslag. Rätteligen hade
öfverstyrelsen bort begära anslag till 70 nya
ordinarie platser, men för att slippa höja
uttaxeringen hade öfverstyrelsen nöjt sig med att
föreslå 40 nya platser. Såsom den föregående
talaren påpekat, vore extra-läraresystemet i
längden oförmånligt för kommunen, och då nu den
hittillsvarande uttaxeringen medgåfve en liten
förbättring, vore det alla skäl att besluta sig
härför. Tal-.n yrkade alltså bifall till
öfverstyrelsens förslag.

Rektor H. Hernlund utvecklade de skäl, som
föranledt Östermalms församling att afvika från
öfverstyrelsens förslag.

Sedan hrr Sidenbladh och Landquist
ännu en gång haft ordet, bifölls
Öfverstyrelsens förslag utan votering.

På grund häraf godkändes äfven
öfver-styrelsens förslag angående den extra
ordinarie lärarepersonalen.

Enär nuvarande folkskoleinspektören
härstädes den l inst. november innehaft sin
befattning under fem år, hemställde
öfverstyrelsen, att hans lön måtte höjas med
500 kr. och att sålunda »till lön åt
inspektor i 1894 års stat anvisas ett belopp
af 7,000 kr.»

På yrkande af statskommissarien P.
Samzelius, häradshöfding P. R. Rabe m.
fi. godkände kyrkofullmäktige förslaget
enligt den formulering Storkyrkoförsamlingen
gifvit det eller:

att till lön åt folkskoleinspektören i 1894; års
stat anvisas ett belopp af 6,500 kr. och
dessutom 500 kr. såsom personligt lönetillägg åt
nuvarande inspektören, under förutsättning att
han kommer att fortfarande tjänstgöra under
år 1894.

Full ansvarsfrihet beviljades
folkskoleöfverstyrelsen för 1892 års räkenskaper
och förvaltning.

Kloekarefullmakterna. Från
domkapitlen i Göteborg, Linköping och Västerås
har justitieombudsmannen nu erhållit svar
på sin till dem framställda fråga, om
fullmakter fortfarande utfärdas till klockarne
inom hvart och ett af de tre stiften, och
i så fall på grund af hvilken författning
detta sker.

Göteborgs domkapitel har förklarat, att
det äfven efter 1879 icke tagit någon
befattning med fullmakter för klockare, samt
att domkapitlet icke känner någon
författning, på grund af hvilken det kunde åligga
domkapitlet att utfärda sådana fullmakter,
hvilka för öfrigt numera ej heller
stäm-pelbeläggas genom domkapitelsexpeditionen.

Linköpings domkapitel har svarat, att
då sådana fullmakter begäras af
vederbörande, utfärdas de fortfarande af
domkapitlet och beläggas med stämpel och lösen
i enlighet med de grunder, som gälla med
afseende å fullmakt. Såsom grund för
detta förfarande åberopar domkapitlet dels
§ 23 i en den 28 februari 1846 utfärdad
»Ordning för kyrkobetjäningen i Linköpings
stift», dels ett kungl, bref af den 19 april
1877, enligt hvilket k. m:t för ett särskildt
fall förordnat om utfärdande af fullmakt
för en klockare och organist. Denne hade
begärt men förvägrats domkapitlets
fullmakt, ty han hade visserligen aflagt
organistexamen inför domkyrkoorganisten i
Uppsala, men icke inför musikaliska
akademien, stiftets domkyrkoorganist eller rector
cantus eller af domkapitlet förordnad
person; k. m:ts beslut härvid innebar således
en dispens(?).

I Västerås stift utfärdas
klockarefullmakter blott undantagsvis (17 gånger på
de senaste tio åren) och på pastors
begäran, men beläggas då med stämpel och
lösen liksom fullmakter för ecklesiastika
befattningar. Man stöder sig därvid dels
på gammal häfd, dels på § 8 i k.
kungörelsen den 22 okt. 1880.

Af Sveriges allmänna
folkskollärareförenings småskrifter har i
dagarna n:r 3 utkommit. Den utgör en
studie af hr K. E. Lidholm öfver folkskollä-

rareutbildningen i England. Denna studie,
hvilken är grundad på författarens egna
iakttagelser och undersökningar, följer den
blifvande läraren på hans första steg
på skollärarebanan sorn »försökskandidat»
genom de olika utvecklingsstadierna
»lärareelev», »seminarieelev» och
»proftjänst-görande», intill dess han erhåller diplom
som »själfständig lärare».

Häftet är utsändt till de
föreningsmedlemmar, som under förra året erlagt en
prenumerationsafgift af 25 öre.

Helsingborgs skolråd låter ånyo
tala om Sig. Nyligen ledigannonserades
två ordinarie folkskollärarinneplatser i
Helsingborg. Till befattningarna anmälde sig 11
sökande, däribland de två lärarinnor, som på
förordnande uppehöllo platserna i fråga,
nämligen fröknarna Hildur Möller och Hulda
Broddén. Dessa hade - enligt hvad det uppgifves
- af ren försiktighet formulerat sina
ansökningar så, att de ej borde kunna
uppföras på förslag till samma plats. Icke
desto mindre uppförde skolrådets
majoritet på det ena förslaget tre främmande
lärarinnor och på det andra förslaget de två
vikarierna jämte en lärarinna från
annan ort. Härigenom beröfvades
kyrkostämman möjlighet att välja mera än en af
de två omtyckta vikarierna.

Val förrättades å kyrkostämma den 19
d:s. Härvid framställdes skarpa
anmärkningar mot skolrådet för dess
förfarande. Det kom därvid i dagen att
skolrådets majoritet utgjorts af fyra ledamöter
(däribland förre Öfverläraren J. Ljungh)
jämte den nye skolrådsordföranden. Mot
de upprättade förslagen hade fem
ledamöter röstat (bland dem en
läroverksadjunkt och en stadskomminister).

Enligt hvad det antogs var meningen med
förslagen att utesluta fröken Broddén från
den sökta platsen. Fröken Möller hade
emellertid till stämman insändt en skrifvelse,
i hvilken hon på grund af det sätt,
hvarpå förslagen blifvit upprättade, afstod från
sin utsikt att blifva vald till förmån för
sin kamrat. De ädla och högsinta motiv,
som lågo till grund för skrifvelsen; väckte
allmän genklang. Enhälligt och med
acklamation blef därpå fröken Hulda Broddén
(dotter till folkskollärareveteranen Broddén
i Örebro) vald till den ena af platserna.

Reformer i folkskoleväsendet
påyrkas af prästerskapet. Till Svensk
Läraretidning skrifves: Vid Aska, Dals,
Göstrings och Lysings kontrakts
prästkonvent i Ödeshög den 19 dennes dryftades
bland annat frågan: »Äro de 14 millioner
kronor, som årligen utgå till bestridande
af folkundervisningen i riket, väl använda
penningar ?»

Inledaren, kontraktsprosten Håhl,
förklarade sig vara ej en fiende till utan en
varm vän af folkskolan. Under
diskussionen betonades starkt folkskolans
uppfostrande betydelse, men att undervisningen
mångenstädes vore för mycket riktad på
det reala, under det att den intellektuella
utbildningen hos barnen försummades.
Äfvenså framhölls, att bristen på tillräcklig

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0318.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free