- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
361

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 30. (604.) 26 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 30

SVENSK LÄEAEETIDNING,

361

den 23 februari 1890, skulle på egen
bekostnad verkställa den beslutade
utvidgningen.

Beslutet öfverklagades af Skrufstads
roteintressenter. Med anledning häraf
af-kunnade länsstyrelsen det utslag,

att enär det jämlikt § 57 i folkskolestadgan
ålåge skoldistrikt, att, såvida ej annorlunda
öf-verenskommes, gemensamt bestrida
kostnaderna för inom detsamma befintliga folkskolor;
alltså och då icke visadt blifvit, det Skrufstads
Skolrote åtagit sig att ensam uppföra och
underhålla skolhus för roten, profvade
länsstyrelsen med stöd af nämda lagrum samt § 52 i
samma stadga, med upphäfvande af
öfverkla-gade beslutet i hvad det afsåge åläggande för
nämda rote att utvidga sin skollärarebostad,
skäligt förplikta Grums församling i sin helhet
att på dess bekostnad verkställa ifrågavarande
utvidgning af Skrufstads rotes skolhus.

Kammarkollegium, hos hvilken
församlingen besvärade sig, var af annan mening
och förklarade,

att som församlingen vid kyrkostämma den
23 februari 1890 öfverenskommit, att
kostnaden för reparationer å skolhusen väl skulle
lika fördelas på alla fyrkar inom församlingen,
men att hvarje Skolrote framdeles såsom
dittills skulle verkställa alla oundgängliga
nybyggnader å rotens skolhus utan de öfriga
ro-tarnas betungande, samt sådan
öfverenskommelse vore i § 57 af folkskolestadgan
medgif-ven; alltså och då till folkskola hörde bostad
för där anställd lärare, funne kollegium
skäligt att, med upphäfvande af länsstyrelsens
utslag, förklara Skrufstads rote pliktig att ensam
bekosta den beslutade utvidgningen af
därvarande lärarebostad.

Sedan roteintressenterna häröfver
besvärat sig, har k. m:t den 10 d:s upphäft
kommarkollegii utslag och fastställt
länsstyrelsens här ofvan meddelade beslut.

Tillfällig tjänstgöring gillas ej. I

§ 5 af reglementet för Småskollärarnes
ålderdomsunderstödsanstalt föreskrifves, som
bekant, att rätt till understöd icke
tillkommer lärare, med mindre han antingen då
understödet sökes är eller inom ett år fore
inlämnandet af ansökan om understöd
varit anställd i egenskap af lärare. Nu vid
början af anstaltens verksamhet söker
naturligtvis en och annan lärare, som redan
för flera år sedan lämnat skolan och
sålunda ej är berättigad till understöd, att
kringgå bestämmelsen genom att ånyo för
någon kortare tid inträda i tjänstgöring.
Huru dylika försök upptagas af direktionen
och k. m:t visar följande nu afgjorda
ärende.

Småskolläraren i Lima församling Per
Eriksson hade hos direktionen öfver
folkskollärarnes pensionsinrättning, under
åberopande däraf att han genom obotlig
sjukdom vore urståndsatt att sköta sin tjänst,
anhållit om understöd från
Småskollärarnes ålderdomsunderstödsanstalt. Genom
beslut den 16 sistl. februari förklarade
direktionen,

att enär, emot hvad handlingarna i målet
innehölle därom att Eriksson sedan slutet af
år 1890 varit af sjuklighet urståndsatt att sköta
småskolläraretjänst och att han fortfarande af
tilltagande sjuklighet vore till sådan
tjänstgöring oförmögen, den tjänstgöring vid en af
Lima församlings småskolor, hvari Eriksson
enligt den af skolrådets ordförande bestyrkta
tjänsteförteckningen från och med början af
vårterminen 1893 ånyo inträdt, icke vore af
beskaffenhet att den skäligen kunde honom

tillgodoräknas, funne direktionen i följd häraf
och med stöd af § 5 i reglementet för
Småskollärarnes ålderdomsunderstödsanstalt
Eriksson icke, äfven om utredt vore att öfriga i
reglementet bestämda villkor för rätt till
understöd vore uppfyllda, äga att däraf komma i
åtnjutande.

