- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
551

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 45. (619.) 8 november 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

’N:r"45

SVENSK LÄEARETIDMNG.

551

Om Eder verksamhet «på den ansvarsfulla
iplatsen behöfva vi föga -orda, då meningarna
ej kunna vara delade om de ädla grundsatser,
som ledt Edra sträfvanden, om den omsorg,
den insiktsfullhet och kraft, som gjort sig
gällande vid utförandet. Då för icke länge sedan
landets lärarekår sammanträdde här, gåfvo sig
också åsikterna om Eder betydelse för
folkskolan oförtydbart tillkänna. För oss lärare och
lärarinnor här på platsen har Eder varma, helt
visst medärfda kärlek till folkskolan, hennes
ungdom och lärare, inneburit uppmuntran och
stöd.

Att det under sådana förhållanden
smärtsamt berört oss, att Ni/hr professor,
tillkän-oagifvit Eder afsikt att utträda ur
folkskolestyrelsen, må anses naturligt.

Vi veta väl, att Edert kräfvande uppdrag, i
ekonomiskt afseende lönlöst, icke heller i andra
afseenden är det tacksammaste. Men vi tro
oss också veta, att dessa synpunkter äro
undanträngda af Edert offervilliga intresse för en
stor och ädel sak, väl värd inflytandet af
samhällets bästa krafter.

Vi måste därför djupt beklaga, om sådana
hinder skulle förefinnas för Eder verksamhet
såsom ledamot i Göteborgs folkskolestyrelse,
att Eder afsägelse af detta uppdrag skulle vara
oåterkallelig. På samma gång vi tagit oss
friheten att gifva uttryck åt denna uppfattning,
våga vi dock framställa en vördnadsfull och
liflig önskan därom, att dessa hinder - hvilka
de än äro - måtte undanrödjas, och att Ni
ännu länge till båtnad för en af samhällets
allra dyrbaraste angelägenheter måtte tillhöra
Göteborgs folkskolestyrelse.

Professor Carlson uttalade sin
tacksamhet för det bevis på förtroende, som
gifvits honom af lärarekåren, och angaf
såsom hufvudskäl för sitt ifrågasatta
tillbakaträdande mera koncentrerad verksamhet
på vetenskapligt forskningsarbete. På
kårens ådagalagda uttryck af tillgifvenhet
satte han högt värde, emedan
lärarepersonalen bäst förmådde uppfatta, hvad
skolans förhållanden anginge. Detta skulle
ock än ytterligare föranleda honom att
öf-verväga den ställning han komme att
intaga.

Sitt 25-års-jubileum firade folkhög
skolan å Lunnevad den 2 d:s i närvaro
af många skolans vänner och forna
lärjungar. Först höll skolans föreståndare,
hr H. Odhner, ett föredrag om Torsten
Rudenschiöld, framhållande hans anande
framtidsblick, i det denne märklige
skolre-formator redan 1846 haft tankar på
undervisningsanstalter af alldeles samma art
som de nuvarande folkhögskolorna.

Bland de närvarande märktes tvänne
män. som tillhört skolans första årskurs,
nämligen godsägaren Kr. Gustafson å
Djurkälla och riksdagsmannen A. Henricsson i
Karlslund. Den förre talade om skolans
förhållande under hennes första år,
hvarefter skolans nuvarande andre lärare,
löjtnant G. V. Lokrantz, skildrade hennes första
tid på Lunnevad och framhöll, huru hon
nu vuxit in hos bygdens befolkning.

Mellan föredragen utfördes fosterländska
sånger.

Under de gångna 25 åren har skolan
varit besökt af 729 manliga och 249
kvinnliga elever eller tillsammans 978.

Kroppsaga i skolan. Enär det händt,
att lärare, som funnit sig böra utdela
kroppsaga i folkskolan, härför blifvit trakasserade,
ja, af underrätt t. o. m. dömda till böter,

emedan skolreglementets bestämmelser om
kroppsaga i skolan varit mindre lämpliga,,
har domkapitlet i Kalmar på vederbörande
folkskoleinspektörs yrkande i några på
senare tid fastställda reglementen för
skoldistrikt på Öland i paragrafen om ordning
och tukt gjort ett tillägg. Paragrafen
lyder i de äldre reglementena så:

»Begår ett skolbarn någon förseelse, skall
läraren, efter felets beskaffenhet, tillrättavisa
barnet genom kärleksfullt tilltal, allvarlig
varning eller anmärkning i. dagboken. Skulle
något barn visa fortfarande gensträfvighet och
trots, må det vid förnyade förseelser kunna
blifva underkastadt lindrig kroppsaga af
läraren.»

