- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
463

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 38. (612.) 20 september 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 38

SVENSK LÄRARETIDNING.

463

organist- eller klockaresyssla eller med båda
dessa sysslor; börande i sådant fall
innehafvaren af dylika förenade befattningar i första
rummet ägna sin tid och sina krafter åt
skolläraretjänsten samt, så vidt nödigt pröfvas,
genom särskild med kyrkoherdens och
församlingens safatycke utsedd persons biträde
uträtta förefallande, till de andra befattningarna
hörande göromål.

2. Har sådan förening af befattningar, som
i mom. l sägs, af församling beslutits, skall
församlingen göra anmälan om beslutet hos
domkapitlet och tillika meddela fullständig
upplysning om de för hvar af organist- och
klockaresysslorna anslagna löneförmåner; åliggande
det domkapitlet att, med fästadt afseende å de
kraf, som på ifrågavarande befattningar böra
ställas, och därå, huruvida.de för organist-oOch
klockarebefattningarna anslagna löneförmåner
äro tillräckliga till aflönande af sådant biträde,
hvarom*i mom. l förmäles, pröfva och afgöra,
om den ifrågavarande föreningen må, så länge
de uppgifna löneförmånerna utgå, äga rum.

3. Är, då denna kungörelse träder i kraft,
folkskollärarebefattning redan förenad med
organist- eller klockaresyssla eller med båda, skall,
när befattningarna blifva lediga, församlingen,
därest den fortfarande önskar, att desamma
må vara förenade, hos domkapitlet göra sådan
anmälan, hvarom i mom. 2 sägs.

5. Stadga huru förfaras skall vid tillsättning
af folkskollärarctjänst jämte därmed
förenade organist- och klockarebefattningar.

Har i vederbörlig ordning blifvit bestämdt,
att med folkskollärarebefattning skall förenas
organist- eller klockaresyssla eller båda dessa
sysslor, och äro samtliga befattningarna till
ansökning lediga; då skola kyrkoråd och
skolråd, såsom ett gemensamt kyrko- och skolråd,
vidtaga de åtgärder, som för tillsättning af
tjänsten erfordras.

Q Q

1. Kungörelse om ledigheten skall af
kyrko-och skolrådet utfärdas och genom dess försorg
införas tre gånger i den tidning, genom
hvilken officiella meddelanden tillkännagifvas.

2. Tjänsten sökes hos kyrko- och skolrådet;
och bör sökande inom sextio dagar från
ledighetens första kungörande i nämda tidning till
kyrko- och skolrådets ordförande ingifva sin
ansökan och därvid foga de betyg, hvilka,
enligt hvad särskildt är stadgadt, erfordras för
styrkande af sökandens behörighet till en hvar
af ifrågavarande i tjänsten inbegripna
befattningar.

3. Sökande, om hvilken nu är sagdt, må
ej samtidigt vara sökande till tjänst inom
annat skoldistrikt, hvilken är af lika beskaffenhet
med den tjänst, hvarom fråga är, eller med
någon af de däri ingående befattningarna. Sker
det, skall han anses obehörig till hvarje af de
sökta tjänsterna.

4. Där kyrko- och skolråd så nödigt finner,
äger det att för folkskollärarebefattningen
förelägga de sökande undervisningsprof efter ty
särskildt är stadgadt; och skola de, hvilka det
sålunda åligger att fullgöra undervisningsprof,
jämväl aflägga prof för organist- och
klockarebefattningarna. Sistnämda prof skola fullgöras
under allmän gudstjänst i församlingens kyrka;
börande det undervisningsprof sökanden skall
fullgöra utsättas till de närmaste dagarna före
eller efter den dag, då han har att aflägga
prof för klockare- och organistbefattningarna.

5. Kyrko- och skolrådet har att, då
undervisningsprof ej förelägges de sökande, senast
inom trettio dagar efter ansökningstidens
utgång, men eljest inom lika många dagar,
sedan den af kyrko- och skolrådet för afläggande
af de i näst föregående mom. omförmälda prof
bestämda tid förflutit, på förslag uppföra tre
af de sökande i den ordning de genom
gudsfruktan, sedliga egenskaper, kunskaper och
skicklighet anses förtjänte att komma i åtanke.

6. I sammanhang med förslagets
upprättande skall kyrko- och skolrådet utsätta de
dagar, då de å förslaget uppförde, hvilka icke

redan aflagt prof för organist- och
klockarebefattningarna, hafva att sådana prof fullgöra.

§3.

Om endast en eller två behöriga sökande
anmält sig, skall, sedan den eller de sökande
blifvit å förslag uppförde, lika lång
ansökningstid, som i § 2 mom. 2 sägs, för förslagets
fyllande utsättas och på det i samma §
föreskrifna sätt kungöras, så vida ej kyrko- och
skolrådet och församlingen sammanstämmande
förklara sig nöjda, i förra fallet, att den, som är
ensam sökande, antages, och, i senare fallet,
att val anställes mellan två på förslag
uppförde sökande.

§4.

Senast inom trettio dagar efter det tiden för
afläggande af de prof, om hvilka i § 2 mom.
6 sägs, tilländalupit, eller, där sådana prof ej
vid förslagets upprättande förelagts, senast inom
samma tid efter förslagets upprättande bör val
mellan de å förslaget uppförde företagas å
kyrkostämma; skolande därvid lända till
efterrättelse de för val å kyrkostämma i allmänhet
gällande föreskrifter.

