- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
479

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 39. (613.) 27 september 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 39

SVENSK LÄRARETIDNING.

479

Uteslutande för slöjdundervisningen voro
anställda 6 lärare och 6 lärarinnor.

Kostnaderna uppgingo i medeltal för
hvarje skolpliktigt barn, om skollokaler och
undervisningsmateriel frånräknas, till 20
kr. 28 öre mot 19 kr. 85 öre år 1891.

Tjänsters tillsättning.

Förslag1. Till klockarebefattningen i
Ifö-Kiaby, Krist, (skall innehafvas af prästman):
1) v. pastorn H. Ek i V. Vram, 2) pastor V.
Simonsson i Svedala, 3) regementspastorn G.
O. H. Lundh.

- Till lärarinnetjänsten vid Botarsbo
folkskola, Valö, Sthm: 1) Agnes Liljegren i
Hernösand, 2) Anna M. Nilsson i Skara, 3) Selma
Andersson i Ekeby.

Valde. Till folkskollärare, klockare och
organist i Västermo, Södm.: N". J. Gustafsson i
Gällaryd, Jönk., med 2,179 röster. (E. T.
Nor-mell i Orlunda erhöll 304 röster.)

- Till folkskollärare i Linköping: e. o.
läraren därstädes A, P. Törnell med 7,560 röster.
(R. G. Gustafsson i Arboga erhöll 3,046 röster.)

- Till folkskollärarinna i Uddevalla: Selma
Gustafva Olofsson i Skara med 1,404 röster.
(Malla Engström i Södertälje Jandsförs:g fick
631 röster.)

- Till biträdande lärarinna vid Sandö
folkskola, Bjärtrå, Vnrl.: Maria Vestberg från
Hernösand.

- Till lärarinna vid Lindsbro mindre
folkskola i Österuåla, Vstm.: Gerda Andersson i
Strängnäs. (7 sökande.)

- Till lärarinna vid en mindre folkskola i
Borsta, Sthm: Agnes Malmen i Oskarshamn.
(3 sökande.)

- Till småskollärarinna i Bjärtrå, Vnrl.:
fru Tilda Rislund i Nätra.

- Till småskollärarinna i Rödeby, Blek.:
Ida Magnusson. (3 sökande.)

-: Till småskollärarinna i Axberg, Öreb.:
Augusta M. Pettersson i Lommaryd, Jönk. (11
sökande.)

Organistexamen har aflagts i Karlstad af
folkskolläraren Reinhold Bystedt från By
församling.

- Folkskoleinspektören C. f?. Sunde// är
utnämd till kyrkoherde i Västra Stenby
församling, Östg.

- Ett extra nådar har beviljats klockaren
i Hishults och Fagerhults församlingar Ingemar
O. Lindblads änka och barn.

- Frånökretsen har till ordförande nyvalt
hr J. Nordling i Kramfors och till sekreterare
hr M. Tennman å Sandö.

- Ystadstraktens skolförening har delat sig i
två kretsar, en för staden och en för den
kringliggande landsbygden. 15 nya ledamöter hafva
redan inträdt i den senare.

- En uppsättning af slöjd ver k ty g har
Önne-stads slöjdseminarium öfverlämnat till
Helsingborgs folkskolor såsom bidrag till den
utvidgade slöjdundervisningen därstädes.

- Till sånglärare vid Göteborgs folkskolor hafva
antagits bassångaren Otto Edberg och
styck-junkaren vid Göta artilleriregementes
musikkår Oskar Lemming.

- För skolhusbyggnad har Ornö församling i
Stockholms län erhållit tillstånd att upptaga
ett amorteringslån å 1,500 kr. och Laholms
landsförsamling ett dito å 2,500 kr.

- Folkskoleinspektören fil. lic. Malte
Hamn-ström har hos k. m:t anhållit, att han måtte
förklaras behörig att söka lärarebefattning vid
rikets allmänna läroverk, ehuru han icke
genomgått föreskrifven profårskurs. K. m:t har
icke funnit skäl bifalla berörda ansökning.

