- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
403

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 33. (607.) 16 augusti 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 33

SVENSK LÄRARETIDNING.

403

- Ett stiftsmöte för Karlstads stift under nästa
år ämnar stiftets lärarepersonal att söka
åstadkomma. Under nu afslutade allmänna mötet
i Göteborg hölls för ändamålet ett enskildt
möte, vid hvilket dels beslöts att anordna ett
stiftsmöte i Karlstad nästa år, dels valdes en
bestyrelse af 5 personer med 3 suppleanter,
enligt hvad meddelas denna tidning.

- För sko/husbyggnader hafva nedannämda
församlingar erhållit tillstånd att upptaga lån,
nämligen Vapnö, Hall., för uppförande af nytt
skolhus, 6,000 kr., Farstorp, Krist., för
tillbyggnad till folkskolan, 4,000 kr., Fole, Gotl., för
inredning af småskola m. m., 4,000 kr. samt
Örja, Mim., för utvidgande af skolhuset,
2,000 kr.

- Förkortning af undervisningstiden från 10
till 8 månader har Raus’ församling, Mim., å
kyrkostämma beslutat skola äga rum från och
med nästkommande kalenderårs början i
samtliga folk- och småskolor. Den minskning i
inkomster, som härigenom förorsakas
iärare-personalen, hoppas skolrådets ordförande, pastor
P.oAgardh, kunna ersätta åtminstone i någon
mån genom framläggande af förslag till
om-reglering af samma personals löneförmåner.

- 50 kr. af uppburet statsbidrag, 200 kr., till
aflönande af en examinerad lärarinna vid Hörte
mindre folkskola har Vemmenhögs församling,
Mim., på länsstyrelsens anfordran återburit,
emedan folkskoleinspektören icke ansett sig
kunna vitsorda skolans laglikmätiga
anordning. Vid hans senaste besök i skolan
utgjorde barnantalet 48 tillhörande sex olika
åldersklasser. K. m:t, som i detta fall var af
annan mening, har medgifvit församlingen rätt
att få återuppbära de 50 kronorna.

- En högre folkskola hafva stadsfullmäktige
i Falkenberg beslutat inrätta därstädes. Lokal
skall upplåtas i rådhuset. Ett belopp af 600
kr. skulle anslås för ett år, hvarjämte man
beräknar att erhålla statsbidrag af 1,200 kr.
Med denna skola såsom centrum vore
meningen att inrätta ett tvåklassigt läroverk, hvari
undervisningen skulle motsvara den i de fyra
första klasserna vid elementarläroverken.
Anstalten skulle således kunna tjäna dels som
förberedelse för inträde vid allmänt läroverk
dels ock som fortsättningsskola för folkskolans
barn. En styrelse tillsattes för att
hand-hafva skolans angelägenheter. Den första
läs-terminen ansågs kunna börja den 15 inst.
september.

Sveriges allmänna
folkskollärareförening.

Ombudsmötet

hölls tisdagen den 8 augusti i
slöjdföreningens skolas hörsal i Göteborg. Det
var besökt af 128 ombud samt dessutom
af en så stor mängd suppleanter och
öfriga föreningsmedlemmar, som den
vidsträckta salen utan trängsel kunde rymma.

Mötet öppnades kl. 10 f. m. med
af-sjungande af morgonpsalmen n:r 34 i
Svensk Läraretidnings sångbok. Sedan
ett hälsningstal af föreningens ordförande
pastor A. F. Skoglund blifvit hållet och
hälsningssången n:r l i samma bok
afsjungen, företogs upprop, hvarefter till
mötets ordförande, vice ordförande och
sekreterare utsagos föreningens ordförande, vice
ordförande och sekreterare. Till
biträdande sekreterare valdes hrr K. F. Johansson
i Linköping, och J. E. Lundeqvist i Grenna.

De egentliga förhandlingarna inleddes
med ett föredrag af sekreteraren,
innehållande en återblick på Sveriges allmänna
folkskollärareförenings verksamhet.