§5-

1. Öfver åtgärder, om hvilka här ofvan
sägs, må, sedan valets utgång blifvit behörigen
kungjord, besvär kunna hos vederbörande
domkapitel anföras inom den tid, som är stadgad
för besvärs anförande öfver kyrkostämmobeslut.
Domkapitlets utslag må ock kunna i vanlig
ordning öfverklagas hos k. m:t.

2. Öm någon, innan af honom anförda
besvär, om hvilka i mom. l sägs, blifvit genom
laga kraft ägande utslag afgjorda, anmäler sig
som sökande till tjänst inom annat skoldistrikt,
hvilken är af lika beskaffenhet med den först
sökta eller med någon af de däri ingående
befattningar, vare samma påföljd som i § 2 mom.
3 stadgas.

§ 6.

Där den, som antagits till tjänst, hvarom i
denna stadga sägs, afgår från en af de i
samma tjänst förenade befattningar, vare han
pliktig att samtidigt frånträda den eller de öfriga.

§7.

Hvad i denna författning är stadgadt i fråga
om klockaresyssla skall äfven äga tillämpning
å kyrkosångarebefattning, som skall med
folkskolläraretjänst vara förenad.

Luthers lilla katekes i oförändradt
skiek.

Professor F. Rudin har uti afgifven
motion hemställt,

att kyrkomötet behagade ingå till k. m:t med
en underdånig begäran, att en upplaga af vår
katekes på kyrkostyrelsens anordning och med
dess anbefallande måtte utgifvas, i hvilken
Luthers lilla katekes är återgifven i
väsentligen oförändradt skick efter originalet, och att
därvid särskildt i bihanget måtte upptagas hans
framställning om skriftermålet.

Motionären framhåller, hurusom man vid
utgifvandet af katekesen ansett sig
oförhindrad att göra flera helt godtyckliga
förändringar och uteslutningar. Sä t. ex. vid
återgifvandet af formuläret för den dagliga
morgon- och aftonbönen, som intagits i
bi-hanget till vår katekes. Såsom »verkligt
sårande» finner motionären uteslutandet af
»hela den älskliga och praktiskt ganska
viktiga afdelningen om skriftermålet,
hvilken är införd mellan döpelsens och
altarets sakrament, och som i vissa upplagor
af Luthers katekes upptagits såsom ett
sjette hufvudstycke».

Att man icke gagnat vår församling
genom dessa förändringar, och särskildt icke
genom uteslutandet af detta sistnämda
stycke, finner motionären vara uppenbart.

Man har därmed enligt hans förmenande
blott bidragit till utplånande af
medvetandet om betydelsen af flera viktiga stycken,
t. ex. af knäböjandet - för att icke tala
om »korstecknet» - och andra åtbörder
af vördnad vid den enskilda bönen, eller
af en verklig, äfven inför människor aflagd
syndabekännelse.

»Då nu - yttrar motionären till sist
- i många afseenden inom vår kyrka
pågår ett visst restaurationsarbete, hvarvid
man t. ex. söker godtgöra den vandalism,
som i en förfluten tid försummat den
tillbörliga vården om våra yttre kyrkor, så
torde det ej vara otidsenligt, om något af
detta restaurationsarbete äfven kommer den
helgedom till del, som utgöres af Luthers
lilla katekes, och det torde därför icke vara
förmätet att i detta afseende påkalla vårt
kyrkomötes bistånd, i hvad form detta nu
lämpligast må ske. En af dessa former
synes mig vara den, hvilken jag härmed
tager mig friheten framlägga såsom en
motion, hvarvid jag dock vill taga hänsyn
till att Luthers framställning om
skriftermålet bättre lämpar sig att använda
såsom en praktisk anvisning än såsom
egentligt undervisningsmaterial.»

*Kyrkomötets tillfälliga utskott har redan
afstyrkt motionen. Utskottet
»underkänner ingalunda motionens behjärtansvärda
syfte, så vidt hon afser att göra
allmänheten bekant med däri berörda stycken af
Luthers lilla katekes, men finner, att de
ifrågavarande styckena icke äro lämpliga
i en för barnaundervisningen afsedd
lärobok, och för Öfrigt att täta ändringar i den
officiellt fastställda läroboken måste anses
betänkliga».

Lärarinnornas rättsliga ställning.

Kontraktsprosten J. A. L Sundelin har
inom kyrkomötet väckt följande motion:
»Då det är uppenbart, att en
folkskollärarinna, som träder i gifte, i de allra
flesta fall därigenom ikläder sig plikter,
hvilka - man må hoppas det för
hemmets skull - ligga henne närmare än de,
som hon i sin egenskap af lärarinna vid
valet åtagit sig, synes det mig billigt, att
församlingen får tillfälle att yttra sig,
huruvida hon trots de förändrade förhållanden,
i hvilka hon sålunda inträdt, bör vid sin
tjänst fortfarande bibehållas. I § 21 af
k. m:ts nådiga stadga för
folkskollärareseminarierna i riket den 29 januari 1886
stadgas bland annat, att om lärarinna med
adjunkts tjänstgöring träder i gifte, det må
ankomma på konsistoriets bepröfvande, om
hon må bibehållas vid tjänsten, och att
konsistorium sedermera äger uppsäga henne
därifrån, då läroverkets bästa finnes sådant
kräfva. I anslutning till detta stadgande
och med åberopande af hvad jag här
ofvan anfört, får jag vördsamt föreslå,

att kyrkomötet ville besluta att ingå
till k. m:t med underdånig anhållan om
nådigt utfärdande af ett sådant tillägg
till gällande folkskolestadga, hvarigenom
föreskrifves, att i fråga om lärarinna,
som trädt i gifte, församlingen må äga

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0467.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free