- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
316

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 26. (600.) 28 juni 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

316

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 26

slag: af 1,392 ynglingar hade 621 god
färdighet, 766 voro någorlunda öfvade och 5
saknade all kunskap i läsning; i skrifning hade 386
god färdighet, 999 voro någorlunda Öfvade och
7 saknade all färdighet.

- Till elektorer för val af lekmannaombud
vid kyrkomötet hafva ytterligare valts följande
folkskollärare: Hans Ekman i Björka, Mim., A.
J. Vistrand i Njurunda, Vnrl., Karl Sahlin i
Vika, Kpbg, G. E. Lindström i Råneå, Nbtn,
J. A. Svensson i N. Sandsjö, Jönk., L.
Lindgren i Selånger, Vnrl., E. J. Larsson i Bjursås,
Kpbg och J. E. Johansson i By, Kpbg.

- Då bortåt 100 barn i fyra årsklasser finnas
i en skola, anser Bjärekretsen en ändring
nödig, antingen så att skolan delas på två
afdelningar helst med hvar sin lärare, eller så att
den nedra afdelningen undervisas under
sommaren och den öfra under vintern, i hvilket
fall lästiden borde ökas till 9 eller 10
månader. Förslag om hvarannandagsläsning vann
inga sympatier.

- Slöjd f rågan var föremål för öfverläggning
vid Norra Västergötlands skolförenings möte i
Sköfde den 10 d:s. Mötet uttalade
önskvärdheten däraf, att slöjdundervisningen
allmännare infördes i Skaraborgs län, och att
landstinget i likhet med andra landsting måtte
bevilja anslag, hvarigenom lärarne sattes i
tillfälle att vid Nääs göra sig kompetenta som
slöjdlärare. En tremannakommitté tillsattes,
hvilken skulle samverka med en af Falköpings
skollärareförening i samma syfte tillsatt
kommitté. o

- Ålagd att uppföra småskolehus har Vickleby
församling, Kalm., blifvit genom kammarkollegii
utslag den 17 sistlidne april på öfver
länsstyrelsens utslag anförda besvär. Länsstyrelsen
hade nämligen, då den använda skollokalen
befunnits sakna tillräckligt utrymme och i
öfrigt vara för ändamålet synnerligen otjänlig,
förpliktat församlingen att före utgången af
1893 hafva enligt ritning, som af vederbörande
folkskoleinspektör godkändes, uppfört och
in-redt småskolehus. I detta utslag har
kammarkollegium ej gjort ändring.

- Om sångundervisningens mål i våra skolor
gjorde Sollefteå-, Ytterlännäs och
Frånökretsar-na vid gemensamt möte den 21 d:s följande
uttalande: »Mötet anser, att ändamålet med
sångundervisningen i våra skolor är att väcka
och stärka barnens bättre känslor; att väcka
håg och intresse för såväl den religiösa som
fosterländska sången; att uppöfva barnens
röster och musikaliska öra; att särskildt medelst
öfningar i tonträffning sätta barnen i tillfälle
att med ledning af noter på egen hand inöfva
psalmmelodier och lättare sångstycken.»

- Om kroppsaga i skolan förekom en liflig
diskussion vid Barakretsens möte i Brågarp,
Mim., den 14 d:s. Alla talare, däribland flera
utom lärarekåren stående, uttalade sig för
nödvändigheten af kroppsagan. Någon
menings-oliket uppstod om, huruvida agan borde ske i
enrum eller i närvaro af vittne. Följande
resolution antogs: »Kretsen anser, att kroppsaga
är en fullt berättigad straffart i skolan; dock
endast under förutsättning, att den användes
som ett sista medel mot svårare fel och
oarter hos barnen, samt att den har sin grund i
den makt, som är villkoret för all lärarens
verksamhet - en sann kärlek.»