Härtill har fogats ett nytt moment af
följande lydelse:

»Lärare må äfven vid förseelse, som första
gången iakttages, äga att, då han pröfvar
omständigheterna så fordra, utdela kroppsaga utan
föregående varning eller anmärkning i
dagboken; vare dock pliktig i detta fall om
förhållandet oförtöfvadt göra anmälan hos skolrådets
ordförande.»

Tjänsters tillsättning.

Förslag. Till folkskollärare-, klockare- och
organisttjänsten i Gållersta, Öreb.: 1) Lars
Lindblom i Lännäs, 2) Edvin Dalström i Malsta,
3) G. Hj. Gading i Lerbäck. (11 sökande.)

- Till folkskollärare- och organisttjänsterna
i Hökhufvud, Sthm: 1) G. Lindeberg i Hållnäs,
2) G. E". Vendin i Ornö, 3) I. Hellen i
Morkarla.

Valde. Till folkskollärare, klockare och
organist i Varola, Skbg: G. F. Hennerberg i
Ingatorp (enhälligt).

- Till folkskollärare i Lidköping: O. L.
Hellner i Strömstad med 1,740 röster. (Vik.
läraren Bergendal erhöll 1,211 röster.)

- Till folkskollärare i Skållcrud, Älfsb.:
Aron Höglund i Storbron.

- Till lärare vid Barums folkskola, Kiaby,
Krist: Mattis Jonasson i Jönköping med 784
röster. (Vik. på platsen N. L. Hultgren fick
418 röster.)

- Till lärare vid Skillinge folkskola, Ö.
Hoby, Krist.: vik. därstädes Anders Malmros
(enhälligt).

- Till folkskollärare i Svarteborg, Gtbg: I.
A. Hedin i Stenkyrka.

- Till folkskollärare i Fråndefors, Älfsb.:
C.’ A. Linder i Hjälmseryd.

- Till lärare vid Ramhälls folkskola, Alunda,
Upps.: vikarien därstädes Knut Kallin (ensam
sökande).

- Till lärarinna vid Fröberga folkskola,
Skönberga, Östg.: vik. därstädes Amanda
Carlsson. (12 sökande.)

- Till lärarinna vid Odinslunds folkskola,
Runtuna, Södm.: vik. därstädes Emma
Andersson (enhälligt; 6 sökande).

- Till lärarinna vid Ramnereds folkskola,
Vassända, Älfsb.: Hulda E. Andersson i
Kristinehamn.

- Till småskollärare i Södra Råda, Vrml.:
f. folkskolläraren V. Rudman.

7/77 god man för förmynderskap har valts
folkskolläraren J. P. .Näsström i Tåsjö, Vnrl.

- På grund af smittosam sjukdom äro
folk-och småskolorna inom Särestad, Skbg, tills
vidare stängda.

- Ett och ett halft tunnland jord har
godsägaren V. Elliot på Öredal skänkt Hangelösa |
socken, Skbg, för utvidgning af jordplanen vid
västra folkskolan.

- Folkskollärare-, klockare- och organistvalet
i Redslared den 24 sistl. juli öfverklagades hos
Göteborgs domkapitel. På grund af
olagligheter har ärendet återförvisats till ny
laglik-mätig behandling.

- Elevantalet vid nedannämda folkhögskolor
är vid den nu började kursen följande:
Krönobergs läns folkhögskola 38, Skurups 24,
Fridhems 20, Tranås 22, Grebbestads 21,
Värmlands läns 27 och Blekinge läns 26.

- Svenska flaggan har anskaffats till
skolorna i Frödinge och Kläckeberga, Kalm.,
Töcksmark, Vrml., Hubbo och V. Löfsta, Vstm.,
Västertälje, Södm., Vänersnäs, Skbg, Jonsberg,
Östg., Gingri och Skepplanda, Älfsb., sanit
Motala.

