- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
374

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 31. (605.) 2 augusti 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

374

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 31

Föreståndaren för Hvilans folkhögskola
d:r Holmström gaf det löftet, att såvida
anslag erhölles, nästa år anordna en
lik-I nande kurs på Hvilan. Godt hopp finnes
j alltså om fortsättning på det nu började
j företaget, som synes blifva af stor
bety-i delse för vår folkbildning.

Folkskollärarnes
pensionsinrättning’ går fortfarande framåt. Ur
direktionens berättelse för 1892 meddela vi
följande:

Folkskoledistrikten, hvilkas antal uppgick
till 2,381, hafva under året i
pensionsinrättningen vunnit delaktighet för 113
nyinrättade tjänster, hvaremot delaktighet
upphört för 4 indragna tjänster, så att
antalet delägande folkskolläraretjänster, som j
år 1891 utgjorde 5,401, år 1892 uppgått
till 5,510, af hvilka 11 tillhörde högre
folkskola. Af samtliga tjänster voro 4,877
delaktiga efter lägsta delaktighetsbeloppet
eller 700 kronor, 206 tjänster efter 800
kronor och 266 efter 1,000 kronor samt
de öfriga efter olika lönebelopp från och
med 720 till och med 960 kronor.

Dessutom har intill 1892 års slut
delaktighet i pensionsinrättningen vunnits för
21 tjänster vid folkskollärareseminariernas
öfningsskolor, för 17 tjänster vid
småskol-lärareseminarier, för 4 tjänster vid
Lappmarkens ecklesiastikverks skolor, för 5
tjänster vid Svenska missionssällskapets
lappskolor, för 2 tjänster vid sällskapets
för folkundervisningens befrämjande
undervisningsanstalt äfvensom för
tjänstebefattningarna vid pensionsinrättningen.

Sedan pensionsinrättningen med år 1867
trädt i verksamhet, hafva intill 1892 års
slut Pensionsbref utfärdats till ett antal af
1,591, af hvilka vid årets slut 1,087 voro
gällande.

Pensioneringssumman för året uppgick
till 462,178 kronor 66 öre.

Inkomsterna hafva under 1892 utgjorts af:

Statsbidraget.............................. 357,373; -

Ordinarie pensionsafgifter_______ 200,955: -

Extra pensionsafgifter...........____ 6,900:61

Förvaltningsbidrag från
folkskollärarnes änke- och pupillkassa...... 3,000: -

Aflönings- och förvaltningsbidrag
från elementarlärarnes änke- och

pupillkassa ___......______....._. 5,000: -

Besparade aflöningsmedel___....... 333: 35

Vinst å inlösta obligationer_____ 325: -

Kapitalvinst å ett amorteringslån.-. 24: 56

Räntemedel ......._........____....... 350,582: 20

Kr."924,493: 72
Utgifterna hafva varit:

Pensioner (däraf för föregående är

HO kr.)................................. 462,318:66

Aflöningar................_................ 15,000: -

Förvaltningskostnader................_. 3,643-. 32

Inventeringskostnader.................. 20: -

Kr. 480,981: 98

Inkomsterna hafva således öfverstigit
utgifterna med 443,511 kr. 75 öre.

Pensionsinrättningens kapitalbehållning
utgjorde vid slutet af förra året nära 8
millioner kronor (närmare bestämdt 7,888,243
kronor).

Vid förra årets slut innestodo till
betalning förfallna men då ännu outtagna
pensioner till ett belopp af 63,278 kr. 50 öre.

Fridhems folkhögskola skall, enligt
styrelsens beslut, flyttas från Ask till Svalöf,
där verksamheten kommer att börja med
november månads ingång.

