- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
467

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 38. (612.) 20 september 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 38

SVENSK LÄRARETIDNING.

467

i - Öfverkalix lärareförening bildades vid möte
i Bränna skolhus den 6 d:s. En kommitté
tillsattes att utarbeta förslag till stadgar. Detta
förslag skall framläggas vid nästa möte, som
hålles i Gyljen den 30 inst. december, då bland
annat frågan om den nybildade föreningens
införlifvande med S. A. F. förekommer till
behandling.

- Katrineholms nya folkskolehus invigdes den
11 d:s i närvaro af skolrådets ledamöter,
kommunalstyrelsen samt en stor skara intresserade.
Sedan barnen under musikens toner intagit
sina platser, höll hofpredikanten F. Öhman ett
för tillfället lämpadt tal, särskildt betonande
skolans stora betydelse. Sång utfördes af en
kör bland skollärarekåren.

- Vid läraremöte i Säby, Jönk., sistlidne
lör-dag^ redogjorde folkhögskoleföreståndaren d:r
V. Öberg för sina intryck från sommarkurserna
i Uppsala, från hvilka han trodde, att många
impulser utgått, som skulle bära frukt vid de
nu gängse Sträfvandena att i en eller annan
form förhjälpa ungdomen till en fortsatt
undervisning.

-*- Skolbarn på lustresa fick man se
häromdagen, då barnen i högre afdelningen af
Norrsunda folkskola i sällskap med sin lärare gjorde
en järnvägsresa från Rosersberg till Stockholm
för att bese Skansens djurvärld och
anläggningar samt Nordiska museet. Såväl
järnvägsstyrelsen som d:r Hazelius hade på ansökan
tillmötesgått med betydliga prisnedsättningar.

- En högtidlig skolhusinvigning ägde rum i
Karlskrona den 15 d:s, då f. d. länslasarettet,
som af församlingen inköpts och omändrats
till skolhus, öppnade sina portar för barnen.
Invigningstalet hölls af kyrkoherden C. A.
Andersson. En för tillfället särskildt författad
kantat sjöngs af blandad kör. En historik öfver
stadsförsamlingens skolväsende föredrogs af
lektor G. R. Schlyter, hvarefter sång utfördes
af en barnkör. Så förekom deklamation samt
afslutning med bön och sång. Det nya
skolhuset inrymmer tillsammans sex lärosalar,
hvardera för 40-60 barn. Relä kostnaden för
huset belöper sig till 49,000 kr.

- Motarbeta vår tids osunda riktning på de
religiösa och sociala områdena bör folkskolan
göra, betonar Sydöstra Värmlandskretsen, som
i fråga härom den 2 d:s antog följande
resolution: »Emedan folkskolan har till uppgift att
fostra barnen till rättsinniga medlemmar i både
kyrka och stat, så förutsätter detta, att hon
både kan och bör motarbeta de skefva och
osunda riktningar, som i synnerhet i vår tid
hota det bestående inom båda dessa områden.
Medlen härtill äro henne gifna dels i
religionsundervisningen, dels i den historiska och
fosterländska litteratur, hvilken är henne anvisad
som undervisningsämne.»

- Vid Nääs slöjdlärareseminarium afslöts
kursen n:r 63 den 11 d:s.
Afslutningshögtidlig-heten inleddes med psalmsång, hvarefter
betygsutdelningen ägde rum, omedelbart efterföljd
af direktör Salomons afskedstal till deltagarne
i kursen. På dessas vägnar framfördes
därefter till hrr Abrahamson och Salomon i
hjärtliga ord erkänsla för åtnjuten undervisning och
frikostighet af skolläraren Aqvilin från
Eren-tuna, kapten Lees från Southampton, mr
Bur-nett från Haddington och hr Sauer från Budweis.
Efter afsjungandet af seminariets festsång och
de olika nationernas nationalsånger var den
vackra afslutningen öfver.

