- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
537

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 44. (618.) 1 november 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 44

SVENSK LÄRARETIDNING.

537

söka och innehafva organistbefattning inom
Växjö stift utan hinder däraf, att han icke
aflagt organistexamen. S. hade begärt att
få söka dylik befattning inom- hela riket.

- Studeranden Anton Teodor Brandt,
som år 1890 aflagt studentexamen i
Kalmar och sedan under tre terminer idkat
studier vid Uppsala universitet, har
förklarats berättigad att under innevarande
hösttermin intagas som elev vid Växjö
folkskollärareseminarium utan hinder däraf,
att han ej vid läsårets början anmält sig
till inträde.

- Liknande medgifvande har lämnats
för fröken Maria Josefina Lundborg, som
år 1890 aflagt studentexamen vid
Vallinska flickskolan och sedan idkat studier vid
Stockholms högskola. Hon får under
höstterminen intagas som elev vid Stockholms
folkskollärarinneseminarium.

Hvilken dag* delgafs
varningsbeslutet? Skolrådet i Folkärna församling
i Dalarne beslöt den 16 oktober 1892 att
tilldela folkskolläraren A. Bruhn varning
enligt § 32 i folkskolestadgan.
Varningsbeslutet öfverklagades hos domkapitlet i
Västerås. Enär enligt bevis af skolrådets
ordförande det öfverklagade beslutet
blifvit den 16 oktober 1892 delgifvet
klaganden, men besvären först efter kl. 12 den
17 därpå följande november, således icke
i laga tid, inkommit till domkapitlet,
förklarade sig domkapitlet ej kunna upptaga
besvären till pröfning.

Häri sökte B. ändring under förklaring,
att han icke den 16 oktober erhållit del
af skolrådets beslut. Först den 18 i
samma månad hade han af skolrådets
ordförande erhållit muntligt besked om
varningen. Med anledning häraf har k. m:t den
6 oktober afkunnat följande utslag.:

Som det mot klagandens bestridande icke är
utredt, alt klaganden erhållit behörig del af
skolrådets ifrågakomma beslut å sådan tid, att
klagandens besvär hos domkapitlet må anses
vara anförda efter utgången af den i 82 §
folkskolestadgan för sådan klagan stadgade tid
efter beslutets delgifvande; alltså och då
domkapitlet sålunda saknat laglig anledning att
undandraga sig pröfning af samma besvär, har
k. m:t pröfvat skäligt att, med upphäfvande af
domkapitlets utslag, visa målet åter till
domkapitlet, som äger att detsamma ånyo företaga
och därmed lagligen förfara.

Tre folkskollärareval voro den 18
sistl. oktober föremål för Lunds
domkapitels pröfning.

Folkskollärarevalet i Holmby församling
den 18 sistl. maj, hvarvid N. L.
Lundqvist från Fosie valdes med 60 rösters
majoritet, fastställdes.

- Vid folkskollärareval i Näsum den
10 sistl, april erhöll G. A. Roosvall
röstmajoritet. Med anledning af anförda
besvär och sedan upplyst blifvit, att R. den
7 juni anhållit varda från valet befriad,
har domkapitlet förklarat, att Näsums
församlings skolråd äger att ånyo vidtaga
åtgärder för tillsättning af ifrågavarande
lärarebefattning.

- Nyssnämde G. A. Roosvall erhöll vid
folkskollärareval i Torhamn den 6 sistl.
augusti ävenledes röstmajoritet. Valet

öfverklagades på den grund, att R. skulle
vara bunden vid förslaget i Näsum samt
för öfrigt icke kompetent, enär i annonsen
begärts, att läraren skulle kunna leda sång
och musik vid gudstjänsterna, men R.
saknade betyg i musik. Domkapitlet lämnade
besvären utan afseende,

enär R. redan den 7 juni hos ordföranden
i Näsums skolråd afsagt sig tjänsten därstädes
och först den 3 juli anmält sig som sökande
till platsen i Torhamn, och

enär R. genom företedt afgångsbetyg från
folkskollärareseminarium styrkt sig vara
behörig till folkskollärareijänst.

