- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
315

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 26. (600.) 28 juni 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 26

SVENSK LÄRARETIDNING.

315

åskådningsmateriel hämmande inverkade på
undervisningen, hvarför ansågs, att de 14
millioner kr. nog äro väl använda, men
borde i ett och annat hänseende kunna
användas bättre.

En fosterländsk fest hölls å Nääs
slöjdlärareseminarium midsommardagen kl.
6 e. m. i den med flaggor och guirlander
smakfullt dekorerade gymnastiksalen. Sedan
första verserna af ps. 124 afsjungits,
uppsteg på talarestolen folkskolläraren J.
Platon från Jönköping.

Först påpekade han, att midsommartid, då
vårt land ter sig i yppigaste fägring, är rätta
tiden för en fest, som afser att väcka kärlek
till detta land. Vidare påminde han med värme
om, att fosterlandet är sammanfattningen af
de största jordiska förmåner. Där stod vår
moders hydda, där framlefdes barndomens
sorgfria dagar, där fostrades vi för lifvets värf, där
mottaga vi fadrens arf, där kunna vi under
lagens hägn bygga vårt bo och utföra vår
lifsgärning. Vidare framhölls^ att vi böra som
tacksamhetsgärd åt fosterlandet gifva oss själfva
i idogt plikttroget arbete. Då auditoriet till
största delen utgjordes af lärare, påminde
tal:n om, att det i en jäsningens och orons tid
som vår är af synnerlig vikt, att i skolorna
fostras ett släkte, villigt att bära fosterlandets
bördor, förnöjdt med de lifsvillkor, fosterlandet
kan erbjuda.

Efter föredraget sjöngs unisont: »Ur
svenska hjärtans djup», hvarefter Tegnérs
högstämda dikt »Svea» föredrogs af kand.
Landorf från Åmål. Omedelbart därefter
uppstämde den kraftiga manskören: »Hör
oss Svea» ! Under aftonens lopp förekom
dessutom deklamation af fröknarna Jenny
Lundström från Arbrå och Jänny Olsson
från Norrköping samt sång af en blandad
kör. Till sist sjöngos sista verserna af
ps. 124.

Festen fick en synnerligen tilltalande
afslutning. Samtliga kursdeltagarne,
företrädda af 6 olika nationers flaggor,
marscherade under jublande sång upp till slottet
och omkring i parken. På bron öfver
sjön Säfvelången gjordes halt. Solen glödde
i väster, speglande vik stod i brand, och
rundt om stranden buktade sig grönskande
höjder. Utländingarna, som befunno sig
fjärran från hemlandets kust,
öfverväldi-gades af tanken härpå. Med fastare hand
grepo de om sina fanor - symbolen för
fosterlandet - blottade sina hufvuden
och sjöngo, den ene efter den andre, sin
nationalsång på modersmålet. Det var
visserligen förbistring i orden, men skön
harmoni i känslorna. Hvar och en kände,
att fosterlandskärlek ej är en tom fras
utan full verklighet. J. O.

Är katekesens form lämplig?
Sollefteå-, Ytterlännäs- och Frånökretsarna
hade gemensamt möte i Sollefteå den 21
d:s. Första frågan på programmet hade
föliande lydelse: »Kan katekesen i sin
nuvarande form anses uppfylla de fordringar,
man med skäl kan ställa på en lärobok i
kristendom för barn?» Frågan inleddes af
skolläraren S. Löfgren,

hvilken framhöll de kraf, man hade rätt att

tälla på en lärobok i kristendom för barn, samt

de brister, som vidlåda den nu begagnade

läroboken. Han betonade särskildt, att fråge-

formen vore olämplig och föråldrad samt
befordrade en tanklös utanläsning, hvarföre det
vore nödigt, att den finge vika för en mera
lämplig. Bokens formella olämplighet vore
enligt hans förmenande en af orsakerna till den
brist på kristligt lif, som förefunnes i våra
församlingar. Blefve katekesen omarbetad i en
lämpligare form, och gjordes innehållet litet
mindre härdsmält, än det nu vore, trodde han,
att det myckna ropet rnot katekesläsningen
skulle i väsentlig mån förstummas.

