- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
468

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 38. (612.) 20 september 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

468

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 38

distriktets 13 lärare och lärarinnor. Man
uttalade sig för att alla barnen skulle hafva egna
böcker, men på grund af svårigheter vid
reformens genomförande beslöt man, att för de
obemedlade skulle det nuvarande
utlåningssystemet tills vidare fortgå. Af betydelse för
åstadkommande af en förbättrad skolgång ansågs
vara, att undervisningen gjordes
intresseväckande, att läraren ställde sig i förbindelse med
hemmen, samt att skolrådets ledamöter
emellanåt besökte skolan.

Valleberga, Krist.: Förslag väcktes om att hos
kyrkorådet göra förfrågan, ’huruvida af
kyrkokassan kunde årligen lämnas ett belopp till
förbättrande af församlingens sockenbibliotek.

Dödsfall.

L. P. Nilsson f- Den 13 dennes afled
i Växjö adjunkten vid
folkskollärareseminariet därstädes fil. kand. Lars Petter Nils-’’
son i en ålder af 44? år. Den aflidne
angreps för en tid sedan af en tärande
sjukdom men fortfor dock, trots uppmaningar
från flera vänner, att tjänstgöra till slutet
af förra vårterminen, då han nödgades
nedlägga sitt arbete. Efter en tid af skenbar
förbättring ändade en blodstörtning hans
lif. N. var bördig från Halland och född
1849. Efter afslutade akademiska studier
ägnade han sig åt undervisningens tjänst
och blef år 1879 utnämd till adjunkt vid
Växjö seminarium. Dessutom biträdde han
som lärare vid landstingets
småskoleseminarium därstädes. Han gjorde sig kand
som en nitisk lärare, hvilken med lif och
intresse ägnade sig åt sitt arbete. Äfven
kommunens angelägenheter intresserade
honom, hvilket gjorde, att han var ledamot
af drätselkammaren och af
stadsförsamlingens skolråd. N. sörjes af en åldrig
moder och en stor vänkrets.

C. J. Cleve f. Gymnastikläraren vid
Linköpings allmänna läroverk och
Linköpings folkskollärareseminarium Carl Johan
Cleve afled den 14 d:s i en ålder af 54
år. G. var född 1839, genomgick
gymnastiska centralinstitutet och anställdes
därefter som ordinarie gymnastiklärare vid
läroverket 1880 och vid seminariet 1884.
Han efterlämnar maka och fyra barn.

P. A. Carlberg f. I Kvistbro
klockaregård afled den 11 d:s klockaren och
organisten Per August Carlberg i en ålder
af 61 Vs år. C. aflade
folkskollärareexamen i Strängnäs 1852 och anställdes 1854
som ordinarie lärare i Kvistbro. Han
sörjes närmast af änka och tvänne barn.

Johan Engman f- Den 16 dennes
afled i Båtstorp, Hällestads församling, Östg.,
folkskolläraren Johan Engman efter ett
flerårigt lidande i en ålder af 45 år.
Engman föddes i Gammalkil den 6 september
1848. Tidigt började han det arbete, åt
hvilket han med hela sin själ hängaf sig.
Efter slutade studier vid Linköpings
seminarium var han vikarius i Östra Ryd,
Askeby m. fl. ställen, hvarefter han sökte
och erhöll plats i Hellestad år 1872. Hans
verksamhet i skolan var präglad af nit,
trohet och kärlek och skall därför varda
till välsignelse. Varmhjärtad, trofast och
tillgifven hade han förvärfvat en talrik
vänkrets, som nu jämte hans efterlefvande

hustru, son samt elever stå sörjande vid hans
graf. Under de fyra sista åren hade han till
följd af sin sjukdom (sviter efter influensan)
nödgats hålla biträde.

Engmans skola var belägen i en aflägsen
skogstrakt af församlingen, men genom sin
flit och sitt skönhetssinne hade han genom
en väl ordnad trädgårdsanläggning gjort
sitt hem till en oas i öknen. Frid öfver
hans stoft! R.

Fria ord*

Kamrater!

Som synes af annonser i denna tidning,
håller än den ena, än den andra kretsföreningen
i S. A. F. sitt årsmöte. Nyttan i många
afseenden af dessa m. fl. Skolmöten har ofta i
denna och andra tidningar blifvit kraftigt och
obestridt framhållen. Därom behöfva vi alltså
ej mycket orda. Men hvad som tyckes
behöfva sägas är ett dundrande: »Gif akt!»

Ocrh hvarför? Jo, emedan mötena i
allmänhet äro för fåtaligt besökta. Vi halfsofva ännu.
»Vakna upp, du som sofver!» Ja, låtom oss
gnugga sömnen ur ögonen, att vi må kunna
se klart på tingen och företeelserna omkring
oss!

Om vi det göra, skola vi snart finna, att en
storartad strid äfven på folkskolans gebit
försiggår i vårt land; men ock förstå, att vi i
denna kamp ej blott må vara passiva
deltagare - d. v. s. icke endast mottagare af
kulturkampens frukter, utan ock framför allt
aktiva eller stridande.

Bäst kunna vi kanske deltaga i denna strid
genom mötena. Må vi då försöka ställa så,
ärade kamrater, att vi alla kunna deltaga i
våra möten, hvar och en på sin ort. Göra vi
så, blifva vi flitiga deltagare i kretsmötena,
fostra vi oss ock till det, som mer är - till
villiga och skickliga deltagare i de större för
hela folkskollärarekåren gemensamma mötena.

Ingen är närmare skolarbetet, ingen beröres
af folkskolans utveckling så mycket som just
vi lärare. Ingen bör därför heller vara mera
intresserad af företeelserna på skolans område
än vi.