Skolans föreståndare, hr H. Persson,
som under 20 år beklädt sin plats,
kommer nu att lämna sin befattning. Med
anledning däraf gafs den 22 sistl. juli för
honom å Svalöfs hotell en fest, som var
anordnad af tacksamma elever och hvari
deltog omkring ett 80-tal personer,
däribland en del icke-elever. Vid
middagsbordet föreslog landtbrukaren A. Arvidsson
i Kjeflinge i elevernas namn en
tacksamhetsskål för hr Persson och öfverlämnade
till honom ett dryckeshorn med
inneliggande 340 kr. i guld.’ Hornet bar
inskriften: »Från tacksamma elever efter en
tjuguårig verksamhet».

Till skolans föreståndare efter hr
Persson har antagits nuvarande andre läraren
vid skolan, fil. kand. O. Bobeck.

Tjänsters tillsättning.

Valde. Till folkskollärare, klockare och
organist i Hellvi, Gotl.: G. A. L. Mörrby i Boge
(enhälligt).

- Till folkskollärare i Skinnskatteberg, Vstm.:
Karl Damberg i Baggå (i år utexaminerad från
Uppsala seminarium; enhälligt).

- Till folkskollärare i Hed, Vstm.: A. G.
Eriksson i Avesta.

- Till folkskollärarinna i Nora: Berta Man
kell i Eskilstuna med 343 röster. (Karin
Jonsson i Tegelsmora erhöll 103 röster.)

- Till vik. folkskollärare i Tjärnö, Gtbg:
C. H. Norrby i Högdal.

- Till vik. lärarinna vid Nordby folkskola,
Kville, Gtbg: Anna Andersson-Norrby i Tjärnö.

- Till småskollärarinnor i Almesåkra, Jönk.:
Hilma Nyström i Sandhult och Matilda
Johanson i Färgaryd.

- Till småskollärarinna i Växjö: Anna B.
Ödvall i Vänersborg.

- Till småskollärarinna i Åmål: Ingrid
Larsson därstädes.

- Till småskollärarinna i Malmbäck, Jönk.:
Kristina Petersson i Långasjö.

- Till småskollärarinna i Tillberga: Vstm.:
Lovisa E. Forsman i Hamrånge.

- Till småskollärarinna i Mora, Kpbg: Stina
Lisa Hedman i Al.

- Till småskollärarinna i Madesjö, Kalm.:
Alma Löfgren i Vickleby.

- Till småskollärarinna i Glimåkra, Krist.:
Anna Sjöholm i Hufvaröd.

- Till e. o. småskollärarinna i Trehörna,
Östg.: Signe Petré.

Till en slöjdskola vid Fulltofta har
änkefru Charlotta Dahl donerat 20,000 kr.

- Ett amorteringslån å 4,000 kr. har
Kåge-röds församling, Mim., erhållit k. m:ts tillstånd
att upptaga. Medlen skola användas för
tillbyggnad vid församlingens folkskola m. m.

- Förste läraren P. Aug. Pettersson i
Eskilstuna råkade under förra veckan vid
velocipedåkning ut för en olyckshändelse, hvarvid
vänstra armen afbröts i närheten af skuldran.

- Silvermedaljen af 8:e storleken med inskrift
»För medborgerlig förtjänst» att bäras å bröstet
har k. m:t tilldelat organisten och klockaren i
Bellö församling J. Rydell.

- Vid riksdagsmannavalet i Västerbottens
mellersta domsaga kom skolläraren G. Jonsson i
Nybyn i röstetal närmast den valde med 64
röster.

- Falkenbergs gamla kyrka skulle enligt
framställ dt förslag apteras till folkskolelokal. Sedan
folkskoleinspektören yttrat sig öfver förslaget,
blef det af kyrkostämman afslaget,
hufvudsakligen på grund af sanitära olägenheter.

- Kantorsförslaget i Maria församling
härstädes har öfverklagats af operasångaren Otto
Edberg men den 28 juli fastställts af Stockholms
konsistorium.

- Inventering af de värde- och
säkerhets-handlingar,1 som tillhöra folkskollärarnes
änke-och pupillkassa, verkställes, enligt k. m:ts
förordnande, af kanslirådet C. V. Kastman och
t. f. sekreteraren i riksgäldskontoret P. R. Rabe.

