- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
429

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 35. (609.) 30 augusti 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 35

SVENSK LÄRARETIDNING.

429

- Till ett barnhem för f//ekor har fröken Lina
Borgström i Helsingsfors donerat en summa
af 40,000 mark och till bekostande af middag
åt fattiga skolbarn 15,000 mark.

- Besvär öfver Glafva församlings, Vrml.,
beslut den 9 sistlidne maj att inrätta en femte
folkskolläraretjänst inom församlingen hade
hos Karlstads domkapitel anförts af några
för-samlingsboar. Med ogillande af besvären har
domkapitlet fastställt det öfverklagade beslutet.

- Fruktträd, bärbuskar och andra
frilands-växter, utdelas äfven i år kostnadsfritt till ett
begränsadt antal folkskolor. Ansökningar skola
ingifvas till Svenska trädgårdsföreningens
styrelse, Stockholm, fore den 15 september. En
annons i dagens nummer lämnar närmare
upplysningar.

- Om de mekaniska momentens betydelse vid
undervisningen har Seminghundra kontrakts
läraresällskap den 24 d:s gjort följande
uttalande: »De mekaniska momenten vid
undervisningen äga en betydelse, som i våra dagar
ofta underskattas och böra mera komma till
sin rätt. Den förståndsutvecklande och
åskådliga undervisningen bör följas tätt i spåren af
mekaniska öfningar i skolans alla
undervisningsgrenar.»

- Organistexamen har aflagts i Västerås af
lärarinnan Teresia Johansson från Torshälla,
i Karlstad af skolläraren och klockaren F, E.
Berg från N, Kedum och i Linköping af
skolläraren E. Gabrielson i Gladhammar. -
Folkskollärarne N. J. Gustafsson i Tidaholm, Skbg,
och H. Isberg i Backaryd, Blek., hafva aflagt
kyrkosångareexamen, den förre i Strängnäs och
den senare i Växjö.

- En ifrig trädgårdsskötare är skolläraren A.
Selvén i Romeled. Han låter icke
skolstad-gans uppmaning till trädplantering blifva en
död bokstaf utan drifver den med all flit och
gifver undervisning och råd åt den det önskar.
Årligen utplanteras i Romeleds område 6,000-
11,000 träd af olika slaggen beundransvärd
blandning af nordens ståtligaste skogsalster.

- Sundsvalls nya flickskolehus invigdes
högtidligen i lördags. Sedan en psalmvers
sjungits, meddelade läroverkets rektor, fil. kand.
Bystedt, några korta drag ur skolans historia.
Biskop Johansson höll det egentliga
invigningstalet. Efter talet följde kvartettsång. Den
högtidliga akten slöts med bön och en psalm.
Byggnaden är uppförd i enlighet med ritning
af arkitekten Hermansson för en kostnad af
mer än 200,000 kr.

- Byggande och underhållande af s måskol [-e-hus}-] {+e-
hus}+} gemensamt för Boda och Silfverbergs byar
inom Boda församling, Kpbg, hade
kyrkostämman beslutat, och skulle kostnaderna härför
bestridas af nämda byar. Häröfver klagades
af Silfverbergs byamän, hvilka bestredo
skyldigheten för ofvannämda byar att själfva bygga
och underhålla gemensamt småskolehus.
Kammarkollegium har nyligen i utslag förklarat,
att öfverklagade kyrkostämmobeslutet är emot
klagandena utan verkan.

- En fest var i lördags anordnad vid Dalarö
skola för skolbarnen därstädes, skrifves till
Läraretidningen. Vid tillfället invigdes en ny
flagga, till hvars anskaffande medel sam
manskjutits af där boende sammargäster.
Invigningstalet hölls af friherre Skogman, som till
sist höjde ett lefve för konungen och
fosterlandet, hvarefter kamrer Sundberg uppläste af
honom för tillfället författade verser. Sedan
barnen sjungit kungssången och därefter
folksången inmarscherade de i skolsalen, där
de förplägades med kaffe. Festen slöts med
af-sjungandet af ps. 124:1.

