- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
502

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 41. (615.) 11 oktober 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

502

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r

artikelserien må - enligt uttalad önskan
- lätt kunna sättas i händerna på
skolrådsledamöter och andra, som hafva
bestämmanderätt öfver skolväsendet, har
den utgifvits i broschyrform. Boken
upptager 88 sidor och kan erhållas mot
insändande af 40 öre i frimärken till Svensk
Läraretidnings expedition, Stockholm.

Ny Skolkommitté. Sedan riksdagen
i skrifvelse den 20 maj 1892 anhållit, att
k. m:t täcktes låta verkställa utredning, i
hvad mån och under hvilka villkor ökadt
statsunderstöd åt uppfostringsanstalter för
sinnesslöa barn kunde böra anvisas, har
k. m:t den 22 sistlidne september
uppdragit åt en kommitté att afgifva det
utlåtande och förslag i detta afseende, hvartill
omständigheterna kunde föranleda. Till
ordförande i denna kommitté har
förordnats kanslirådet i
ecklesiastik-departementet C. V. Kastman och till ledamöter
rytt-mästaren^vid Skånska husar-regementet C.
G. S. Ehrenborg (motionär i ämnet inom
första kammaren), förste statsläkaren i
Gäfle E. A. Grape samt direktorn vid
allmänna institutet för döfstumma fil. d:r O.
Kyhlberg. Och har åt samma kommitté
jämväl uppdragits att afgifva betänkande i
vissa frågor rörande blindundervisningen.

Folkskoleinspektören i Helsingland,

utnämde kyrkoherden Rich. Norén, har
erhållit tjänstledighet från sin
inspektörsplats. Han ämnar nämligen före sitt
tillträde af kyrkoherdebefattningen i Skånella
och Norrsunda idka studier af
kyrkomusiken m. m., för hvilket ändamål han
flyttar till Stockholm.

Folkskoleinspektörsbefattningen i
Helsingland uppehälles från den l dennes af fil.
kand. Justus Wockatz, som praktiskt
för-beredt sig för sitt nya kall, i det han efter
att i Stockholm hafva genomgått profår
och i Göteborg tagit folkskollärareexamen
tjänstgjort dels som lärare vid Klara
församlings folkskola härstädes, dels vid
folkskola och mindre folkskola i Spånga
församling.

Längre skolväg men bättre
lärosalar. Vid Sikvik inom Valbo församling
i Gestrikland har under 25 års tid funnits
en mindre folkskola. Denna indrogs med
detta års början, och barnen i Sikvik
hänvisades till skolorna vid Bomhusvarf. En
framställning om att Sikviks mindre
folkskola måtte bibehållas lämnades af
kyrkostämman utan afseende. Häröfver
anfördes klagomål hos domkapitlet i Uppsala.
Domkapitlet medgaf, att ändring i
skolreglementet hade formenligt bort föregå
skolans indragning;

men - hette det i utslaget - då den bättre
och fullständigare undervisning, som för
närvarande bereddes Sikviksbarnen i den med
underlag af småskola väl ordnade folkskolan vid
Bomhusvarf med tillhörande fortsättnings- och
slöjdskolor med deras rymliga och i alla
afseenden ändamålsenliga lärosalar kunde anses
uppväga olägenheten af förlängd skolväg, och
då den Öfverklagade åtgärden hvarken kunde
anses kränka klagandenas enskilda ratt, för så
vidt som denna i dylikt fall, då det gällde
anordning af skolväsendet på hela distriktets be-

kostnad icke kunde ensidigt göras gällande till
hinder för ett större flertals rätt, och icke
heller stode i strid med allmän lag och
författning eller öfverskrede deras befogenhet, som
beslutet fattat, så lämnade domkapitlet
besvären utan afseende.

K. m:t har den 22 sistlidne september
fastställt domkapitlets utslag.

Fastställdt folkskollärareval. Den

11 sistlidne mars förrättades val af lärare
för Ågerups folkskola i Bläntarps
församling, Mim., hvarvid innehafvaren af första
förslagsrummet P. Vallberg erhöll
röstmajoritet. Andra och tredje förslagsrummen
innehades af O. Håkansson och A. J.
Dahlgren. En medsökande, folkskolläraren N.
Åkerlund, klagade hos domkapitlet i Lund.
Under anförande att behörig hänsyn icke
tagits till hans betyg, yrkade klaganden,
att förslaget måtte på det sätt upphäfvas,
ätt klaganden därå erhölle andra rummet,
samt det hållna valet därigenom förklaras
upphäfdt.

Domkapitlet förklarade, att klaganden
icke kunde anses hafva varit lagligen
berättigad till rum å förslaget framför
sökandena Vallberg och Håkansson, hvadan
besvären lämnades utan afseende.

Klaganden fullföljde sin talan hos* k.
m:t, därvid yrkande, att antingen
Öfverklagade förslaget och valet måtte upphäfvas
eller ock klaganden förklaras berättigad att
erhålla andra rummet å förslaget. K. m:t
har den 22 sistl. september afkunnat
följande utslag:

Som hvad i målet förekommit icke är af
beskaffenhet att lagligen föranleda bifall till det
af klaganden hos domkapitlet framställda
påståendet, hvilket i afseende å det upprättade
förslaget afsett allenast klagandens uppförande
därå; alltså och utan afseende å hvad klaganden
därutöfver först hos k. mit yrkat, har k. m:t
funnit skäligt fastställa domkapitlets beslut.