- Gäfle skollofskolonistyrelse har afgifvit en
berättelse för de fyra senaste åren. Af denna
inhämtas, att under 1892 tillkom en fjärde
koloni på sådant sätt, att bland de 70 skolbarn,
hvilka blifvit anmälda att mot afgift intagas i
någon af kolonierna, utvaldes 25, som voro
mest i behof däraf och som kunde erlägga en
afgift af 20 kr. De fyra kolonierna omfattade
tillsammans 51 gossar och 50 flickor utom en
gosse och en flicka, hvilkas underhåll
bekostades af enskilda personor. Förste stadsläkaren
säger i sin redogörelse: »Således 157 kilo
lefvande vikt (1,52 pr barn), ökad hälsa och kraft,
andlig oskattbar vinning, barnens tacksamhet
och föräldrarnas välsignelser, är den
summariska vinsten af årets arbete på detta område.»
Skollofskoloniföreningens tillgångar utgjorde
vid årets slut 14,426 kr.

- Olämpligheten af örfilar såsom
bestraffningsmedel ådagalägges genom en i början af året
timad händelse. Skolläraren vid Strömbergs
brak i Uppland fann sig nämligen föranlåten
att handgripligen bestraffa en 12 årig gosse
och skedde afstraffningen i form af örfilar,
hvarigenom trumhinnan spräcktes och svår
hufvudvärk jämte näsblod inställde sig.
Intagen å akademiska sjukhuset blef gossen lam i
underdelen af kroppen och led af en nästan
oafbruten feber. Efter fem månaders vård
därstädes utan synnerlig förbättring befinner sig
patienten nu vid Sätra, men utsikterna för att
han återfår sina lemmars bruk äro få eller
inga, säger Uppsala Nya Tidning,

- Bara och Lyngby kretsföreningar i
Malmöhus län komma att sammanslås. Vid
Barakretsens sammanträde den 14 d-.s hemställde
ett ombud från Lyngby pastorats kretsförening
om bifall till dess i slutet af maj fattade
beslut att förena sig med Barakretsen från och
med den l januari 1894. Denna anhållan blef
enhälligt bifallen. Därigenom kommer
Barakretsens medlemsantal att betydligt ökas nästa
år. Vid Barakretsens ofvannämda
sammanträde inskrefvos 13 nya medlemmar, däribland
folkhögskoleföreståndaren L. Holmström på
Hvilan och riksdagsmannen J. Bengtsson i
Gull-åkra.

- For flyttning af Stockholms stads
uppfostringsanstalt för gossar från stadens område till
landet hade fattigvårdsnämden föreslagit inköp
af en del af egendomen Viksberg i Salems
socken, Södertörn. Då ärendet i förra veckan
förekom till afgörande hos stadsfullmäktige,
blef detsamma i enlighet med
beredningsutskottets mening afslaget. Därmed torde dock
icke frågan om en lämpligare anordning i
afseende på uppfostran af vanvårdade och
vanartade barn i hufvudstaden vara förfallen, enär
hos fattigvårdsnämden ligger en från
stadsfullmäktige remitterad motion om inrättande af
ett internat i staden i samband med en
uppfostringsanstalt å landet.

- Om afdelningsläsning diskuterade Villåttinge
kretsförening den 17 d:s. Kretsen ansåg, att
genom en dylik anordning blefve
undervisningstiden för kort, hvarigenom kurserna
blefve för knapphändigt genomgångna, de praktiska
öfningarna för litet tillgodosedda och nödiga
repetitioner ej möjliga. Dessutom medförde
den myckna ledigheten och det ofta afbrutna
arbetet tröghet, liknöjdhet och tillfällen till
sysslolöshet. Det ansågs därföre bättre att
samtidigt läsa med alla fyra klasserna och att
af-delningsläsningen, såsom varande endast en
nödfallsutväg, så vidt görligt vore borde
afskaffas, då hvarje barn kunde få åtta
månaders undervisning.

- Fröken Hulda Lundin, den enda kvinna,
hvilken erhöll statsstipendium för idkandet af
studier vid världsutställningen i Chicago, höll,
den 15 dennes i Womens Building därstädes
ett föredrag om »kvinnligt handarbete, såsom
det läres vid publika skolorna i Stockholm».
Talarinnan utvecklade det system, hvartill hon
själf är upphofsman, och förevisade den
modellserie, gjord af skolbarn från 7 till 14 år, hon
har utställd i svenska afdelningen af
kvinnornas byggnad. Hon anmärkte om systemet som
uppfostringsmedel, att det tjänar ej endast till
handens och ögats uppöfvande utan äfven till
tankekraftens höjande, till oberoende och
ordningskärlek. Platstidningarna uttala sig
särdeles fördelaktigt om föreläsningen, som lifligt
applåderades.

