- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
525

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 43. (617.) 25 oktober 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 43

SVENSK LÄRARETIDNING,

525

- Högre lärarinneseminariet härstädes har
denna termin 77 elever, fördelade på fyra
afdelningar. I den med seminariet förenade
normalskolan för flickor är elevantalet 313.
Undervisningen bestrides af tillsammans 40
lärarekrafter.

- Kroppsaga har i Visby skolor hittills icke
fått utdelas förrän efter föregående upprepade
varningar och förmaningar. Nu har skolrådet
för sin del beslutat, att lärare må äga rätt att
vid svårare förseelser omedelbart aga den
brottslige eller försumlige. Ändringen skall
underställas domkapitlets pröfning.

- Lödösekretsen hade den 14 d:s sitt
ordinarie höstmöte. Därvid beslöts att, enär
kretsen omfattar medlemmar jämväl från
Bohuslänssidan, den hädanefter skall heta
Lödöse-Torskogs-kretsens lärareförening. Till
ordförande valdes folkskolläraren S. J. G. Rhodin
i Skepplanda.

- ’Slöjdinspektrisen vid Stockholms folkskolor
fröken Hulda Lundin återkom under förra
veckan till hufvudstaden från Chicago, där hon
med offentligt understöd vistats sedan
utställningens öppnande. Hemvägen togs öfver
Liverpool, hvarest fröken L. på inbjudning höll
föredrag.

- Ett pedagogiskt bibliotek kommer att
upprättas inom Mönsteråskretsen. En kommitté,
som haft i uppdrag att utarbeta förslag till
stadgar, har nu fullgjort detta arbete, och
framlades förslaget vid möte i lördags samt blef
enhälligt antaget. Bibliotekets blifvande
styrelse skall ingå till skolråden i köpingen och
landsförsamlingen med ansökan om bidrag.

- För studiers idkande vistas folkskolläraren
och organisten K. L. Österberg från Hässjö,
Ynrl., för närvarande vid Uppsala universitet.
Äfven nämda församlings pastor uppehåller sig
vid samma högskola för sina studiers
fullbordande. Det torde vara något ovanligt, att en
församlings både pastor och skollärare
samtidigt vistas vid samma universitet för studier.

- Gemensamma läroböcker för kretsens
skolor anser Oppundakretsen önskvärdt och har
därför beslutat välja en kommitté att granska
utkomna läroböcker och upprätta förslag öfver
passande sådana. Kommittén skall sätta sig
i förbindelse med Öljartraktens, Villåttinge- och
Nyköpingskretsarnas ordförande, på det att
gemensamheten möjligtvis kunde utsträckas längre
än till den egna kretsen.

- Ett nytt folkskolehus skall, enligt nyligen
fattadt kyrkostämmobeslut, uppföras i
Eskilstuna för en kostnad af i ett för allt 60,276 kr.
Huset skall byggas af sten i tre våningar:
bottenvåningen kommer att innehålla, sex
lärosalar, rum åt lärare samt rum och kök åt
vaktmästare. Den andra våningen skall
likaledes innehålla sex lärosalar, ett rum åt lärare
samt ett reservrum. I vindsvåningen slutligen
skall inredas en gymnastiksal.

- Skolveteranen J. J. Holmberg var i söndags
afton af några förutvarande och nuvarande
lärare vid Göteborgs folkskolor inbjuden till ett
enkelt samkväm å Praktiska hemmet. Hr B.
C. Rodhe och pastor M. Wieselgren ägnade
därvid några hjärtliga ord åt den åldrige
hedersgästens långa och trogna lärareverksamhet.
Hr Holmbergs värdefulla pedagogiska
boksamling har öfverlämnats till Göteborgs
folkskollärarekårs bibliotek, till större delen som gåfva.

