- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
488

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 40. (614.) 4 oktober 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

488

SVENSK I AllAEETJDMNG.

N:r 40

Ett godt handtag

har det nästa sommar i Västerås
sammanträdande stiftsskolemötet erhållit af
landstingen i Västmanlands och
Kopparbergs län. Hvartdera landstinget har
beviljat 300 kr. för mötet, hvarjämte
Västmanlands läns landsting anslagit 400 kr.
till en skolslöjdutställning vid mötet. Ett
vackert föredöme för andra landsting.

En uppmaning

till skolråd och lärare att subskribera å
Svenska akademiens ordbok öfver
svenska språket före oktober månads slut
återfinnes i annonsafdelningen i dagens
nummer. Som bekant skall detta natio
nål verk börja utgifvas under innevarande
år, och för den händelse 2,000
subskri-benter anmält sig före första häftets
utgifvande, lämnas verket för ett betydligt
billigare pris.

Den allmänna
folkskollärareföreningen och kyrkomötet

hafva i fråga örn behöfligheten af
garantier, så. att icke folkskolläraretjänst
förenas med klockarebefattning under hvilka
för folkskolläraren bindande villkor som
helst, visat sig hysa liknande
uppfattning. Såsom synes här längre fram har
kyrkomötet godkänt det af k. m:t
framlagda lagförslaget i ämnet, hvilket
utarbetats på grund af petition från Sveriges
allmänna folkskollärareförening.

Svensk Läraretidnings sångbok

fås fortfarande gratis, då tidningen
beställes för tidrymd, som omfattar tredje
kvartalet, hvilket meddelas på grund af
ingångna förfrågningar. Genom att med
2 kr. prenumerera å Svensk
Läraretidning för senare halfåret erhålles alltså
bland annat sångboken, festnumret med
anledning af sommarkurserna i Uppsala
samt åtskilliga porträtt och artiklar med
anledning af svenska folkhögskolans
25-årsjubileum instundande november
månad,

Alldeles obehöfiigt

finner Svenska Morgonbladet det af
kyrkomötet beslutade tillägget till
folkskolestadgan rörande gift lärarinna.

Säkert är - fortsätter tidningen - att
ett dylikt tillägg alldeles afgjordt skalle
komma att bidraga till att försämra
lärarinnornas ställning i rättsligt och
ekonomiskt afseende. Mången lärarinna skulle,
särskildt om hon visste sig af någon
anledning vara misshaglig för skolrådet eller
församlingen, icke våga ingå äktenskap af
fruktan att blifva skild från en
verksamhet, som hon kanske älskar, och för
hvilken hon med mycket arbete och under
dryga kostnader gjort sig kompetent.

Svensk Läraretidning*
utgifves i dag i två nummer, A och B. Det
sistnämda innehåller annons med profsidor
å Psalm- och evangeliebok för skolor,
redigerad af kyrkoherden H. G. Blumenberg.

Folkskollärarinnornas rättsliga
Ställning". Vid Strängnästraktens
lärareförenings möte sistlidne lördag öfverlades
om, huruvida något uttalande från
lärarepersonalens sida borde göras med
anledning af kyrkomötets nyss fattade beslut
angående lärarinnornas rättsliga ställning.
Då ärendet ansågs vara en kårens
gemensamma angelägenhet, i det att det här vore
fråga om att göra ställningen för en viss
del af kårens medlemmar mera osäker än
den nu redan vore, beslöt föreningen
uppdraga åt sin styrelse att ingå till
centralstyrelsen för S. A. F. med anhållan, att
denna måtte, ifall omständigheterna så
gestaltade sig och centralstyrelsen funne
sådant lämpligt, förbereda ärendet samt
han-skjuta fr.ågan till kretsarnas yttrande i den
form centralstyrelsen funne lämplig.

Det framhölls under diskussionen, att
frågan indirekt äfven rörde
småskollärarinnorna. Ifall det blefve lag på att kunna
afskeda folkskollärarinnor, som gifte sig,
skulle det nämligen helt visst blifva
allmän praxis att i liknande fall äfven
afskeda de redan ’nu afsättningsbara
småskollärarinnorna, af hvilka många såsom
gifta med folkskollärare tjänstgöra i skolan
och därmed bidraga till familjens utkomst.

Icke tillsatt i laga ordning".
Vinslöfs församlings skolråd begärde hos
direktionen öfver folkskollärarnes
pensionsinrättning beslut angående den
pensionsrätt, sorn kunde tillkomma folkskolläraren
J. Nilsson. Af handlingarna inhämtades:

att N., som är född 1838, efter aflagd
folkskollärareexamen tjänstgjort såsom
folkskollärare i församlingen allt sedan den l maj 1861;

att N. till en början den 17 febr. 1861 valts
till innehafvare af berörda befattning på ett
års tid från den l maj och sedermera därtill
valts den 29 dec. 1861 för fem år, dels ock,
efter det församlingen å kyrkostämma den 26
dec. 1864 beslutat att dädanefter som dittills
välja folkskollärare för fem år i sänder, den
15 oktober 1865 på fem år från deri 15 juni
1867, samt

alt Vinslöfs församling å kyrkostämma den
19 mars 1888 godkänt en af skolrådet gjord
förklaring, att Nilsson »såsom ordinarie»
innehaft sin folkskollärarebefattning fr. o. m. deri
l maj 1861.