Den därpå följande diskussionen blef
särdeles liflig. Därunder uppträdde ingen
till direkt försvar för frågeformen, fastän
flera talare, hrr Vallin, Sandler, pastor
Josefson m. fl., höllo före, att en för lifvet
lika fruktbärande religionskunskap kunde
vinnas, äfven om frågeformen bibehölles.
Hrr Andersson, Berglund, Eriksson m. fl.
betonade häremot, att den form, hvari
läroboken nu vore framställd, strede mot
allt pedagogiskt förnuft, hvarjämte de
ansågo, att utanläsningen borde inskränkas.

Som svar på frågan antog mötet följande
resolution:

Då kristendomsundervisningen i skolan icke
skall vara blott en minnets och hufvudets sak
utan fast mera hjärtats och känslans, och då
katekesformen lätt ger anledning till en tanklös
utanläsning, vill mötet uttala den åsikten, att
en för lifvet mera fruktbärande religionskunskap
skulle vinnas, om en omarbetning af den
antagna läroboken kunde verkställas, så att
frågeformen blefve borttagen.

Kroppsagan i Skolan.
Diskussionsföreningen på Nääs, som under tvänne
sammanträden behandlat ämnet: »Om
kroppsaga i skolan», antog den 22 d:s
följande resolution:

Då skolans förnämsta uppgift är barnens
uppfostran, och då erfarenhet ej blott från vårt
utan äfven från andra land gifvit vid handen,
att vid uppfostran af vissa individer mildare
medel visat sig otillräckliga, anser föreningen,
att kroppsaga såsom en skolans yttersta åtgärd
måste tillgripas.

För att kroppsaga skall vara fullt verksam
foråras:

1) att den lämpas efter barnets natur och
felets beskaffenhet;

2) att agan icke utdelas, förr än saken
blifvit fullt utredd och läraren vunnit sinneslugn;

3) att skolan och hemmet stå i godt
förhållande till hvarandra;

4) att agan endast i utomordentliga fall och
därest läraren själf så önskar utdelas i vittnens
närvaro;

5) att dess art och grad icke reglementeras,
samt

6) att den utdelas med eftertryck, dock icke
så att barnet däraf tager skada, samt att den
aldrig får förekomma i form af örfilar, luggar,
nyp eller dylikt.

Tjänsters tillsättning.

Valde. Till inspektor och förste lärare vid
Villinska fattigfriskolan i Göteborg: förste
läraren vid Jönköpings östra folkskola J.
Fröberg. (57 sökande.)

. - Till folkskollärare i Ludvika, Kpbg: vik.
därstädes Tor Höglund.

- Till folkskollärarinnor i Helsingborg:
Sara Thåström i Nordby och Hulda Broddén
i Helsingborg. (11 sökande.)

- Till vik. organist i Damnäs, Jönk.: S.
Andersson i Lilla Skreberg.

- Till vik. folkskollärare i Orsa, Kpbg:
Anders Uhlin i Viborg.

- Till vik. lärarinna vid Alsbyns folkskola,
Torskog, Älfsb.: Hilma S. Olsson i Holmedal.

- Till biträdande folkskollärarinna i
Mönsterås, Kalm.: Anna Rasmusson från Skåne.

- Till lärare vidoBuska mindre folkskola,
Nora: vik. därstädes Ågren.

- Till småskollärarinna i Orsa, Kpbg: Maria
Johansson i Kårgärde.

- Till småskollärarinna, i Othem, Gotl.:
Augusta Karlsson i Kärna, Östg. (7 sökande.)

- Till småskollärarinna i Sköllersta, Öreb.:
Elin Holmsten i Kopparberg.

- Till småskollärarinna i Västanfors, Vstm.:
Mina E. Andersson i Rölanda, Älfsb. (3
sökande.)