- En handarbetskurs enligt Schallenfeldska
metoden har pågått i Halmstad med eleverna vid
Hallands läns landstings småskoleseminarium.
Vid kursens afslutande i förra veckan hade
följande 13 erhållit plats som
handarbetslära-rinnor: Hilda Josefina Johansson i Renneslöf,
Josefina Fredrika Johansson i Knäred,
Vilhelmina Karlberg i Unnaryd, Josefina Karlsson i
Ljungby, Josefina Kristiansson i Refvinge, Alida
Natalia Lilja i Kvibille, Anna Lindqvist i
Asby, Jenny Charlotta Ljungberg i Helsingborgs

landsförsamling, Ida Charlotta Magnusson i
Fridlefstad, Bina Nilsson i Hishult, Anna
Vilhelmina Olsson i Rolfstorp, Johanna Olivia
Olsson i Sibbarp och Konstantia Amalia Schough
i Gällared.

- De pedagogiska slöjdkurser, som af
Norrbottens läns slöjdförening denna sommar varit
anordnade i Luleå för lärare och lärarinnor
inom länet, afslutades den 12 d:s.
Slöjdinspektören G. Gavuzzi höll därvid ett föredrag om
allmogebarnets uppfostran till en god människa
och nyttig samhällsmedlem. Därefter
utdelades elevernas betyg, hvarjämte
hushållningssällskapets vice ordförande frambar ett tack
till slöjdinspektören och till de lärarinnor, som
förestått den kvinnliga slöjden. I
snickerikursen hafva deltagit 6 folkskollärare och l
slöjdlärarinna samt i handarbetskursen 13
lärarinnor och l seminarieelev. Största delen af
deltagarne har under 14 dagars tid äfven
genomgått en . kurs i trädgårdsskötsel vid länets
trädgårdsförenings anläggningar i Luleå.

- Teckningsundervisningen i folkskolan har
varit föremål för tvänne särskilda
sammanträden inom diskussionsföreningen på Nääs.
Därvid har framhållits, att
teckningsundervisningen, som, då den bedrifves på ett verkligt
metodiskt sätt, är af stor både uppfostrande och
praktisk betydelse, bör flitigt öfvas i våra
folkskolor dels såsom frihandsteckning i
folkskolans lägre klasser, dels såsom
frihandsteckning i förening med linearritning i folkskolans
högre klasser och fortsättningsskolan samt att
teckningen, i synnerhet linearritningen, bör
så mycket som möjligt kombineras med
slöjden» emedan den då blir för barnen mera
åskådlig och såsom en följd däraf mera
intressant.

- Engelska språket kommer numera att ingå
som undervisningsämne vid Göteborgs
folkskolor på så sätt, att nuvarande femte klassen
(sjunde skolåret) ombildas, så att i denna
klass förutom undervisning i vanliga
skolämnen, slöjd och bokföring äfven ingår
undervisning i engelska språket åt de lärjungar, som
blifvit uppflyttade i denna klass och anmäla
sig till undervisning däruti. Sedermera
kommer äfven en sjette klass att bildas med
fortsatt undervisning uti nämda ämnen. Dessa
tvänne klasser, utgörande en öfverbyggnad på
folkskolan, äro dock icke obligatoriska utan
afsedda för sådana barn, som önska på
dylikt sätt öka sitt kunskapsmått, och blifva till
en början lektionerna i engelska tillgängliga
för 30 i femte klassen varande lärjungar.

- Följande tal höllos vid den i fredags afton
af sommarkursernas deltagare i Uppsala
anordnade festen för föreläsarne: af direktör
Teodor Holmberg för föreläsarne (sång n:r 8),
af förste läraren Alfr. Dalin för Uppsala
universitet (n:r 27), af rektorn, professor Th. Fries,
som bjöd de närvarande välkomna igen till
Uppsala universitet, af kyrkoherden L. J.
Leksell för fosterlandet (n:r 16), af fru Cecilia
Bååth-Holmberg för föreläsarnes fruar (n:r 48),
af fil. kand, G. Norlander för
organisations-kommitterade (n:r 20), af professorn J. A.
Lundell och folkskolläraren M. Nelander för dessa
kursers fortsättning (n-.r 10), af fil. kand. D.
Elfstrand för byrån (n:r 22), af docenten F.
von Schéele för Sveriges och Finlands barn
(n:r 17) samt af professor H. Almkvist för
värdar och värdinnor. Festen afslöts därpå med

n:r 15.