- En vacker hedersbetygelse ägnades sistlidne
lördags afton småskollärarinnan fröken Leontine
Patersson i Göteborg. Med anledning däraf
att hon då varit i skolans tjänst i 35 år, hade
lärare och lärarinnor i skolhuset vid
Fjällgatan samlats till ett enkelt samkväm. Hr
Bergqvist skildrade fröken Paterssons skolgärning.
Tyst och obemärkt, liksom källans i skogen,
hade hennes arbete varit, men hon fanns dock
där med sitt öppna och flärdfria väsen, med
sin de små upplifvande kärleksfriskhet, med
sin solidaritet. Sedan supé intagits, uppdrog
hr Selvén en jämförelse mellan de
förhållanden, under hvilka folkskolan i Göteborg
verkade för 30 år sedan och nu. Då uppgick lä-

rarepersonalen, småskolans och folkskolans,
till 59, nu till 328; då voro lokalerna till stor
del hyrda, nu förfogar man öfver verkliga
skolpalats; då var barnantalet 2,154, nu 13,310;
då utgjorde skolkdagarnas antal i medeltal för
hvarje, barn 7,52, nu 0,i?. Musik och sång
utfördes, hvarvid särskildt för tillfället författade
verser sjöngos.

- Ett bättre samarbete mellan skolan och
hemmet önskar Södra Nerkeskretsen och har i
sådant syfte vid sitt senaste sammanträde gjort
följande uttalande: »Mötet anser, att de
orsaker, som försvåra samarbetet mellan skolan
och hemmet, äro likgiltighet, okunnighet,
fattigdom och dryckenskap; och vill mötet uttala
den förhoppningen, att samtliga lärare och
lärarinnor må aktivt arbeta för
nykterhetsverksamheten, att lärarepersonalen genom enskilda
besök i hemmen må söka skingra rådande
fördomar, samt att föredrag i uppfostringsfrågor
böra föranstaltas, och slutligen att möten
mellan lärare och barnens målsmän böra hållas.»

Sveriges allmänna
folkskollärareförening.

Valen.

a) Medlemmar i centralstyrelsen.

So. Nerkes-kretsen: de afgående.

Åhus-kretsen: dito.

Söderala-kretsen: dito.

Misterhults-kretsen: dito.

Tunaläns- Seuede- kretsen: dito.

Skredsviks- Bokenäs-kretsen: dito.

Göteborgs-kretsen: J. G. Söderberg, A.
Dalin och d:r I. A. Lyttkens i Norrköping.

Bergsjö-kretsen: J. G. Söderberg, A. Dalin
och R. Norén i Bollnäs.

b) Revisorer,

Söderala-kretsen: N. Rosengren, A. Lindén
och N. Lundahl i Lund.

Skredsviks-Bokenäs-kretsen: dito.

Misterhults kretsen: dito.

Åhus-kretsen: dito.

Göteborgs-kretsen: G. J. Gardell i Göteborg,
N. Rosengren och N. Lundahl i Lund.

S. Nerkes-kretsen: A. Lindén, N. Rosengren
och Alex. Jonsson i Stockholm.

Tyska språket vid seminarierna.

Göteborgs skolförening, som i lördags
fö-rehade frågan, antog enhälligt följande af
hr Elam Andersson föreslagna resolution:

Föreningen anser, att en begynnelsekurs i
tyska språket bör - utan förlängning af
seminarieelevernas studietid - införas vid våra
folkskollärareseminårier, dels emedan detta
skulle öfva ett gynnsamt inflytande på
modersmålets studium, dels och synnerligast emedan
kunskap i tyska språket är ett det viktigaste
medel till lärarens fortsatta utbildning till
uppfostrare och undervisare.

Rönnebergs-S. Luggude-kretsen har
besvarat frågan jakande.

Trosa kretsen: dito.

Torna-kretsen: dito.

S. Eoslags-kretsen önskar, att en
någorlunda fullständig kurs i tyska språket
införes vid seminarierna.

Bankekinds-Skärkinds-kretsen uttalade sig
i anslutning till den af Hernösandsmötet
1892 antagna resolutionen.

Vemmenhög s-kr et sen vill hafva tyska på
försök vid ett par af seminarierna, och om
försöket utfaller lyckligt, bör ämnet blifva
obligatoriskt vid alla seminarierna.

Aspelands-kretsen önskar en
begynnelsekurs i tyska språket vid seminarierna,
under förutsättning att dessas kurs däraf ej
skulle komma att förlängas.