- S kol lärare p rof för slutna dörrar hölls för
någon tid sedan i Vidtsköfle, då prof aflades
för besättande af lediga lärarebefattningen i
Segesholm. Oaktadt en större del
församlingsbor infunnit sig jämte pastoratets skollärare

för att afhöra profvet, blefvo de samtlige af
kyrkoherden helt enkelt bortvisade under
förklaring att endast skolrådet ägde tillträde till
dylika prof, skrifver Y. All.

- Statens slöjd instruktör J, Valländer har
förordnats att under innevarande höst verkställa
sådana inspektioner öfver
slöjdundervisnings-anstalterna inom Skaraborgs och Kristianstads
län, som k. brefvet af den 10 april 1885
föreskrifver.

- Ett lifligt folkskollärareval ägde rum i
Linköping i måndags e. m. Valet, som föregåtts
af en stark agitation, pågick icke mindre än
fyra timmar. De röstande voro delade i två
partier, hvilka strängt höllo på sina
kandidater. Resultatet delgifves här ofvan.

- Såsomo medel mot ojämn skolgång
rekommenderar Åhuskretsen skolråds, lärares och
föräldrars samverkan med hvarandra och
till-lämpning af skollag och skolreglemente, samt
att vid examenstillfällen lifligt framhålles såväl
de ordentliga barnens flit som de oordentligas
försumlighet.

- För sedlighetsbrott mot minderåriga
skolflickor har folkskolläraren S. P. Svensson i
Gislaved häktats och införpassats till
länscellfängelset i Jönköping. S. är född 1835 och har
varit lärare i Gislaved allt sedan 1870. Han
lär hafva erkänt sin brottslighet, hvilken
fortgått i icke mindre än omkring 11 år.

- En grundlig reparation har Gislöfs
folkskolehus, Mim., undergått, hvarigenom såväl
skolsal som lärarebostad blifvit försatta i
tidsenligt skick. Öfverinseendet öfver arbetet har
varit uppdraget åt skolrådet, som på ett
synnerligen förtjänstfullt sätt fullgjort detta sitt
uppdrag, skrifves till Sv. Ltg.

- En minnesgåfva öfverlämnades den 18 d:s
till folkskolläraren A. Sahlberg i Vinninge,
som då firade sin födelsedag. Hos honom
samlades då skolrådets ordförande samt de
flesta af skolrotens medlemmar för att bringa
honom sitt tack för 20-årigt troget arbete i
församlingen. Därvid öfverlämnade ordföranden
till hr S. en kaffeservis och en penningsumma
i guld - i allt till ett värde af öfver 260 kr.

- De besvär, som af 20 lärare vid Malmö
folkskolor anförts öfver dem tilldelad »erinran»,
hafva af Lunds domkapitel icke upptagits till
pröfning på den grund, att klagandena icke
vid sina besvär fogat det af dem utgifna
intyg, på grund hvaraf de tilldelats erinran.
Kyrkostämmoförordningen nämner endast, att
»det öfverklagade beslutet» skall bifogas, och
vi förmoda, att klagandena ställt sig denna
föreskrift till efterrättelse.

- Om läroböcker i svenska språket och
räkning har Nyköpingskretsen på förslag af en
granskningskommitté uttalat sig sålunda, att i
det förra ämnet äro J. J. Dalströms, K. 0.
Sjölanders och D. A. Sundéns språkläror de
lämpligaste, hvarvid kretsen gifvit förord åt den
förstnämda. I det senare ämnet
rekommenderas Alfr. Bergs, Larsson-Lundahls, J. E.
Johanssons och Sjölander-Vinländers räkneböcker
samt för småskolan Nordlunds mindre
räkne-häfte.

- Bollnäs-Arbrå-kretsen behandlade vid möte
den 16 d:s frågan om hvad som bör göras till
förekommande af den oseden, att barnen lämna
skolan, innan de ens inhämtat minimikursen.
Sedan flera lärare framdragit faktiska exempel
på att barn verkligen fått lämna skolan med
underhaltiga kunskaper, utan att hvarken
fattigdom eller bristande begåfning varit orsaken,
och en liflig diskussion förts, antogs följande
resolution: »Kretsen uttalar som sin önskan
att skolrådet måtte tillse, att föreskrifterna i
folkskolestadgans 47:e och 48:e §§ efterlefvas.»

