- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
503

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 41. (615.) 11 oktober 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r

SVENSK

503

ökats, så att åhörarne af d:r Ambrosii
föreläsningar nu utgöra omkring 230 och deltagarna
i de tyska lektionerna omkring 40.

- Till’ poststationsföreståndare i Slättäng är
enligt generalpoststyrelsens förordnande
antagen folkskollärareänkan fru Gustava Olivia
Dahlström.

- Enstämmig sång skall hädanefter
förekomma vid Karlskrona folkskollärareförenings
möten, enligt hvad föreningen beslöt sistlidne
onsdag. Svensk Läraretidnings sångbok skall
därvid användas.

- En tacksamhetsskrifvelse har Karlskrona
folkskoleförening enhälligt beslutat afsända till
afgående riksdagsmannen A. Lilienberg i
Ronneby för det arbete denne nedlagt vid
riksdagen för folkskolans och skollärarekårens bästa.

- Barnantalet vid Stockholms folkskolor är
denna termin 22,916, däraf 20,933 i ..den
dagliga skolan och 1,983 i aftonskolan. Ökningen,
1,281, sedan samma tid förlidet år är större än
under något föregående år. Hela
lärarepersonalen, öfningslärare medräknade, utgör 615.

- Bobergs härads lärareförening, stiftad 1885,
har nu upplösts, hufvudsakligen af det skäl att
föreningens område ansågs för litet för att få
mera lifliga sammanträden till stånd.
Föreningens 15 medlemmar hafva ingått i den
närliggande Västra Östergötlandskretsen.

- Till förmån för pedagogiska lärokursen
härstädes håller professor Seved Ribbing i morgon
torsdag i Klara folkskola (Vasagatan 13)
föredrag öfver ämnet John Milton och Det
förlorade paradiset. Biljetter ä 50 öre
tillhandahållas vid ingången.

- Badrummet och köket i Nikolai folkskola
härstädes besöktes i lördags af ett 30-tal läkare,
de flesta från landsorten. Äfven skolsalarnas
ventilation studerades. De besökande uttalade
sin synnerliga belåtenhet med de sanitära
anordningarna vid skolan. Besöket varade
ungefär i tre timmar.

- Bergslags kontrakts lärareförening, en krets
af S. A. F., hade den 30 sistl. september möte
i Finspång, hvarvid beslöts att ändra
föreningens namn till Finspångs-kretsen. Till
ordförande nyvaldes förste läraren E. Bergsten i
Finspång. Tio nya medlemmar inskrefvos i
föreningen.

- Samhällslära i folkskolan föreslogs af en
talare vid S. Älfsborgs läns skolförenings möte
i Borås. Han ansåg, att folkskolans läsebok
borde innehålla det allmännaste af
samhällslagarna samt behandla en del sociala frågor.
Förslaget vann dock intet gehör, i det mötet
uttalade sig mot införande af samhällslära i
folkskolan.

- Om sommarkurserna i Uppsala höll
folkskolläraren E. Lindvall i Nättraby föredrag
vid Ronneby-kretsens möte den 30 sistl.
september. Talaren, som var den ende deltagaren
i dessa kurser från Blekinge, skildrade i korta
drag det allmännaste om dessa kurser och
framhöll deras utan tvifvel epokgörande
resultat för folk och land.

- Ett lärarebibliotek för Karlskrona stad med
närgränsande församlingar är under bildning.
Stadgar hafva antagits och ett 40-tal lärare
och lärarinnor antecknat sig som delägare.
Till styrelse är väld lektor G. B. Schlyter,
folkskollärarne E. Lindvall, J. Jaensson och
J. J. Blomberg samt folkskollärarinnan Hilda
Nordstrandh.

- Barnens förhållande till djur och planteringar
har gifvit anledning till Öfverläggning inom
Västerbergslagens lärareförening. Därvid
betonades, att barnen vid lämpliga tillfällen må
undervisas om nyttan och välsignelsen af djur och
växter, att god litteratur sprides bland de unga,
att trädskolor inrättas, och att läraren själf
planterar och väl vårdar sin plantering och sina
djur.

