- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
324

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 27. (601.) 5 juli 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

324

SVENSK LÄKARETIDNING,

N:r 27

biskop hafva dyra plikter mig ålagda, och vill,
efter den nåd Herren gifver, ägna min omsorg
däråt. Må vi, jag och I, mina prästerlige
med-tjänare, hvar i sin stad lägga oss vinning om
att så uppbära och motsvara den ställning, oss
är anvisad i förhållande till folkskolan och
dess lärare, att vi ej må gifva skäliga
anledningar till och ytterligare stegra det missnöje
med den prästerliga ledningen, hvilket ofta,
jag vågar säga oftast, orättvist låter sig
förspörjas. Låtom oss fast hellre handla så, att
det mer eller mindre obefogade misskännande,
som vederfares prästerskapet, må småningom
förmildras och, om möjligt, omsider förbytas i
erkännande, åtminstone af vår ärliga vilja och
redliga sträfvan att göra vår plikt, om än icke
förmågan sträcker sig så långt, som önskligt
vore. Må det ock ligga oss varmt om hjärtat,
att, så vidt på oss beror, folkskolan med
hänsyn till sin egentliga uppgift ej må förryckas,
utan få behålla sin själfständiga ställning
såsom plantskola för folkbildningen.

Sommarkurserna i Uppsala. I
samband därmed att fri återresa öfver
statsbanorna beviljats deltagarna i dessa
kurser, har k. järnvägsstyrelsen föreskrifvit,
att en hvar, som efter kursernas slut
anmäler sig till erhållande afgiftsfritt af
biljett för återresan, skall aflämna, förutom
vederbörligt intyg om bevistande af
kurserna, jämväl intyg från den
statsbanestation, därifrån resan till Uppsala ägt rum,
att biljett till Uppsala blifvit i vederbörlig
ordning därstädes utlöst.

Om lärarnes försatta utbildning*

uttalade sig folkskoleinspektören och
kyrkoherden P. A. Amman i ett föredrag vid
Norra Tjusts lärareförenings årsmöte den
14 sistl. juni. Hans anförande var af
hufvudsakligen följande innehåll:

De medel, man hittills erbjudit för lärarnes
fortsatta utbildning, leda ej till målet. Man
har sagt, att läraren borde genom egna studier
utvidga sina kunskaper. Såvida han ej har
särskild förmögenhet, räcker dock lönen ej till
kostnaderna. Sockenbiblioteken äro för
ändamålet ej tjänliga. Vidare har man som medel
angifvit åhörandet af lektioner och besök af
läraremöten. Allt detta är godt och väl, men
det är ej tillfyllest. Ändtligen menar man, att
staten träder emellan genom anordnandet af
auskulteringskurser. De hittills anordnade
kurserna af detta slag hafva emellertid fore
trädesvis afsett dem, som statt under
medelmåttan. De hafva för öfrigt haft liten betydelse.

Folkskolans barn hafva tillfälle att utvidga
sina kunskaper vid folkhögskolorna,
studenterna vid universiteten. Sådant tillfälle borde
ock vara beredt foikskollärarne. Staten borde
inrätta ett högre lärareseminarium. Möjlighet
därtill kunde beredas genom att indraga ett
par af de nuvarande seminarierna.

Undervisningsämnena vid detta högre
seminarium skulle blifva: kristendom, svenska
språket, geografi, historia, tyska, engelska,
naturkunnighet (fysik och kemi), psykologi,
pedagogik och metodik. För inträde skulle fordras
en väl godkänd examen från våra nuvarande
seminarier samt tvänne års praktik i folkskola.
Lärokursen skulle vara tvåårig. Den, som hade
håg för studier, för honom blefve det
härigenom möjligt att sedan själf utbilda sig. Den,
som hade genomgått denna anstalt, borde
kunna vinna plats vid högre folkskola, ja, till och
med vid folkhögskola.

Skolbetygens praktiska betydelse

Vid Markernas lärareförenings årsmöte den
20 juni diskuterades följande fråga: »Af
hvilken praktisk betydelse äro
folkskolebarnens afgångsbetyg?» Föreningen gjorde
i afseende härpå följande uttalande:

Då redan i barndomen människans anlag
visa sig, har man anledning antaga, att barnet
i de flesta fall skall utveckla sig i den riktning,
som grundats under skolåldern, hvadan ett
afgångsbetyg från folkskolan i många fall torde,
särskildt i fråga om flit och uppförande, vara
upplysande om den fullvuxnes karaktär. Och
då härtill kommer, att betyg från skolan
af-gifvas under större ansvarighet och därför väl
äfven med större samvetsgrannhet än s. k
or-Ipfssedlar, borde hvar och en vid städsel af
tjänare och anställande af arbetare icke blott
efterfråga orlofssedel utan äfven afgångsbetyg.
Om på så sätt större vikt fästes vid
afgångsbetyg från skolan, än hittills varit vanligt, skulle
detta helt säkert hafva en stor betydelse för
själfva folkskolan och egga dess lärjungar till
större flit och bättre uppförande.

Jämtlands läns lärareförening’ hade
den 20 juni sitt årsmöte i Undersåker.
Mötet, var besökt af 51 personer, däraf 2é
lärare och lärarinnor. Till ordförande
utsågs folkskoleinspektören J. Kjellin.

