- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
336

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 28. (602.) 12 juli 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

336

SVENSK LÄRARETIDNING,

Vänner till den unisona sången

böra skaffa sig Svensk Läraretidnings
sångbok. Erhålles gratis genom att
prenumerera på Svensk Läraretidning.

Läraremötena

kunna genom den unisona sångens
tillhjälp få en betydligt angenämare prägel
än eljest. Vi behöfva blott gå till våra
grannar danskarna för att erfara, hvilket
lif, hvilken stämning och hvilken
omväxling sången gifver åt läraremötena.

En betydande nedsättning

i biljettpriset har bestyreisen för allmänna
folkskolläraremötet lyckats utverka för
mötesbesökare. Såsom synes af
annonsen här längre fram, har utom på
statens järnvägar beviljats lindring i
resekostnaderna på ett 40-tal enskilda banor
och dessutom på åtskilliga ångbåtar.

Alla,

som önska Svensk Läraretidnings
sångbok, kunna få denna sin önskan
uppfylld genom att nu genast prenumerera
på Svensk Läraretidning å närmaste
postanstalt. Sångboken kommer icke att
hållas tillgänglig i bokhandeln.
Åtskilliga sånger hafva nämligen fått medtagas
endast på det villkor, att boken ej
utlämnades i bokhandeln.

Om

Ni vill främja den enstämmiga sången
- och det vill Ni helt visst -, så sätt
Er genast, då Ni erhållit Svensk
Läraretidnings sångbok, ned vid pianot eller
orgeln och spela igenom hela boken! De
flesta melodierna äro ju gamla bekanta;
de öfriga äro så enkla, att de äro
inlärda på några minuter. Sjung igenom
alla verserna, så att Ni på förhand är
förtrogen med innehållet! Glöm sedan
icke att taga med sångboken, då Ni
begifver Eder till ett läraremöte! Uppmana
alla Edra kamrater att göra på samma
sätt - nästan alla lärare och lärarinnor
äro ju sångare. I synnerhet är af vikt,
att alla, som tänka deltaga i
Göteborgsmötet, på förhand hafva sjungit igenom
samtliga de 50 sångerna (eller rättare
sagdt 52, ty det lämnas hänvisning till
två psalmer, som ej fått plats i häftet,
men som nog de flesta kunna utantill).
Det blir därigenom möjligt att redan vid
detta möte visa, hvad den unisona sången
kan åstadkomma.

Svensk Läraretidning*
utgifves i dag i två nummer, A och B, det
sistnämda innehållande Sånger vid
läraremöten, utgifna af Svensk Läraretidning.

Sommarkurserna i Uppsala
omfattas med stort intresse. I förra veckan
voro öfver 150 deltagare anmälda. Sedan
den officiella inbjudningen utfärdades, hafva
i allmänhet 5 å 6 nya anmälningar ingått
hvarje dag.

En insändare uttalar önskvärdheten af
att samtidigt med kursen anordnades en

utställning af skolmöbier,
undervisningsmateriel m. m. Om någon satte sig i
spetsen för saken, vore det måhända ej
omöjligt, att en del af
Göteborgsutställningen kunde i medlet af augusti flyttas
till Uppsala.

Föreläsningskursen vid
folkhögskolan Hvilan. Förutom de tre
kurs-föreläsningarna, sex i hvarje serie, af
professor Ribbing »om sekretionsorganens
byggnad och förrättningar», af fil. kand.
H. E. Larsson »om kristendomens
införande och befästande i den skandinaviska
Norden» och af föreståndaren för
Grundt-vigs höjskole H. Rosendal »om Grundtvigs
lif och verksamhet» komma ytterligare sex
föreläsningar att hållas, nämligen:

af professor M. Weibull »om huru Skåne j
blef svenskt»;

af professor B. Lundgren »om lifvet på de
stora hafsdjupen»;

af pastor O. Levan »om uppkomsten af
apostoliska trosbekännelsen»;

af folkhögskolläraren kand. Hjalmar Nilsson
»om Västerås riksdag 1527»;

af H Rosendal: en uppläsning;

af folkhögskoleföreståndaren d:r L. Holmström
»om geografien som undervisningsämne i
skolan för äldre elever».

De dagliga föredragstimmarna äro
anordnade så, att personer från närliggande
städer och landsbygd kunna bo i hemmet.

Till den 7 d:s voro redan 44 ’deltagare
anmälda. Deltagares hustru har fritt
tillträde.

Tryckta utdrag af föredragens innehåll
utdelas på förhand till kursdeltagarne.

Se vidare en annons längre fram i
dagens nummer!

Besvär öfver lärareutnämning vid
Stockholms folkskolor. Lärarne vid
Kungsholms folkskola härstädes K, A.
Al-min och Axel K. Blomqvist hafva till k.
m:t ingifvit följande besvärshandling,
åtföljd af en mängd bilagor:

Den 30 sistlidne maj antog och förordnade
öfverstyrelsen för Stockholms stads folkskolor
till lärare i Kungsholms folkskola med årlig
lön af 2,000 kronor läraren John Olsson.

