- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
489

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 40. (614.) 4 oktober 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 40

SVENSK LÄRARETIDNING.

489

fortbildningskurser^ vare sig de vid Uppsala
högskola eller å annan ort anordnade,
måtte i långt större utsträckning än hittills kunna
begagnas af Södermanlands folkskolors
lärarepersonal, och att| länets landsting för detta
ändamåls vinnande måtte för ett visst antal
lärare och lärarinnor, hvilka önska besöka dessa
kurser, anslå kostnadsbidrag att utgå med 25-
50 kronor åt hvardera.

Fortbildningskurserna i Sydsverige

röna intet tillmötesgående från Malmöhus läns
landstings sida. Under innevarande
sommar har på de tre södra landstingens
bekostnad i Lund varit anordnad en
fortbildningskurs för äldre folkskollärare. Till
denna kurs hade Kristianstads och Blekinge
läns landsting beviljat anslag för tre år,
Malmöhus läns däremot blott för
innevarande år. Med anledning häraf hade
kyrkoherden Z. Ahlin i Ystad i motion
föreslagit, att sistnämda landsting måtte för
fortbildningskursens fortsättande bevilja 1,000
kr. Tör hvartdera af åren 1894 och 1895.
På yrkande af riksdagsmännen Sjölin och
Ivar Månson samt förre riksdagsmannen
Lars Pålsson blef motionen med 55 röster
mot 19 afslagen.

En annan motionär, hr Bengt Henriksson
i Vinstorp, hade hemställt, att landstinget
måtte för 1894 bevilja ett anslag af 500kr.
att användas som ersättning åt de lärare,
hvilka hålla föredrag vid den
föreläsningskurs, som är afsedd att hållas å
folkhögskolan Hvilan nästa sommar, på det att
föreläsningarna måtte kunna blifva afgiftsfria för
lärare och lärarinnor vid folkskolor,
småskolor och folkhögskolor. Hr P. P. Vallin
(f. d. folkskollärare) yrkade afslag, hvilket
äfven blef landstingets beslut.

Göteborgs folkskollärares
fortbildningskurser togo sin början för
denna termin under förra veckan.
Läroverksadjunkten H. Kabner undervisar i
tyska språket, och har till deltagande i
dessa lektioner ett trettiotal antecknat sig.
Till åhörande af d:r J. M. Ambrosii
föreläsningar öfver filosofiens historia hafva
omkring 150 anmält sig. Dessa
föreläsningar börja nästa lördag.

Huru skall man lära barnet
lydnadens plikt? Härom yttrade nyligen
i ett föredrag norske skolmannen Matias
Skard följande:

Man bör icke utdela för många befallningar,
ty då glömmer man ofta tillse, huru de
utföras. Man måste inskränka föreskrifterna till
de nödvändigaste. Då går det lättare att
genomföra det eller det budet eller förbudet.
Det skall vara så, att barnen veta, att när
något är sagdt, måste det obetingadt ske. Alla
befallningar måste peka mot samma punkt: att
göra barnet till en god människa. Och sedan
en befallning är gifven, får intet vacklande
äga rum.

Det är ofta så, att far säger ett och mor ett
annat. Eller ändra föräldrarna sig från den
ena dagen till den andra. Hvad skall det då
bli af barnet? Det finner aldrig en befallning
allvarligt menad, drages så till olydnad och
får ett oroligt sinne.

Hvarje gång barn vänjas vid tillit till
föräldrarnas ord, lär man det tro, och tilliten
väckes genom att föräldrarna hålla ord. När
något är sagdt, skall det stå fast. Då slippa
föräldrarna också gråt och kink, hvarmed
barnen så ofta - beklagligtvis - få föräldrarna
att ändra sig.

Föräldrarna äro barnets ledare vid
uppfostran. Lärarne äro blott en tillfällig stötta
därvidlag. Hvad far och mor hålla sig till,
håller också barnet sig till. Men
hundratusen-den barn växa upp utan att ha känt kärlek
eller lärt sig lydnad, och sådana barn äro att
beklaga.