Den första af de på programmet
uppställda frågorna lydde: »Har
folkundervisningen hittills burit de åsyftade frukterna
för lifvet, och om så ej är, hvem bär
därför skulden?» Såsom svar därå antogs
följande resolution:

Frågans förra del måste besvaras nekande,
och skulden därtill ligger hos

hemmet, som ej nog tidigt och allvarligt hälla
barnen till lydnad, sedlighet, arbetsamhet och
gudsfruktan;

bristande samverkan mellan hemmet och
skolan, som ej stå i rätt förhållande till
hvarandra;

kyrkan, som åtminstone hvad hennes
menighet beträffar ej visar henne åliggande
hängifvenhet och nit för det uppväxande släktets
öfvervakande och ledning;

barnen själfva, som hellre låta sig påverkas
af det onda än det goda;

dagslitteraturen^ som i allmänhet gjorts till
en fördärf bringan de spekulationsaffär, och hvars
utöfvare ej bekymra sig om den skada, hon
åstadkommer; och

tidsandan med dess oroliga jäktande efter
flärd, fåfänga, nöjen och njutningar, hvaraf
alstras karaktärssvaghet och förtviflan.

Den andra frågan: »Är skolväsendet inom
länet tidsenligt ordnadt, och om så ej är,
hvilka förändringar böra vidtagas?»
besvarades sålunda:

Mötet anser skolväsendet vara om också ej
fullt tidsenligt ordnadt dock efter våra
ortför-hålianden i allmänhet någorlunda godt.
Förändringar böra vidtagas därhän,

att småskolan bringas i rätt förhållande till
folkskolan;

att barnen må gå i den skola, dit de på grund
af sina kunskaper höra;

att fortsott undervisning genorn särskilda
repetitions- eller fortsättningsklasser bör allmänt
införas;

att skolgången blir jämnare och ordentligare
och

att ordentliga af g ang spr of ning ar hållas både
från små- och folkskolan.

Vidare öfverlades om, huru mycket af
barnens utbildning och handledning bör
förläggas från hemmet till skolan; huru
man lämpligast bör gå till väga vid
undervisningen om de rusgifvande ämnena och
om människans skyldigheter mot djuren,
och huru en lindring i kostnaderna för
lärarepersonalens inom länet bevistande af
läraremöten och möjligen blifvande
föreläsningskurser skall kunna åstadkommas.
Slutligen höll förste läraren M. Lysén föredrag
om »gymnastiken i folkskolan».

Dalslands skollärarekårs
sjuk-hjälpsfGrening". Revisionsberättelsen
öfver folkskollärarekårens inom Dalsland
sjuk-hjälpsförenings räkenskaper har nu
kommit styrelsen till hända. Ur densamma
meddelas följande:

Debet.

Grundfonden ._................... 745: -

Ett års ränta därå..........___ 29: 80 774. go

Behållning från 1891............ 10: 96

Årsafgifter för 1892............ 260: 86

Ränta .............................. ^l49 273:31

Summa kr. 1,048: 11
Kredit.

Sjukhjälp åt 3 medlemmar ... 235: -
Förvaltningskostnader ......... 13: 19 248: 19

Grundfonden..................... 774: 80

Behållning af årets inkomster 25:12 799. 92

Summa kr. 1,048: 11

Revisorerna tillstyrka full och tacksam
ansvarsfrihet för styrelsen både hvad
räkenskaper och förvaltning beträffa under
år 1892.

Årsredogörelser hafva ytterligare
kommit oss till hända från följande
läroanstalter:

Redogörelse för verksamheten vid Högre
lärarinneseminarium och den därmed förenade
Normalskolan för flickor under läsåret 1892-
1893 af rektor L. M. Waern.

Allmänna institutet för döfstumma å
Manilla. Redogörelse för ’läsåret 1892-93 af
direktor O. Kyhlberg.

Kungl. Institutet för blinda å Tomteboda
vid Stockholm. Redogörelse för skolåret 1892
-93 af direktor P. Kerfstedt.

Tjänsters tillsättning.

Förslag". Till organistbefattningen i
Lidköping: 1) D. L Gasslander i Värnamo, 2) G. F.
Blomqvist i Motala, 3) J. G. Söderberg i
Lidköping.

- Till klockare-, organist- och
kantorstjänsterna i Välinge-Kattarp, Mim.: 1) Gustaf
Vennerberg i Välinge, 2) Fredrik Landen i
Vadensjö, 3) Anders Frideen i Ingelstorp.

Valde. Till lärare vid Vägskelets folkskola,
Hedesunda, Gflb.: J. E. Ekström i Uppsala
(enhälligt).

- Till folkskollärarinna i Töcksmark, Vrml.:
Hilma Sofia Olsson i Tanum, Gtbg (enhälligt;
5 sökande),

- Till e. o. folkskollärare i Borås-. Karl
Segerberg i Hendene. (16 sökande.)

- Till småskollärarinna i Malsta, Sthm:
Hanna Pettersson i Edsbro. (10 sökande.)

- Till småskollärarinna i Åsenhöga, Jönk.:
Selma Andersson i Stengårdshult.

- Till småskollärarinna i Skön, Vnrl: Anna
Norrman, i Ortviken.

- Till småskollärarinna i Lärbro, Gotl.: Ida
K. Hedin i Fole.

Till gymnastiklärarinna vid
folkskollärarin-neseminariet i Skara är förordnad fröken Karin
Plate.

- 84- sökande hafva anmält sig till
vaktmästareplatsen vid Gådeåstadens folk- och
småskola invid Hernösand.

- Samtliga skolrådsledamöterna i
Kvenne-berga och Hjortsberga, inalles 10 personer,
voro närvarande vid Allbokretsens
skollärareförenings möte den 26 juni.

- Den varning, som af skolrådet i Bäfve
församling tilldelats folkskolläraren därstädes C.
Dahlqvist, har sistlidne onsdag af Göteborgs
domkapitel blifvit upphäfd.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0328.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free