- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
465

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 38. (612.) 20 september 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N;r 38

SVENSK LÄRARETIDNING.

465

För att få totalkostnaden för
undervisningsväsendet måste härtill läggas de
icke oväsentliga belopp, som utgå af
landsting och kommuner för
folkskoleväsendet, folkhögskolorna,
döfstumsko-lorna m. m.

Med dagens nummer följer
enligt generalpoststyrelsens medgifvande en
annonsbilaga med titeln:
»Holmqvistskaskrif-metoden, framställd i kritisk belysning af
Bröderna Påhlman, Stockholm.»

Folkskollärareseminarierna.
Antalet inträdessökande och nyintagna elever
vid rikets folkskollärareseminarier har de
två senaste åren varit följande (första
kolumnen för hvarje år angifver antalet
inträdessökande, andra kolumnen däraf
intagna):

Manliga seminarier:

1892: 1893:

Uppsala........................... 41 32 21 18

Linköping................_____ 28 22 40 24

Växjö.........................– 39 18 35 18

Lunds........................... 39 30 42 34

Göteborgs........................ 31 23 53 32

Karlstads............._....:..... 26 19 39 27

Hernösands.................-.22 15 29 21

Kvinnliga seminarier:

Stockholms .........._........... 56 27 73 35

Kalmar........................... 62 32 65 28

Skara........................- 79 38 76 32

Falu .............................. 25 19 34 27

Umeå.............__________. 25 21 36 29

Summa 473 296 543~325

Fortfarande är alltså de
inträdessökandes antal i tillväxt. Antalet har under de
fyra senaste åren varit 319, 358, 473 och
543. Medeltalet inträdessökande var i år
vid de manliga seminarierna 37; vid de
kvinnliga steg det däremot till 57.

För två år sedan underkändes 97, i
fjor 177 och i år ända till 218.

Folkskollärarne och
riksdagsman-navalen. Till riksdagsman för Göteborgs
stad är omvald Öfverläraren A. F.
Liljeholm med 3,213 röster.

Vår tids uppfostran har kommit
på afvägar, menar den kommitté,
hvilken af Gäfleborgs läns landsting blifvit
tillsatt med uppdrag att utreda de allmänna
orsakerna till våldsbragderna inom
Helsingland samt att uppgifva botemedel mot det
öfverklagade onda. Kommittén, som
bestått af kyrkoherden L. Fredborg,
riksdagsmannen Olof Jonsson i Hof samt f.
riksdagsmannen E. Vestin, nämner bland
orsaker till de allmänt kända illbragderna:
en dålig, slapp och tuktlös barnauppfostran
samt dåliga föredömen i hemmen; brist
på nödig samverkan mellan hem och skola
samt skolans förbiseende af sin fostrande
uppgift.

Såsom botemedel mot det onda föreslås
bland annat:

1. Väckande och underhållande af en sann
och lefvande gudsfruktan.

2. En sorgfälligare och mera vårdad
barnauppfostran, med lärande af lydnad, tukt och
goda seder samt ett föregående i hemmen med
goda exempel.

4. En allvarligare och verksammare tillsyn
öfver ungdom och tjänare och ett motarbe-

tande af deras utelöpande nattetid i dåliga
sällskap.

5. En bättre samverkan mellan hem och
skola och ett större aktgifvande på skolans
fostrande uppgift för grundläggande redan vid
unga år af karaktärer med sedliga grundsatser.

10. Ett mera allmänt inrättande af
aftonskolor för ungdomen.

De i ofvanstående punkter angifna
botemedel förtjäna allvarligt beaktas.

KlOCkarefÖrslaget i Verums
församling, öfverklagadt hos domkapitlet och k.
m:t, har fastställts af båda myndigheterna.
Folkskolläraren, klockaren och organisten
i Visseltofta C. J. Carleman, sorn sökt
klockareplatsen i annexförsamlingen Verum
under villkor att fortfarande varda
bibehållen vid sina innehafvande tjänster i
Visseltofta, klagade däröfver, att han
förbigåtts vid förslagets upprättande. Då G.
endast villkorligt sökt tjänsten och å hans
ansökning förty icke lagligen kunnat fästas
afseende, lämnade Lunds domkapitel
besvären utan afseende, och k. m:t fastställde
den l dennes detta utslag.

I sammanhang med besvären hade fråga
väckts om sammanslagning af
klockaretjänsterna i Visseltofta och Verum, men då
sammanstämmande beslut af de båda för*
samlingarna ej härom åstadkommits, har
k. m:t lämnat detta förslag utan afseende.

Besvär i fråga om val af vice
ordförande i Skolråd. Hos domkapitlet i
Lund hade anförts besvär däröfver, att
Helsingborgs stadsförsamlings skolråd med
6 utaf 7 afgifna röster beslutat att för
tiden till och med utgången af år 1894 till
vice ordförande utse kamrer J. Ljungh. I
besvären yrkades, att enär förut varande
vice ordföranden ännu kvarstode som
ledamot i skolrådet och icke afsagt*sig
uppdraget att vara vice ordförande, det
företagna valet måtte upphäfvas eller, om detta
yrkande icke kunde bifallas, att samma
val icke måtte afse den af skolrådet
godtyckligt bestämda tiden.

