- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
414

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 34. (608.) 23 augusti 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

414?

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 34

- Till e. o. lärarinna vid Ljusne bruks
folkskola, Söderala, Gflb.: Selma Rundquist.

- Till lärarinna vid en mindre folkskola i
Garpenberg, Kpbg: Agnes Liljegren i Stensele.

- Till småskollärarinna i S. Unnaryd, Jönk.:
Vilhelmina Karlberg i Lidhult.

- Till småskollärarinna i Ljungby, Kalm.:
Eva Bladh därstädes.

- Till småskollärarinna i Upphårad, Älfsb.:
Ida Mjöberg i Örmevalla.

- Till småskollärarinna i Götlunda, Öreb.:
Edla S. Nygren i Nysund.

- Till småskollärarinna i Östersund: Hilma
S. Damberg i Rödön. (6 sökande.)

Från Hallands småskoleseminarium
utexaminerades den 5 dennes 35 elever.

- Folkskolläraren J. G. Ullenius är förordnad
att under instundande läsår vara biträdande
lärare äfvensom lärare i manlig slöjd vid
Mattisuddens seminarium.

~- Svenska flaggan har anskaffats till
skolorna i Hömb, Skbg (gåfva af statsrådet
friherre von Essen), Sandvik och Ljungarum,
Jönk., Asa, Kron., samt Motala.

- För fortbildningskursers upprättande äfven
på landsbygden har Färs härads skolförening
uttalat sig. Tyska språket ansåg man vara ett
af de ämnen, som först och främst borde
ifrågakomma.

- Till revisorer för elfte allmänna
folkskolläraremötets räkenskaper valdes folkskolläraren
och riksdagsmannen A. F. Liljeholm,
folkskollärarinnan Anna Larsson och kyrkoherden E.
Österman, alla i Göteborg.

- Till musiklärare vid allmänna läroverket i
Mariestad är förordnad organisten därstädes
F. O. Helander. - Organisten E. B.
Hessel-gren i Själevad är förordnad till vik.
musiklärare vid Örnsköldsviks läroverk.

- De deltagare i sommarkurserna i Uppsala,
som utexaminerats från Linköping, hade i
fredags till ett antal af omkr. 20 samlats till
kamratmöte på Flustret. Flera tal höllos.
Hälsningstelegram afsändes till rektor Anjou.

- For skolhusbyggnad har Vånga församling,
Krist., erhållit tillstånd att upptaga ett
amorteringslån å 2,000 kr. samt Skålleruds
församling, Älfsb., för betalande af ett äldre,.för
Skolväsendet upptaget lån och uppförande af
lärarebostad 3,500 kr.

- Organist- och kyrkosångareexamen har
af-lagts i Strängnäs af folkskolläraren J. A.
Karlsson i Karlskrona och i Hernösand af P. Ferien
i Hernösand och K. F. Sandin från Daretorp
soamt kyrkosångareexamen af N. Jonsson från
Åsele.

- Beväringens läs- och skrifkunnighet har
undersökts vid ett af hufvudstadsregementena,
hvarvid befunnits, att i läsning ägde 77,is %
god färdighet, 22,7 % voro någorlunda öfvade
och en man saknade kunskap. Motsvarande
siffror för skrifning voro i % 46,05, 53,45 och 0,5

- Kroppslig aga anser Vemmenhögs
kretsförening nödvändig såsom en yttersta
nödfallsutväg vid svårare förbrytelser, då förmaningar
och varningar varit förgäfves; dock borde man
sträfva därefter, att kroppsaga utdelades så
sällan som möjligt.

- Vid Stockholms folkskolor började
höstterminen i går med upprop af redan inskrifna
bara samt inskrifning af nya. Därefter hölls
lärarekollegier, därvid uppgifter samlades till
flyttningar och afdelningarnas ordnande för
terminen.