- Ett skolkök kommer att upprättas i
Örebro. Hos kyrkostämman begärdes härför
anslag till lokal, köksuppsättning, och lön åt
lärarinna med tillsammans 1,000 kr. Stämman
beviljade det begärda anslaget och uttalade
sitt tack till dem, som förberedt frågan.

- På Svenska akademiens stora ordbok hafva
för folkskolans räkning följande församlingar
subskriberat, nämligen Falkenberg och Skrea,
Hall., Ekeby, Gustaf, Hardeberga och S.
Sandby, Mim., Hörröd och Magiehem, Krist., Västra
Harg (5 ex.) och Sjögestad, Östg., Hvetlanda,
Jönk., Årdala* Södm., Ramsjö, Gflb., och Gideå,
Vnrl.

- Fridhems folkhögskola har nu flyttats till
Svalöf. Ny byggnad för skolan invigdes den
2 d:s. Tal höllos af skolans förre föreståndare
hr H. Persson samt af nuvarande föreståndaren
hr Bobeck. Det egentliga invigningstalet hölls
af landstingsmannen P. Vallin i Tågarp. Såväl
skolan som öfriga byggnader vid Svalöfs
station voro smyckade med flaggor.

- En Gustaf-Adolfs-fest firades i måndags i
Nikolai folkskola härstädes. Barnen i de
högre klasserna samlades i gymnastiksalen,
som fylldes till sista plats. Efter afsjungande
af ps. 124: l angaf skolans förste lärare
dagens betydelse, hvarpå en af skolans lärjungar
uppläste SnoilskyV »Lutzen». Flera
fosterländska sånger följde härefter och såsom
afslutning sjöngs en psalmvers.

- Den svenska slöjden vinner allt mera
anseende i främmande land. Hr J. G. Victorin,
lärare i slöjd vid det af hr Pablo A. Pizzurno
ledda Instituto Nacional i Buenos Ayres, har
af undervisningsstyrelsen blifvit utnämd till
slöjdlärare jämväl vid folkskollärareseminariet
i denna stad. Undervisningen kommer att till
en början endast omfatta en slöjdgrupp med
tre lektioner i veckan.

- Ny årskurs börjades den l d:s vid
Jönköpings läns folkhögskola i Tranås. Vice
ordföranden i styrelsen, ledamoten af första
kammaren, häradshöfding!! G. Berg, ägnade därvid
några ord åt folkhögskolans 25-års-jubileum.
Därefter uppträdde skolans föreståndare, d.r
V. Öberg, hälsande eleverna och läggande dem
på hjärtat folkhögskolans stora mål. Vid
därpå hållet styrelsesammanträde beslöts att
införa slöjd vid skolan, och utsågs till slöjdlärare
folkskolläraren J. Fröjd i Tranås.

- Sin sista examen höll nyligen
folkskolläraren K. Julin i Töcksmark, som efter nära
37-årigt arbete i skolan nu frånträder sin
befattning. Skolrådets ordförande hembar till J.
sitt och församlingens uppriktiga tack för
troget arbete samt öfverlämnade åt honom ett
dyrbart ur med kedja och etui samt en mindre
penningsumma. Efter afslutningen hölls hos
den ännu ungdomlige pensionären en angenäm
fest, skrifves till Sv. Läraretidning.

- Kostnaderna för skolväsendet skola
bestridas gemensamt af hela distriktet har
kammarkollegium resolverat på besvär af
röstberättigade inom Hofby Skolrote i Norra Asum, Krist.
Hofby rote hade nämligen förut i fråga om
kostnaderna för skolväsendet varit skild från
den öfriga delen af församlingen. Å
kyrkostämman hade församlingen emellertid beslutat,
att denna angelägenhet skulle vara gemensam
för hela distriktet, hvilket beslut länsstyrelsen
och nu senast kammarkollegium fastställt.

- Skolhusinvigning firades nyligen i
Godegård, Östg., då det nya skolhuset vid kyrkan
högtidligen öppnades. Skolrådets ordförande,
kyrkoherde Sundström, höll därvid
invigningstal öfver ämnet: »Gudsfruktan är vishetens
begynnelse». Den palatslika byggnaden innehål-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0563.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free