- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
351

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 29. (603.) 19 juli 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 29

SVENSK lARARETIDNING,

351

- En fond af 333 riksdaler 16 skillingar
banko skänktes 1837 för inrättande af en
flickskola i Falun, och skulle dessa medel
förvaltas af länets lasarettsdirektion och
vederbörande landshöfding. Direktionen har nu hos
k. m:t begärt att fä öfverlämna ifrågavarande
fond, 500 kr., till Falu skolråd, som förklarat
sig villigt att åtaga sig fondens förvaltning.
K. m:t har den 30 sistl. juni bifallit denna
ansökning, under villkor att fonden skall hos
skolrådet särskildt bokföras men för öfrigt
förvaltas och redovisas på enahanda sätt och
under lika ansvar som öfriga af skolrådet
förvaltade medel.

- Skolrote!n’delningen i Åhus församling,
Krist, skall upphöra. Kammarkollegium har
den 15 sistl. juni meddelat det utslag, att som
den öfverenskommelse om skolroteindelning,
hvilken träffats 1854, icke afsett någon bestämd
tid och således upphört att gälla då
församlingens medlemmar ej längre därom sig förena,
de särskilda rotarna inom församlingen skola
till skoldistriktets gemensamma förvaltning
öfverlämna sina skolhus. Kostnaderna för
desamma skola hädanefter af skoldistriktet
gemensamt utgöras, dock att de rotar, som för
sina skolbus haft större kostnader, böra
erhålla ersättning af dem, som haft mindre.

- Med enhälligt ja har Vista-kretsen vid sitt
möte den 15 d:s besvarat frågan: »Vore det
önskvärdt, att barnen före inträdet i skolan
erhölle någon boklig undervisning i hemmet?»
Kretsen motiverade sitt svar därmed, att det
i hemmet inlärda ej vore bortkastadt, äfven om
olika undervisningssätt användts, utan
betydligt främjade barnens vidare framsteg i skolan
stundom t. o. m. så, att skoltiden därigenom
förkortades; att föräldrarna genom sina
undervisningsförsök bättre uppfattade svårigheterna
i undervisningsarbetet och följaktligen bättre
bedömde och värderade den hjälp skolan
lämnade; samt slutligen att barnen från början
vandes vid att påräkna och erhålla hjälp med
skolarbetet i hemmet._____________________

Sveriges allmänna
folkskollärareförening.

Ombudsmötet,

bestående af valda representanter för
Sveriges allmänna folkskollärareförenings kretsar,
sammanträder i Göteborg tisdagen den 8
instundande augusti, d. v. s. dagen före
det allmänna folkskolläraremötet.
Sammanträdet tager sin början kl. 10 f. m.
och torde komma att fortgå kl. 10-2
samt 4-7, hvarefter ett gemensamt
samkväm anordnas på aftonen. I
förhandlingarna äger en hvar föreningsmedlem rätt
att deltaga; besluten fattas däremot af de
valda ombuden. Tillträdet är fritt, enär
möteskostnaderna bestridas ur den
allmänna folkskollärareföreningens kassa.

Flera frågor hafva insändts, men är
programmet ännu icke definitivt fastställdt. Det
torde komma att offentliggöras i nästa
nummer.

Uppmärksamheten fästes därå, att
jus-teradt protokoll rörande ombudsval skall
vara insändt fore den l augusti under
adress: Centralstyrelsen för Sveriges
allmänna folkskollärareförening, Stockholm N.
De ombud, hvilkas namn ej blifva
upptagna i den förteckning, som tryckes
omedelbart efter den l augusti, böra vid själfva
mötet genom företeende af protokollsutdrag
styrka sin befogenhet att såsom ombud

deltaga i mötet.

*Till ombud äro ytterligare valda:

Daga-kretsen: G. G. Strömberg i Björnlunda
och Axel Simlund i Gryt.

Falköpings-kretsen: J. P. Kjellén i Kinneved
och A. Törnqvist i Sandhem. Suppleanter:
G. V. Lundin i Falköping och A. G. Sandgren
i Utvängstorp.

Varberg s-kretsen: A. V. Hellerstedt i
Varberg. Suppleant: V. Nilsson i Rolfstorp.

Skredsuiks-Bokenäs-kretsen: J. S. Lidell i
Dragsmark. Suppleant: P. A. Pettersson i
Herrestad.

Sydöstra Dalarnes-kretsen: J. F. Ryding i
Hafnäs. Suppleant: H. Bertrand i Krylbo.

Villåttinge-kr etsen: J. Hellberg i Mellösa och
Hanna Sundell i Hårtorp.

Litteratur.

Nytt i bokhandeln.

Östergötland af Alfr. Erikson-Lindegård.
(Svenska landskapsbeskrifningar för
folkskolan. 5.) Med 11 bilder samt karta. Sthm,
P. A. Norstedt & söner. 25 öre.

Utlandet.

Danmarks Lsererforenings fjärde
allmänna skolmöte hålles i Köpenhamn
samtidigt med det allmänna folkskolläraremötet i
Göteborg. Mötet pågår fyra dagar (den 8-11
augusti). De allmänna förhandlingarna äga
rum i Tivolis konsertsal, de mera speciella i
tornpaviljongen. Mötet öppnas med en sång
af Zakarias Nielsen och tal af ordföranden i
Danmarks Lsererforening Emil Sauter. Bland
öfverläggningsämnena märkas: om förbättrad
klassindelning i landsbygdens skolor; öm
Skolhygienen; om lärarelönerna; om
nutidsdiktningens pedagogiska värde.

