- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
385

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 32. (606.) 9 augusti 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 32

SVENSK LÄEAKETIDNING,

385

Total-

Antal Antal kostnader
Ar: rättsfall: bref: i kronor:

1889..................._____ 376 2,705 36,000

1890................–...... 414 2,768 41,000

1891........................... 449 4,066 45,000

1892........................... 776 5,017 43,000

Utskottet för rättsfrågor hade under år
1891 icke mindre än 19 långa
sammanträden och under fjolåret 18.

Och nu till sist några exempel från
föreningens verksamhet på detta område.

Fadern till en gosse kom till skolan, var
oförskämd och hotade läraren samt anföll
skolans vaktmästare. Blef ådömd böter och
fängelse.

En skolrådsledamot hade i en till skolrådet
ingifven motion fällt förklenliga yttranden om
läraren såsom sådan. Motionen trycktes i
»promemorian» för det skolrådssammanträde, vid
hvilket den skulle behandlas. Ett exemplar af
»promemorian» upphängdes i
skolrådsledamotens butikfönster. Skolrådsledamoten ådömdes
plikt och skadestånd.

En stadsfullmäktig hade i ett valtal yttrat
sig kränkande om läraren i staden.
Stämning uttogs. Förlikning skedde på bland andra
villkor, att stadsfullmäktigen skulle offentligen
återtaga de gjorda beskyllningarna.

En skolgosse dog. Likbesiktning blef
anbefalld. Fadern påstod nämligen att döden
förorsakats af ett slag, utdeladt af läraren.
Läkaren på stället intygade ock, att slaget hade
haft till följd den sjukdom, hvaraf gossen afled.
Ny undersökning af flera andra läkare
föranstaltades genom föreningens försorg. Det
visade sig nu, att den förste läkarens intyg ej
var riktigt. Läraren frikändes.

Lärareföreningens organ lämnade i fjor
fullständig redogörelse för målet »Kemp
och Gaddingtons skolråd» - ett
»verklighetsdrama», som väckte stor
uppmärksamhet inom den engelska skolvärlden.

Läraren Kemp hade nyss kommit till
Glas-gow för att njuta af sina sommarferier, då han
möttes af underrättelsen, att han på grund af
en svår beskyllning, ingifven till skolrådet och
af detta utan vidare öfverlämnad till
åklagaren, skulle infinna sig för domstolen i sin
hemort. Han skyndade hem; blef strax arresterad
och kastad i fängelse. En af centralstyrelsens
medlemmar blef genast underrättad om
förhållandet. Denne telegraferade till mr Organ, som
om två timmar var på ort och ställe. Förhör
och korsförhör följde nu inför domstolen. Det
visade sig snart, att beskyllningen var alldeles
grundlös. Kemp frigafs under allmänt jubel,
och domaren gaf Gaddingtons skolråd en
väl-behöflig läxa för dess förhastade åtgärder.

Under tiden som detta mål pågick, hade
emellertid skolrådet påtagit sig den dubbla
rollen af angifvare och domare samt på grund af
obevisade beskyllningar helt enkelt afskedat
läraren Kemp. En lång process följde nu.
Skolrådet trodde sig genom att draga ut saken
i det oändliga kunna uttrötta lärareföreningen,
men häruti bedrog det sig. Målet drogs inför
högsta domstolen. Kemp och lärareföreningen
vunno fullständigt, och skolrådet ålades betala
de dryga rättegångskostnaderna (omkr. 4,500
kronor).

Sedan på grund af lärareföreningens
åtgöranden det blifvit fullständigt ådagalagdt, att
Kemp var orättvist förföljd, erhöll denne plats
vid Londons folkskolor. Helt visst välsignar
han den dag, då han inträdde i föreningen.

Sin redogörelse för detta
uppseendeväckande mål afslutar den engelska
skoltidningen med följande ord:

Vi hafva med denna redogörelse velat gagna
tre parter:

1) Till dem, som påyrka att skolans ledning
skall lämnas i händerna på församlingsskolråd,
vilja vi säga: »Är detta ett exempel på Edert
ideal af skolstyrelse?»

2) Till skolstyrelser - små eller stora -

som äro i begrepp att begå orättvisa mot
någon af sina lärare, vilja vi säga: »Innan Ni
utför Eder plan, var försiktig och tag reda på,
huruvida offret för den tillämnade orättvisan
är medlem af lärareföreningen! Om han är det,
betänk Eder då en gång till!»

3) Till föreningsmedlemmarna säga vi: »Öka
föreningens penningetillgångar och moraliska
styrka, så att hvarken skolråd eller annan
skolstyrelse vågar orättfärdigt angripa Eder!» -
Till icke-föreniiigsmedlernmar gifva vi - intet
råd. Om läsningen af det ofvanstående icke
öfvertygat dem om nödvändigheten att - kosta
hvad det vill - ingå i föreningen, skall hvarje
vår uppmaning därtill vara förgäfves.

*Som vi finna har Englands
lärareförening redan uträttat storverk för sina
medlemmar på detta område. Hvarför skulle
ej då vår allmänna lärareförening kunna
göra något litet i detta hänseendej?

Vi förfoga visserligen ej öfver våra
engelska kamraters stora resurser.
Medlems-afgiften i vår förening är ej ens en
tiondedel och medlemsantalet blott ungefär en
sjettedel i förhållande till den engelska
föreningens. Gifvet är, att ju större
medlemsantal, ju större medlemsafgifter, desto
mera kan uträttas.

