- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
402

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 33. (607.) 16 augusti 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

402

SVENSK LÄRAEETIDNING.

N:r 33

pen af värde; endast det bästa vore för
barnen godt nog.

För att i detta hänseende komma
läraren till hjälp, hade man nu här likasom
för längesedan i Danmark anordnat
vetenskapliga sommarkurser. För några
grundliga studier lämnade naturligtvis dessa
intet rum. På fjorton dagar kunde ej
mycket medhinnas, men kurserna kunde verka
uppfriskande och väckande såsom en kort
resa i främmande land eller såsom ett
vederkvickande bad, som gåfve ökad hälsa
och lifsmod. Nya vägar kunde nog äfven
på denna korta tid skakas ut i hjärnan
och igengrodda sådana upprensas.

Efter det vältaliga föredraget, som
följdes af sången »Framåt, framåt på ljusets
bana», afsändes ett hälsningstelegram till
konungen. - De anmälda deltagarnes
antal uppgår till öfver 340.

Svenska folkskolans vänner hade
sammanträde i Göteborg de två dagarna
närmast före det allmänna
folkskolläraremötet. Omkring 180 personer närvoro.
Till ordförande valdes kyrkoherden N.
Sandblad, till vice ordförande
skolföre-ståndaren B. C. Rodhe samt till
sekreterare folkskollärarne Elam Andersson och
K. L. Larsen.

Först öfverlades om bibelläsningen.
Följande uttalande gjordes:

Mötet anser hvad beträffar tiden för
bibelläsningen, att det är tillräckligt med de i
normalplanen upptagna 15 minuter vid hvarje
morgonbön och en timme särskildt i veckan,
om det också vore önskligt att de förstnämda
utsträcktes till 20 minuter, samt anser önskligt,
att dess föreskrifter blefve lagstadgade och att
de, tills detta kunde ske, allmänneligen följdes;
hvad beträffar dess föreskrifter om hvad som
| skalle läsas, anser mötet normalplanens
föreskrifter otillräckliga, och anser särskildt
önskligt ett stadgande därom, att åtminstone i
skolans högre klasser valda stycken af gamla
testamentets böcker borde läsas.

Hvad tillvägagångssättet beträffade ville
mötet icke göra något uttalande.

Frågan: »Huru bör kristendomens etiska
sida tillgodoses vid undervisningen i
folkskolan?» besvarades sålunda:

Då etiken tillhör det väsentliga i
kristendomen, bör vid undervisningen i folkskolan
mycken uppmärksamhet ägnas åt en noggrann och
ingående framställning af densamma.

Då det är af vikt, att lärjungarne så långt
som möjligt vägledas att rätt bedöma de
lifs-förhållanden, som möta dem, så böra de etiska
grundsatserna framhållas icke allenast vid
religionsundervisningen utan äfven vid lämpliga
tillfällen för öfrigt, i synnerhet vid
undervisningen i modersmålet och historia.

Skall syftet med den etiska framställningen
uppnås, måste den inverka på vilja och samvete.
För att detta skall blifva möjligt, måste den
afse äfven barnets sedliga lif samt utgöra ett
noggrant afvägdt personligt vittnesbörd om de
etiska sanningarna.

Kontraktsprosten Neander i Risinge höll
föredrag öfver ämnet »Vår tid och
ungdomen» och pastor M. Vieselgren om
»Skolarbetet ett trosarbete».

Sist företogs en utfärd till Älfsborgs
fästning. _____

Andra lärarinnemötet hölls i
Göteborg sistlidne lördag. Det räknade
omkring 50 kvinnliga och ett 10-tal
manliga deltagare. Till ordförande valdes folk-

skollärarinnan Anna Larsson, till vice
ordförande folkskollärarinnan Hilma Nero, till
sekreterare folkskollärarinnan Alfrida Mally,
alla i Göteborg, samt till biträdande
sekreterare folkskollärarinnan Elsa Björklund i
Malmö.