Man erinras genom detta utslag om
vikten af att redan i första instansen tydligt
och bestämdt formulera sina yrkanden.

Delning af kloekaretjänster. På

gjord ansökning har k. m:t förklarat
hinder icke möta för Drängsereds och
Krogsereds församlingar, Hall., att anställa
särskild klockare och organist inom hvardera
församlingen samt att förena dessa
befattningar med folkskolläraretjänst.
Klockarebostället J mantal n:r l Skogsgård får,
då särskild klockare varder inom hvardera
församlingen anställd, utarrenderas efter
grunderna i k. brefvet den 12 nov. 1858.
Af arrendesumman må, på sätt
öfvens-kommet blifvit, | tillfalla Drängsereds och
| Krogsereds församling att användas
såsom bidrag till klockarnes och
organisternas aflöningar, hvilka icke må understiga
150 kr. i den förra och 125 kr. i den
senare församlingen.

- Liknande medgifvande har lämnats
för Örmevalla och Landa församlingar,
Hall. Klockarebostället i mantal n:r 3
Harestorp får, intill dess afgjordt blifvit,
huruvida endera församlingen är lagligen
berättigad att för kyrkliga eller andra
ändamål disponera bostället och däraf åtnjuta
afkomsten i dess helhet, utarrenderas. Af

arrendesumman må, på sätt
Öfverenskom-met blifvit, | tillkomma Örmevalla
församling och -j Landa församling att användas
såsom bidrag till klockarnes och
organisternas aflöningar, hvilka icke må
understiga 250 kr. i den förra och 150 kr. i
den senare församlingen.

Lönereglering" för lärarepersonalen vid
Nyköpings stads folkskolor är nu
genomförd. Enligt denna vid årets
oktoberkyrkostämma beslutade reglering komma lönerna
att utgå rned följande belopp:

för ordinarie lärare: 1,200 kr. jämte tvänne
ålderstillägg å 200 kr. hvartdera efter resp. o
och 10 års tjänstgöring; hvarje lärare
undervisar sin klass i slöjd och erhåller därför ett
arvode af 300 kr., hvadan hela lönen blir
1,500, 1,700 och 1,900 kr.;

för ordinarie lärarinna: 1,000 kr. jämte ett
ålderstillägg å 100 kr. efter 5 års tjänstgöring;

förste läraren åtnjuter utom ofvanstående
lön ett arvode af 200 kr. årligen.

Förra året genomfördes lönereglering för
småskolans lärarepersonal, och utgå
lönerna med 350 kr. jämte tvänne
ålderstillägg . å 50 kr. efter resp. 3 och 6 års
tjänstgöring; dessutom husrum och
vedbrand.

Tjänsters tillsättning.

Förslag. Till en folkskolläraretjänst i Ystad:
1) P. %S. Ryberg i Malmö, 2) C. P. Palm i
Sku-rup, 3) Nils Gisselqvist i Hannas.

- Till en folkskollärarinnebefattning i Växjö:
1) Maria Fohlin från Hessleholm, 2) Hanna U.
Bohman i Kalmar, 3) Anna Bergholtz i Växjö.

Valde. Till klockare i Kropp-Mor ar p, Mim.:
vik. därstädes G. A. Cedervall (enhälligt).

- Till klockare och organist i Umeå: I. F.
H. Hjort (enhälligt).

- Till folkskollärare, klockare och organist
i Lyrestad, Skbg: Adolf Bergqvist i Hemsjö.

- Till folkskollärare i Baldringe, Mim.: O.
J. Hagman i Lilla Slågarp (enhälligt).

- Till folkskollärare i Risekatslösa, Mim.:
J. V. Nydén i Moheda.

- Till lärarinna vid Botarsbo folkskola,
Valö, Sthm: Anna V. Nilsson i Skara.

- Till folkskollärarinna i Bottnaryd, Jönk.:
Anna S. Viktor i Skara landsförs:g.

– Till vik. folkskollärare i Halmstad: A. H.
T. Sundberg i Örebro.

- Till vik. folkskollärare i Svensköp, Mim.:
S. P. Franck i Nederled, Jönk. (3 sökande.)

- Till vik. lärarinna vid Gislaveds folkskola,
Båraryd, Jönk.: Matilda Johnsson i Torup. (5
sökande.)

- Till biträdande lärarinna vid Bollsta
folkskola, Ytterlännäs, Vnrl.: Hilda Kristina Löf.

- Till småskollärarinna i Norberg, Vstm.:
Frida Bergström i Himmeta.

- Till småskollärarinna i Bottnaryd, Jönk.:
Emma K. Larsson i Rydaholm.

Psalmboksprisen i n:r 40 B voro oriktigt
uppgifna. Se en annons i dagens nummer!

- Silvermedaljen af åttonde storleken har af
k. m:t tilldelats folkskolläraren, organisten och
klockaren Martin Nilsson i Attmar.

- Till ordförande för Ronneby-kretsen af S.
A. F. är för nästa år nyvald folkskolläraren
P. Persson i Möljeryd, Ronneby
landsförsamling.

- Patriotiska sällskapet har tilldelat sin
mindre medalj åt f. d. folkskolläraren Anders
Linder för 27 års tjänstgöring i Gillberga
församling, Vrml.

- Göteborgs folkskollärares fortbildningskurser
röna liflig anslutning. Antalet anmälningar har

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0514.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free