Sveriges allmänna
folkskollärareförening.

Tyska språket vid seminarierna.

Östra Roslags-kretsen anser, att tyska
språket bör införas vid seminarierna, på
det att lärarne må bättre kunna följa med
utlandets pedagogiska litteratur och
därigenom blifva bättre uppfostrare och
skickligare undervisare.

Albo-S. Gärds-kretsen: dito.

Mellersta Upplands-kretsen har besvarat
frågan med obetingadt och enhälligt ja.

Färs-kretsen: dito.

N. Vedbo- Ydre-kretsen har såsom sin
mening uttalat, att tyska språket bör införas
såsom frivilligt ämne vid våra seminarier.

Södra Inlands-kretsen önskar, att en
begynnelsekurs i tyska språket anordnas,, på
sätt reservanterna vid årets riksdag
föreslagit.

Redvägs-kr et sen anser sig icke kunna
förorda tyska språkets införande vid
seminarierna; hellre då kostnadsfria
fortbildningskurser för folkskolans lärarepersonal.

Valkebo-kretsen uttalar sig för
anordnandet af en kurs i tyska språket vid
seminarierna. Tid kan mycket väl beredas
genom inskränkning af en del ofruktbart
»plugg».

Ny kretsförening.

Seminghundra kontrakts läraresällskap i
Uppland har beslutat att ingå som krets i
Sveriges allmänna folkskollärareförening.
Vid möte i Gottröra den 24 d:s
antecknade sig 12 medlemmar.

En vacker hyllningsgärd

ägnade sistlidne fredags middag
sommarkursernas deltagare i Uppsala minnet af de tre
svenska folkskolans stormän, som ligga
begrafna på Uppsala kyrkogård. Omedelbart
efter det förmiddagens föreläsningar afslutats,
tågade samtliga kursdeltagarne till
kyrkogården, där kransar nedlades på Torsten
Rudenschölds, Olof Eneroths och F. F.
Carlsons grafvar.

Framför den förstnämdes stoft yttrade
folkskolläraren K. O. Sjölander följande:

Gemensamma sträfvanden utgöra det
föreningsband, som här sammanslutit lärare och
lärarinnor omkring den grift, som gömmer
stoftet af den ädle människovännen och
pedagogen grefve Torsten Rudenschöld.

Vid ett sådant tillfälle må vi erinra oss de
enkla och allbekanta orden: »Låten edert ljus
lysa för människorna» - ord, som för länge
sedan ljödo från de heligaste läppar.
Rudenschöld är en bland dem, som allvarligt sökt
förverkliga dessa ord. Icke blott genom
undervisning utan äfven genom hela sin
umgängelse har han sökt sprida sanning, ljus och
kärlek särskildt till de torftiga hyddorna i de
undangömda dalarna. Huru varmt klappade
icke hans hjärta för alla dem, som i ena eller
andra afseendet kunde räknas till de små!
Just för de små offrade han sina andliga och
kroppsliga krafter. Eftervärlden har ock på
hans grafvård ristat orden: »Svenska
folkskolan hägnar hans minnen

Men, om vi vända blicken mot oss själfva,
må vi vidare erinra oss siarens ord: »Visa
mig ett folk, som vördar sina stora minnen,
och jag förespår det folket en lycklig framtid».
Om dessa ord äga tillämpning på ett helt folk,
hvarför skulle de då icke också kunna tillämpas
på en särskild del däraf, på den kår, som nu
står representerad omkring minnet Rudenschöld.
Vördnad och sympati för detta minne hafva
dragit oss tillsammans på denna plats, och
detta bör fröjda hvarje hjärta, som älskar vårt
land och folk. Om Rudenschölds ande i detta
ögonblick sväfvade fram mellan oss under
dessa lummiga trädkronor på denna fridlysta,
sköna griftegård, huru skall han icke jubla,
om han ser, att vi besjälas af samma sinne
och samma ädla sträfvan som han själf!
Högljudda lefverop skulle störa hans stilla frid;
men icke så de känslor, som gömmas i våra

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0433.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free