- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
490

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 40. (614.) 4 oktober 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

490

SVENSK LÄEAEETIDNING.

N:r 40

ra ämnen, kunde tagas ur synpunkten af
spritdryckernas kemiska, tekniska, medicinska,
ekonomiska och sociala betydelse samt såsom
medel i det ondas tjänst.

- Lärarelönerna i Raus voro den 22
september åter föremål för kyrkostämmans behandling.
Ehuru skolrådets ordförande varmt förordade
lärarnes anhållan om lönernas höjande från
766 kr. 67 öre till 800 kr. och
kofodersersättningen från 80 till 125 kr., afslogs förslaget
dock af stämman med 6,738 röster af 52
röstande mot 5,643 röster af 57 röstande.

.- Om koncentration vid undervisningen, så att
blott ett fåtal ämnen lästes samtidigt,
öfver-lades vid Stockholms läraresällskaps
sammanträde i lördags. Man var i allmänhet ense om,
att på skolans nedre stadium någon
väsentligare koncentration icke kunde ifrågakomma,
enär barnet behöfde omväxling. Några talare
önskade, att försök anställdes på det högre
stadiet. Sällskapet beslöt emellertid att icke
göra något uttalande i frågan.

- Hvad skall man säga om de andra^ då till
och med prästen motverkar ordentlig skolgång?
Enligt uppgift i Nya Växjöbladet har en
komminister i Kronobergs län både under
vårterminen och höstterminen i år tagit skolpliktiga
barn ur skolan för att använda dern i sin
tjänst. Det säger sig själft, hvilket inflytande
ett sådant förfarande kan utöfva på de öfriga
barnens skolgång.

- Gemensam sko/ekonomi få Råa fiskläge och
öfriga delar af Raus församling från och med
1894 års ingång. Råa fiskläge skall dock
förskaffa sig fastebref på den tomt, å hvilken
skolhusen äro uppförda samt, då enligt
verkställd utredning Råa i förhållande till fyrktalet
äger 7,862 kr. högre skolvärde än öfriga delar
af församlingen, af dessa senare ersättas med
2,592 kr. Hittills befintliga skulder betalar
hvarje rote för sig.

- Huru bästa nyttan af de lagstadgade
sammanträdena mellan skolråd och lärarepersonal
skall åstadkommas var nyligen föremål för
öfverläggning inom Nyköpingskretsen. Man
ansåg, att lärarepersonalen borde på förhand
sammanträda till frågornas förberedande,
hvarjämte det vore af vikt, att skolråd och
lärarepersonal mötte hvarandra med ömsesidigt
förtroende. Beträffande tolkningen af uttrycket
»före hvarje läsårs början» ansågs, att ett
läsår afslutas, då årsexamen hålles, antingen detta
sker i slutet af vårterminen eller höstterminen,
och att sålunda nytt läsår börjar med
påföljande termin.

- Föreläsningskurserna för den vuxna
ungdomen inom Haninge-Dalarö lokalförenings
område börja sitt tredje^ arbetsår i midten af
oktober och pågå till årets slut på sex olika
lokaler. Före nyår komma 30 föredrag att
hållas i för ungdomen populära och lättfattliga
ämnen. Dessutom meddelas undervisning i
praktisk räkning och skrifvelsers uppsättande
m. m., hvarjämte såsom omväxling
deklamation, unison sång samt föreläsning af
skönlitterära saker ingå i årets arbetsplan. Till
styrelse för föreläsningarna valdes vid Gålömötet
kontraktsprosten A. Th. Pettersson,
kyrkoherden A. L. Fahlborg och godsägaren John
Upmark.

- Om fördelen af sammanträden mellan
skolråd och lärare diskuterade Strängnäskretsen den
30 september, hvarvid följande resolution
antogs : »Under förutsättning ait läraren lifvas
af kärlek till kallet och nit för folkbildningens
framåtskridande; att han känner sin skolas
tillstånd och behof; att han förstår att med
hofsamhet framställa sina förslag och
önskningar: skola förvisso många fördelar för
skolan vinnas, såsom samarbete mellan skolråd
och lärare, där skolrådets medlemmar begagna
undervisningen för sina barn, samarbete mellan
skola och hem samt undanrödjande af
missförstånd och rättstvister mellan skolråd,
församlingsbor och lärare.»

- Om välskrifningen diskuterades vid
Haninge-Dalarö lokalskolförenings höstsammanträde den
19 september å Galon, hvarvid inledarinnan,
folkskollärarinnan A. Lundgren i Österhaninge,

framhöll vikten af att småskolans och
folkskolans lärare i ämnet använde samma metod,
så att småskolans undervisning blefve den
grundläggande; att griffeltaflan snart utbyttes
mot papper och penna; att ej för stor stil
användes; att bokstafsformerna skrefves för på
svarta taflan"; att välskrifningen ej förekomme
såsom »tyst öfning», och att stilen vid
rättskrifningsöfningar ej vanvårdades. För utrönande
af hvilken af de nu befintliga skrifmetoderna
vore lämpligast till införande i skolorna
uppsköts frågans afgörande till ett följande
sammanträde.

