- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
515

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 42. (616.) 18 oktober 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 42

SVENSK LÄBARETIDNING.

515

- Ny folkskola skall uppföras inom
Eriksbergs församling, Älfsb. Arbetet är redan
påbörjadt.

- Organist- och kyrkosångareexamen aflades
i Strängnäs sistlidne torsdag af folkskolläraren
Karl Engström i Husby, Kpbg.

- På Svenska akademiens stora ordbok har
för folkskolornas räkning subskriberats af
Kvidinge (4 ex.) och Barsebäcks församlingar.

- Föreläsnings-schema öfver de af
Haninge-Dalarö lokalskolförening anordnade
föreläsningarna hösten 1893 har tryckts. Icke mindre
än 30 föreläsningar hållas på fem olika platser.

- Kvinnliga folkhögskolan i Bollnäs har för
innevarande år tillerkänts statsunderstöd med
700 kr. Till understöd åt mindre bemedlade
lärjungar vid skolan har anvisats 75 kr.

- Eriksbergs folkskola, Älfsb., har som gåfva
fått mottaga af riksdagsmannen J. A.
Fjällbäck i Stockholm en vacker unionsflagga. Hr
Fjällbäcks föräldrar äro bosatta inom
Eriksbergs församling.

- Folk- och småskolorna vid Örbyhus, Vendel,
äro tillsvidare stängda på grund af sjuklighet
bland barnen. Icke så få fall af difteri och
skarlakansfeber hafva förekommit, ehuru ännu
intet med dödlig utgång.

- 50 kronor har kyrkostämman i Torp, Vnrl.,
på skolrådets förslag tillerkänt folkskolläraren
J. F. Lindberg i Fränsta såsom bidrag till
kostnaderna för hans deltagande i sommarkurserna
i Uppsala under sistl. augusti månad.

- En ungdomsförening har i höst bildats i
Bodarne. Dess ändamål är att verka för
nykterhet samt väcka lust till förädlande nöjen i
form af vittra samkväm o. d. En af
föreningens stiftare är skolläraren J. E. Ekström i
Vägskäl.

- Ett långvarigt organistval ägde rum i Klara
församling härstädes i förgår. Valet, som
föregåtts af en liflig agitation under ett halft års
tid, tog sin början kl. 6 måndags e. m. och
fortgick nästan hela natten. Först kl. |4
tisdags morgon afslöts valhandlingen.
Resultatet delgifves här ofvan. Såväl den valde som
hans medtäflare hade hvar för sig klagat sig
till förlagsrum.

- Om i> Jultomten», skolbarnens jultidning,
öfverlades vid Karlskrona
folkskollärareförenings senaste möte. Följande uttalande
gjordes: »Då föreningen anser, att tidningen
»Jultomten» såväl till innehåll som illustrationer
är särdeles utmärkt och förtjänt af spridning,
vill föreningen uppmana sina medlemmar att
i sin mån verka för tidningens ytterligare
spridning.»

- Skolhusinvigning firades den. l d:s i
Romfartuna, Vstm., då det nya skolhuset vid
Käpp-linge öppnades för barnen. En talrik
människoskara hade infunnit sig i det festligt
smyckade skolhuset, utanför hvilket den svenska
flaggan svajade. Invigningstalet hölls af
församlingens kyrkoherde, som därvid framhöll
vikten af att veta målet, till hvilket man vill
föra barnen samt vägen till detta mål.

- En vacker hyllning bragtes den 9 d:s
lärarinnan Sofia Larsson i Tidaholm, som då fyllde
50 år och samtidigt varit lärarinna i Agnetorps
småskola i 25 år. Ett 40-tal af skolans
vänner hade med anledning däraf på aftonen
föranstaltat en subskriberad fest å Högbergs
hotell, därvid till festföremålet öfverlämnades en
guldbrosch och en bordlampa, som inköpts
genom frivilliga bidrag rundt om i socknen.