Tjänsters tillsättning.

Förslag. Till folkskollärare-, klockare- och
organistbefattningarna i Varola, Skbg: 1) G.
F. Hennerberg i Ingatorp, 2) J. A. G. Kindberg
i Forserum.

- Till eti läraretjänst i V. Färnebo, Vstrn.:
1) Ada S. Eriksson, 2) G. L. Engström, 3) C.
J. Höglind.

- Till lärarinnetjänsten vid Gånsta
folkskola, Vårfrukyrka, Upps.: 1) vik. därstädes
Anna Samuelsson, 2) Terese Arfvidsson i
Tobo, 3) Alma Lindeberg i Gustafs, Kpbg.

Valde. Till klockare och organist i
Södertälje stads- och landsförsamlingar:
pastorsadjunkten A. Rimbert i .Södertälje med 2,410
röster. (A. E. Brostedt i Kärna erhöll 649
röster.)

- Till folkskollärare, klockare och organist
i Våttlösa, Skbg: A. G. Vahlin i Malma.

- Till folkskollärare, klockare och organist
i Istorp, Älfsb. : J. A. Malmqvist i Skrea
(enhälligt).

- Till folkskollärare i Ystad: Nils
Gissel-qvist i Hannas med 3,136 röster. (P. S.
Ryberg i Malmö erhöll 2,005 röster.)

- Till lärare vid Samuelsbergs folkskola,
Motala landsförs:g\ e. o. läraren vid socknens
vårdanstalt J. Fr. Flycht med 10,380 röster.
(Fr. Blom i Värnamo fick 5,762 roster.)

- Till lärare vid Väster-Ekeby folkskola,
Vendel, Upps.: vik. därstädes J. Liselius med
291 röster af 6 röstande. (Gunnar Engström
i Ludgo fick 164 röster af 5 röstande.)

- Till folkskollärare i Aringsås, Kron.:
Hj. Löfgren i Myresjö med 4,990 röster.
A. Östberg i SJöinge erhöll 2,701 och J.
Ljungstedt i Vederslöf 441 röster.)

- Till folkskollärare i Sollentuna, Sthm:
’G. E. Sandbäck i Lägga (enhälligt).

- Till folkskollärare i Svenarum, Jönk. : vik.
därstädes S. I. Ekholm (enhälligt).

- Till folkskollärare i Hammarlo/, Mim.:
N. G. Vinqvist i Lyby.

- Till tolkskollärarinna i Växjö : e. o.
lärarinnan därstädes Anna Bergholtz med 4,116
röster af 112 röstande. (Maria Fohlin i
Hessleholm fick 2,075 röster af 101 röstande.)

- Till lärarinna vid Tignemåla mindre
folkskola, Tjärstad, Östg. : Kristina L. Olsson i
Brokind.

- Till lärarinna vid Österströms verks mindre
folkskola, Holm, Vnrl. : Lydia Rodin.

- Till småskollärarinna i Kläckeberga, Kalm.:
Ottalia Karlström i Bäckseda.

- Till småskollärarinna i Kågeröd, Mim. :
Elisabet U. Vessman i Väsby. (20 sökande.)

- Till småskollärarinna i Förslöf, Krist. :
Hilda Persson därstädes. (4 sökande.)

C.
(J.
V.

Folkskoleinspektören R. Noréns tjänstledighet
räcker till den 15 april nästa år.

- En folkhögskola inom Älfsborgs län är
ifrågasatt. Åtskilliga kommuner hafva beviljat

i årliga anslag för ändamålet.

- Jämn skolgång kan enligt
Skinnskattebergs-kretsens åsikt befordras bland annat
därigenom, att vid examenstillfällen såväl de
flitigaste som de mest försumliga utpekas.

- Lindes skollärareförening beslöt vid
sammanträde den 28 oktober att som krets ingå i
S. A. F.

- På Svenska akademiens stora ordbok har
för folkskolornas räkning subskriberats af
Al-sens och Karlstads församlingar.

- Till poststationsföreståndare i Börstig är af
generalpoststyrelsen förordnad skolläraren
därstädes K. E. Håkansson.