Därpå öfvergick mötet till de uppställda
frågorna. Med anledning af dessa fattades
följande beslut:

1. Centralstyrelsen anmodas taga under
ompröfning, huruvida Sveriges allmänna
folkskollärareförening på något sätt kan och bör
söka verka för åstadkommande af rättshjälp
åt sina medlemmar i mål, som röra dem i
deras ställning såsom lärare, samt efter en
föregående utredning utsända denna fråga till
allmän behandling inom kretsarna.

2. Ombudsmötet uttalar såsom sin mening,
att föreningens småskrifter böra utgifvas
hädanefter på samma sätt som hittills.

3. Ombudsmötet, som fullt inser vikten och
betydelsen däraf, att materialet till den svenska
folkundervisningens historia blir så omfattande
och allsidigt som möjligt, uttalar den
förhoppningen, att insamlingsarbetet måtte fortgå, och
att kretsföreningarna skola låta sig angeläget
vara att söka bringa detta arbete till en
föreningen värdig och för den historiska
forskningen gagnelig utgång.

4. Ombudsmötet anser, att sedan nu, efter
initiativ från Sveriges allmänna
folkskollärareförenings sida, riksdagen hos k. m:t anhållit
om utredning af folkskollärarnes änke- och
pupillkassas ställning i syfte att vinna
förbättring i de nuvarande pensionsvillkoren,
nämda förening bör söka verka för, att denna
utrednings resultat delgifves kassans delägare,
så att dessa måtte kunna komma i tillfälle att
yttra sig öfver detsamma, innan från
statsmakternas sida definitivt beslut med anledning
däraf fattas.

5. I årsskriften bör på lämplig plats införas
en uppfordran till föreningens medlemmar och
kretsstyrelser att göra hvad de kunna, för att
föreningen måtte blifva känd och rätt
uppskattad.

Centralstyrelsen bör bemyndigas att i hvarje
län utse ett eller flera ombud med uppgift att
verka för en rätt uppfattning af föreningen och
för lärares och lärarinnors allmänna
anslutning till henne.

Till vidsträcktare områden, där inga kretsar
finnas, bör centralstyrelsen äga att om
möjligt sända ombud, som verka i förutnämda
syfte.

Vidare bör centralstyrelsen för främjande af
samma ändamål utfärda ett upprop, afsedt att
utsändas till sådana personer, som anses kunna
hvar på sin ort kraftigast verka härför.

6. Ombudsmötet anser, att lärarinnorna i
folk- och småskolor ej mindre än lärarne böra
af sin kallelse finna sig manade att medverka
i lärarekårens gemensamma sträfvanden för
att främja, höja och underlätta det
gemensamma arbetet i folkundervisningens tjänst.

Kretsföreningarna och i främsta rummet
deras ledare böra, själfva lifvade af intresse för
Sveriges allmänna folkskollärareförenings
syftemål och allt kraftigare utveckling, hvar på
sin ort söka draga lärarinnorna in i
föreningsverksamheten, gifva dem tillfälle och eggelse
till medverkan i densamma samt erkänna
deras lika berättigande och lika förpliktelse i
fråga om uppdrag i föreningarnas tjänst.

7. Ombudsmötet uttalar såsom sin mening,
att det skulle vara ändamålsenligt, om antalet
centralstyrelseledamöter ökades till 9.

8. Ombudsmötet kan icke biträda det af
en krets framställda förslaget om
centralstyrelsens utseende för 4 år i stället för 2 år.

9. Ombudsmötet förordar införandet af den
praxis, att revisorer, som tjänstgjort i tre år,
icke återväljas, hvarigenom minst en ny
revisor skulle hvarje år tillkomma.