Sveriges allmänna
folkskollärareförening.

Ljungby-kretsen: de afgående.

V. Östergötlands-kretsen-, dito.
Hedesunda-kretsen: A. Dalin, R. Norén i
Bollnäs och J. G. Söderberg.

b) Revisorer.

Bobergs-kretsen: A. Lindén, N. Rosengren
och Alex. Jonsson i Stockholm.

Säf sjö-kretsen: N. Rosengren, A. Lindén och
K. Lidholm i Stockholm.

Ljungby-kretsen: A. Lindén, N. Rosengren
och J. Hammarlund i Malmö.

Hedesunda-kretsen: de förut varande.

Okoine-kretsen: A. Lindén, N. Rosengren och
K. Bergstrand i Jönköping.

S. Väst inanlands-kretsen: N. Rosengren, B.
J. Landegren i Eskilstuna och G. M. Celander.

V. Östergötlands-kretsen: A. Lindén, N.
Rosengren och A. G. Vihlander i Motala.

Ombudsmötet.

Till ombud äro ytterligare valda:

Ystads-kretsen: J. O. Lysén i Öja och T.
Ros vall i Ystad. Suppleanter: N. Välden i
Vallösa och Anna Olsson i Ystad.

Valbo-kretsen: O. P. Andersson i Gäfle och
Aron Lundén i Valbo.

Kinds-kretsen: J.*P. Olsson i Nittorp och C.
J. O. Aqvilin i Tverred. Suppleant: H.
Ström-qvist i Jiedslared.

8. Västmanlands-kretsen: K. A. Melén i
Kolsva och A. G. Tydén i Gisslarbo.
Suppleant: J. Magnusson i Kolsva.

Okome-kretsen: J. Johnsson i Köinge och
Joh. Kålen i Fagered. Suppleant: L. A.
Andersson i Ullared.

Ljung by-kretsen: Joh. Johansson i Ljungby.
Suppleant: Otto Videll i Angelstad.

Bobergs-kretsen: J. V. Petersson i Brunneby.

Älfkarleby-kretsen: A. V. Bonander i Härnäs.
Suppleant: Fr. Häggander i Älfkarleby.

Karlskog a kretsen: K. J. Karlsson i
Granbergsdal och P. J. Karlsson i Kedjeåsen.
Suppleanter: G Norlin och Hilda Hultin i Bofors.

V. Östergötlands-kretsen: J. N. Bergström i
Vadstena och K. L. Berg i Hagebyhöga.
Suppleant : C. E. Johansson i Strå.

Stockholms folkskolor.

Den af Öfverstyrelsen för hufvudstadens
folkskolor afgifna berättelsen för 1892 har
nyligen blifvit tillgänglig. Ur densamma
meddelas här nedan ett kort sammandrag.

Lärotider. På grund däraf att vid
vårterminens början icke mindre än 75 lärare
och lärarinnor voro i följd af sjukdom till
tjänstgöring oförmögna, blef terminens
början uppskjuten från den 8 till den 18
januari. I öfrigt hafva lärotiderna i såväl
de vanliga skolämnena som i slöjd varit
desamma som under nästföregående år.

Lärarepersonalen. Antalet lärare och
lärarinnor i läroämnena utgjorde vid årets
slut:

Lärare: Lärarinnor: Summa:

Ordinarie.................. 87 297 384

Examinerade icke
ordinarie..................... 11 146 157

Oexaminerade.......__ - 33

Valen.

a) Medlemmar i centralstyrelsen.

Bobergs-kretsen: de afgående.

j Säf sjö-kretsen: dito.

5. Västmanlands-kretsen: dito.
Okome-kretsen: dito.

Summa 98

446

544

Ökningen för året utgör 26 (4 lärare
och 22 lärarinnor). Antalet ordinarie har
ökats med 32 lärarinnor, medan antalet
extra ordinarie ökats med 4 lärare och
minskats med 10 lärarinnor. Härtill
komma 13 lärare och 24 lärarinnor, hvilka
undervisade i olika slöjdarter, ritning, sång,
gymnastik och vapenföring samt bokhålleri.
Hela lärarepersonalen utgjorde således 111
lärare och 470 lärarinnor eller tillsammans
581 mot 553 året förut. Af den i läs-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0320.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free