Lärjungebibliotek.

Torna-kretsen anser, att vid årsmötena
mellan skolråd och lärarepersonal bör
denna senare söka framhålla vikten af att
i sockenbiblioteken äfven inrymmes
barn-och ungdomsbibliotek.

Rönnebergs-S. Luggude-kretsen betonar
nödvändigheten af att skolråden på bästa
sätt fylla den i folkskolestadgans § 11
föreskrifna plikten; att lärarne, där ej annat
hjälper, böra sätta sig i spetsen för en
insamling af frivilliga bidrag och att
centralstyrelsen årligen framlägger ett förslag
till inköp af lämpliga böcker.

Möten mellan skolråd

och lärarepersonal.

(Meddelanden till Svensk Läraretidning.)

Sundsvall: Mötet, som hölls den 4 d:s, pågick
i nära fyra timmar. Sex skolrådsledamöter
närvoro och deltogo med intresse i
öfverläggningarna. Följande ärenden behandlades: 1)
Vanartiga barn skulle anmälas för skolrådet,
som för hvarje särskildt fall komme att
vidtaga nödiga åtgärder. Ordföranden upplyste,
att en donation på omkring 25,000 kr. blifvit
gjord i och för upprättande af en
uppfostringsanstalt för dylika barn. 2) Gratisbespisningen
ansågs hafva haft en gynnsam inverkan på
barnen och borde alltså ta fortfara. Ett s. k.
folkkök kommer att inrättas under hösten. Där
borde skolrådet inköpa erforderligt antal
poletter att utdelas bland fattiga skolbarn. Helst
borde maten hämtas till skolan, så att barnen
finge intaga sina måltider i en skolsal. 3) För
enhet i betygssättningen för uppförande, flit.
och kunskaper skulle lärarne inkomma med
förslag. 4) Enhälligt önskade lärarekåren
sådan ändring i lärokurserna, att nya
normalplanens kurser för litt. A finge tillämpas
äfven i fråga om katekeskurserna (i st. f.
koncentriska kurser). Detta förslag bifölls. 5) Ett
parti förbrukningsmateriel skulle inköpas och
gratis tillhandahällas fattigare barn. Skolböcker
skulle ej vidare bortskänkas utan utlånas
under ansvarsskyldighet från målsmän.

Örebro: Behofvet af stadgande om dylika
möten hade här ej gjort sig kändt, alldenstund
skolrådet vid afgörandet af frågor om
undervisningen och skolans organisation redan förut
brukat inhämta Örebro skolförenings mening.
På framställning af samma förening beslöts nu,
att föräldramöten skola anordnas; att
skolrådet skall hos stadens myndigheter begära
förbud för minderåriga att under kvällarna
utbjuda tidningar eller i annat ärende uppehålla
sig på för ungdomen mindre lämpliga platser;
att vårterminens början skall tillbakaflyttas
från den l februari till den 15 januari, samt
att lärarepersonalen skall noga aktgifva på
barnens hälsotillstånd och vid behof sända
dem till vederbörande läkare för undersökning.
Dessutom beslöts, att för folkskolans räkning
subskribera på Svenska akademiens ordbok,
samt att gossarne skola befrias från gymnastik
under de dagar, då de hafva slöjd.
Skolrådsordföranden afslöt mötet med ett tack till
lärarepersonalen för det intresse för sitt kall,
den under öfverläggningen ådagalagt, och han
hyste det hopp, att hvad man nu beslutat
skulle innebära nyttiga reformer för skolan.

Stoby, Krist.: De båda afdelningarna af Stoby,
Ballingslöfs och Röinge folkskolor komrna
hädanefter att hvardera omfatta två årsklasser i
stället för såsom hittills en årsklass i den nedra
och tre i den öfra afdelningen.
Slöjdundervisningen för flickor skall från och med nästa
års början införas vid samtliga skolor i
distriktet. Under vårterminen skall undervisas i
»nyttig slöjd», såsom stickning, sömnad och
lagning, samt under den kortare höstterminen
i »lyxslöjd», såsom virkning och broderi.

Öfverkalix: Till mötet hade infunnit sig en
skolrådsledamot jämte ordföranden samt 12 af

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0471.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free