- På sin 50:e födelsedag den 9 d:s erhöll
skolläraren N. Thuresson i Tofta af tacksamma
församlingsboar ett dyrbart guldur med kedja
samt en mängd presenter af silfver.
Samtidigt firade hr T. 26:e årsdagen af sitt
skolarbete i Tofta samt 25:e årsdagen af sitt bröllop,
hvilket allt gaf anledning till en fest, som
firades i hr T:s hem, och hvarvid kyrkoherden
Thulin bragte jubilaren sitt och
församlingens tack för troget arbete.

- 7/77 förmån för fattiga skolbarns bespisning
hade skolläraren och organisten Karl Karlberg i
Alingsås den 8 d s anordnat en konsert i
stadens kyrka. Denna var till trängsel fylld af

åhörare; man uppskattar deras antal till
omkring 800. Högtidligheten började med ett
orgelnummer, hvarefter en barnkör utförde flera
sånger på ett förträffligt sätt. Konserten
afslutades med ett par sånger af en manskör.
Hela behållningen, 486 kr. 60 öre, är anslagen
till ofvannämda ändamål.

- En afskedsfest firades den 8 d:s i
Älfsjö-hyttans skolhus för lärarinnan Edla Hedberg,
som i slutet af denna månad afreser till
Ost-Afrika, till sin trolofvade, missionären pastor
N. Rylander, för att tillsammans med honom
söka verka bland Gallafolket. Med anledning
häraf höll kyrkoherden J. H. Norelius en
missionspredikan och bragte till sist fröken H. sitt
tack för hennes arbete inom församlingen.
Äfven många andra uttalade till fröken H. sitt
tack, hvarjämte hon fick mottaga åtskilliga
presenter.

- Ändrade fäst/der i folkskolan hafva Vadstena
och S:t Pers församlingars skolråd nu enats om.
Hädanefter kommer undervisningen i
folkskolan att pågå 10 januari-15 juni samt 25
september-18 december. Härigenom har en
gammal tvistefråga mellan de båda kommunerna
bilagts till båda parternas belåtenhet.
Läsningen kommer nu att afbrytas före den varma
midsommartiden, hvilket var stadsboarnas
önskemål, liksom också barnen komma att få
skollof under den brådaste skördetiden, det
senare i enlighet med S:t Persboarnas
önskningar.

- Swartziska friskolan i Norrköping,
tillkommen genom donationer, har till sistlidne höst
i hufvudsak haft samma schema som
folkskolan. Då blef den på försök ombildad till en
öfvergångsskola från folkskolan till det
praktiska lifvet. Med undervisningen inom skolan
är nu så ställdt, att gossen på förmiddagen
i skolrummet erhåller undervisning i
folkskolans ämnen, företrädesvis svenska språket,
naturkunnighet och aritmetik, och på
eftermiddagen får han utbilda sig i fabrik, verkstad
eller handelsbod allt efter eget val. Resultatet
af det första försöksårets arbete gifver de bästa
förhoppningar för framtiden.

- Folkskolan och betodlingen råka i kollision
med hvarandra nere i Välinge, Skåne.
Terminerna vid församlingens folk- och småskolor
hafva hittills varat från 15 - september, med
några veckors uppehåll vid jul, till den 15 juni.
Men nyligen beslöt skolrådet, af hvilket flera
större och mindre betodlare äro medlemmar,
att församlingens alla skolor skola inställa
undervisningen från deii l till den 24 oktober
samt på våren under juni månad. Härigenom
skola betodlarne bli i tillfälle att vid betornas
upptagning och rensning använda sina arbe
tares barn. Den undervisningstid, som
härigenom bortgår, skall tagas igen på det sätt,
att skolorna börja den l september och
julferierna kringskäras, så att undervisningen
pågår ända till julaftonen och åter börjar den 2
januari. En delo lärare hafva uttalat sig mot
denna åtgärd. Återstår att se, huru
inspektören förhåller sig till förändringen af
undervisningstiden.

Kyrkomötet.

Tillsättning af förenade tjänster.