- Motala nya folkskolehus invigdes den 14
d:s i närvaro af lärare, lärarinnor och ett stort
antal inbjudne. Skolrådets ordförande
framhöll i ett längre tal lämpliga och tidsenliga
lokalers stora betydelse för skolundervisningen.
På aftonen voro alla lärare och lärarinnor
inbjudna till en fest å Poppelhem.

- Död påträffades af turister den 12 d:s på
vägen mellan Marsbodarna och Fjällhalsens
fäbodar, Jmtl., f. folkskolläraren A. V.
Nordgren i Gärdsta-Marby. N, hade under några
dagar uppehållit sig i Oviksfjällen och skulle

sagda dag begifva sig mot hemmet. Troligen
hade han, trött och, öfveransträngd, satt sig
ned vid vägen och så öfverraskats af döden.

- For deltagande i sommarkurserna i Uppsala
hade förslag väckts hos skolrådet i Folkärna
om bidrag åt folkskolläraren H. Bertrand.
Skolrådet ansåg sig ej kunna bevilja
framställningen utan hänsköt ärendet till
kyrkostämman. Emellertid sammansköto intresserade
personer, särskildt föräldrar till skolbarn, det
erforderliga beloppet och satte sålunda B. i
tillfälle att deltaga i kurserna.

- Ett organistmöte hölls i Falkenberg den 3
d:s. Det räknade 13 deltagare. Ordförande
var musikdirektören A. Lundgren i Varberg och
sekreterare folkskolläraren och organisten J.
Johnsson i Köinge. Mötet var sammankalladt
för öfverläggning om koralfrågan. Åt en
kommitté uppdrogs att till kyrkomötet ingifva
en skrifvelse med anhållan, att Heffners
koraler måtte bibehållas till det nya
psalmboksförslaget.

- Ett nytt folkskolepalats i hufvudstaden
öppnade i går för första gången sina portar för
en skara af icke mindre än 1,900 barn. Det
var det nybyggda skolhuset inom Maria
församling, hvars inredning och möblering under
sommaren fullbordats. Det innehåller icke
mindre än 51 lärosalar och 6 slöjdsalar samt
dessutom ett rum för lärare och ett för
lärarinnor, expeditionsrum, vaktmästarebostad,
kokkök, hissinrättning m. m. Församlingen äger
förut tvänne större skolhus och har dessutom
under de senare åren förhyrt fem olika
lägenheter. Till följd af församlingens starka
tillväxt måste oaktadt den stora tillgången på
ändamålsenliga skollokaler den ena af de förhyrda
lägenheterna fortfarande bibehållas.

- Om hemmets och skolans förhållande till
hvarandra diskuterades vid Albo-Södra
Gärdskretsens senaste sammanträde i Brösarp, Krist.
I kort sammanfattning voro de uttalade
åsikterna följande: Läraren bör efter bästa
förmåga meddela en god undervisning; vid fall
af skolkning, lättja eller annan oordentlighet
bör han rådgöra med föräldrarna;
folkskolestadgans föreskrifter, särskildt de om flyttning
och afgång, böra bättre än hittills iakttagas;
föräldrarna böra intressera sig för barnens
arbete i skolan och ej utan giltigt förfall låta
dem uteblifva; likaledes böra de aldrig i
barnens närvaro tala klandrande och nedsättande
om läraren och ej utan vidare sätta tro till
barnens klagomål öfver misshandel och dylikt.
Mötet lät bero vid den förda diskussionen.

Sveriges allmänna
folkskollärareförening.

. Tyska språket vid seminarierna.

Vista-kretsen anser, att det skulle vara
för lärarebildningen fördelaktigt, om en
begynnelsekurs i tyska språket blefve införd
vid folkskollärareseminarierna.

Kinda-kretsen anser, att tyska språket
vid seminarierna endast har betydelse för
lärarens allmänbildning, men att frågan i
sitt outredda skick för närvarande icke bör
föranleda till något åtgörande från
lärarekårens sida.