- Ett nytt folkskolehus, uppfördt af sten för
en kostnad af något öfver 15,000 kr., invigdes
i Hed, Vstm., med höstterminens början.
Skolhuset, som har en vacker belägenhet,
innehåller två ljusa lärosalar med rymliga tamburer
samt bostad för lärare (tre rum och kök) och
bostad för biträdande lärarinna (ett rum och
kök). Det smakfullt uppförda huset är ett
talande bevis för församlingens offervillighet för
sitt skolväsende, då den redan förut hade

en ganska betydande skolbudget, skrifves till
Sv. Ltg.

- Ett lärarebibliotek, det första inom länet,
kommer enligt beslut vid Falkenbergskretsens
folkskoleförenings ordinarie årsmöte den 16 d:s
att bildas i Falkenberg. Förslag om
bibliotekets inrättande har länge varit å bane, men
först nu hade saken avancerat så långt, att
planen kunde realiseras. Biblioteket är ämnadt
inrymma förnämligast pedagogiska arbeten
samt för öfrigt vidlyftigare och dyrbarare verk,
som för den enskilde läraren äro för
kostsamma att anskaffa. Genom att till
»Falkenbergskretsens lärarebibliotek» erlägga l kr. årligen
och 3 procent af det lånade arbetets
boklåds-pris äger en hvar föreningsmedlem rätt att
begagna biblioteket.

- Inför häradsrätten var i förra veckan
Råby-Rönö församling, Södm., instämd af sin
folkskollärare, klockare och organist. Denne
yrkade utbekommande af åtskilliga löneförmåner
samt ersättning för en del göromål, sorn ej
tillhörde någon af hans befattningar, uppgående
till sammanlagdt med räntor omkring 4,500
kr. Hans fordringsanspråk sträcka sig så långt
tillbaka som tilf år 1862. Rätten förklarade
emellertid, att målet icke vore af sådan
beskaffenhet, att det kunde af häradsrätten
upptagas till pröfning. Käranden fick godtgöra

j församlingens kostnad i målet med 25 kr.
(Äfven om målet upptagits, är gifvet, att
lä-I rarens anspråk för tiden utöfver de 10 senaste
! åren, skulle lämnats alldeles obeaktade.)

Sveriges allmänna
folkskollärareförening,

Valen.

a) Medlemmar i centralstyrelsen.
\ Stockholms-kretsen: de afgående.
i Frånö-kretsen: dito.

| Nyköpings-kretsen: * dito.
j Ystadstraktens krets: dito.
i Rö mele-kretsen: dito.

| V. Jämtlands-kretsen: dito.
| Bollnäs Arbrå-kretsen: Alfr. Dalin, Fr. Berg
! och R. Norén i Bollnäs.

i Hedemora-kretsen: J. G. Söderberg, Alfr.
j Dalin och O. Salomon å Nääs.

b) Revisorer.

Stockholms-kretsen:- A. Lindén, N. Lundahl
i Lund och N. Rosengren.

Ystadstraktens krets: dito.

Frånö-kretsen: dito.

Bollnäs-Arbr å-kretsen: dito.

Hedemora-kretsen: de förut varande.

Nyköpings-kretsen: A. Lindén, N. Lundahl i
Lund och N. G. Ljunggren i Nyköping.

Romele-kretsen: A. Lindén, N. Rosengren
och Hj. Berg i Stockholm.

V. Jämtlands-kretsen: Alex. Jonsson i
Stockholm, A. Lindén och N. Rosengren.

Tyska språket vid seminarierna.

Stockholms-kretsen har instämt i elfte
allmänna folkskolläraremötets resolution.
Ystads-kretsen: dito.

Kyrkomötet.

Tillsättning af förenade tjänster.

Mot det i n:r 38 återgifna förslaget till
ny kungörelse angående förbud att
samtidigt söka flera organist- och
klockarebefattningar har kyrkomötet förklarat sig ej
hafva något att erinra.

De fyra öfriga förslagen hafva
behandlats af kyrkolagsutskottet och torde
förekomma till afgörande i kyrkomötet vid
dagens plenum. Förslagen hafva tillstyrkts
med några i sak tämligen oväsentliga
ändringar. Den viktigaste är, att i förslaget

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0491.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free