Emellertid borde vi ej lämna detta fält
alldeles ouppodladt. Vi finge naturligtvis
inskränka oss till att gifva råd och
upplysningar samt genom anställande af en
sakkunnig jurist söka bereda medlemmarna
kostnadsfritt uppsättande af
rättegångshandlingar. »Ersättning» till
föreningsmedlemmarna för lidna skador kan
naturligtvis icke komma i fråga med nuvarande
låga medlemsafgift.

Jag har tänkt mig saken ordnad sålunda:

1) Centralstyrelsen tillsätter årligen ett
utskott för frågor rörande rättshjälp åt
föreningsmedlemmar. Till detta utskotts
förfogande ställes ett belopp, som
motsvarar en viss andel af föregående årets
medlemsafgifter.

2) Till sitt biträde har utskottet eri
juridiskt bildad person, hvars arvode
bestämmes af centralstyrelsen.

3) Rättshjälp lämnas endast åt
föreningsmedlemmar, som finnas upptagna i de två
senast offentliggjorda
medlemsförteckningarna.

4) Rättshjälpen består dels uti råd och
upplysningar, dels uti kostnadsfritt
uppsättande af rättegångshandlingar. (De
egentliga rättegångskostnaderna, porton m. m.
bestridas i regeln af sökanden själf.)

5) Undantagsvis, särskildt då det gäller
åstadkommandet af ett för lärarekåren
viktigt prejudikat, äger centralstyrelsen
besluta, att alla med rättegången förenade
kostnader skola bestridas af föreningen.

6) Rättshjälp lämnas endast i mål, som
röra medlemmen i hans ställning såsom
lärare.

7) Föreningsmedlem, som önskar anlita
föreningens hjälp i rättsfall, skall därom
göra skriftlig framställning till sin
kretsstyrelse. Denna undersöker skyndsamt
saken. Ifall kretsstyrelsen enhälligt finner,
att föreningen ej bör taga befattning med
det ifrågavarande fallet, går saken ej
vidare. Råda inom kretsstyrelsen delade
meningar eller finner kretsstyrelsen skäl att
förorda ansökningen, insändas handling-

arna till centralstyrelsens utskott för
rättsfrågor, som beslutar, huruvida hjälp skall
lämnas och hvilka åtgärder som från
föreningens sida böra vidtagas.
*Då denna fråga är alldeles ny för vårt
land och då den ännu föreligger i ett
outredt skick - den har icke ens varit
föremål för samtal inom centralstyrelsen -
kan det naturligtvis icke vara min mening,
att definitivt beslut nu skulle fattas.

Ifall förslaget vinner understöd hos
ombuden, torde det lämpligaste vara att
centralstyrelsen anmodas taga ärendet under
ompröfning och efter en föregående
utredning utsända det till allmän behandling
inom kretsarna. Först därefter kan
frågan vara mogen för slutligt afgörande.

Ett är visst: åtgärder i här antydda
riktning skulle i hög grad stärka
samhörighetskänslan inom den svenska
lärarekåren och bidraga till den allmänna
lärareföreningens fortsatta utveckling.

Pedagogiska resestipendier.

Ett önskningsmål, som håller på att
förverkligas.

Redaktionen återgifver följande tvänne
skrifvelser, af hvilka framgår, att ett af
lärarekårens önskningsmål, det om
beredandet af pedagogiska resestipendier, nu
genom enskildt initiativ har stora
utsikter att redan nästa år blifva en
verklighet.

Till Centralstyrelsen Jör Soeriges allmänna
folkskollärarcförening.

Ett bland de främsta önskemålen i
närvarande stund inom Sveriges folkskollärarekår
torde vara åstadkommandet af pedagogiska
resestipendier för kårens medlemmar. I afsikt
att i någon mån söka realisera detta önskemål
får jag härmed göra centralstyrelsen följande
erbjudande.

Sedan två år tillbaka utgifver jag
»Jultomten, Skolbarnens jultidning». Syftemålet med
denna tidning är, som bekant, att gifva
folkskolans barn en verkligt god och nyttig lektyr
till ett ovanligt billigt pris. Idén till tidningens
utgifvande lämnades från Finland, och därför
har en del af behållningen å företaget hittills
varit anslagen till ett välgörande ändamål i
nämda land. Då jag från och med
innevarande år ensam äger förfoga öfver den möjliga
behållningen, har jag funnit det i sin ordning
att denna delvis utgår till något för Sveriges
folkskollärarekår nyttigt ändamål. Jag
erbjuder mig alltså att från och med detta år och
tills vidare ställa till centralstyrelsens
förfogande ett belopp, motsvarande 5 % af tidningen
Jultomtens bruttopris, beräknadt efter 20 öre
pr exemplar, allt under nedanstående villkor:

1) Inom november månads utgång skola till
Svensk Läraretidnings expedition hafva från
lärare, lärarinnor och skolråd ingått
rekvisitioner å minst 50,000 ex. af Jultomten.

2) Endast för de exemplar, som genom
lärare, lärarinnor eller skolråd rekvireras direkt
hos Svensk Läraretidnings expedition inom den
30 november och sedermera i vederbörlig
ordning utlösas, afsattes förenämda procent till
centralstyrelsens förfogande.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0389.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free