Ett inkast mot folkhögskolans
arbete, som ofta gjorts och göres, besvaras
af folkhögskoleföreståndaren H. Odhner i
hans nyss utgifna återblick på
Östergötlands folkhögskolas 25-åriga verksamhet
sålunda:

I vår tid, som så utmärker sig genom stark
utveckling på det materiella lifvets område,
har man nog klart för sig, att den, som skall
ägna sig åt s. k. kroppsarbete, behöfver
utbildning för sitt blifvande yrke, behöfver
fackkunskaper och därutöfver hafva fått undervisning
i skrifning, räkning, bokhåileri o. d. Men mera
behöfves ej. Det är »opraktiskt», heter det,
att vilja gifva åt t. ex. landtbrukaren eller
handtverkaren litet kunskap i historia,
statskunskap, geografi, litteratur, naturlära.

Vi fråga häremot: ligger ej i den starka
materiella utvecklingen en fara för ensidighet?
Är det ej »praktiskt» att vända hågen till
ädlare njutningar än rent materiella? Är det ej
»praktiskt», att folkets ögon i någon mån
åtminstone öppnas och dess sinnen lifvas af
forskningens stora resultat och konstens
skapelser? Är det ej »praktiskt» att gifva de unga
så mycken inblick uti mänsklighetens
utveckling, att de däraf kunna hafva, om de vilja,
en liten hjälp att bedöma sin egen tid och
de rörelser på det religiösa och sociala
området, som försiggå? Är det - till sist - ej
»praktiskt» att hos den unge landtmannen

»väcka ur dvala den tanken upp,

att skog ikring älfvastrand

ej blott ger en dråplig timmerlast

men pryder ett fosterland,

att mark, som med sorgfritt sinne sås,

som rågar rätter på bord,

ej blott är en frodig hemmanslott

men flik af en fosterjord»?

Det finnes en andlig lifsluft liksom en
lekamlig. Och den förra kan liksom den senare
vara osund eller sund. Då vi nu med rätta
äro så angelägna om att rena den fysiska
luften, ofta med stora omkostnader, så böra vi
ihågkomma, att det är minst lika viktigt att
rena den andliga. Ty det är mindre farligt
för de unga att försättas i en dålig fysisk luft
än inträda i en moraliskt dålig och smittosam
atmosfär.

Tjänsters tillsättning.

Förslag. Till en folkskollärarinnebefattning
i Vimmerby: 1) vik. därstädes Gertrud
Fröberg, 2) K. Lovisa Lennartson i Vintrosa, 3)
Dagmar E. Sahlberg i Uddevalla.

Valde. Till folkskollärare, klockare och
organist i Hallamjd, Kron.: A. Viberg.

- Till folkskollärare i Gäfle: A. G. Uhr i
Jönköping (enhälligt).

- Till folkskollärare i N. Sandsjö, Jönk.:
K. A. Thunberg (i år utexaminerad från
Linköpings seminarium) med 3,528 röster. (K.
Bexell i Bringetofta fick 1,485 röster.)

- Till folkskollärare i Lunds landsförs:g:
A. Lundgren i Hvellinge (enhälligt).

- Till folkskollärare i Slätthög, Kron:
Gustaf Holmqvist i Jönköping (enhälligt).

- Till e. o. folkskollärarinna i Lysekil, Gtbg:
Gerda Lidström i Uddevalla. (7 sökande.)

- Till vik. folkskollärare i Folkårna, Kpbg:
Alb. Törner i Grytnäs.

- Till vik. lärare vid Hamre folkskola,
Forsa, Gflb.: A. B. Häger, ord. lärare vid Matnäs
folkskola i Forsa.

- Till vik. lärarinna vid Matnäs folkskola,
Forsa, Gflb.: Klara Bladin.

- Till vik. kantor i Högserödj Malm.: H
Åstrand i Västerstad.

- Till biträdande kantor i Väster
stad-Östra-by, Mim.: hr Nilsson i Vinslöf.

- Till lärarinna vid Alsta mindre folkskola,
Frödinge, Kalm.: Karolina Elfving i Djursdala.