- Den försvunne läraren vid Philipsénska
skolan härstädes K. J. Gustafsson har nu
anträffats hängande död i en skog vid Mjölby.
Ännu vet man ingenting om anledningen till
den förtviflade gärningen.

- En kurs i tyska språket för medlemmar af
Skytts-kretsen föreslogs vid mötet i Trelleborg
den 22 juli. Förslaget omfattades med lifligt
intresse, och en kommitté af tre personer
tillsattes att till nästa år föranstalta om en dylik
kurs.

- F.n T> skollärarekoloni» har slagit sig ned i
Romelanda socken vid Göta älf. Icke mindre
än ett 70-tal personer, tillhörande
folkskollärarefamiljer i Göteborg, tillbringa
sommarferierna vid det vackra Bäck och
omkringliggande gårdar i Romelanda.

- En afdelning af Nordiska lärarnes
helnykterhetsförening hade i söndags sammanträde i
Karlstad. Därvid beslöts, att en krets skulle
bildas för Värmland.
Folkhögskoleföreståndaren S. Velin erhöll i uppdrag att utlysa
konstituerande möte.

- Om hvardags- och hvarannandagsläsning
diskuterades vid N. Vedbo-Ydre-kretsens möte i
Tranås. Under diskussionen framhölls,
atthvar-dagsläsning på skilda tider vore att föredraga,
dels emedan arbetet då blefve mera intensivt,
dels emedan såväl lärarens som elevernas
krafter voro mera samlade och skolarbetet
därigenom mera fruktbringande.

- Lärarens förhållande till de fosterländska
rörelserna utgjorde föremål för diskussion vid Södra
Inlands-kretsens möte den 21 juli. Efter en
liflig Öfverläggning enades man om följande
uttalande: »En lärare för svenska folkets barn
bör alltid sluta sig till sådana rörelser, som
befordra fosterlandets och folkets väl och
framgång, utan att som lärare kasta sig i de
politiska stridigheterna. >

- För bevistande af sommarkurserna i Uppsala
har Söderhamns skolråd beviljat 100 kr. att
utgå i poster om 20 kr. åt hvar och en af fem
lärare och lärarinnor, med företräde för de vid
folkskolan anställde. - Uppsala-Gäfle
järnvägsbolag har för deltagare i nämda kurser
medgifvit, att returbiljetterna å linjen Ockelbo
-Uppsala få en utsträckt giltighetstid af tre
veckor. Legitimationskort från
skolrådsordföranden fordras.

- Om sångundervisningen i folkskolan öfver
-lades vid Redvägskretsens möte den 20 juli.
Inledaren, pastor V. Ålander, höll före, att
barnen från början måste lära sig sjunga efter
noter. Men åskådningsmateriel fattas. För att
afhjälpa denna brist hade pastor A. utarbetat
flera planscher, af hvilka häri förevisade några
och redogjorde för sin metod. Mötet uttalade
sitt fulla erkännande för denna och hoppades,
att den snarast möjligt måtte blifva tillgänglig
för våra skolor.

- De kvinnliga folkhögskolorna hafva i dagarna
afslutat sina sommarkurser. Afslutningen vid
Hvilans folkhögskola ägde rum i samband med
föreläsningskursen under förra veckan. -
Tärna folkhögskola slöt den 28 juli sin 13:e
lärokurs i närvaro af en talrik åhörareskara.
En vacker utställning af elevernas arbeten var
anordnad. - I närvaro af omkring 300
personer afslutades årets kvinnokurs vid
Grebbe-stads folkhögskola den 29 juli. Direktör
Alström höll därvid föredrag om samsångens
betydelse för vårt folklif och statsgeologen d:r
Svedmark om Bohusläns geologiska
förhållanden. Mellan föredragen utfördes enstämmig
sång med kraft och värme.

- Anskaffandet af nya skollokaler i Lilla Isie
församling, Mim, gaf anledning till klagomål,
hvilka dock länsstyrelsen icke upptog till prof-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0378.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free