Låtom oss icke glömma, att ingen visar
folkskolan annat än nödtvunget intresse eller tar
vidare notis om henne, än man måste, om
lärarne själfva visa sig liknöjda i
skolangelä-genheter. Vi böra vara vägvisare på detta
område och gå i spetsen.

Må vi ej heller förgäta, att sammanslutning
är dagens lösen på alla områden. Det bör
vara det icke minst inom skolans. Vilja vi
vinna något såsom vägvisare, måste vi göra
som alla andra: sammansluta oss. Må vi ropa
till hvarandra: »Förgät mig ej!» Men på det
vi skola vilja höra och kunna höra detta rop,
behöfva vi närma oss till hvarandra. Ett
sådant närmande sker vid mötena, små eller
stora. Där lära vi oss känna, att vi behöfva
hvarandra.

Annonser om mötena, kretsföreningarna,
Sveriges allmänna folkskollärareförening, vårt
eget intresse, vår folkskola - allt detta
ropar till oss: »Förgät mig ej!»

Därför, kamrater, för exemplets, för
sammanhållningens, för vår egen och för vår folkskolas
skull, låtom oss hörsamma ropet och visa, att
vi äro vakande, bevarande och stridande.

Ehå,
folkskollärare.

Breflåda.

(Meddelanden och förfrågningar i bref och å brefkort,

som icke äro undertecknade med afsändarens namn och

adress, lämnas utan afseende.)

/. P. R. Svensk Läraretidnings sångbok fås
vid rekvisition af minst 10 ex. för 30 öre (eljest
40 öre). Det strider alldeles mot bokens syfte
att arrangera sångerna fyrstämmigt.

H-n. 93. 1) Naturligtvis får icke en lärare
taga sig tjänstledighet utan att fråga skolrådet

därom - äfven om han själf skaffar vikarie,
2) Vikarie är den, som tillfälligt (t. ex. vid
ordinarie innehafvarens sjukdom) bestrider en å
ordinarie stat uppförd tjänst; extra ordinarie
är den, som’innehar anställning vid icke
ordinarie plats (finnes endast undantagsvis på
landsbygden). 3) Nej.

Greta. Skolrådet äger vid förslags
upprättande taga hänsyn till: 1) gudsfruktan; 2)
sedliga egenskaper, 8) kunskaper, och 4)
undervisningsskicklighet.

Lasse. 1) Antingen af hela skolrådet eller
af ordföranden »å skolrådets vägnar». 2) Väl
knapphändigt. Det bör i fullmakten åtminstone
stå, att Ni är utsedd till ordinarie lärare, och
att valet skedde vid kyrkostämma.

Adolfus. 1) Nej. 2) Nej. 3) Nej.

V. P. 1) Härom råda delade meningar. 2)
Ja, därest ej annorlunda finnes bestämdt i t.
ex. kyrkostämmoprotokoll.

H. P. Ja.

Tjårve. 1) och 2) Lagenligt. 3) och 5)
Omöjligt för oss att bedöma. 4) Hos
länsstyrelsen.

Floda. 1) Obekant för oss. 2) Nej. 3) Ej
tillbörligt.

B. N. Ordinarie lärare eller lärarinna
uppbär lön pr kalenderår, oafsedt lästiden.

Mattis. 1) Nej. 2) Ja. 3) Endast i augusti.

Västgöte Går nog ej för sig. Bäst att
skolrådet skrifver till pensionsinrättningen och hör
sig för.

Minneslista.

Sept.

23. Sydvästra Nerkes kretsförenings möte i
Hasselfors.

- Stockholms folkskollärareförenings möte i

Stockholm.

26. Hisingskretsens möte i Björlanda.

- Sydöstra Helsinglands kretsförenings möte

å Broberg.

27. Norra Ångermanlandskretsen möte i Sjä-

levad.

29. Västerbergslagens lärareförenings möte i

Ludvika.

30. Södra Älfsborgs läns skolförenings möte i

Borås.

- Bergslags kontrakts lärareförenings möte

i Finspång.

- Kristianstadsortens lärareförenings möte i

Kristianstad.

- Strängnästraktens lärareförenings möte i

Strängnäs.

- Ronnebykretsens möte i Ronneby.

Familjenotiser.

Vigde.

Folkskolläraren Ture Petersson och Frida
Sandberg, Linköping, 10 sept.

J. A. Gahnström och Brita Cederlund,
Hafd-hems kyrka, 21 aug.

Född.

Maria och Efraim Thomssons dotter,
Stenkumla, 6 sept.

Död.

Kantorn Anton Hjalmar Lindahl, Mörrum, i
16 sept., 79 år.

Lediga tjänster.

Förenade.

Tveta, Vrml, skoll.- (flytt.), kl.- o. org.-tj.,
ny ansökn., 60 d. fr. 14 sept., skoll.-1. enl. 1.,
kl.- o. org.-l. 200 kr., adr. Seffle. (Se
annonsen !)

Vid folkskolan.

Falkenberg, lärare, före 15 nov., 1. enl. L,
adr. Falkenberg.

Öfver-Luleå, Nbtn, flytt., ny ansökn., 60 d.
fr. 13 sept., 1. enl. 1., adr. Boden.

Öfver-Selö, Södm., lärarinna, 60 d. fr. 15
sept., 1. enl. L, adr. Öfver-Selö.

Hastad, Mim., framd. fören. m. kl.- o.
org.-tj., 60 d. fr. 18 sept, skoll.-l. enl. L, adr.
Örtofta.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0472.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free