- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
527

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 43. (617.) 25 oktober 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 43

SVENSK LÄBAEETIDNING.

527

Möten mellan skolråd

och lärarepersonal.

(Meddelanden till Svensk Läraretidning.)
V. Vingåker, Södm.: De ärenden, som
behandlades, voro föreslagna af
lärarepersona-len. En kommitté tillsattes för utarbetande af
lärokurser för de skolor, som sakna underlag
af småskola. För ^ändamålet skulle
vederbörande lärare och lärarinnor inkomma med
förslag. Vidare beslöts, att fattiga skolbarn skulle
erhålla bidrag till inköp af läroböcker.
Vederbörande skolrådsledamot skulle i samråd med
läraren utse de barn, hvilka kuride komma i
fråga att hos fattigvården anmälas till
erhållande af understöd. Vid afgången från skolan
erhålla barnen i stället för lösa betyg en
betygsbok, så inrättad, att i den finnes plats för
inskrifning af tjänstebetyg och orlofssedlar.
Slutligen antogs den bestämmelsen, att frågor,
hvilka skola behandlas vid dessa
sammanträden, böra vara så tidigt inlämnade till
skolrådet, att program kan blifva i god tid utsändt.
Därför borde lärarepersonalen på enskildt möte
i slutet af vårterminen uppsätta lämpliga
frågor samt utse inledare. Mötet, som var besökt
af närmare 40 personer, vittnade om ett godt
förhållande mellan skolråd och lärarepersonal.
Utvängstorp, Skbg: Vid möte den 17 d:s
beslöts: att eldning, skurning och städning skall
delvis verkställas af skolbarnen och delvis på
skolkassans bekostnad; skurning verkställes
en gång i månaden; att skolrådsledamöterna
skola hvar och en i sin rote befordra jämn
skolgång och på tredskande föräldrar strängt
tillämpa § 51 af folkskolestadgan; att vid
undervisningen i trädgårdsskötsel barnen så
mycket som möjligt böra få praktiskt deltaga i
göromålen; att en hel del nödvändig
skolmateriel skall inköpas och den gamla, som
icke användes, försäljas; att
fortsättningsskolan och slöjdskolan för gossar skall fortsätta
sin gagnande verksamhet äfven nästa år, samt
att en slöjdskola för kvinnlig slöjd skall
upprättas. Samtliga ärendena godkändes af
kyrkostämman och har sålunda Utvängstorps lilla
af 77/i6 mantal bestående samhälle visat, att
den icke längtar efter minimikurser, och att
nian i en liten och fattig kommun med god
vilja äfven förmår följa någorlunda med sin tid.

Från oktoberkyrkostämmorna.

(Meddelanden till Svensk Läraretidning.)

Ma/ma, Vstm.: Skolrådsordförandens förslag
att inskränka den
hittillsvarande.fortsättnings-skolan till 4 veckor årligen afslogs enhälligt.
Lärarinnan Sofia Pettersson, som tjänstgjort i
20 år, tillerkändes 25 kronors årlig
löneförhöjning. Till slöjdmateriel för flickor anslogs
60 kr. och till ett lärjungebibliotek vid Kolsva
40 kr. Småskollärarinnornas bidrag till
ål-derdomsunderstödsanstalten beslöt församlingen
erlägga.

Värnamo, Kron.: Till tre slöjdskolor för gossar i
landskommunen anslogs 100 kr. för hvardera
och 50 kr. till hvardera af tre slöjdskolor för
flickor. En lärarinnelön höjdes från 250 till
300 kr. För köpingen anslogs 50 kr. till
slöjdskolan för gossar. »För inrättande af en
flick-slöjdskola anslogs 25 kr., sedan ett par
enskilda personer vid stämman lofvat bidraga
med resp. 20 och 10 kr. Lärarinnelönen
höjdes från 300 till 375 kr.

V. Karup, Krist.: Kofodersersättningen, som
förut utgått efter markegångstaxan, höjdes till
100 kr. Lönen för en småskollärarinna
höjdes till 300 kr.

Mo, Älfsb.: Flickslöjd skall införas i skolan.

Södra Ny, Vrml.: Läsningen i småskolorna
skall ordnas så, att den kommer att pågå i
oafbruten följd under fyra månader.

Neder-Kalix, Nbtn: Slöjdundervisning skall
införas vid Karlsborgs sågverks folkskola.

Hillared, Älfsb.: Slöjdskolan, som under två
år legat nere, skall åter upptaga sin
verksamhet.

Kvidinge, Krist.: Kofodersersättningen för
läraren vid kyrkan höjdes från 100 till 130 kr.

Litteratur.

Svenska spörsmål är den gemensamma
titeln för en samling smärre skrifter,
hvilka från och med slutet af förra året
utgifves under redaktion af professorerna
Harald Hjärne och J. A. Lundell, teologie
lektor L. Bergström,
folkhögskoleföreståndaren Gr. A. Magnusson, samtliga i
Uppsala, samt bokförläggaren Lars Hökerberg i
Stockholm. Syftemålet med dessa
småskrifter är att sprida kunskap i sådana
frågor, som hafva betydelse för den svenska
allmänheten, äfvensom att i lättfattlig form
meddela resultaten af forskningen i sådana
vetenskapsgrenar, som hafva en allmännare
betydelse.

Hittills hafva utkommit 14 hvar för sig
själfständiga och afslutade häften till ett
pris, varierande mellan 15 och 65 öre.
Bland ämnen, som behandlats i de redan
utkomna häftena, må nämnas:
Universitetsbildning och folkbildning, Om koleran,
dess sätt att utbreda sig och dess sätt att
smitta, Kristendom och socialism, Om
blodets fördelning i kroppen, Om lagtvungen
edgång hos ett kristet folk, Zontariff o. s.
v. Redan af de här påpekade exemplen
framgår, att, på samma gång ämnena äro
hämtade från vidt skilda områden, de
samtliga därjämte äro af ett innehåll, som
måste tilldraga sig den stora allmänhetens
intresse. För innehållets gedigna
beskaffenhet borga såväl de framstående män,
hvilka stå i spetsen för detta nya företag,
som ock den stab af fackmän och
författare, hvilka lämna sina bidrag.

