- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
443

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 36. (610.) 6 september 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 36

SVENSK LlKAEETIDNING.

- Hernösands nya folkskolehus i Gådeå är nu
färdigt och uppläts för barnen den 30 sistl.
augusti. Huset, som är af trä, har tvänne
våningar utom jordvåningen, hvilken inrymmer
Ivå slöjdsalar, rum för centraluppvärmning,
källare m. m. De öfriga våningarna innehålla
hvardera fyra lärosalar och två
afklädnings-rum. Byggnaden har betingat ett pris af
42,582 kr., tomten inberäknad.

- En slöjdkurs för folkskollärare har pågått
vid Önnestads centralslöjdskola sedan den 3
juli. Vid afslutningen den 31 augusti
utexaminerades följande andra årskursens deltagare:
folkskollärarne F. A. Lovén i Billeberga, N.
Nilsson i Flenninge, P. Olsson i Degeberga, G.
G. Englund i Bromölla, O. F. Nilsson i V.
Sön-narslöf, M. Hallberg i Bjärnum, S. T. Gren i
Ödåkra, P. Larsson i Vollsjö, N. Cronqvist i
Kattslösa och A. Hagman i Nöbbelöf.

- Skolbråket i Malmö kommer att fortsättas.
Skolrådet har nämligen med 4 röster mot 3
beslutat att öfverklaga det af Lunds
domkapitel enhälligt fattade beslutet att upphäfva
den en lärare tilldelade varningen för
öfver-trädelse af folkskoleinspektörens bestämmelser
i afseende på ägas utdelande. I målet angående
»erinran» åt de 20 lärarne har skolrådet
nyligen afgifvit förklaring till domkapitlet.
Skolrådet har icke ansett nödigt ingå i något
egentligt svaromål utan nöjer sig med att bestrida
lärarnes rätt att klaga öfver den dem
tilldelade erinran.

- För Huskvarna folkskola invigdes i lördags
ett nytt skolhus. Därvid höllos föredrag af
Öfverläraren Alfr. Dalin »Om skolornas yttre
utrustning i vår tid» och af läraren L. J.
Gustafsson »Om slöjdundervisningen». Prosten
O. H. Rogberg höll invigningstalet. Huset är
i två våningar uppfördt af trä samt byggdt
och orneradt i fornnordisk stil. Det
innehåller 7 lärosalar, afklädningsrum, expeditionsrum
samt bostad för städerskan. Det är såväl
in- som utvändigt paneladt och oljemåladt,
det inre i gulröda eller blågröna färgtoner» det
yttre i träets färg, listverket öfverallt i
mörkare färg. Kostnaden, som bestridts
uteslutande af Huskvarna bolag, uppgår till 25,000
kronor.

- Om odlande af barnens ordnings- och
skönhetssinne öfverlades vid Falu lärareförenings
möte den 26 augusti. Följande resolution
antogs: »Mötet uttalar som sin åsikt, att
odlandet af barnens ordnings- och skönhetssinne
har den största betydelse såväl för arbetet
inom skolan som ock för barnens framtida
lif; att detta inom skolan kan ske dels genom
direkt undervisning om ordningen och den
rätta skönhetens betydelse, dels genom att på
skolans hela lif ordningens och skönhetens
prägel så långt möjligt tryckes. Såsom
särskilda önskningsmål vill rnötet framhålla bad
för skolbarnen på enskild eller allmän
bekostnad och tillfälle till klädömsning för de fattiga
barnen.»

- Slöjdkursen för Stockholms läns folkskollärare
å Gustafsberg afslöts i onsdags. I densamma
hafva deltagit 15 folkskollärare och l slöjdlärare.
Undervisningen har blifvit ledd af statens
slöjdinstruktör J. Valländer. Vid afslutningen
tackade föreståndaren kursdeltagarne för deras
synnerliga flit, och folkskolläraren R. Hagberg
i Östhammar anhöll å egna och kamraternas
vägnar att till ingeniör Valländer få hembära
deras hjärtliga tack för humant och vänligt
bemötande samt anhöll, att hr Valländer måtte
till centralkommittén för hemslöjdens
befrämjande inom Stockholms län och disponenten å
Gustafsberg frambära kursdeltagarnes tack för
det tillfälle dem blifvit beredt att få genomgå
denna lärorika kurs.