10. Ombudsmötet biträder för sin del den
tolkning af stadgarnas bestämmelser angående
rösträtt i allmänna föreningens angelägenheter,
som centralstyrelsen under de senare åren i
årsskriften meddelat och enligt hvilken bör
iakttagas,

att rösträtt i allmänna föreningens
angelägenheter för löpande året får utöfvas dels
af dem, som stå uppförda uti den senast
utgifna katalogen (d. v. s. af dem, som till
centralstyrelsen erlagt medlemsafgift för
närmast föregående år), dels af de nya
medlemmar, som för löpande året erlagt
medlemsafgift i Sveriges allmänna
folkskollärareförening, hvaremot sådana personer, som
hvarken stå upptagna i den senast utsända

katalogen och ej heller erlagt afgift för
löpande året, icke böra tillerkännas rösträtt i
allmänna föreningens ärenden,

att rösträtt kan utöfvas endast personligen,
ej genom fullmakt, i alla angelägenheter utom
val, för hvilka senare gälla de i stadgarnas
§ 11:2 gifna bestämmelserna.
11. Ombudsmötet anmodar centralstyrelsen
att tillse, genom hvilka medel, utom de hittills
använda, föreningens syfte kraftigast må kunna
främjas och att därvid särskildt taga under
ompröfning de medel i nämda syftning, som
under frågans diskussion blifvit föreslagna,
nämligen a) inrättande af pedagogiska
resestipendier, b) uttalanden af kretsföreningarna till
vederbörande riksdagsmän i sådana
folkskolefrågor, som bero af riksdagens beslut, c)
väckande af ett allmännare intresse hos lärarne
genom tidningsmeddelanden och länsombud;
d) föredrag af centralstyrelsemedlemmar
rörande föreningen vid läns- och stiftsmöten, e)
åstadkommande af rättshjälp samt (enär för
allt detta erfordras penningar) f) årsafgiftens
höjande till l krona. Åt centralstyrelsen
uppdrages äfven att pröfva, i hvad mån kretsarna
böra höras angående nu nämda medels
lämplighet.

I samband härmed instämmer ombudsmötet
med centralstyrelsen i den tacksägelse
centralstyrelsen å föreningens vägnar hemburit
redaktören af Svensk Läraretidning och Jultomten
för det af honom i skrifvelse af den l augusti
framställda anbudet, hvarigenom möjlighet
be-redts att redan nästa år kunna utdela
pedagogiska resestipendier.

De flesta af nu uppräknade beslut
fattades med stor enstämmighet, många
alldeles enhälligt.På aftonen var i Slottsskogen anordnadt
ett enkelt samkväm, vid hvilket tal och
sång bidrogo till höjande af stämningen
och stärkande af samhörighetskänslan. Det
var egentligen under detta ombudsmöte
och det därpå följande samkvämet, som
den unisona sången för första gången vid
ett läraremöte korn till sin fulla rätt.
Centralstyrelsen hade ock med ledning af
Svensk Läraretidnings sångbok på förhand
uppgjort ett ordentligt sångprogram. Detta
genomgieks, och därunder visade det sig,
att det just är hos landets lärarekår, som
man skall söka drifkraften till
pånyttfö-dande af det slags sång, för hvilken den
stora allmänheten kan hafva någon
vidsträcktare användning.

Tyska språket vid seminarierna.

Kinne-kretsen har besvarat frågan på
följande sätt:

Kretsen, som anser, att det för
lärarebildningen skulle vara fördelaktigt om en
någorlunda grundlig kurs i tyska språket kunde
genomgås vid seminarierna, uttalar - med
hänslutning till reservanternas vid innevarande
års riksdag i ämnet gjorda hemställan -
såsom sin önskan, att - för vinnande af tid för
ifrågavarande ämne - inträdesfordringarna
blefve så skärpta, att undervisning i tyska
språket kunde taga sin början redan i första
klassen och sedan fortgå under hela
seminariekursen med exempelvis 2 timmar i veckan.

Sydöstra Skånes-kretsen fattade vid sitt
möte den l d:s följande beslut:

Införandet af en begynnelsekurs i tyska
språket vid seminarierna vore en önskan, enär
folkskollärarens allmänbildning därigenom skulle
höjas, på samma gång som han bereddes
tillfälle att lättare kunna tillgodogöra sig den
tyska litteraturen på undervisningens och
uppfostringskonstens område - dock under
förutsättning, att seminariekursen icke härigenom
förlänges.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0407.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free