Först öfverlades om orsakerna till, att
kvinnornas arbete betalas lägre än
mannens. Därefter höll danske
folketingsman-nen kand. Herm. Trier ett spirituellt
föredrag »om udgangspunkter for kvinders
opdragelse og uddannelse.»

Sist förekom diskussion angående det
vid Jönköpingsmötet framställda förslaget
om bildande af en allmän
lärarinneförening. Detta förslag rönte ringa sympati.
Det var egentligen endast de två
förslags-ställarinnorna fröknarna Vetterlind och
Palmkvist, som talade för detsamma. Så godt
som enhälligt beslöts att ej bilda någon
förening. Däremot ville man vid lämpliga
tillfällen anordna gemensamma möten för
lärarinnorna. Nästa möte af detta slag
j skulle hållas i samband med det nordiska
skolmötet i Stockholm sommaren 1895,
och uppdrogs åt tre personer att vidtaga
de härför nödiga åtgärderna.

I sitt afslutningstal betonade
ordföranden, att meningen med dessa möten aldrig
varit att separera från allmänna
folkskollärareföreningen. Tvärtom hoppades man
att genom dessa möten kunna hos
lärarinnorna väcka lifligare deltagande i den
allmänna lärareföreningens arbeten och
framkalla större intresse för kårens gemensamma
angelägenheter.

Tjänsters tillsättning.

Förslag. Till en folkskolläraretjänst i Norra
Sandsjö, Jönk.: 1) A. Thunberg därstädes, 2)
K. V. Bäcksäll i Bringetofta, 3) Lovisa
Isaksson i Siggarp.

Valde. Till lärare vid Nya Varfvets
folkskola, Gtbg: J. T. Gunther med 2,351 röster.
(J. Grundell erhöll 1,323 och Anna Eiserman
222 röster.)

- Till lärare vid Norrbyns folkskola, Hanebo,
Gflb.: Helmer Thunér med 4,447 röster. (Olof
Nordlund fick 2,913 röster.)

- Till folkskollärare i Gullabo, Kalm.: vik.
därstädes A. Karlen med 940 röster. (E.
Kronvall erhöll 124 röster.)

- Till folkskollärare i Torrum, Blek.: vik.
därstädes G. A. Roosvall med 2,090 röster. (J.
V. Lindgren i Långöra fick 1,917 röster.)

- Till vik. folkskollärare i Berga, "Kron.:
K. A. Bröden i Voxtorp. .

- Till lärarinna vid Gammelby folkskola,
Möklinta, Vstm.: Zelma Johansson i Lillkyrka
med 1,458 röser. (Selma Jansson i Orust
erhöll 474 och Emma Ekström i Härlunda 123
röster.)

- Till e. o. lärarinna vid Forsbacka
folkskola, Valbo, Gflb.: Malin P. Pettersson i Sånga,
Sthm. (17 sökande.)

- Till vik. folkskollärarinna i
Amiralitetsförsamlingen, Karlskrona: Selma Svensson i

Karlskrona.

- Till vik. folkskollärarinna i Järnskog,
Vrml.: Selma Robarth därstädes.

- Till lärarinnor vid mindre folkskolor i
Grangärde, Kpbg: Lovisa Larsson i Uppsala
och Eva Maria Hasselgren i Mariestad. (4
sökande.)

- Till lärarinnor vid mindre folkskolor i
Los, Gflb.: Alexandra Halfvarsson i Los och
Hanna Våhlin i Bergsjö. (11 sökande,)

- Till vik. småskollärarinna i
Amiralitetsförsamlingen, Karlskrona: fru Svensson.

Till riksdagsman för Skånings, Vilske och
Valle härads domsaga har återvalts organisten
E, G. Fredholm i Saleby.

- Till kyrkoherde i Skånella och Norrsunda
församlingar, Upps., är vald
folkskoleinspektören Richard Norén.

- Organist- och kyrkosångareexamen aflades
den 11 d:s i Skara af folkskolläraren Karl
Andersson från Karlskrona och hr A. Frizell
från Kalf.