Möten mellan skolråd
och lärarepersonal.

(Meddelanden till Svensk Läraretidning.)

Lidköping: Vid tvänne längre sammanträden
(den 22 och den 26 augusti) förekom - utom
bestämmande af folk- och småskolans organisa-

tion och läsordningar för det kommande
läsåret - diskussion angående undervisningen i
innanläsning. Statens läsebok blef skarpt
kritiserad, och beslut fattades om införande af
Sofi Almquists bearbetning af Topelii »Läsning
för barn» såsom läsebok i folkskolans första
och andra årsklasser dels i stället för, dels vid
sidan af statens läsebok. En af
lärarepersonalen framställd önskan, att de fattigaste
barnen skulle erhålla behöfliga böcker och annan
materiel lill skänks i stället för till låns,
såsom hittills varit brukligt, ansågs välgrundad
och skulle föranleda definitivt beslut vid nästa
uppgörande af inkomst- och utgiftsförslag för
skolan. - Frågan om vidtagande af kraftigare
åtgärder till förbättrad skolgång föranledde
tillsättande af en kommitté, som skulle utarbeta
och till skolrådet inkomma med förslag till
ordnandet af denna angelägenhet.

Malmö: Lagstadgadt möte hölls den 30
augusti under prosten Olins ordförandeskap.
Närvarande voro folkskoleinspektören och
nästan hela lärarekåren. Uppgjordt kursförslag
godkändes. Straffjournalens afskaffande
påyrkades af ett flertal lärare. Mot journalens
fullständiga afskaffande hyste d:r Stenkula
betänkligheter. Vidare uttalades från lärarnes sida
den önskan, att hvarje lärare måtte följa sin
klass upp genom hela skolan. (För
närvarande undervisa förste lärarne blott i fjärde
klassen.)

Ystad: Den 19 augusti hade skolråd och
lärarepersonal gemensamt möte. Därvid dryftades
sju olika frågor, däraf en framställts af
skolinspektören och ingen från skolrådet. Först
behandlades förslaget om bokpremiernas
afskaffande och den härigenom uppkommande
behållningens användande till inköp af
läroböcker åt mindre bemedlade skolbarn,
hvarigenom dessa senare skulle blifva ägare af sina
skolböcker i stället för såsom hittills endast
låntagare. Sedan ordföranden upplyst
därom, att större delen af premieånslaget
härrörde från en donation, afslogs frågan med
hänsyn till dess förra del. Senare delen
ansågs däremot behjärtansvärd, och uppdrogs åt
lärarekåren att inkomma med utredning
angående den ökade kostnad, som härigenom
möjligen skulle blifva en följd. - Ett förslag
angående uppförande af en gymnastikställning å
södra folkskolans gård antogs. - För
införande af nya läroböcker i svenska språket och
naturkunnighet anmodades lärarekåren att
senare inkomma med granskningsutlåtande. -
Till sist behandlades frågan om
klassfördelningen och beslöts, att lärarne hädanefter skola
följa sin klass hela skolan igenom.

Västra Sönnarslöf, Krist.: Läsordning och
kurser granskades och godkändes. Beslut
fattades om att inköpa redskap för barnens
öfningar i trädgårdsskötsel, att utgallra och
försälja oanvändbar skolmateriel samt om att
lärarepersonalen skulle erhålla tre fridagar om
året till att besöka andra skolor.

Dödsfall.

Fria ord.

J. P. Holm f- Den 2 d:s afled i
Far-hult läraren vid folkskolan därstädes Jöns
Peter Holm i en ålder af 44Va år. Holm,
som tillhörde den gamla klockaresläkten
i församlingen, var född 1849 och aflade
studentexamen i Helsingborg 1872,
hvarefter han någon tid idkade sjömansyrket.
Senare innehade han plats som informator
och erhöll 1882 rätt att utan föregående
vistelse vid seminarium aflägga
folkskollärareexamen, hvilket skedde i Göteborg
samma år. Följande år antogs han till lärare
i Farhult, hvilken plats han innehade till
sin död. Den aflidne, som var en nitisk
och ansedd lärare, sörjes närmast af hustru
och barn.