Daga-kretsen har uttalat sig sålunda:

Då frukten af skolarbetet i första hand är
beroende af lärarens insikt, duglighet och
undervisningsskicklighet jämte erforderligt
kunskapsförråd, hvarvid språkkännedom är en
viktig kunskapsgren för att på ett fruktbärande
sätt leda undervisningen i en skola, så anser
mötet, att det vore synnerligen nyttigt, om
seminarieeleverna blefve i tillfälle att "få
undervisning i tyska språket. Därigenom skulle
folk-skollärarne vid behof kunna underlätta inträde
för sådana barn, som önska öfvergå från
folkskolan till allmänt läroverk.

Sydvästra Upplands-kretsen anser, att
tyska språket bör införas såsom valfritt

undervisningsämne vid våra
folkskollärareseminarier, under förutsättning att dessas
kurs icke förlänges.

Frosta-kretsen anslöt sig till den
resolution, som antogs af stiftsmötet i Malmö
1892.

Lödöse-kretsen framhöll, att ett
främmande språk, tyska, bör inrymmas i
seminariekursen, utan att de svenska ämnena
tillbakasättas.

Åse-Viste-kretsen anser, att tyska
språkets införande vid seminarierna skulle vara
till gagn för folkskolan och borde införas
som valfritt ämne.

Holmedals-kretsen menar, att ingen tid
finnes öfrig för detta ämne, hvarjämte
många andra hinder för närvarande
förefinnas.

Ås-kretsen har efter en liflig diskussion,
vid hvilken fördelarna af det nya
läroämnets införande samstämmigt framhöllos,
besvarat frågan med enhälligt ja.

Vikbolands-kretsen har i anslutning till
den af centralstyrelsen framlagda
utredningen och motiveringen besvarat den
framställda frågan med enhälligt ja.

Skytts-kretsen har uttalat sig för, att en
afpassad kurs i tyska språket införes
såsom obligatoriskt läroämne vid våra
seminarier såsom ett väsentligt medel till
förbättrande af folkskollärarens pedagogiska
utbildning.

Lärjungebibliotek.

Kinda-kretsen har antagit följande
resolution:

För att sockenbiblioteken må kunna fylla
denna sin uppgift, bör lärarekåren göra sig
förtrogen med saken, ihärdigt verka för
lämpliga böckers inköpande, väcka ungdomens
intresse för nyttig läsning och noga öfvervaka
boklånen.

Daga-kretsen har antagit följande
resolution:

För att så mycket som möjligt söka göra
folkundervisningen fruktbärande för lifvet, är
det af stor betydelse, att bereda ungdomen
tillgång på nyttiga böcker för utvidgande och
befästande af i folkskolan inhämtade kunskaper
samt stärkande af ungdomens religiösa och
sedliga kraft. En sådan möjlighet kunna
skolråden genom kommunernas bistånd bereda
ungdomen inom hvarje församling genom
inrättande af sockenbibliotek, där sådana ej förut
finnas. Läraren bör, så vidt möjligt är, hos
skolungdomen väcka läslust och kunskapsbegär
och i samråd med skolrådsordföranden välja
ändamålsenliga böcker för inköp till biblioteken.

Vista-kretsen har uttalat sig sålunda:

Lärarekåren bör, öfvertygad som den väl
måste vara om lärjungebibliotekens stora
betydelse, söka intressera såväl skolråd som andra
inflytelserika personer för att sockenbiblioteken
måtte i främsta rummet innehålla god
ungdomslitteratur. Hvarje lärare, som kan komma
i tillfälle att inverka på inköp eller förvaltning
af sockenbiblioteken, bör oegennyttigt ställa
tid och krafter i desammas tjänst.

Ås-kretsen har gjort följande uttalande:

Särskilda lärjungebibliotek böra inrättas, men
där detta icke låter sig göra, bör läraren söka
inverka på kommunalstämman därhän, att
sockenbiblioteket blifver så beskaffadt, att det
uppfyller det i folkskolestadgans § 11 afsedda
ändamålet.

Vikbolands-kretsen framhåller, att
ordnandet och förvaltningen af
sockenbiblioteken borde tillhöra skolråd, lärare och

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0418.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free