- Till ledamöter i pröfningsnämden har
länsstyrelsen i Kristianstad utsett bl. a.
folkskollärarne Å. Fogelberg i Sösdala, N. P.
Nord-lindh i Glimåkra och P. A. Andrén i S:t Olof.

- Skollärarevalet i Linköping, i sin tid
öfverklagadt hos domkapitlet, har nu, sedan inga
besvär anförts öfver domkapitlets utslag,
vunnit laga kraft, och är alltså folkskolläraren A.
Ahlberg utnämd till tjänstens innehafvare.

- Ett vackert skolhus är under uppförande
vid Klippans pappersbruk. Kostnaderna
komma att uppgå till omkring 32,000 kr. och
bestridas af den s. k. Sunnerdahlska fonden,
skänkt till skolan af Klippans forne ägare.

- För bevistande af sommarkurserna i
Uppsala har Fardhems skolråd enhälligt beviljat
50 kr. åt skolläraren A. Fredin. -För samma
ändamål har direktionen för »Prins Karls
uppfostringsanstalt» tillerkänt läraren A. Igelström
å Gålö 30 kr.

- En teknisk aftonskola torde komma att
upprättas i Tranås. På extra
kommunalstämma den 7 d:s beslöts, att köpingen skulle hålla
lokal, belysning och materiel för en dylik skola
inom köpingen. En kommitté tillsattes för att
taga saken närmare om hand.

- For slöjdundervisning vid Linköpings
seminarium har k. m:t jämte meddelandet af
åtskilliga föreskrifter i afseende på densammas
anordning för läsåret 1893-94 beviljat dels
1,200 kr. till arvode åt en lärare och dels
300 kr. till bestridande af öfriga utgifter.

- For förfalskning af betyg har
småskollärarinnan Anna Maria Falk i Ö. Vingåker
häktats och införpassats till kronohäktet i
Eskilstuna. F. är född i Stockholm 1868 och
antogs för ett par månader sedan till
småskollärarinna i ofvannämda församling.

- Rätt att uppbära pension från änke- och
pupillkassan har k. m:t tillerkänt lärareänkan
Maria Kristina Lindblad, utan hinder däraf att
hon skall bosätta sig i Nordamerika, dock med
villkor att hennes rätt därtill skall för hvarje
gång styrkas af svensk konsul eller af präst i
det religionssamfund, sökanden tillhör.

- Älfsborgs läns folkhögskoleförbund beslöt
vid möte den 5 d:s att utsända listor för att
erhålla bidrag af kommuner och enskilda till
upprättande af en folkhögskola inom länet.
Några landstingsmän, som därtill förklarat sig
villiga, anmodades att motionera om anslag
vid nästa landsting.

- Folkskola i stället för den indragna
peda-gogien skall enligt kyrkostämmans beslut
upprättas i Laholm med begagnande af pedagogiens
lokaler. Då fråga var, om folkskola eller
blandningsskola med akademiskt bildad lärare skulle
inrättas, ansåg man, att folkskola skulle gagna
mest, ty folkskolans ämnen vore här de
viktigaste.

o- Hvad kan kretsen göra för att bättre lifva
våra möten ? Denna fråga har Torna-kretsen
besvarat sålunda: »Medlemmarne böra flitigt
besöka våra möten, med korta till saken hörande
yttranden bidraga till frågornas besvarande
och hvar i sin mån lifva genom sång,
deklamation samt med undervisningsprof, då så
önskas.»

- 7/77 andre lärare vid Blekinge läns
landt-manna- och folkhögskola har antagits
agronomen Adolf Bolin. - Underlöjtnanten vid
Bohusläns regemente Bo Ivar Boustedt har kallats till
andre lärare vid Billströmska folkhögskolan å
Tjörn. - Till andre lärare vid folkhögskolan
i S. Vi är fil. kand. C. Ringholm utnämd, och
skall R. jämväl uppehålla agronomen Viströms
befattning under den tid V. åtnjuter
tjänstledighet.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0406.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free