- Till lärarinna vid Gördalens mindre
folkskola, Särna, Kpbg: Anna Eriksson i By. (3
sökande.)

- Till lärarinna vid en mindre folkskola i
Loftahamtnar, Kalm.: Matilda Niklasson i
Sköfde.

- Till småskollärarinna i Väsby, Mim.: U.
Elisabet Vessman i Höganäs.

- Till vik. småskollärarinna i Forsa, Gflb.:
Julia Bladin.

77/7 förste lärare vid Jönköpings östra
folkskola under innevarande termin har förordnats
folkskolläraren därstädes G. Uhr.

- Organist- och kyrkosångareexamen aflades
i Karlstad den 30 september af folkskolläraren
G. M. Blomkvist från Guldsmedshyttan.

- Folkskollärare- och organistvalet i Fläckebo
har på grund af anförda besvär upphäfts af
Västerås domkapitel.

- Till fattiga skolbarns beklädnad har aflidne
godsägaren O. von Ehrenheim på Aspa i Ludgo
socken donerat 1,000 kr.

- Svenska flaggan har anskaffats till skolorna
i Svenljunga och S:t Peder, Älfsb., Voxtorp,
Jönk., Bredestad och Svinstad, Östg., samt
Gislöf, Mim.

- Skolbaden i Storkyrkoförsamlingens folkskola
härstädes studerades under förra veckan af
franske skriftställaren H. Le Roux samt
folkskoleinspektören Vallin från Finland.

- Skrifundervisningen vid Örgryte folkskolor
bedrifves numera enligt den Holmqvistska
metoden, sedan förut i några af församlingens
skolor anställda försök med metoden visat ett
godt resultat.

- Skoltvisten i Smedstorps församling* Krist.,
under sistl. juni månad af k. m:t i
hufvudsakliga delar afgjord, hade i hvad angick
byggnadsfrågan dragits under kammarkollegii
pröfning. Äfven här hafva de klagande tappat.

- Om teckningsundervisningen har Vänekretsen
vid sitt möte den 22 september uttalat den
meningen, att frihandsteckningen bör vara
grundläggande, hvarefter frihandsteckning och
linearritning böra omväxlande förekomma.

- Såsom lämpliga flaggdagar har
Vifolka-Valkebokretsen föreslagit följande: 21 januari,
23 och 24 juni, 18 september, 6 och 30
november, l december, inskrifnings- och
examensdagar samt fosterländska 50- och
100-års-minnen.

- Om löneförhöjning hafva Jönköpings
folkskollärare och folkskollärarinnor petitionerat
hos skolrådet. De begära, att lönerna för
ordinarie lärare måtte blifva 1,200, 1,500 och 1,800
kr. (nu 1,000, 1,300 och 1,600 kr.) samt för
ordinarie lärarinna 1,000, 1,150 och 1,300 kr.

- Sv. Kellins »Räknenötter», öfversatta till
danskan af skolinspektören J. I. Kirkegaard,
hafva rönt den utmärkelsen att af danska
ministeriet för kyrko- och
undervisningsväsendet hafva blifvit anbefallda till lärobok i
räkning.

- En vacker krans hade Lödösekretsen
öfver-lämnat till o folkskolläraren O. E, Lindblads
begrafning. Å de blågula banden lästes:
»Lödösekretsen sänder sin sekreterare ett sista
farväl. Tack för nitiskt arbete i skolan! Tack
för vänfast kamratskap! Hvila i frid!»

- Skolkök ämnar St. Kopparbergs bergslags
aktiebolag anordna vid Domnarfvets järnverk.
Meningen är, att flickorna i detta kök skola få
lära sig ordning och renlighet samt
tillredandet af enkla och välsmakande födoämnen.
Till lärarinna vid skolköket är antagen fröken
Alma Pettersson.

- Undervisningen om rusdryckernas natur och
verkningar diskuterades vid ett skolmöte å
Galon den 19 september. Denna undervisning,
som utan svårighet läte sig förbindas med and-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0501.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free