- Om skolkök förekom öfverläggning vid
Sydöstra Helsinglands skolförenings möte den 26
september. På förslag af inledarinnan, fru
Augusta Vallin, gjordes följande uttalande:
»Mötet anser, att vederbörande skolråd i förening
med andra för saken intresserade, bör söka
inrätta ett skolkök i lämplig lokal och anskaffa
medel till materialier, på det att flickorna i
högsta folkskoleklassen där må få handledning
uti matlagning och andra hushållsgöromål.
Anrättningarna kunna sedan utdelas till fattiga
skolbarn eller säljas. Till att förestå
skolköket bör utses ett på detta område kunnigt
fruntimmer, som antingen är lärarinna eller eljest
äger förmåga att uppfostrande handleda barn,
och som i Stockholm genomgått en särskild
matlagningskurs för folkskolan.» Prosten
Kihl-berg lofvade att denna fråga skulle få komma
på tal vid lärarepersonalens sammanträde med
skolrådet den l december.

Sveriges allmänna
folkskollärareförening.

Till kretsordförandena

hafva i dagarna utsändts blanketter till
medlemsförteckning och reversal att
användas vid inskickandet af årsafgifterna
för 1893. Skulle någon kretsordförande
ej hafva erhållit dessa blanketter, torde
anmälan därom göras under adress:
Centralstyrelsen för Sveriges allmänna
folkskol-lärareförening, Stockholm.

Under samma adress kunna lärare, som
äro villiga att bilda kretsföreningar på
orter, där sådana ej finnas, rekvirera
blanketter, stadgar och öfriga handlingar.

Tyska språket vid seminarierna.

Halmstads-kretsen uttalar -som sin
önskan, att tyska språket måtte införas som
obligatoriskt läroämne vid våra seminarier;
det skulle lända till stor nytta för
lärarebildningen och folkundervisningen.

Blekings östra krets fruktar, att ämnet
skulle göra intrång på andra viktiga saker
samt förorsaka öfveransträngning.

Falu-kretsen håller före, att de elever,
som kunna och vilja, borde erhålla
undervisning i tyska språket, dock att
undervisningen icke göres obligatorisk.

Sydöstra Värmlands-kretsen anser eri kurs
i tyska språket vid seminarierna önskvärd
under förutsättning, att det kan ske utan
extra utgifter eller öfveransträngning för
eleverna.

Södra Nerkes-kretsen har besvarat
frågan jakande.

V. Jämtlands-kretsen: dito.

Nyköping s-kr etsen: dito.

Åhus-kretsen: dito.

Lärjungebibliotek.

»
Strängnäs-kretsen har antagit följande

resolution:

Föreningen, som uttalar sin tacksamhet för
att denna fråga blifvit bragt under debatt och
som anser önskvärdt, att en förteckning öfver
för ungdomsbibliotek lämplig litteratur
utarbetades, anser,

att lärarekåren bör, öfvertygad som den måste
vara om lärjungebibliotekens stora betydelse,
söka intressera såväl skolrådsledamöter som
andra inflytelserika personer för att
sockenbiblioteken måtte i främsta rummet innehålla
god ungdomslitteratur. Hvarje lärare, som kan
komma i tillfälle att inverka på inköp eller
förvaltning af sockenbiblioteken, bör
oegennyttigt ställa tid och krafter i densammas tjänst
samt verka för att inköpsnämder i de
respek-tiva kommunerna anställas.

Kyrkomötet.

Tillsättning af förenade tjänster.

De i n:r 39 återgifna förslagen till »Lag
angående ändring i gällande stadganden
om förslag till organist- och
klockarebefattningar» samt »Lag angående
meddelande af bestämmelser rörande tillsättning
af organist- eller klockarebefattning, som
skall vara förenad med folkskolläraretjänst»
hade af kyrkolagsutskottet sammanförts till
ett lagförslag med rubriken: »Lag
angående ändring i gällande stadganden om
tillsättning af organist- och
klockarebefattningar». Lagförslaget, som endast talade
om huru förfaras skulle vid förslags
upprättande, inleddes med följande ord:

Med ändring af hvad lag och författningar
innehålla mot denna lag stridande, varder
härigenom förordnadt som följer.

Och slutorden lydde:

Närmare bestämmelser, huru vid tillsättningen
skall förfaras, äger konungen att meddela.

Då ärendet föredrogs i kyrkomötet
sistlidne onsdag, hade man kommit underfund
med, att genom ett bifall till denna
stilisering skulle kyrkomötet afhända sig
makten att bestämma ens själfva
hufvudgrunderna för tillsättning af organist och
klockare. Aterremiss yrkades därför af biskop
Billing, landshöfding Sjöcrona och
universitetskanslern von Ehrenheim, på det
kyrko-lagsutskottet måtte i förslaget inrycka de
bestämmelser, som finnas i k. kungörelsen
den 6 dec. 1878 (att val skall bland de
föreslagna förrättas å kyrkostämma,
hvarvid rösterna beräknas enligt de grunder,
som för rösträtt vid kyrkostämma i
allmänhet äro bestämda).

Kyrkomötet beslöt att återremittera
förslaget.

De närmare bestämmelserna, huru
förfaras skall vid tillsättning af förenade
tjänster, äro inryckta i en stadga. Denna
godkändes med det i förra numret återgifna
tillägget.

Lönevillkoren vid förenade tjänster.

Med anledning af petition från Sveriges
allmänna folkskollärareförening hade
kyrkolagskommittén utarbetat förslag till ändrad
lydelse af § 27 i folkskolestadgan,
åsyftande att förebygga åtskilliga oegentligheter
vid förening af folkskolläraretjänst med
klockare- och organistbefattning.
Kommittén hade föreslagit, att dylik förening af
tjänster skulle få äga rum först efter
domkapitlets pröfning. Domkapitlet skulle, med

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0502.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free