Då Nilsson icke blifvit i den uti
folkskolestadgan föreskrifna ordning
vederbörligen antagen till ordinarie folkskollärare,
fann direktionen N. icke vara berättigad
till pension från folkskollärarnes
pensionsinrättning.

Häri sökte Nilsson, med hvilken
Vinslöfs församling instämt, ändring hos k.
m:t med anhållan tillika, att därest
besvären ej vunne bifall, k. m:t täcktes af nåd
tillåta Nilsson att, utan hinder däraf att
han icke blifvit i vederbörlig ordning
antagen till folkskollärare, räkna sig sin
tjänstgöringstid vid Vinslöfs folkskola till godo
såsom ordinarie tjänsteår.

På tillstyrkan af direktionen har k. rn:t
- då N. allt sedan pensionsinrättningens
tillkomst varit upptagen som församlingens
ordinarie lärare och vederbörliga
pensions-afgifter för hans tjänst blifvit erlagda -
medgifvit, att Nilsson må räkna tjänsteår
såsom ordinarie folkskollärare fr, o. m.
den l maj 1861; vid hvilket förhållande,

och då frågan om Nilssons pensionsrätt
sålunda kommit i förändradt skick, k. m:t
funnit godt visa ärendet åter till
direktionen, som äger att, utan hinder af sitt förra
beslut, taga berörda fråga under förnyadt
öfvervägande.

Fortsättningsskola en dag i
veckan. På därom af Kyrkas församling gjord
ansökning har k. m:t medgifvit, att den
omständigheten, att undervisningen i en
fortsättningsskola i församlingen komme att
medde]as under 4 veckor med 30 timmar
i en följd från vårterminens början och
därefter 5 lördagar under samma termin
samt lika många lördagar under
höstterminen med 6 timmars läsning om dagen,
icke må utgöra hinder för församlingen att
erhålla statsbidrag till nämda skola enligt
kungörelserna den 11 sept. 1877 <5ch den
29 april 1886.

Dispens. Småskollärarinnan i Värmdö
församling Sofia Lindegren har anhållit,
att hon, som aflagt examen vid
småskoi-lärarinneseminariet i Karlstad och
genomgått sjunde klassen af »Primär ,
elernen-| tar- och praktiska skolan» i Stockholm
; samt tjänstgjort dels såsom
småskollära-| rinna i By församling under åren 1883 -
85, dels såsom vikarierande lärarinna i
Stockholms folkskolor tidtals under åren
| 1886-88, dels såsom vik. lärarinna vid
j folkskola och såsom småskollärarinna i
Värmdö församling under de senaste två
ären och för sin omförmälda tjänstgöring
erhållit goda vitsord, måtte förklaras
behörig att söka och innehafva ordinarie
folk-j skollärarinnebefattning inom Värmdö
di-| strikt af Stockholms län.
| K. m:t har på det sätt bifallit
ansök-| ningen, att Sofia Lindegren må anses
behörig att söka och innehafva ordinarie
lärarinnebefattning vid folkskola inom Värmdö
distrikt i Stockholms län, under villkor att
hon vid ett statens
folkskollärarinneseminarium å tid, då afgångsexamen därstädes
förrättas, vid anställdt förhör visar sig äga
erforderliga kunskaper i kristendom,
pedagogik och metodik samt aflägger praktiskt
undervisningsprof, som godkännes.

Om fortbildningskurser för
folkskolans lärarepersonal öfverlades vid
Strängnäskretsens möte sistl. lördag.

Hr Otto Bejbom inledde ärendets
behandling med ett längre intressant föredrag,
hvari lämnades en historik öfver
lärare-bildningsfrågan och en sympatisk skildring
af de nyss afslutade sommarkurserna vid
Uppsala universitet. Talaren ansåg
dessa kurser vara af beskaffenhet att kunna
väl fylla det behof, som inom
folkskollärarekåren förefinnes i afseende på fortsatt
utbildning för kallet.

Efter en stunds öfverläggning antogs
följande af inledaren föreslagna uttalande:

Då sådana fortbildningskurser som de under
innevarande år vid Uppsala högskola hållna
synas vara af beskaffenhet att fylla det
önskningsmål i afseende på fortsatt utbildning, till
hvilket lärarne vid Sveriges folkskolor i åratal
sträfvat, vilja föreningens medlemmar uttala
önskvärdheten af att deltagandet i kommande

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0500.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free