Genom utslag den 13 dennes har
domkapitlet, enär gällande förordning ingenting
innehölle vare sig om den tid, då val af
vice ordförande borde anställas, eller om
den tid detsamma borde afse, och det förty
måste anses tillhöra skolrådets eget
omdöme att i dessa ämnen besluta, lämnat
de anförda besvären utan afseende, helst
obestridt vore, att det öfverklagade
beslutet eljest i laga ordning tillkommit.

Stipendier för deltagande i
fortbildningskurser. Godsägaren John
Upmark och kammarherre C. F. Braunerhielm
hafva hos Stockholms läns landsting väckt
motion om ett anslag af 500 kr. att
fördelas i stipendier af resp. 75, 50 och 25
kr. till folkskollärare och lärarinnor inom
länet, som vilja deltaga i pedagogiska
lärokurser. Till stöd för sin framställning
åberopa motionärerna följande under
sommaren dem tillhandakomna skrifvelse från
kontraktsprosten och riksdagsmannen Aug.
Pettersson i Österhaninge,
folkskoleinspektören d:r /. A. Vallin samt läraren vid
Malmköpings högre folkskola Carl Persson:

Den rastlösa utveckling, som utmärker vår
tid och genomgår alla områden, såväl det
praktiska som det teoretiska, i det nya uppfinningar,
förbättrade metoder aflösa hvarandra och
forskningen gör allt djupare inblick i vetandets
värld, kräfver nu mer än någonsin af den
enskilde, att han följer med sin tid.

Klart är, att under sådana förhållanden i
synnerhet den, som skall lära andra, måste
själf fortbilda sig, för att icke hans lärdomar
skola blifva gamla och förlegade, utan löpa i
jämbredd med de resultat, hvartill forskningen
kommit såsom säkra och vissa. Hvad nu
beträffar folkskolläraren, så är det visserligen
sant, att han hufvudsakligast rör sig med det
elementära vetandet, som i viss mån är
oföränderligt, men dock tränger sig utveklingen
äfven in på det område, där han utöfvar sin,
verksamhet, särskildt i förbättrade metoder att
meddela kunskapen, och nödvändiggör äfven
för honom en fortbildning, om icke han och
hans lärjungar skola blifva allt för mycket
efter sin tid. Emellertid är icke detta för
honom alltid så lätt. Han lefver oftast i en
undangömd vrå och kommer mera sällan i
beröring med dem, som äro bildningens
egentliga målsmän, och hans inkomster tillåta
honom icke att rikta sitt bokförråd med den
litteratur, som bekantgör forskningens resultat.
För att underlätta denna fortbildning har
under de senare åren en pedagogisk lärokurs
varit upprättad i Stockholm och pågått sex
veckor under januari och, .februari månader*, och
i dessa dagar hafva några universitetslärare i
Uppsala satt sig i spetsen för en sommarkurs
därstädes under augusti månad.

Men för att besöka dessa kurser fordras
penningar, och högst få torde vara i den
ställningen, att, de af egna medel kunna bekosta
sin vistelse, åtminstone vid den dyrare
vinterkursen. Undertecknade, som vid senaste
allmänna möte med folkskollärarekåren inom
Södermanland erhöllo i uppdrag att verka för
beredandet af tillfälle till fortsatt utbildning
för folkskollärare inom denna provins, vanda
sig härmed till Eder med vördsam begäran,
det Ni behagade vid innevarande års landsting
väcka motion om anslag för bevistande af
dessa kurser, hvilket lämpligt torde fördelas i
stipendier af resp. 75, 50 och 25 kronor, som
må sökas af folkskollärare och lärarinnor inom
länet; och torde anslaget till sitt belopp af
Eder närmare bestämmas.

Folkskollärarnes
fortbildningsfråga. Under behandlingen af frågan »Huru
kan en lärare bäst tillgodose sin
fortbildning?» har diskussionsföreningen på Nääs
vid sitt senaste sammanträde uttalat, att
läraren bör:

genom studerandet af goda hjälpredor och
lämpliga arbeten uti de olika
undervisningsämnena samt af metodiska arbeten äfvensom
genom förvärfvandet af större färdighet i
sädana ämnen som skrifning, teckning och slöjd
förskaffa sig ökad bildning för utöfvandet af
undervisningen i skolan;

genom läsandet af pedagogiska skrifter
förskaffa sig ökad bildning för det egentliga
upp-fostrarevärfvet;

för att kunna dana goda karaktärer studera
i främsta rummet religiösa arbeten men
därjämte äfven andra skrifter, som kunna öfva
inflytande på karaktären;

för att följa med sin tid göra bekantskap
med skönlitterära arbeten;

för att förskaffa sig medborgerlig bildning
läsa goda tidningar och böcker;

besöka fortbildningskurser; samt

ej allenast läsa och åhöra, han bör ock vara
så produktiv som möjligt.

*) Den pedagogiska lärokursen i Stockholm
har pågått sedan hösten 1890 hvarje är under
tiden 15 sept.-15 dec. och l febr.-l maj.
Dessutom hafva feriekurser varit anordnade
hela januari månad 1891 och 1892.

Red. anm.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0469.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free