Detta öfverstyrelsens beslut få undertecknade
härmed i underdånighet hos Eders k. m:t
öf-verklaga,

dels på den grund att öfverstyrelsen antagit
och förordnat en lärare, hvilken, enligt hvad
vi i till öfverstyrelsen ingifna klagoskrifter
visat, under sin tjänstgöring gjort sig skyldig
till öfverträdelser af §§ 6, 10, 11 och 13 i deri
af öfverstyrelsen, i enlighet med § 3 af Eders
k. m:ts resolution af den 27 september 1861,
utfärdade stadga för Stockholms folkskolor
äfvensom ej i alla delar ställt sig till
efterrättelse af skolans inspektor gifna föreskrifter;
hvadan han enligt vår åsikt gjort sig skyldig
till tjänstefel, hvilket bort förhindra
vederbörande myndigheter såväl att tilldela honom
högsta vitsord i nit som att, med förbigående
af medsökande, hvilka i sin tjänstgöring sökt
ställa sig till noggrann efterrättelse gifna
stadgar och föreskrifter, förorda och utnämna
honom till innehafvare af den ledigförklarade
tjänsten;

dels ock på den grund att det genom denna
utnämning synes blifva fastslaget att för
erhållande af högsta vitsord i nit och skicklighet
och därmed följande företräde vid
tjänsteansökningar det icke fordras att noggrant följa
gifna stadgar och föreskrifter, utan fast hellre
att öfverträdande af dessa kan blifva räknadt
öfverträdaren till förmån, hvilket förhållande
icke kan vara ägnadt att hos lärarepersonalen
bibehålla förtroendet till gifna bestämmelser.

Att öfverstyrelsen själf funnit saken
betänklig framgår däraf, att frågans afgörande tvänne
gånger uppskjutits. Öfverstyrelsen fattade dock
slutligen ofvannämda beslut, utan att hvarken
skolrådet, till hvilket ärendet varit återförvisadt,
eller öfverstyrelsen själf företagit någon
opartisk undersökning, därom vi dock anhållit.

Med bifogande af protokollsutdrag och
bestyrkt afskrift af öfverstyrelsens beslut om
utnämningen och bestyrkt utdrag ur
öfverstyrelsens stadga för, Stockholms folkskolor och ur
instruktion för förste lärarne vid Stockholms
folkskolor samt af bestyrkta afskrifter af våra
och den utnämdes ansökningshandlingar och
af våra till öfverstyrelsen inlämnade
klagoskrifter få undertecknade härmed i
underdånighet anhålla:

antingen att Eders k. m:t täcktes i nåder
pröfva rättvist upphäfva läraren John Olssons
utnämning och förordna, att fullmakt till nämda
lärarebefattning må utfärdas för en af oss,

eller ock att Eders k. m:t täcktes i nåder
pröfva rättvist upphäfva läraren John Olssons
utnämning och ålägga öfverstyrelsen att låta
verkställa en opartisk undersökning och
därefter företaga ärendet till ny laglikmätig
behandling.

Det i klagoskriften åsyftade förhållandet
gäller eftersittning öfver den bestämda
lästiden. Den utnämde uppgifves hafva i
stor utsträckning användt eftersittning med
sina lärjungar, ehuru dylikt är förbjudet,
och detta den utnämdes »nit» har räknats

honom till förtjänst.

Delaktighet i folkskollärarnes
pensionsinrättning. Hölö församling har
hos k. m:t anhållit dels om delaktighet i
folkskollärarnes pensionsinrättning för
läraretjänsten vid den af kronprinsessan
upprättade folkskolan å Tullgarns kungsgårds
ägor inom nämda församling, dels att
läraren vid skolan Hjalmar Michaelson,
hvilken 1877 aflagt folkskollärareexamen och
den 7 december 1892 blifvit af
hofmar-skalksämbetet hos kronprinsen antagen till
lärare vid Tullgarns skola, måtte, utan
hinder däraf att han icke blifvit i
författningsenlig ordning antagen, förklaras
berättigad att vid sitt afskedstagande
komma i åtnjutande af pension från
folkskollärarnes pensionsinrättning.

På tillstyrkan af direktionen öfver
folkskollärarnes pensionsinrättning *har k. m:t,
i öfverensstämmelse med hvad i liknande
fall förut ägt rum, medgifvit delaktighet
i folkskollärarnes pensionsinrättning för
ifrågavarande folkskolläraretjänst under
följande vilkor:

att, därest läraren, som skall vara
vederbörligen examinerad, fortfarande kommer att
antagas på det sätt, som ägt rum beträffande
den nuvarande innehafvaren, skolrådet, innan
förordnande för läraren utfärdas, förklarar sig
icke hafva något vid utnämningen att erinra;

att läraren icke må i annan ordning än
gällande folkskolestadga bestämmer från sin
befattning skiljas;

att läraren åtnjuter löneförmåner
motsvarande dem, som enligt författningarna
tillkomma ordinarie folkskollärare;

att vederbörliga pensionsafgifter genom
skolrådet i distriktet behörigen inbetalas, samt

att skolan underkastas behörig inspektion.

Tillika har k. m:t medgifvit, att
tjänstens nuvarande innehafvare Hjalmar
Michaelson må äga rätt att såsom ordinarie
tjänsteår räkna den tid, han sedan den l
januari 1893 vid skolan tjänstgjort och
kommer att tjänstgöra.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0340.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free