Lärarinnemötet i Göteborg.

Med anledning af ett referat i Svensk
Läraretidning öfver senaste lärarinnemötet och
de noter, som bifogats fröken Wetterlinds
beriktigande i n:r 34 af samma tidning, anhåller
jag om plats för följande.

Af lärarinnemötets 50 kvinnliga deltagare
deltogo endast 17 i omröstningen för och emot
förenings bildande. Och af dessa röstade 8
för, 9 mot förslaget. Med anspråk på
»sanningsenlighet» gör ändå referatet i Svensk
Läraretidning följande uttalande: »Mötet
förkastade så godt som enhälligt förslaget att bilda
en förening»! Referatet hade också kommit
sanningen närmare, om det sagt, att förslaget
förkastades -»denna g ang f på grund af den
ringa tillslutningen. Ty det uttalades som ett
skäl till det öde, förslaget rönte.

Vidare! Hade Svensk Läraretidning velat
uppbygga sina läsare med förhandlingarna vid
detta möte. och hade mötets i sanning
beak-tansvärda innehåll i samma tidning haft en
vän, då hade referatet framhållit icke endast
rubriken på fröken Schutz föredrag till frågan:
»Hvarför betalas kvinnornas arbete lägre än
männens?» Folketingsman Triers märkliga
föredrag om »Kvindelig opdragelse och
uddan-nelse» hade ej heller blifvit så knapphändigt
affärdadt, i synnerhet när man betänker det
goda utrymme tidningen haft för mycket
munväder i festtal o. d. från allmänna mötet.

Hvad angår redaktionens anmärkning, att
bildandet af en Svensk kvinnoförening, därtill
dock initiativet tagits af folkskolans lärarinnor,
»ligger utom denna tidnings område», så kan
jag icke förstå en sådan förklaring, alldenstund
tidningen i andra fall relaterar offentliga och
privata tilldragelser, som närmare eller
fjär-mare stå i förhållande till folkskolekåren, hvilka
ju då också skulle ligga utom tidningens plan?

Till sist anhåller jag få styrka, att fröken
Wetterlind med stor skärpa uttalade i sitt
hälsningstal till mötet dess och »den blifvande
föreningens mål» vara, icke att separera från
den allmänna föreningen, en förklaring, som
jag dock ännu alltid finner fullkomligt
öfverflödig, alldenstund vår nuvarande och framtida
verksamhet afsett och afser, hvad alla andra
kvinnoföreningar afse, arbete för kvinnornas
utveckling till fullkomlig likställighet. Då faller
det ju också af sig själf, att när helst och
hvar helst dessa sträfvanden bemötas, däremot
bildar vår verksamhet opposition, det må då
vara mot Sveriges allmänna
folkskollärareförening eller mot annan.

Helsingborg den 27 augusti 1893.

Nanny Palmkvist.

På därom framställd uttrycklig begäran
hafva vi lämnat rum för ofvanstående
»sådant det förefinnes», ehuru vi icke mäkta
inse, hvad det är som härmed skall
be-riktigas. Den ärade insändarinnan talar
om bildandet af en »Svensk kvinnoförening»
och hvilket öde detta förslag rönte.
Referatet i denna tidning nämde däremot icke
ett ord härom, utan höll sig till hvad som
hade speciellt intresse för tidningens
läsekrets, alltså till det i annonser och
program omordade förslaget rörande »en
påtänkt lärarinneförening». Detta förslag
rönte så ringa tillslutning, att efter hvad
vi sedermera hört uppgifvas icke ens
för-slagsställarinnorna vågade hålla på
detsamma, ännu mindre förekom någon votering
härom.* Den, som läser referatet, finner, att vi
framställde saken i en för inbjudarinnorna
synnerligen fördelaktig dager. Deras
fullständiga nederlag ville vi ej blotta. Men
eftersom de själfva rört i saken, må det

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0447.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free