Eriksson sökte häri ändring under
anhållan tillika att, därest hans klagan icke
vunne bifall, k. m:t täcktes af nåd
tillerkänna honörn det sökla understödet. K.
m:t har emellertid ej funnit skäl att i
direktionens beslut göra ändring eller att
till klagandens ansökning lämna bifall.

Bakläxa åt Malmö skolråd. En

lärare vid Malmö folkskolor hade öfverträdt
folkskoleinspektörens minutiösa
bestämmelser rörande ägas utdelande. På grund
häraf blef han af skolrådet varnad enligt
§ 32 folkskolestadgan. Varningen
öfverklagades hos Lunds domkapitel. Efter en
mycket vidlyftig skriftväxling och sedan
de olika parterna inlämnat en massa
handlingar har utslag nu fallit. Såsom var att
vänta har domkapitlet enhälligt upphäft
varningsbeslutet och förvandlat detta till
en uppmaning till klaganden »ej mindre
att för framtiden uppföra sig med större
eftertänksanahet än äfven att ställa sig
gällande reglemente och föreskrifter till
noggrann efterrättelse».

Detta utslag är i full öfverensstämmelse
med hvad k. m:t i dylika fall plägat döma.
Innan varning kan utdelas för öfverträdelse
af en detaljbestämmelse, hvars efterlefnad
för länge sedan i verkligheten upphört
eller kanske aldrig ens på allvar kommit i
fråga, skall skolrådet uttryckligen tillsäga,
att det är meningen att ifrågavarande
bestämmelse skall följas.

Som bekant var det denna varning, som
gaf anledning till den riksbekanta striden
mellan d:r Stenkula och
folkskollärarekåren i Malmö. 20 af stadens lärare
(nästan alla de ordinarie utom öfverlärarne)
hade i en till domkapitlet ingifven skrift
ställt sig solidariska med sin varnade
kamrat och förklarat, att de af inspektören
meddelade föreskrifterna rörande ägas
utdelande vore så »öfverdrifvet minutiösa
och i detalj gående», att »ett brytande
mot dem vore oundvikligt». De 20
lärarne blefvo med anledning häraf inkallade
till förhör en och en i sänder inför
skolrådet, hvarefter de erhöllo en till
protokollet tagen »allvarlig tillrättavisning».
Samtliga de 20 lärarne hafva hos
domkapitlet anfört besvär öfver
tillrättavisningen. Domkapitlet har infordrat skolrådets
förklaring öfver besvären.

Tvänne korrekturfel i Svensk
Läraretidnings sångbok blefvo genom
missförstånd ej korrigerade före tryckningen. På
sid. 26 skall näst sista noten vara d på
fjärde linjen, men utan tecknet > (i st. f.
h med lika tecken); och på sid. 58, femte
notraden, sista takten, skola b samt pausen
ändras från fjärdedelar till åttondedelar.

På sid. 32, tredje textraden, står
segersång; skall vara segergång.

Dessa rättelser torde benäget iakttagas
före häftets begagnande.

Tjänsters tillsättning.

Förslag. Till kantorsbefattningen i
Masthugg sf or samling en, Göteborg: 1) J. B. Bröden,

2) t. f. kantorn i församlingen Gösta Geijer,

3) kantorn i S:t Johanniskyrkan K. F.
Blomqvist.

- Till klockare- och
kyrkosångarebefattning-en i Kropp-Mörarp, Mim.: 1) Olof Nilsson i N.
Rörum, 2) vik. på platsen G. A. Cedervall, 3)
J. Andersson Reimer i Kvidinge.