- Till småskollärarinna i Idre, Kpbg: Anna
S. V. Hackzell i Piteå landsförs:g.

- Till småskollärarinna i Sturkö, Blek.: A.
Håkansson i Förkärla.

Till samskolan i Linde anslog
bergsförsamlingen den 17 d:s 350 kronor.

- Till ledamot af fattigvårdsstyrelsen i Malmö
har valts förste läraren vid Kirsebergsskolan
J. Bobeck.

- 13 års barn utan afgångsbetyg från
folkskolan mottagas inom Ösmo församling, Sthm, i
nattvardsskolan och befrias från skolgång.

- Ordförandeplatsen inom Norra
Västergötlands skolförening har hr K. J. Lindvall i
Forsvik afsagt sig på grund af sjukdom. I hans
ställe valdes A. T. Vahlström i Sköfde.

- Reformationsfest firades i Dimbo folkskola,
Skbg, midsommarafton. Ett för tillfället
lämpadt tal hölls, sång utfördes, och en kort
barnpredikan afslöt festen.

- Till ordförande i Västra Östergötlands
folkskollärareförening är nyvald folkskolläraren
J. N. Bergström i Vadstena efter hr A. G.
Vinländer, som afflyttar till Stockholm.

- För 25-årigt arbete som lärare i
Kyrkhed-dinge församling, Mim,, fick läraren P.
Johansson den 19 d:s, då han fyllde 50 år, såsom
tacksamhet och erkänsla mottaga en present,
bestående af åtskilliga silfverpjeser med
lämplig inskription.

- »/ hvilken riktning bör skolan reformeras
och utvecklas på grund af gjord erfarenhet
under de gångna 50 åren?» var en af de frågor,
som diskuterades vid Bobergskretsens
sammanträde den 19 d:s. Mötet uttalade sig för den
af hrr Fr. Berg och E. Hammarlund vid årets
riksdag väckta skolmotionen.

- Ett nytt folkskolehus för flickor har uppförts
i Sundsvall och afsynades den 20 d:s.
Byggnaden rymmer i två våningar 16 ljusa och rymliga
lärosalar, bönesal och gymnastiksal samt i
vindsvåningen slöjdsal och bostad för
föreståndarinnan. Huset upplyses med elektriskt ljus och
kostar ungefär 195,000 kr.

- Reshjälp med 30 kr. åt hvardera har
Karlskoga församling tillerkänt de lärare, som
Karlskogakretsen utsett till representanter vid S.
A. F:s ombudsmöte i Göteborg. Äfven förut
har församlingen visat dylik välvilja åt de
ombud, föreningen sändt till de af centralstyrelsen
för S. A. F. anordnade ombudsmötena.

- En minnesgåfva öfverlämnades vid skolans
afslulnu.& Jen 21 d:s till skolläraren och
organisten i Hjo E. A. Vetterman, som nu efter
33 års arbete inom församlingen erhållit
afsked med pension. Gåfvan, ett uttryck för
församlingsbornas tacksamhet, utgjordes af ett
guldur samt vidhängande kedja af guld.

- Svenska flaggan har anskaffats till
skolorna i Skagershult, Öreb., Söderfors bruk, Norra
Solberga, Jönk., Adelsö, Sthm, Piteå landsförsrg,
Garpenberg^Kpbg, Målilla, Kalm., Vänge, Upps.,
Hagby, Mim., Dimbo, Skbg, Brickegårdens
folkskola i Karlskoga samt till skolan vid Nässjö
station.

- Folkskollärareexamen på midsommarafton
torde höra till det ovanliga. Vid
afgångsexamen å Växjö folkskollärareseminarium var en af
eleverna af sjukdom hindrad att närvara. Med
denne anställdes därför särskild examen
ofvannämda dag, hvarvid han godkändes såsom
folkskollärare.

- Beväringens läs- och skrifkunnighet har vid
inom första och andra lifgrenadierregementena,
Östg., anställd undersökning gifvit följande ut-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0319.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free