Här erbjuder sig helt visst ett ypperligt
tillfälle att bland allmänheten för en ringa
kostnad sprida en sund och bildande
läsning, hvilket tillfälle icke bör lämnas
obegagnadt. Särskildt har landets lärarekår
anledning att genom framhållande af dessa
billiga och lättlästa skrifter gifva
allmänheten och den uppväxande ungdomen smak
för en nationellt bildande läsning, som
både kan väcka och nära det
medborgerliga intresset.

Cohrs Atlas öfver Sverige har nu
utkommit i sin fjärde upplaga till samma
pris som de föregående eller 2 kr. 50
öre. Den nya upplagan, till hvilken
kartorna undergått åtskillig omarbetning, har
tillökats dels med tvänne kartor, en öfver
Stockholms skärgård åt såväl Saltsjö- som
Mälaresidan och en öfver staden
Helsingborg med område, och dels med ett
namnregister. Detta senare omfattar icke mindre
än 32 fyrspaltiga sidor och upptager de
flesta å kartorna befintliga namn med
tydlig hänvisning. För detta ändamål hafva
samtliga kartbladen uppdelats i rutor med
bokstäfver i öfver- och underkant samt
siffror på sidokanterna. Härjämte
upptagas de vanliga geografiska och statistiska
redogörelserna, lämpade efter senaste
officiella uppgifter. Utom sin synnerliga
användbarhet som geografisk handbok är detta
redan förut allmänt omtyckta arbete genom
både format och utstyrsel i öfrigt den
bästa resehandbok, man kan önska.

Nytt i bokhandeln.

Om Sven som kom i folkhögskolan och Nils
som, blef hemma. Skildring ur allmogelif vet.
Sthm, G. E. Fritzes k. hofbokhandel. 2 kr.

Rationella gymnastiköfningar och sund idrott
inom landets olika uppfostringsanstalter af
kapten G. H. Norlander. Lund, Ph. Lindstedts
univers.-bokhandel (i distribution).

Folkets sångbok. Text till 115 sånger för
hemmet och skolan, utgifven af Axel Ström.
Gtbg. 35 öre.

Mänsklighetens idealskrift af N. A. Nilsson.
Sthm, G. Chelius förlag, l kr. 50 öre.

Uppsala möte 1593. Den mest
reformatoriska vändpunkten i Sveriges utveckling.
Minnestal af lektor L. H. Hallmer. Kalmar 1893.
50 öre.

Sveriges Rikes lag, gillad och antagen på
riksdagen år 1734, af konungen stadfästad den
23 januari 1736, jämte anmärkningar,
förklaringar och prejudikat. Godtköpsupplaga. Visby,
Gotlands Allehandas förlag. l:a haft. 40 öre.

Träsniderimönster i allmogestil, hämtade ur
Nordiska museet i Stockholm af Vilhelm
Oldenburg. 250 motiv från 16-, 17- och
18-hundratalen jämte deras användning å gamla
föremål. Sthm, G. Chelius förlag.

För samling slif i den protestantiska kyrkan
af E. Sulze. Sthm, Fr. Skoglunds förlag. 2
kr. 50 öre.

Diesterweg s populäre Himmelskund e und
Ma-thematische Gepgraphie. Berlin, Verlag von
Emil Goldschmidt. Lieferung 2-4 ä 50
pfen-nige.

Svenska Psalm- och evangelieboken jämte de
af J. C. F. Haeffner utgifna koralerna. Haft.
32-38 ä 30 öre.

Bibelsamtal med ungdom eller Den heliga
skrift i enkelhet framställd för smått folk af
pastor J. L. Sooy. Haft. 13 o. 14 ä 50 öre.

Dödsfall.

A. M. J. Gulin f- Den 6 d:s afled
folkskollärarinnan vid Farna bruk i
Västmanland Anna Maria Jakobina Gulin efter
en längre tids lidande i en ålder af
endast 35 år. Fröken Gulin var
utexaminerad från Kalmar seminarium 1879 och
hade i 14 år bestridt lärarinnebefattning
vid Farna bruks folkskola.
Kännetecknande för den aflidna var anspråkslöshet
i uppträdandet och trohet i kallet, ofta
för-svåradt genom för stort barnantal och en
tidigt bruten hälsa som en följd af
öfveransträngning i skolan. Men hon höll
ändock troget ut nästan till slutet.

Vid den, mänskligt att döma, för tidigt
öppnade grafven stå utom en stor skara
skolbarn, hvilkas tillgifvenhet fröken G.
vunnit genom sitt hjärtegoda och milda
sätt, många vänner och åldriga föräldrar
djupt sörjande. Frid öfver hennes minne!

Gt.

JULTOMTEN,

Skolbarnens jultidning,

får i år en särdeles fin utstyrsel, tryckes
på tjockt papper och i två färger.
Tidningen, som skall blifva ett prof på hvad
Sverige kan åstadkomma i afseende på
illustrationer, blir svensk allt igenom, så
hvad angår text och illustrationer som
deras reproducerande. Bland konstnärer,
som i år medverka i Jultomten, må
nämnas: Carl Larsson, Axel Kulle, Jenny
Nyström, V. Andrén, G. Ankarcrona, Axel
Borg, C. E. Töfiner, Ottilia Adelborg,
Gerda Tirén m. fi.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0539.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free