- Till läraretjänsten vid Halsjöbo folkskola,
Södra Vi, Kalm.: 1) Alfr. Tengström i
Engel-fors, Kpbg, 2) vik. på stället P. A. Nilsson, 3)
Ottilia Sjögren i Henån, Skbg. (4 sökande.)

- Till en folkskolläraretjänst i Gamleby,
Kalm.: 1) J. A. Peterzén i Hycklinge, 2) A.
Alm-berg i Tysslinge, 3) A. V. Nilsson i Hjorted.

- Till en folkskollärarebefattning i Torrum,
Blek.: 1) vik. därstädes G. A. Rosvall, 2) K.
E. Danielsson i Vädesjö, 3) J. V. Lindgren i
Långöra.

Valde. Till folkskollärare och organist i
Höreda, Jönk.: vik. därstädes Henning
Johansson.

- Till folkskollärare i Öfverhogdal, Jmtl.:
vik. därstädes O. V. Molund med 388 röster.
(J. E. Hellström i Ängersjö erhöll 84 röster.)

- Till folkskollärare i Rydaholm, Jönk.: hr
Isaksson i Nottebäck.

- Till lärare vid Matfors folkskola, Tana,
Vnrl.: August Rönnander i Ytterhogdal
(enhälligt).

- Till lärarinna vid Melåns folkskola,
As-kersunds landsförs:g: Alfrida Karlsson i
Rönnäng.

- Till e. o. folkskollärare i Västervik.: Alb.
Oden i Odensvik. (9 sökande.)

- Till e. o. folkskollärarinna i Västervik:
Anna Falck i Karlskrona. (8 sökande.)

- Till e. o. folkskollärare i Avesta, Kpbg;
J. Fr. Lybäck i Strömsholm. (6 sökande.)

- Till e. o. folkskollärarinna i Fors, Södm.:
Maria Andersson i Björnlunda.

- Till vik. folkskollärare i Västervik: N. J.
Nilsson i Hvena. (3 sökande.)

- Till småskollärarinna i Vårdinge, Sthm:
Elin Kassling. (6 sökande.)

- Till småskollärarinna i Norrala, Gflb.:
Hanna Vestling i Järbo. (6 sökande.)

- Till småskollärarinna i Arvika, Vrml.:
Anna Svensson i Gräfva.

Seminarierektor J. H. Bergendal i Karlstad
är vald till lekmannaombud för Karlstads stift
i kyrkomötet.

- Extra-Järarnes petition om en mera tryggad
ställning har af k. m:t öfverlämnats till den
nu samlade skollagskornmittén.

- Svenska flaggan har ytterligare anskaffats
till skolorna i Bettna, Södm., Molla och
Sex-dräga, Älfsb., Visnum, Vrml., Kimstad, Östg.,
samt Arendal på Hisingen.

- På svenska akademiens stora ordbok har
för folkskolornas räkning subskriberats af
Löderups (3 ex.), Hörups, Högs,, Tygelsjö, V.
Klagstorps och Ousby församlingar.

- En läsecirkel skall från och med nästa år
anordnas inom Lödöse-kretsen. Till
bibliotekarie för densamma är vald folkskolläraren R.
A. Linderoth i Västerlanda.

- Statens folkskoleinspektör öfver Göteborgs
stad och domprosteriets norra, Marks och
Bollebygds samt Kinds kontrakt, komminister G.
Z. Christensen, har den 18 d:s blifvit utnämd
till kyrkoherde i Lindbergs pastorat, Hall.

- Vid Holmedalskretsens möte den 15 d:s
väcktes af en medlem, pastor Johansson,
frågan »om likformighet i tjänstgöringsbetyg»,
hvilken fråga kretsen beslöt hänskjuta till
centralstyrelsen för S. A. F.

- Till sitt sockenbibliotek får Vinslöfs
församling enligt k. m:ts medgifvande, af sin
kyrkokassas medel använda 200 kr. om året under
10 år. Församlingens begäran att af samma
kassa få taga 300 kr. årligen till aflöning åt
församlingens organist har däremot afslagits.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0365.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free