- Förändring af skolans lästid har
lärarepersonalen vid Växjö stads folk- och
småskolor begärt hos skolrådet i syfte att barnens
middagsrast måtte framflyttas till kl. 2, hvilken
timme befunnits vara den vanliga
middagsstunden i flertalet af barnens hem. I
öfverensstämmelse härmed har skolrådet beslutat,
att läsningen i såväl småskolan som
folkskolan skall från och med nästa års början vara
förlagd till kl. 8-10 samt 11-2 på dagen.
Öfningarna i sång och slöjd skola, i den mån
de ej kunna ingå i dessa tider, förläggas till
tiden mellan kl. 4-6 e. m.

- Om räkneundervisningen öfverlade
Kongs-backa skolförening vid möte i lördags.
Därvid framhölls, att denna undervisning redan
från första stadiet bör göras åskådlig, för-

ståndsodlande och praktisk. Åskådlig blir den,
dä hvarje nytt moment, som inträder, inskär
-pes medels passande åskådningsmateriel. Den
blir förståndsodlande, då man gifver barnen
exempel, som hvarken äro för lätta eller för
svåra och för hvilkas lösning verklig
tankeansträngning erfordras. Praktisk blir den
slutligen, då alla räkneuppgifter öfverensstämma
med verkliga förhållanden, samt barnen erhålla
nödig färdighet,

- l 37 år har organisten och
folkskolläraren K. V. Vesslén i Hacksta uppehållit de
förenade tjänsterna i församlingen till allas
belåtenhet. Därför får han nu, då han den
l nästkommande januari afgår från
folkskollärarebefattningen, behålla organist- och
klockaretjänsten till sin död eller åtminstone i 10
år. Hr V. har under sitt långa dagsverke i
skolans tjänst undervisat mer än 1,000 barn,
tillhörande olika generationer. Hans äldsta
elever äro nu 50 åringar, och deras barn och
barnbarn lia i tur och ordning besökt hans
skola. Själf är han nu en 60-årig man men
kry och rask för sin ålder.

- / fråga om disciplinen i skolan har
Kongs-backa skolförening gjort följande uttalande:
»Upprätthållandet af en god disciplin i skolan
är icke blott nödvändigt för undervisningens
framgångsrika bedrifvande utan utöfvar också
ett mäktigt inflytande på barnens uppfostran.
För uppnående af detta mål fordras: att
läraren själf iakttager punktlighet och ordning
såväl vid sin undervisning som vid hela sitt
uppförande i öfrigt; att han af barnen fordrar
ordning och noggrannhet såväl vid deras arbete
som öfriga förhållande; att han fordrar
absolut lydnad för gifna befallningar samt med
förstånd och kärlek handhafver den nödiga
tukten. Kroppslig aga, hvilken såsom ett
yttersta medel måste förekomma, bör alltid
begagnas med största försiktighet samt utöfvas
med allvar, saktmod och kärlek.»

Sveriges allmänna
folkskollärareförening.

Valen.

a) Medlemmar i centralstyrelsen.

Örebro-kretsen: de afgående.

Karlskoga-kretsen: dito.

Ytterlännäs kretsen: dito.

Oppunda- kretsen: dito.

Linköpings-kretsen: dito.

Sölvesborgs-kretsen: dito.

Ronneby-kretsen: Fr. Berg, Alfr. Dalin och J.
Franzén i Lund.

Bara-kretsen: dito.

Sydöstra Helsinglands kretsen: A. Dalin, J.
G. Söderberg och R. Norén i Bollnäs.

Varbergs-krctsen: Fr. Berg, Alfr. Dalin och
B. C. Rodhe i Göteborg.

b) Revisorer.

Karlskoga-kretsen: A. Lindén, N. Rosengren
och N. Lundahl i Lund.

Ronneby-kretsen: dito.

Ytterlännäskretsen: dito.

Oppunda-kretsen: dito.

Varberg s-kretsen: dito.

Linköpings-kretsen: de förut varande.

Sydöstra Helsinglands-kretsen: dito.

Sölvesborg s kretsen: A. Lindén, N.
Rosengren och K. A. Lindström i Stockholm.