En föreläsningskurs för lärare, lärarinnor
och andra intresserade hålles denna sommar
äfven i Norge. Kursen, som är förlagd till
Vonheims höiskole, tager sin början den 24
juli och pågår 3 ä i veckor. Bland föreläsarne
märkes den i vårt broderland så populäre
folk-högskolemannen Kristoffer Bruun. Uppehållet
vid skolan kostar blott l kr. pr dag;
föreläsningarna äro kostnadsfria.

Resestipendier hafva den 4 d:s tilldelats
13 norska lärare vid de högre skolorna och
vid seminarierna med belopp från 500 till 800
kr. Två af stipendiaterna skola besöka de
svenska skolorna, nämligen läraren vid
Levangers seminarium M. Skard, som skall
studera undervisningen vid de svenska
seminarierna, och lärarinnan Marie Samuelsen i
Dram-men, som skall taga kännedom om
undervisningen i räkning, naturkunnighet och huslig
ekonomi vid de svenska skolorna.

Läraretidnings Sångbol^

och

den enstämmiga sången

hafva under de senaste dagarna varit
föremål för åtskilliga uttalanden inom
pressen. Vi återgifva här nedan några
yttranden från skilda håll.
*- - - Syftet med den af Svensk
Läraretidning utgifna sångsamlingen är att
verka för den unisona sångens
uppblomstring, något som ju i våra dagar torde
vara väl af behofvet påkalladt, och de flesta
af de till ett 50-tal uppgående sångerna
forma sig efter vackra, välkända melodier,
som redan blifvit kära för de flesta,
liksom ock texten är af synnerligt anslående
innehåll. - - - Det hela utgör en
liten vacker axplockning af svensk poesi
och melodi samt skall helt säkert blifva
en kärkommen gåfva öfver allt, dit den
tränger fram. Och så skall - hoppas vi

- den vackra, kraftiga unisona sången,
ånyo väckt till lif af det lilla
»väckelsehäftet» samt vårdad och omhuldad af vår
lärarekår, åter vinna folkets kärlek och
blifva en dyrbar egendom för detta. Kan
den föreliggande sångsamlingen verka dit
hän - och hvarför skulle den ej göra
det? - så är den ju i dubbelt hänseende
värd ett hjärtligt välkommen.

Dagens Nyheter.
*- - Det är uppenbart, att om en
reform beträffande sången skall få den
tillbörliga omfattningen, så måste den gå
genom skolan och tagas om hand af landets
lärarekår. Glädjande att säga synes en
god början härvidlag redan vara gjord.
Svensk Läraretidning, som på ett mer än
förtjänstfullt sätt bevakar på en gång
skolans och lärarnes intressen, har nämligen,
praktisk som alltid, i den ifrågavarande
reformens tjänst lämnat ett bidrag, som är
ägnadt att på en gång föra frågan ett godt
stycke framåt. Bidraget är ett till alla
tidningens prenumeranter utdeladt häfte:
Sånger vid läraremöten. - - - Devalda
melodierna äro i allmänhet både vackra
och populära, och i fråga om texten
synes kommittén ha lyckats erkännansvärdt
väl i sitt bemödande att finna både gamla
och nya sånger, lämpade för de
gemensamma läraremötena. ––––Det är att

antaga, att boken redan vid instundande
allmänna folkskolläraremöte i Göteborg blir
flitigt begagnad. Och har det en gång
lyckats att sålunda få den enstämmiga
sången upptagen och med intresse
omfattad af den svenska lärarekåren, då skall
det, tro vi, ej heller dröja länge, innan
den blir kär för de uppväxande
släktleden af vårt folk och sålunda erhålla sin
rätta plats och betydelse i vårt
samfundslif. Aftonbladet.
#

»Sånger vid läraremöten» är en liten
bok, som utarbetats af en kommitté,
bestående af hrr Ernst Beckman, M.
Lindeberg, Fridtjuv Berg, J. J. Dalström och
Emil Hammarlund, och som utdelas gratis
till alla prenumeranter på Svensk
Läraretidning. Den innehåller ett med omsorg
gjordt urval af sånger med enstämmig
melodi af fosterländskt, kulturmässigt,
religiöst och mera allmänt innehåll och synes
vara väl lämpad för sitt ändamål. Åt den
enstämmiga sången, hvilken spelar en så
framstående och lifvande roll vid möten i
utlandet, vill denna lilla bok bereda
insteg, särskildt vid läraremötena i vårt land,
och skall säkert lyckas däri. Den
kommer till pass vid det förestående stora
mötet i Göteborg i augusti.

Gröteborgs Handelstidning.
#

På senare tider ha flera ifriga försök
gjorts att bereda större plats åt den
unisona sången, som ju utan gensägelse ofta
kan bli ett icke allenast naturligt utan
stundom mycket tilltalande, ja gripande
uttryck för de känslor, som kunna behärska
eller besjäla en för något visst ändamål
samlad menighet eller korporation. Ett af
de förnämsta hindren för idéns främjande

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0355.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free