- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
337

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 28. (602.) 12 juli 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

J:r-28

SVENSK LÄRAEETIDMNG.

337

Vägrad tjänsteårsberåkning*. En

utaf folkskolläraren i Klockrike församling
Karl Israel Petersson gjord ansökning att
med afseende å rätt till pension få såsom
ordinarie tjänsteår räkna sig till godo
tjänstgöringen från den 15 juni 1866 till
den 25 februari 1872, under hvilken tid
han i egenskap af vikarierande
folkskollärare uppehållit den läraretjänst, hvilken
han från sistberörde dag innehaft som
ordinarie, har k. m:t funnit icke kunna
bifallas.

Småskollärarnes
ålderdomsunderstödsanstalt. I § 10 af reglementet för
denna anstalt bestämmes följande:

Tjänsteår räknas med afseende på rätt till
understöd såsom fullt, därest läraren därunder
tjänstgjort minst 8 kalendermånader eller 34J
veckor. Med de år, under hvilka läraren
möj-ligen undervisat kortare tid, verkställes en
sammanläggning och reduktion, med beräkning af
8 månader på hvarje år.

Denna bestämmelse är naturligtvis ganska
oläglig för lärare och lärarinnor, hvilka
tjänstgöra i sådana församlingar, som
erhållit k. m:ts tillåtelse att förkorta den
årliga undervisningstiden. Någon dispens
från bestämmelsen är emellertid icke att
vänta, helst den inkommit i reglementet
på grund af riksdagens beslut. En
resolution i ämnet föreligger just nu.

Lima församlings skolråd anhöll hos
direktionen öfver folkskollärarnes
pensionsinrättning om beslut rörande
småskollära-ren Olof Hedlunds rätt till understöd.
Direktionen förklarade, att då H:s
tjänstgöring, utgörande inalles 582 veckor,
allenast motsvarade 16 fulla tjänsteår, vore
han icke, utom i det fall att obotlig
sjukdom förelåge, berättigad till understöd.

Häri sökte H. ändring hos k. m:t under
anförande, att allt sedan 1872
undervisningstiden i Lima småskolor aldrig
uppgått till 8 kalendermånader. Klaganden
anhöll, att den förkortade lästiden måtte
förklaras ej utgöra hinder för honom att
vid tjänsteårens hopräknande göras likställd
med dem, som tjänstgjort 8
kalendermånader årligen, men har k. m:t den 9 sistl.
juni ej funnit skäl att göra ändring i
direktionens beslut.

– Ytterligare tvänne f. d.
småskollärare, nämligen O. J. Guldstad i Kall och
J. M. Andersson i Hjälmseryd, hafva hos
k. m:t anhållit om rätt till understöd,
oaktadt de icke inom ett år före inlämnandet
af sin ansökan varit i tjänst anställda.
Den förre har icke tjänstgjort sedan 1888,
den senare icke sedan 1882, på grund
hvaraf direktionen funnit dem icke vara
berättigade till understöd. K. m:t har
afslagit båda ansökningarna - äfven den
sistnämdes begäran om tillfälligt
understöd.

Understöd åt äldre folkskollärare.

K. m:t har den 17 sistl. juni utfärdat
följande kungörelse:

Vi Oscar etc., göre veterligt: att sedan
riksdagen för år 1894 å allmänna
indragningsstaten anvisat ett anslag af 10,000 kr., att enligt
de närmare bestämmelser, vi kunna finna godt
meddela, användas till understöd af högst 250
kr. åt sådana äldre, behöfvande folkskollärare,

hvilka oförvitligen skött sin tjänst, men
därifrån erhållit afsked fore år 1867, hafva vi
funnit godt i nåder förordna:

déls\ beträffande folkskollärare, hvilken af
oss under år 1893 tillagts understöd af de i
enahanda afseende för år 1893 anslagna medel,
att sådan folkskollärare har att före den 15
april 1894 till vederbörande domkapitel insända
sin till oss ställda underdåniga ansökning om
understöd af 1894 års anslag; skolande vid
ansökningen fogas intyg om sökandens fräjd
och lefnadsvilkor;

dels i öfrigt: att folkskollärare, som
oförvitligen skött sin tjänst och därifrån afgått
före år 1867 vare sig genom afsked eller
genom öfvergång till annan tjänst samt är minst
60 år gammal och i behöfvande
omständigheter, må till skolrådet i den församling, där
han senast varit såsom folkskollärare anställd,
före den l mars 1894 ingifva till oss ställd
underdånig ansökning om understöd af nämda
anslag, åtföljd af vederbörliga intyg rörande
ålder, aflagda kunskapsprof och tjänstgöring i
folkskola samt nuvarande sysselsättning,
hemvist, frejd och lefnadsvilkor, allt i hufvudsaklig
öfverensstämmelse med det vid vår nådiga
kungörelse den 12 december 1884 fogade
formulär; samt

att skolrådet har att senast den 15 april
1894 insända samma ansökning tillika med
intyg, huruvida sökanden oförvitligen skött
sin tjänst under den tid han inom
församlingen tjänstgjort, till vederbörande domkapitel.

De till domkapitlen i detta ämne inkomna
handlingar skola af dem jämte egna
underdåniga utlåtanden till oss insändas inom den
15 maj 1894.

