- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
399

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 33. (607.) 16 augusti 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 33

SVENSK LÄRAEETIDNING,

399

lärarinnan Stina Quint i Arnö, hvars
resolutionsförslag antogs med ett par
ändringar och tillägg af
folkhögskoleföreståndaren H. Odhner och folkskollärarinnan
Adéle Vetterlind. Resolutionen erhöll
följande lydelse:

1. Kristendomen i småskolan bör, på grund
af barnens oförmåga att på detta stadium
tillgodogöra sig undervisningen i detta ämne, ej
behandlas som kunskapsämne, utan bör
undervisningen i detsamma ske med uteslutande
syftemål att genom det påverka barnens hjärta
och känsla.

2. Kristendomsundervisningen i småskolans
båda årsklasser bör därför uteslutande ske
genom muntligt meddelande af undervisaren5
således ej med begagnande af läroböcker och
hemläxor.

3. Vid den första framställningen af Kristus
bör en totalbild af honom gifvas genom att
under första lektionen i några korta drag
skildra honom från hans födelse till hans
himmelsfärd, detta på det att intrycket af hans
personlighet må bli mera helt och starkt, och
ett lefvande intresse för honom hos barnen
därigenom väckas.

4. Kristendomsundervisningen i småskolan
bör i allmänhet ej utsträckas öfver ’/2 timme
om dagen.

5. Därjämte uttalar mötet såsom
önskningsmål, att examen i kristendomskunskap i
småskolan antingen borttages eller sker under
sådan form, att ämnets särskilda ställning bland
öfriga klart inses.

Tolfte frågan, om småskolepersonalens
rättsliga ställning, inleddes af
småskollärarinnan Hanna Jönsson och erhöll på
förslag af folkskolläraren K. Åkesson följande
svar:

Afdelningen hemställer till mötet, att detta
måtte uppdraga åt sin bestyrelse att å mötets
vägnar ingå till k. m:t med anhållan, att k.
m:t täcktes vidtaga åtgärder för sådana
ändringar i folkskolestadgans bestämmelser
rörande tillsättning och afskedande af lärare och
lärarinnor vid småskolor och mindre
folkskolor samt andra med småskolans lärarepersonal
likställda lärare och lärarinnor, att dessa i
fråga om tillsättning och afskedande måtte i
möjligaste mån blifva likställda med
folkskolans lärarepersonal.

Vid allmänna sammanträdet följande dag
erhöll bestyreisen det i resolutionen
omnämda uppdraget.

Trettonde frågan, om välgörenhet mot
fattiga skolbarn, hade till inledare förste
läraren Ä. Lydén i Malmö. På förslag af
folkskolläraren Joh. Ohlander i Göteborg
gjordes följande uttalande (tredje punkten
antogs på yrkande af hr J. A. Fridén i
Örebro):

Den välgörenhet, som icke blott i materielt
utan äfven i moraliskt afseende verkar
förbättrande, är den mest uppfostrande och därför
den mest praktiska.

Sådana välgörenhetsformer, som ställas i
sammanhang med nyttigt arbete i och utom
skolan, förtjäna därför i främsta rummet
beaktande och tillämpning.

Särskildt under perioder af arbetslöshet är
välgörenheten i form af gratisbespisning för de
fattigas barn att förorda.

Fjortonde frågan, om undervisning i
tyska språket vid seminarierna, inleddes af
folkskolläraren J. Franzén i Lund. Hans
resolutionsförslag antogs oförändradt och
lydde sålunda:

Då folkskolans ständiga utveckling med
nödvändighet förutsätter lärarens ständiga
fortbildning ;

då denna fortbildning väsentligen måste
bestå i tillägnandet af allt rationellare
undervisnings- och uppfostringsmetoder;

då för detta ändamål erfordras dels egna
iakttagelser under skolarbetet, dels kännedom
om de rön, som göras af andra lärare, dels
vidgade psykologiska insikter;

då för inhämtande af kunskap om de
pedagogiska erfarenheter, som blifvit gjorda i
främmande länder, samt för ett framgångsrikt
bedrifvande af psykologiska studier den
skandinaviska litteraturen är otillräcklig, under det
den tyska däremot är i synnerlig grad ägnad
att fylla behofvet;

då kunskap i tyska språket således är ett
det viktigaste medel till lärarens fortbildning;

då tyska språkets införande vid seminarierna
dessutom skulle öfva ett gynnsamt inflytande
på modersmålets studium;

dä slutligen tyska språket kan vid
seminarierna införas utan ökade kostnader å statens
sida, utan ökad tjänstgöring för seminariernas
lärare och utan förlängning af
seminarieelevernas studietid:

så anser mötet, att en begynnelsekurs i tyska
språket bör införas vid våra
folkskollärareseminarier.

Femtonde frågan, om samverkan mellan
folkskolan och arbetsgifvarne vid
minderårigas anställning, inleddes af
folkskolläraren Joh. Ohlander i Göteborg, på hvars
förslag frågan erhöll följande svar:

!. En allmännare samverkan mellan
folkskolan och minderårigas arbetsgifvare skulle
icke blott medföra fördelar åt yrkesidkarne utan
äfven vara af uppfostrande betydelse för
ungdomen.

Därigenom skulle ungdomens uppfostran
tillföras ökadt intresse från hemmens och yrkenas
sida;

därigenom skulle hos skolans lärjungar den
uppfattningen allt mer befästas, att deras
uppförande, flit och framsteg under skoltiden
inverkade på deras framtida lycka och
lefnadsställning;

därigenom skulle valet af sysselsättning
blifva bättre afpassadt efter ungdomens
lämplighet för densamma;

och skulle alltså denna samverkan innebära
ett kraftigt medel till befordrande af
ungdomens goda seder, arbetsamhet och
arbetsduglighet samt i sin mån motverka dagdrifveri,
sköteslöshet och misslyckade yrkesval.