- Till lärobok i frihandsteckning vid
Stockholms folkskolor är antagen A. Sjöströms »En
samling förebilder för teckning å krittafla».

- Statsbidrag till aflönande af vikarie för
ordinarie lärare eller lärarinna vid rikets
folkskolor tillstyrkes af länsstyrelsen i Uppsala i
enlighet med kommitterades förslag.

- Småskollärarinnornas årsafgifter till
ålder-domsunderstödsanstalten hafva åtskilliga
församlingar vid de senaste kyrkostämmorna
förklarat sig villiga att erlägga,

- Vid Östergötlands folkhögskola är
elevantalet innevarande kurs 43 och vid den därmed
förenade landtmannaskolan 13, således
tillsammans 56.

- Ett t/l/äggshäfte, det andra i ordningen, till
katalogen öfver Gäfle och Gestriklands
pedagogiska boksamling har utkommit från trycket.
Det upptager 454 nummer.

- Folkskolläraren J. Broddén i Örebro kommer
att efter en lång och hedrande verksamhet i
folkskolans tjänst afgå den l januari 1894.
Hr B., som är fyllda 70 år gammal, aflade sina
examina i Stockholm 1847 och anställdes 1851
såsom lärare i Örebro.

- Den adjunktsbefattning vid Växjö
folkskollärareseminarium, som blifvit ledig genom
ordinarie adjunkten L. P. Nilssons frånfälle,
kommer icke att återbesättas. K. m-.t har i stället
anvisat 1,500 kr. årligen till arvode åt en extra
lärare vid seminariets öfningsskola.

- Egen lokal för Stockholms
läraresällskap har varit på tal. Denna lokal skulle
äfven inrymma pedagogiska biblioteket samt ett
pedagogiskt museum. Frågan skall utredas af
en kommitté, bland hvars ledamöter märkes
rektor L. M. Wsern.

- Helnykterhetsprincipen önskar
Norrköpings-afdelningen af Nordiska lärarnes
helnykterhetsförening tillämpad vid de gemensamma
samkväm, som komma att hållas vid det blifvande
stiftsskolläraremötet. Hvilka åtgärder, som i
detta syfte böra vidtagas, kommer afdelningen
att afgöra vid ett kommande möte.

- Om kroppsaga har Skinnskattebergs
skolförening gjoii följande uttalande: »Kretsen
framhåller såsom sia mening, att där mildare
medel visat sig fruktlösa, måste läraren såsom
sista åtgärd använda kroppslig aga, hvilken
för att vara fullt verksam lämpas efter barnets
natur och felets beskaffenhet.»

- Om anordnandet af Skolbad för samtliga
folk- och småskolans barn i Växjö har
bokhandlare Qviding därstädes väckt förslag vid
senaste kyrkostämman. Därjämte önskar han
inrättandet af en matlagningsskola för
flickorna i högsta klassen. Kyrkostämman har
beslutat tillsätta en kommitté att utreda
hithörande frågor.

- Folkskollärare-^ klockare- och organistvalet
i Ekeby, Upps., blef, såsom i n:r 42 af denna
tidning omtalades, upphäfdt af Uppsala
domkapitel. Orsaken var den, att alla sökandena
(och således äfven klaganden själf) fått sina
profuppgifter tidigare än folkskolestadgan
medgifver. Vid tiden för valet var icke J. F.
Ahl-zén utan A. Th. Blomqvist vikarie på platsen.

- En teknisk aftonskola kommer att öppnas
i Tranås. Undervisningsämnena, som äro
valfria, blifva ritning, bokhålleri, räkning och
väl-skrifning. Såsom lärare komma att
tjänstgöra löjtnant G. Filén, artisten Norrman och
folkhögskoleföreståndaren V. Öberg. Tranås
kommunalstämma har för första året lämnat
ett anslag af 50 kr. samt beviljat fri lokal och
belysning.

- Från folkskollärarnes änke- och pupillkassa
får folkskolläraren J. G. Rudbergs änka, född
Holmström, uppbära pension för åren 1889-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0549.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free