Tillämpning* af § 49
folkskolestadgan. Förre folkskolläraren i Hjorteds
församling J. P. Åstrand (af skolrådet
afsatt från sin tjänst) anhöll hos
länsstyrelsen i Kalmar om åläggande för nämda
församlingso fattigvårdsstyrelse att i
anseende till Års medellöshet bidraga till
bekostande af hans minderårige sons
skolgång med ett kontant belopp af l kr. 25
öre i veckan. Fattigvårdsstyrelsen bestred
allt afseende å ansökningen.
Länsstyrelsen meddelade det utslag,

at.t som fattigvårdsstyrelsen lämnat obestridt,
att Åstrand saknade tillgång till bekostande af
sitt ifrågavarande barns underhåll vid
socknens skola, alltså ålades fattigvårdsstyrelsen,
med stöd af § 49 folkskolestadgan, att, så länge
barnet befunne sig i skolåldern och vid skolan
åtnjöte undervisning samt Åstrands ekonomiska
ställning icke undergått någon förändring,
såsom bidrag till barnets skolgång till Å. utgifva
l kr. 25 öre i hvarje vecka, räknadt från den
12 september 1892, då ansökningen i målet
till länsstyrelsen ingafs.

Sedan fattigvårdsstyrelsen häröfver
besvärat sig, har k. m:t den 9 sistl. juni
på det sätt ändrat länsstyrelsens utslag,
»att med fattigvårdsstyrelsens befrielse från
den fattigvårdsstyrelsen ålagda
betalningsskyldighet till J. P. Åstrand,
fattigvårdsstyrelsen förpliktas att under de i
länsstyrelsens utslag angifna förutsättningar
och i öfverensstämmelse med § 49 i
folkskolestadgan lämna lämpligt understöd till
bekostande af Karl Fabian Åstrands
kläder och underhåll vid skolan».

De klent begåfvade barnens
undervisning’. Diskussionsföreningen på Nääs
behandlade den 30 juni frågan: »Vore
det lämpligt att, där så ske kan, de klent
begåfvade barnen sammanhölies till ett
läslag?» Såsom skäl för en sådan
anordning framhölls följande:

Då de klent begåfvade barnen finna sin
oförmåga att följa med undervisningen i sina
re-spektiva klasser, blifva de nedslagna och
håglösa. För att afhjälpa denna olägenhet hade
man i Norrköping och på några andra orter
ordnat så, att de barn, som i folkskolans första
och andra klasser visat sig underlägsna på
intelligensens område, afskildes till en klass
for sig med samma undervisningstid som tredje
och fjärde klasserna men med något
modifie-jrade kurser.

Mot förslaget yttrade åtskilliga talare
betänkligheter:

Ett barns öfverflyttning till sådan
minimi-klass skulle djupt smärta icke blott
vidkommande barn utan äfven dess föräldrar och
blott djupare grunda barnets öfvertygelse om
sin underlägsenhet. Modet blefve således
ingalunda stärkt. Då förslagets genomförande ej
heller för öfrigt skulle åtföljas af gagn för
skolan, vore det obetänksamt att i en tid,, då
på vissa håll visat sig likgiltighet, för att ej
säga fientlighet mot folkskolans
framåtskridande, upprätta obefogade minimiklasser,
emedan de lätt kunde växa i antal och omfattning
till framtidens skolform.

Nykterhetsundervisningen i
skolorna har under de senaste veckorna varit
föremål för öfverläggning vid åtskilliga
l är a r e m öten. Kristianstadsortens
lärareförening har därvid gjort följande
uttalande:

Mötet anser, att undervisningen om de
rusgifvande dryckerna åsyftar att meddela det
uppväxande släktet en rätt uppfattning af
nämda dryckers natur och på ett klart och
lättfattligt sätt framhålla deras skadliga och
förderfbringande inverkan på mänskligheten
i moraliskt, fysiskt och ekonomiskt afseende;

att denna undervisning må meddelas i
sammanhang med undervisningen i kristendom,
naturlära och historia, dock icke blott i
förbigående utan vid lämpliga tillfällen själfständigt
behandlas;

att läraren i detta liksom i andra afseenden
föregår lärjungarna med godt exempel.

– Säf sjökretsen behandlade vid sitt
möte den 17 juni följande fråga: »Under
hvilka förutsättningar kan den i lag
påbjudna undervisningen om rusdryckernas
skadlighet blifva fruktbärande?» Efter en
liflig diskussion enades man om följande
svar:

Skall den i lag påbjudna undervisningen
om rusdryckernas skadlighet bära frukt för
det uppväxande släktet, fordras, att denna
undervisning meddelas på lämpligt sätt och
vid passande tillfällen; att den undervisande
själf är absolut nykter och att föräldrar och
målsmän med ord och exempel understödja
kampen mot det rådande rusdrycksbruket.

Ny uppfinning inom
orgelteknikens Område. Organisten A. P.
Loo-crantz i Alingsås har tagit patent på ett
sätt att utan småbälgar och den vanliga
mekanismen med vinklar, vällarmar och
abstrakter åstadkomma tangenternas
förbindelse med ventilerna å piporglar.
Genom en sinnrik anordning kan man enligt
det nya systemet förlägga ventillådan under
klaviaturen. Patent å denna anordning
har nyligen meddelats under n:r 1,440.

Fördelarna af detta system uppgifvas
vara följande: orgeln lider ej af
temperaturförändringar; lufttillflödet är alltid lika,
hvadan stämningen håller sig; tonen
angifver ögonblickligt; anslaget är lätt som
på ett harmonium; organisten behöfver
aldrig justera mekanismen, och om något
damkorn skulle komma emellan ventilen,

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0341.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free