Det i förra numret återgifna förslaget
till lag angående tillsättning af
organist-och klockarebefattningar har af
kyrkomötet godkänts utan diskussion.

Konfirmationsundervisningen

var under förra veckan på tal inom
kyrkomötet. § 5 mom. l i lagen angående
enskild själavård erhöll följande af biskop
Billing föreslagna lydelse:

Barn inom församlingen, hvilka böra i den
svenska kyrkans lära uppfostras, skola, då de
uppnått den förståndsutveckling, att åt dem må
lämnas tillträde till Herrans heliga nattvard, af

präst inom svenska kyrkan sorgfälligt
undervisas och beredas, dock ej tidigare ån det år
under hvilket de fylla 14 år; och åligger det
barnets föräldrar eller målsman att senast
innan barnet fyllt 17 år hos kyrkoherden i den
församling barnet tillhör anmäla det till
erhållande af konfirmationsundervisning eller ock
styrka, att barnet af annan präst inom svenska
kyrkan erhållit eller erhåller sådan
undervisning.

De kursiverade orden funnos ej i k. m:ts
förslag.

Från oktoberkyrkostämmorna.

I likhet med föregående år komma vi
att under denna rubrik meddela korta
redogörelser för de beslut i
skolangelägen-heter, som under innevarande år
förekomma vid oktoberkyrkostämmorna.

Källby, Skbg: Intresset för allmänna ärenden
är inom församlingen ringa. Vid
kyrkostämman den 9 d:s hade dock mot vanligheten en
stor del af församlingens hemmansägare
infunnit sig för att motarbeta ett framställdt
förslag om skolhusets ombyggande. Detta är
50 år gammalt, trångt, kallt och otjänligt i
alla afseenden. Skolrådet hade ej velat taga
ärendet om hand, och förslaget blef utan
protest förkastadt.

Börstig, Skbg: Enhälligt beslöts, att en 6
veckors fortsättningsskola skall inrättas. Samma
förslag blef af förra årets kyrkostämma
förkastadt.

Moheda, Kron.: Två fortsättningsskolor skola
inrättas, däraf den ena fast och den andra
flyttande på två stationer, en för hvartdera
året.

Korsberga, Jönk.: Forlsättningsskola
skallin-rättas, hvaremot slöjdundervisningen kommer
att tills vidare inställas. Småskollärarnes
löner höjdes från 250 till 300 kr.

Undenäs, Skbg: 5 fortsättningsskolor, 9
slöjdskolor för gossar och 4 sy- och arbetsskolor
för flickor skola inrättas.

En »Amerika-afton»

var sistlidne lördag anordnad inom
Pedagogiska sällskapet härstädes. D:r A7. G. V.
Lagerstedt och d:r E. Österberg, hvilka
med offentligt understöd besökt årets
världsutställning i Chicago, höllo föredrag,
hvarjämte en ganska rikhaltig samling
amerikansk pedagogisk litteratur fanns utställd.

D:r Lagerstedt lämnade uti sitt föredrag
en redogörelse för de pedagogiska
kongresserna i Chicago.

Den första af dessa kongresser börjades
den 17 och afslutades den 25 juli.
Antalet deltagare uppgick till omkring 2,000.
Många deltagare från främmande länder
hade infunnit sig. Så hade t. ex.
Frankrike sändt en delegation af åtta personer.
Antalet kvinnliga deltagare öfversteg icke
obetydligt antalet af de manliga. De
närvarande kvinnorna uppträdde ock i nästan
alla frågor med väl framförda och sakrika
.anföranden.

Kongressens arbete var fördeladt dels
på allmänna sammanträden, dels på en
mängd olika sektioner. Sålunda funnos
särskilda sektioner för allmän
undervisning, högre undervisning,
kvinnouppfostran, universitetens utvidgning, hemstudier,
slöjd, teckning o. s. v. Där fanns äfven
en sektion för valda representanter bland
skolungdomen. Till denna voro
sammankallade 2,000 gossar och flickor uti en ål-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0527.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free