- Hvad böra vi göra för att få medelo att
besöka fortbildningskurserna i Uppsala? Å denna
fråga har Västerbergslagens lärareförening
gifvit följande svar: »Kretsen uppdrager åt sin
styrelse att försöka få någon landstingsman
att vid nästa års landsting motionera om ett

anslag, exempelvis 500 kr., samt uttalar
därjämte den önskan, att lärarne inom hvarje
kommun försökte erhålla ett årligt anslag af 50 kr.

- Järfsö församling, Gflb., beslöt den 4
oktober 1891 att för reparation af skolhusen i
församlingen anvisa 325 kr. och för desammas
brandförsäkring 75 kr. Häröfver anfördes
klagomål under framhållande, att skolhusen i fråga
tillhörde icke församlingen utan de särskilda
rotarna, hvilka alltså borde själfva bestrida
ifrågavarande utgifter. Länsstyrelse,
kammarkollegium och nu senast k. m:t hafva ogillat
klagomålen.

- Om medlen e för en jämnare skolgång
öfver-lades vid Norra Ångermanlands lärareförenings
möte den 27 sistl. september. Såsom
radikalmedel framhölls, att prästerskapet borde strängt
hålla på, att intet barn finge deltaga i
nattvardsundervisningen utan att vara försedt med
afgångsbetyg, samt, om ej annat hjälpte,
till-lämpa folkskolestadgans § 51. Vidare
förordades föräldramöten, skolbibliotek och
anordnandet af aftonskolor.

- Folkskollärarevalet för Lennartsfors i
Trän-kils socken,*därvid folkskolläraren A. Dalström
erhöll 1,054 röster och vikarien på platsen K.
G. Fagerlind 260 röster, har af den sistnämde
öfverklagats hos Karlstads domkapitel.
Klaganden anser, att D. olagligen uppförts å
förslag, enär han förut återtagit sin ansökan. På
denna grund yrkar han antingen att de å D.
afgifna rösterna måtte förklaras ogiltiga och
klaganden sålunda förklaras vald, eller ock att
nytt förslag upprättas.

- Föräldramöte hölls den l d:s i Lugnas
öfre skola. Förutom många föräldrar hade
infunnit sig skolrådets ordförande samt
åtskilliga skolrådsledamöter jämte andra intresserade.
Läraren K. J. Lexell höll föredrag om barnens
uppfostran till lydnad och sanningskärlek i hem
och skola, hvarefter läraren B. Bengtson höll
föredrag om ordningen i skolan. Därpå
samtalades något om djurskyddssaken. Sist
uppträdde skolrådets ordförande med ett tack
såväl till lärare som till alla åhörarne.

- Huru kan läraren undgå att i förtid uttömma
sina krafter? Denna fråga har Nässjökretsens
lärareförening vid möte den 7 d:s besvarat
sålunda: »Läraren kan undgå att i förtid
uttömma sina krafter, om han såväl under
utbildningstiden som under sin verksamhet som
lärare och särskildt under sina första skolår
undviker öfveransträngning; om han under alla
förhållanden bibehåller lugn och jämnmod;
om han för ett naturenligt lefnadssätt; om han
i sin verksamhet troget understödes af hem
och förmän, och om han för öfrigt skonas från
nedtryckande motgångar och bekymmer.»

- Grunderna för barnens placering i skolan
utgjorde föremål för diskussion vid
Helsingborgskretsens möte den 30 sistl. september. Att
placera barnen efter sträng bokstafsordning
ansågs af de flesta talarne lämpligast, dock
med iakttagande däraf, att med svag hörsel
eller syn begåfvade barn under alla
förhållanden placerades närmast läraren. En talare
ansåg, att man dessutom borde företaga
omflyttning af barnen, så att ett bestämdt antal j
vecko- eller månadsvis finge sin plats närmast
läraren, hvarigenom alla barnen i detta
afseende finge njuta samma rätt. Något beslut i
frågan fattades ej.