2. I syfte, att arbetsgifvare vid
anställandet af minderåriga mera allmänt måtte taga
tillbörlig hänsyn såväl till den sökandes
afgångsbetyg som till öfriga upplysningar,
vederbörande lärare eller lärarinna vore i tillfälle
att lämna rörande tjänstsökandes lämplighet,
synes ändamålsenligt,

att vederbörande skolmyndighet eller lärare
särskildt i städer och industrisamhällen fäste
arbetsgifvarnes uppmärksamhet på det
förmånliga uti att hänvända sig till skolan vid behof
af minderåriga biträden; samt

att afgångsbetygen för att mera nöjaktigt
kunna förmedla en sådan samverkan
affatta-des efter ett för hela riket gemensamt
formulär.

Samkväm och utfärder.

Första mötesdagens afton var anordnad
gemensam fest i Slottsskogen. I denna
deltogo omkring 1,200 personer. Efter en
enkel smörgåssupé följde åtskilliga tal och
sånger. Först sjöngs folksången »Du gamla,
du friska.» Därpå höll mötets ordförande
professor Ernst Carlson ett högstämdt tal
för fosterlandet och dess främste
representant, konungen. Talet följdes af
kungshymnen. Borgmästaren Svanberg hälsade
i samhällets namn deltagarne välkomna till
Göteborg. Talet besvarades af förste
läraren J. G. Söderberg. D:r J. M.
Ambrosius talade varmt och kraftigt för svenska
folkskolan och Öfverläraren Joh.
Johansson för sammanslutningstanken. Hr
Parman från Norge framförde en hälsning från

broderlandet (följd af sången »Ja, vi
els-ker»). Slutligen talade hr Fridtjuv Berg
entusiastiskt för svenska folket, hvars
tjänare vi lärare äro. Efter det hr E.
Hammarlund utbragt ett lefve för Göteborgs
samhälle, afslöts festen därmed, att
samtliga de närvarande enstämmigt afsjöngo
folksången »Du gamla, du friska.»

Andra mötesdagens eftermiddag skedde
gemensam utfärd med fyra ångbåtar till
skärgården. Man landsteg vid Styrsö
hafs-bad, där mötesdeltagarne badade, afåto en
supé o. s. v. Såväl under fram- som
återresan sjöngos enstämmigt en mängd sånger.

Sista mötesdagens eftermiddag gafs
orgelkonsert i domkyrkan för
mötesdeltagarne, som därvid blefvo i tillfälle höra
fröken Elfrida Andrées mästerliga
orgelföredrag.

Hälsningstelegram afsändes första
mötesdagen till konungen och till Danmarks
Leererforenings samtidigt pågående skolmöte
i Köpenhamn. Svarstelegram ingingo
följande dag.

Nästa möte,

En beredning tillsattes första dagen för
afgifvande af förslag rörande nästa
allmänna svenska folkskolläraremöte.
Beredningen bestod af följande 12 folkskollärare
från landets olika delar:

Hjalmar Berg i Stockholm, A. Bergman i
Dannemora, B. J. Landegren i Eskilstuna, A.
Smedberg i Norrköping, P. Borgh i Lekaryd,
J. A. Petersson i Kronobäck, A. Rosvall i
Es-kelhem, N. Lundahl i Lund, G. J. Gardell i
Göteborg, A. Selander i Floby, O. E. Lundén
i Sundsby och A. G. Tydén i Gisslarbo.

Enhälligt hade beredningen hemställt, att
nästa möte måtte hållas i Norrköping
sommaren 1898, och att åt centralstyrelsen
för Sveriges allmänna folkskollärareförening
måtte uppdragas att i samråd med
Norrköpings folkskollärareförening utse
bestyrelse för mötet. Utan ringaste
meningsskiljaktighet godkände mötet detta förslag.
På hemställan af folkskoleinspektören d:r
I. A. Lyttkens gjordes härtill det tillägget,
att om Norrköpings folkskollärareförening
skulle finna det omöjligt att mottijtga mötet
i Norrköping, centralstyrelsen skulle äga
utse annan lämplig plats för mötets
hållande.

Mötets afslutande.

Sedan samtliga frågorna voro
behandlade, höll ordföranden professor Ernst
Carlson följande högstämda afslutningstal:

Mötets snabba stunder hasta till slut. Våra
förhandlingar, de allmänna såväl som de
enskilda, skola snart vara ett minne blott, men
ett godt och upplyftande minne, som vi taga
med oss hem, då vi nu gå att återvända hvar
och en till sin gärning i hvardagslifvets
enahanda.

Innan vi skiljas, återstår emellertid för mig
såsom mötets ordförande en kär plikt att
fullgöra, nämligen att hembära vår tacksamhet till
dem, som mer än andra bidragit att höja
tref-naden och lifvet i vår samvaro. Först och
främst vänder jag mig då till mötesbestyrelsen,
som på ett förträffligt sätt sörjt för de
förberedande åtgärderna för mötet. Inför denna
församling behöfver jag ej vidlyftigt framhålla
vikten/ och värdet af god preparation; vid
undervisningen, liksom öfver hufvud taget vid
hvarje företag i lifvet, som skall räkna på
framgång, är detta en hufvudsak.
Mötesbestyrelsen har visat sig till fullo uppskatta bety-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0403.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free