Örebro-kretsen: Alex. Jonsson i Stockholm,
N. Rosengren och A. Lindén.

Bara-kretsen: Nils Lundahl i Lund, A.
Lindén och Martin Thunell i Vinstorp.

Tyska språket vid seminarierna.

Frökinds-kretsen menar, att tyska
språket bör införas som obligatoriskt
undervisningsämne vid seminarierna.

Bollnäs-Arbrå-kretsen önskar en
begynnelsekurs i tyska språket såsom valfritt
ämne vid alla seminarier.

Oppimda-kretsen: dito.

Linköpings-kretsen anser, att tid för tyska
språket kan vinnas genom
inträdesfordringarnas höjande i väsentlig grad samt
genom afskaffande af de tidsödande
militär-öfningarna.

Frånö-kretsen. Under förutsättning af
inträdesfordringarnas höjande bör tyska
språket införas på försök vid några
seminarier, och om försöket utfaller lyckligt,
bör ämnet göras obligatoriskt.

Sydöstra Helsinglands-kr etsen: dito.

Helsingborgs-kretsen vill hafva tyska
språket infördt vid alla seminarierna och
menar, att detta kan ske utan ökad
tjänstgöring för lärarne och utan förlängning af
seminariekursen.

Västerbergslags-kretsen har besvarat
frågan jakande.

Sara-kretsen: dito.

Ytterlännäs-kretsen instämde i uttalandet
å stiftsmötet i Malmö med uteslutande af
ordet »valfritt» (årsskriften sid. 28).

Ronneby-kretsen har instämt i
Göteborgsmötets resolution.

Örebro-kretsen: dito.

Lärjungebibliotek.

Stockholms-kretsen har beslutat uppdraga
åt centralstyrelsen att låta upprätta en
katalog öfver lämpliga skrifter för barn- och
ungdomsbibliotek. Den del af frågan, som
rörde dylika biblioteks upprättande i
Stockholm, beslöt föreningen upptaga till
förnyad behandling vid ett följande
sammanträde.

Göteborgs-kretsen gjorde på sitt
månadssammanträde i lördags följande uttalande:

Då en sund och intresseväckande läsning är
ett verksamt medel till ungdomens utveckling
i god riktning, men då långt ifrån all den
lektyr, som erbjudes, verkar i uppfostrande syfte,
böra folkskolans lärare enligt skolföreningens
mening söka

1) att på allt sätt leda barnens läslust i
nyttig och förädlande riktning;

2) att intressera såväl barnens målsmän som
skolans myndigheter för beredande af tillgång
till god barndoms- och ungdomslitteratur;

3) att inverka på mera bemedlade föräldrar
för att förmå dessa att till lärjungebiblioteken
skänka böcker, som deras egna barn ej mera
begagna;

4) att lämna råd och anvisningar vid
anordnande af lärjungebibliotek, hvilka i vanliga
fall torde kunna utgöra en afdelning af
sockenbiblioteken, samt

5) att genom centralstyrelsen för S. A. F.
årligen skaffa sig tillförlitliga uppgifter å
nyutkommen litteratur, som vore lämplig för
ändamålet och erhålla största möjliga
prisned-sättning vid inköpen.

Oppunda-kretsen uttalade på förslag af
folkskoleinspektören Vallin, att lärarne
borde med vederbörandes medgifvande från
sockenbiblioteken uttaga lämpliga arbeten
för bildande af lärjungebibliotek vid hvarje
skola.

Ytterlännäs-kretsen har instämt med
Kin-nekretsen (Läraretidningen n:r 33).

Ronneby-kretsen har uttalat, att
lärarekåren bör verka för sockenbiblioteks
inrättande samt att dessa uppfylla det i §
11 af folkskolestadgan angifna ändamål.

Lödöse-kretsen anser, att läraren bör
såväl enskildt som vid sammanträde mellan
skolråd och lärarepersonal framhålla
betydelsen af ungdomsbibliotek, gifva anvis-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0537.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free