- Om den grundläggande undervisningen i
geografi diskuterades vid Kristianstadsortens
lärareförenings möte den 30 sistl. september. I
synnerhet två olika meningar gjorde sig gällande.
Inledaren förkastade det minutiösa
beskrifvan-det af det egna landskapet, ett
tillvägagångssätt, som numera är mycket gängse. Han ville
i stället, sedan den närmaste hemtrakten
blifvit beskrifven, med ledning af kartan göra en
allmän öfversikt öfver Sverige och Europa och
därunder inlära de mest brukliga geografiska
termerna, och först på ett högre studium
utförligare genomgå nämda kurser. Andra åter
försvarade landskapsbeskrifningen såsom den
mest lämpliga. Alla voro ense om, att man
allra först borde för barnen ytterst noggrant
klargöra begreppet karta. Diskussionen fick
utgöra svar på frågan.

- Om nykterhetsundervisningen diskuterades
vid Västerbergslagens lärareförenings möte den
29 september. Föreningen uttalade följande
åsikter: att undervisningen om de rusgifvande
dryckerna åsyftar, att göra det svenska folket
nyktert; att samma undervisning i absolut
riktning bör framhålla de rusgifvande dryckernas
skadliga inverkan på mänskligheten i moraliskt,
fysiskt och ekonomiskt afseende; att denna
undervisning bör meddelas i sammanhang med
undervisningen i kristendom, naturkunnighet
och historia samt i öfrigt vid lämpliga
tillfällen; och att läraren i detta liksom i andra
afseenden bör föregå lärjungarna med godt
exempel.

- En skolungdomens dag var det härstädes
förliden lörda g, då den sedvanliga årligen
återkommande täflingsskjutningen ägde rum.
Redan tidigt på morgonen samlades de små
uniformerade krigarämnena i sina respektiva
skolor, därifrån afmarschen under flygande fanor
och klingande spel skedde till exercisplatsen
Ladugårdsgärdet. Folkskolornas 684
exercerande gossar voro ordnade i två bataljoner under
öfverbefäl af kapten Aminoff. Det öfriga befälet
utgjordes af lärarne vid skolorna. 504 af dessa
gossar hade under året deltagit i
skjutöfning-arna inom de särskilda skolorna, och 76 bland
dem voro nu berättigade att deltaga i den
stora täflingen. Skjutningen verkställdes med
salongsgevär mot 9-ringad tafla på 12 meters
afstånd. Efter slutad skjutning utfördes
exercis och defilering inför statsrådet E. Rappe,
hvilken därefter verkställde prisutdelningen. Af
de täflande folkskolegossarne erhöllo icke
mindre än 50 pris för ett pointsantal af 76-59,
hvarjämte 5 extra pris utdelades.

Sveriges allmänna
folkskollärareförening.

Valen.

a) Medlemmar i centralstyrelsen.

Helsingborgs kretsen: de afgående.

Fässberg s-kretsen: dito.

Frökinds-kretsen: dito.

Hising s-kretsen: dito.

Växjö-kretsen: dito.

Väster berg slag ens krets: dito.

N. Ångermanlands-kretsen: dito.

Visby-kretsen: dito.

Falköpings-kretsen: dito.

Älfkarleby-kretsen: dito.

Valbo-kretsen: Alfr. Dalin och N. Öberg i
Valbo samt med lika röstetal J. G. Söderberg
och R. Norén i Bollnäs.

b) Remsor er.

Helsingborgs-kretsen: A. Lindén, N.
Rosengren och N. Lundahl i Lund.

Falköping s-kretsen: dito.

Älfkarleby-kretsen: dito.

Valbo-kretsen: de förut varande.

Växjö-kretsen: dito.

N. Ångermanlands-kretsen: dito.

Västerbergslagens krets: E. G. Vensell i
Vallby, A. Lindén och N. Rosengren.

Fässberg s-kretsen: N. Rosengren, N. Lundahl
i Lund och C. J. Gardell i Göteborg.

Frökinds-kretsen: A. Lindén, N. Rosengren
och J. P. Kjellén i Kinneved.

Hising s-kretsen: Joh. Ohlander i Göteborg,
N. Rosengren och Hjalmar Berg i Stockholm.

Kyrkomötet.

Katekesutanläsningen.

Landshöfding C. Treffenbergs motion om
reformer uti religionsundervisningen har,
såsom var att vänta, enhälligt blifvit
af-styrkt af kyrkomötets tillfälliga utskott.
Utskottet yttrar följande:

Det förslag till reform af
kristendomsundervisning, som af motionären framställts, är i

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0515.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free